Klej do styropianu

Masa klejowa, dostarczana w postaci suchej zaprawy mineralnej do klejenia / mocowania fasadowych płyt styropianowych na podłożach mineralnych.

Właściwości

  • Dobra przyczepność do wszystkich podłoży mineralnych oraz materiału termoizolacyjnego
  • Wydajny i ekonomiczny w stosowaniu
  • Plastyczny i łatwy w nakładaniu
  • Stabilna konsystencja (nie spływa)
  • Może byćstosowany do mocowania płyt EPS z dodatkiem grafitu
  • Posiada Aprobatę Techniczną AT‐15‐9535/2015

Wielkość opakowań

Worek 25 kg

Barwa

Szara

Składowanie

W suchym miejscu, chroniąc przed wilgocią. Okres przechowywania do 12 miesięcy. Przechowywać jak produkty zawierające cement lub wapno. Gwarantowany okres redukcji chromu przy prawidłowym składowaniu: 12 m-cy

Data produkcji: patrz nadruk na opakowaniu.

Dane Techniczne

Czas do mocowania mechanicznego (kołkowania): Ok 24 godziny
Czas do wykonywania warstwy zbrojonej: Ok. 3 dni
Przyczepność do styropianu w stanie powietrzno‐suchym: ≥ 0,08 N/mm2
Przyczepność do betonu w stanie powietrzno‐suchym: ≥0,25 N/mm2
Średnie zużycie suchej zaprawy (zależnie od właściwości podłoża): 4,0 – 4,5 kg/m2

Przygotowanie podłoża

Mur, beton, tynki mineralne, powłoki dobrze przylegające powinny byćczyste, suche, zwarte i nośne. Należy usunąć zanieczyszczenia, substancje zmniejszające przyczepność (np. olej do smarowania deskowań) oraz nadmiar zaprawy. Uszkodzone, odchodzące płatami warstwy malarskie i tynki strukturalne należy w miaręmożliwości całkowicie usunąć. Odspojony tynk należy usunąć (odbić), a powierzchnię ponownie dokładnie wytynkować. Podłoża silnie chłonne, piaszczące lub pylące należy dokładnie oczyścić aż do nośnych warstw, a następnie zagruntować środkiem Sylitol‐Konzentrat 111 stanowiącym ochronę przeciw odparzeniową.

Przygotowanie materiału

Odpowiednią ilość czystej, zimnej wody (5,5 – 6 litrów na worek 25 kg) wlać do pojemnika przeznaczonego na zaprawę, a następnie powoli wsypywać suchą zaprawę. Dokładnie rozmieszać mocnym mieszadłem elektrycznym o niskich obrotach, aż do uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek masy. Pozostawić na ok. 10 min. do dojrzenia i ponownie krótko wymieszać. Po upływie tego czasu materiał można w razie konieczności rozcieńczyć do konsystencji obróbki niewielką ilością wody. W zależności od warunków atmosferycznych czas gotowości materiału do obróbki wynosi ok. 2–2,5 godz.
Zaschniętej masy nie wolno ponownie rozrabiać wodą.

Zużycie

Klejenie płyt styropianowych: min. 4,0 - 4,5 kg /m2.
Powyższe dane są wartościami orientacyjnymi. Podczas wykonywania prac należy uwzględnić odchylenia uwarunkowane specyfiką obiektu i warunkami obróbki. Dokładne zużycie jednostkowe kleju zależne jest od stanu podłoża (jego równości).

Warunki obróbki

Temperatura otoczenia, podłoża lub samego materiału podczas obróbki i fazy schnięcia nie może być niższa niż +5°C i wyższa niż +30°C. Klejenia nie należy wykonywać przy bezpośrednim nasłonecznieniu lub silnym wietrze bez stosowania odpowiednich siatek lub plandek ochronnych. Nie należy stosować materiału podczas mgły oraz poniżej punktu rosy.

Czas schnięcia

Warstwa klejowa jest całkowicie sucha i w pełni odporna na obciążenia mechaniczne po 2 - 3 dniach. Ewentualne mocowanie łącznikami mechanicznym (kołkami) należy wykonać po odpowiednim związaniu warstwy klejowej, czyli po około 24 godzinach. Klej do styropianu wiąże w procesie hydratacji (uwodnienia) oraz w sposób fizyczny  tzn. przez odparowanie wody zarobowej. W związku z tym w chłodnych okresach roku oraz przy wysokiej wilgotności powietrza czas schnięcia ulega wydłużeniu.

Czyszczenie narzędzi

Natychmiast po użyciu myć wodą.

Klejenie płyt izolujących

Masę klejowo nałożyć na tylną stronę płyty metodą obwodowo-punktową (wzdłuż brzegów płyty nałożyć wałek masy klejowej o szerokości ok. 5 cm, a na środku płyty 3 owalne placki masy klejowo-szpachlowej wielkości dłoni). Powierzchnia kontaktu z masą oraz grubość warstwy zależy od nierówności podłoża – materiał należy nanosić tak, aby powierzchnia kontaktu płyty z klejem wynosiła min. 40%. Masa klejowa umożliwia wyrównanie nierówności podłoża wielkości ± 1,5 cm. Płyty termoizolacyjne układać na wiązanie mijankowo pasami, przykładając i przyciskając do powierzchni z dołu do góry - dobrze dociskając. Nie nakładać kleju w miejscach styku płyt. Zapobiegać obsuwaniu się płyt i odchyleniom od pionu.

UWAGA:
Styropian w kolorze grafitowym ze względu na ciemny kolor ulega szybkiemu nagrzewaniu
pod wpływem promieniowania słonecznego.  Nawet krótkotrwałe oddziaływanie promieniowania słonecznego na styropian w tym kolorze może prowadzić do jego odkształcenia / deformacji / skurczu. Aby uniknąć zakłóceń w fazie klejenia (i wiązania zaprawy klejowej) oraz uzyskać prawidłową przyczepność przy pracy z grafitowym styropianem należy:
- składować go w miejscu zacienionym;
- kleić wyłącznie na zacienionej stronie fasady (wg zasady po słońcu tzn po przyklejeniu styropianu w czasie 24 godz. ściana nie może być nasłoneczniona);
-  stosować siatki ochronne.
W razie konieczności na rusztowaniu umieścić plandekę ochronną zabezpieczającą przed wpływem opadów atmosferycznych w czasie fazy schnięcia masy.

Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)

Działa drażniąco na skórę. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pyłu. Stosować rękawice ochronne/ochronęoczu/ochronętwarzy. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘDO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. Produkt zawiera dodatki redukujące zawartość rozpuszczalnego chromu VI do poziomu <0,0002 %. (Gwarantowany okres redukcji chromu przy prawidłowym składowaniu 12 m‐cy).

Utylizacja

Całkowicie opróżnione worki nadają się do utylizacji. Resztki materiału traktować jako odpady budowlane.

Wskazówki bezpieczeństwa / oznakowanie w transporcie

Symbol zagrożenia:  Xi – drażniący; zawiera cement.