caparol_pim_import/caparol_pl/products/image/41543/026212_Histolith_Restauriermoertel_10_KG.png

Histolith Restauriermörtel

Szybkosprawna zaprawa naprawcza do kamienia naturalnego.

Zastosowanie

Histolith® Restauriermörtel jest zaprawą do napraw i uzupełnień kamienia naturalnego oraz gzymsów i sztukaterii betonowych.

Właściwości

  • Mineralna receptura
  • Mrozoodporna
  • Bardzo dobra w obróbce
  • Szybko wiążąca
  • Gęstość zaprawy po zwiazaniu 28 d: ok. 1900 kg/m³
  • Wytrzymałość na ściskanie 28 d: ok. 30 N/mm2
  • Wytrzymałość na zginanie 28 d: ok. 8 N/mm2
  • Przyczepność 28 d  >1,5 N/mm2
  • Maks. uziarnienie: 1 mm

Spoiwo

Mineralne, hydraulicznie spoiwa i mineralne dodatki.

Wielkość opakowań

  • 10 kg

Barwa

Jasno – szara, możliwość samodzielnego barwienia dodatkiem do 10% barwników Histolith Volltonfarben SI lub innymi pigmentami wapiennymi lub konzentratami do barwienia. Tolerancję na pigmenty sprawdzić na podstawie próby.

Składowanie

W suchym miejscu co najmniej 6 miesięcy. Okres redukcji chromianów - 6 miesięcy.

Odpowiednie podłoża

Podłoża muszą być mocne, nośne, suche i wolne od zanieczyszczeń i substancji utrudniających przyczepność.

Kamień naturalny (piaskowiec, wapień), beton:
Zwietrzałe warstwy usunąć, krawędzie zfazować pod kątem 45-60° i oczyścić. Zaprawy na krawędziach nie nakładać na „zero” grubości. Reprofilację mocno wystających lub wiszących elementów poprzedzić wykonaniem zbrojenia (np. nierdzewnymi drutami) umocowanego kołkami do podłoża. Piaszczący kamień wzmocnić uprzednio środkiem Histolith Steinfestiger.

Przygotowanie materiału

Wymieszać ręcznie lub mieszadłem wolnoobrotowym (do 400 obr./min.) przez ok 2 minuty
Dodatek wody: dodawać do 20% (objętościowo) wody
Czas przydatności do obróbki: zużyć w czasie do 20 minut w 20°C, niższe lub wyższe temperatury odpowiednio wydłużają lub skracają ten czas.

Sposób nakładania

Podłoże zwilżyć. Nałożyć cienką warstwę po czym uzupełnić do żądanej grubości dobrze zagęszczając kielnią lub szpachlą. Szczególnie duże ubytki wypełniać warstwami.
Minimalna grubość warstwy: 5 mm
Maksymalna w jednym cyklu roboczym: 40 mm.

Obróbka powierzchni:
Nadać żądaną fakturę szpachlą, kielnią, gąbką lub innym odpowiednim narzędziem podczas twardnienia materiału. Czas ten silnie zależy od temperatury otoczenia i należy go ustalić w praktyce.

Zużycie

Ok. 1600 g/m2/mm grubości warstwy suchej.

Warunki obróbki

Minimalna temperatura stosowania:
+5°C do +30°C dla podłoża, otoczenia i materiału.

Czas schnięcia

W temperaturze 20°C i przy względnej wilgotności powietrza wynoszącej 65% zaprawa jest powierzchniowo sucha i mozna ją malować po 24 godz. Niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza wydłużają ten czas. Przed malowaniem musi być osiągnięta odpowiednia "jasność powierzchni".

Czyszczenie narzędzi

Wodą natychmiast po użyciu.

Wskazówka

Stosując odpowiednie środki w postaci plandek ochronnych, zapobiegać zbyt szybkiemu wysychaniu wskutek nasłonecznienia, wysokiej temperatury lub wiatru.

Do malowania stosować wyłącznie bardzo dobrze paroprzepuszczalne farby. Zalecana jest farba dyspersyjna Histolith/Sylitol lub AmphiSilan.

Osłanianie otoczenia: Dokładnie zabezpieczyć inne elementy budowli, szczególnie szkło, ceramikę, powierzchnie lakierowane, klinkier, kamień, metal lub drewno.

Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)

Reaguje alkalicznie. Istnieje ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Chronić oczy i skórę przed pryskaniem. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przepłukać je wodą i niezłocznie skontaktować się z lekarzem.
W trakcie pracy używać rękawice i okulary ochronne/maskę ochronną.
W przypadku połknięcia natychmiast skontaktować się z lekarzem i pokazać etykietę. Nie wdychać oparów.
Bliższe informacje, patrz karta charakterystyki wyrobu.

Utylizacja

Tylko całkowicie opróżnione opakowania nadają sie do utylizacji. Utwardzone resztki utylizować jak odpady budowlane lub odpady z rozbiórki. Utylizować zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.

Kod produktu farby i lakiery

ZP 1

Doradztwo techniczne

W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania wszystkich występujących w praktyce podłoży. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, pomocnym może okazać się kontakt z naszym działem technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.

Infolinia

Tel.: 22 544 20 40
Fax: 22 544 20 41
email: techniczny@caparol.pl

Informacje techniczne

Karty charakterystyki