Histolith Trass-Kalkputz

Najwyższej klasy tynk wapienny na bazie naturalnie hydraulicznego wapna NHL2.
caparol_pim_import/caparol_pl/products/image/213522/061518_Histolith_Trass-Kalkputz_PL.pdf

Zastosowanie

Na zewnątrz i do wnętrz jako tynk wierzchni i podkładowy.

Właściwości

  • Uziarnienie 0-4 mm
  • Grupa zapraw P II a
  • Wytrzymałość na ściskanie > 2,0 N/mm2
  • Współczynnik oporu dyfuzyjnego µ ok. 10
  • Morozoodporny
  • Przystosowany do obróbki ręcznej i maszynowej

Spoiwo

Naturalne hydrauliczne wapno NHL2, tras i dodatki mineralne według EN 13139.

Wielkość opakowań

worek 30 kg

Barwa

jasno szary

Składowanie

W pomieszczeniach suchych na drewnianych rusztach (paletach). Chronić przed wilgocią.Trwałość min. 12 miesięcy od daty produkcji. Produkt zawiera dodatki redukujące zawartość rozpuszczalnego chromu. Gwarantowany okres redukcji chromu przy prawidłowym składowaniu 12 m-cy.

Klasyfikacja według karty technicznej nr 606

wewnętrzne typ 1wewnętrzne typ 2wewnętrzne typ 3zewnętrzne typ 1zewnętrzne typ 2
+++++
(–) nie nadaje się / (○) nadaje się warunkowo / (+) nadaje się

Wymagany stan podłoża

Nadaje się do murów według DIN 1053.
Nie nadaje się do wilgotnch i zasolonych murów.

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być czyste, suche, zwarte, nośne i niezmożone,wolne od substancji zmniejszającychprzyczepność. Tynk podkładowy musi być dobrze związany i zmatowiony. Podłoże dokładnie oczyścić. Podłoża chłonne wstępnie zwilżyć (do stanu matowo-wilgotnego). Nanieść obrzutkę Histolith Trass Vorspritz i pozostawić do całkowitego związania (wyschnięcia do jasnego koloru).

Przygotowanie materiału

  • Histolith® Trass-Kalkputz nakładać ręcznie lub maszynowo
  • Zapotrzebowanie wody: ok. 7 l/worek
  • Czas obróbki: ok. 120 minut

Sposób nakładania

Tynk nanieść na przygotowane podłoże na grubość 15-20 mm, przetrzeć na ostro po wstępnym związaniu. Po odpowiednio długim czasie schnięcia, można nałożyć drugą warstwę tynku z tego samego materiału.
Średnia grubość warstwy musi wynosić na zewnątrz 20 mm (minimalna dopuszczalna 15 mm) i wewnątrz 15 mm (dopuszczalna minimalna wynosi 10 mm).
W przypadku konieczności wykonania sfilcowanej powierzchni, można po odpowiednio długim czasie schnięcia nanieść szpachle Histolith Feinputz lub Histolith Renovierspachtel i wykonać filcowanie powierzchni.

Układ warstw na przygotowanych podłożach

Przy stosowaniu na zewnątrz konieczne jest malowanie. Należy stosować wyłącznie farby o wysokiej przepuszczalności pary wodnej. Zaleca się stosowanie farb Histolith: dyspersyjno-silikatowych (Histolith Dispersionssilikatfarben) lub wapiennych (Histolith Kalkfarben).

Zużycie

Ok. 1,4 kg/m2 na 1 mm grubości warstwy.
Dokładne wartości należy ustalić na powierzchni próbnej na danym objekcie.

Warunki obróbki

Temperatura obróbki:
Dla otoczenia i podłoża i materiału ≥ +5 °C
Nie prowadzić prac przy bezpośrednim nasłonecznieniu, podczas deszcz lub w silnym wietrze, lub powierzchnię odpowiednio osłonić.

Czas schnięcia

Przerwa technologiczna przed kolejnym cyklem roboczym wynosi 1 dzień na każdy 1 mm grubości warstwy. W trakcie schnięcia należy chronić powierzchnie przed zbyt szybkim wysychaniem.

Czyszczenie narzędzi

Wodą natychmiast po użyciu.
W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania wszystkich występujących w praktycepodłoży. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, pomocnym może okazać się kontakt z naszym Działem technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem

Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)

Działa drażniąco na skórę. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Nie wdychać pyłu lub mgły. Dokładnie umyć ręce po użyciu. Stosować rękawice ochronne/ ochronę oczu. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza. Zawiera: Cement, dwuwodorotlenek wapnia. Podczas szlifowania używać filtra przeciwpyłowego typu P2. Mokre zaprawy cementowe mają działanie / odczyn alkaliczny.

Utylizacja

Tylko całkowicie opróżnione worki oddawać do utylizacji. Utwardzone resztki utylizować jako odpady budowlane.

Giscode

ZP1

Bliższe informacje

Patrz karta charakterystyki.

Infolinia

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl