caparol_pim_import/caparol_pl/products/image/17822/018173.png

Histolith Renovierspachtel

Mineralna zaprawa o drobnym kruszywie do naprawiania tynków na zewnątrz i wewnątrz.

Zastosowanie

Szpachlówka renowacyjna Histolith nadaje się do naprawiania uszkodzonego tynku i do wyrównywania powierzchni. Przy użyciu siatki z włókna szklanego także do renowacji spękanych powierzchni tynku.

Właściwości

  • Mineralna, grupa zapraw PII
  • Wysoce paroprzepuszczalna
  • Niepęczniejąca
  • Daje się filcować na mokro
  • Drobnoziarnista, wielkość ziaren maks. 0,5 mm
  • Współczynnik dyfuzji pary wodnej µ < 12
  • Przystosowana do obróbki ręcznej i maszynowej

Spoiwo

Mineralne spoiwo według DIN EN 459-1, DIN EN 197-1 i mineralne dodatki według DIN EN 13139.

Wielkość opakowań

Worek 25 kg

Barwa

Naturalna biel.

Składowanie

W suchym miejscu co najmniej 6 miesięcy. Okres redukcji chromianów - 6 miesięcy.

Odpowiednie podłoża

Podłoża muszą być mocne, nośne, suche i wolne od zanieczyszczeń i substancji utrudniających przyczepność.

Przygotowanie podłoża

Nośne tynki z grupy zapraw PII i PIII:
Dobrze oczyścić powierzchnię. Usunąć słabe warstwy. Powierzchnie piaszczących tynków zagruntować środkiem gruntującym Histolith Silikat-Fixativ, rozcieńczonym w stosunku od 2:1 do 1:1 wodą, zależnie od chłonności podłoża.

Spękane powierzchnie tynku:
Nadaje się tylko do powierzchni z rysami statycznymi, a nie dynamicznymi. W razie potrzeby odparzone obszary odbić i wypełnić szpachlówką renowacyjną Histolith, a w przypadku głębszych ubytków (>20 mm) - porowatym tynkiem podkładowym trasowym Histolith Trass-Porengrundputz.

Nośne stare powłoki malarskie:
Dobrze oczyścić powierzchnie. Zagruntować środkiem Putzgrund 610.

Przygotowanie materiału

Szpachlówkę renowacyjną Histolith można przyrządzać ręcznie, ale także przy użyciu wszystkich popularnych maszyn tynkarskich. W przypadku przyrządzania ręcznego materiał ten pozostawić na ok. 5 minut, żeby dojrzał, i jeszcze raz krótko wymieszać. W razie potrzeby skorygować konsystencję, dodając nieco wody.
Potrzebna ilość wody: 5-6 l/worek
Okres przydatności do użycia po przyrządzeniu: ok. 90 minut w temperaturze 20°C i przy wilgotności względnej powietrza 65%.

Sposób nakładania

Nanoszenie kielnią nierdzewną lub odpowiednim agregatem tynkarskim. Po wyrównaniu i krótkim naciągnięciu można sfilcować powierzchnię packą obłożoną gąbką lub wygładzić wygładzakiem nierdzewnym. Maksymalna grubość warstwy w jednej operacji roboczej: 10 mm przy powierzchniowym nanoszeniu, 20 mm przy naprawianiu ubytków.

Zatapianie siatki: Szpachlówkę Histolith Renovierspachtel naciągnąć na grubość ok. 4 mm. Ułożyć i mocno docisnąć siatkę Capatect-Gewebe 650 na zakład 10 cm. Następnie zaszpachlować całą powierzchnię warstwą o grubości ok. 2 mm i dokładnie wygładzić. Aby uzyskać sfilcowaną powierzchnię, po 24 godzinach nałożyć drugą warstwę grubości ok. 3 mm i po krótkim naciągnięciu równomiernie sfilcować.

Układ warstw

Histolith® Renovierspachtel można malowywać wszystkimi farbami fasadowymi Histolith®. Powierzchnie tynku należy najpierw fluatować środkiem Histolith® Fluat a następnie zmyć.

Zużycie

Ok. 1300–1500 g/m2/mm grubości warstwy, w zależności od chropowatości podłoża. Dokładne wartości należy ustalić na powierzchni próbnej bezpośrednio na obiekcie.

Warunki obróbki

Minimalna temperatura stosowania:
+5°C dla podłoża, materiału i otoczenia.

Czas schnięcia

Przy 20°C i 65% względnej wilgotności powietrza, powierzchnia nadaje się do malowania po 7 dniach.

Czyszczenie narzędzi

Wodą natychmiast po użyciu.

Wskazówka

Osłanianie:
Otoczenie pokrywanych powierzchni dokładnie osłonić. Dotyczy to szczególnie szkła, ceramiki, lakierów, klinkieru, kamieni naturalnych, metali i drewna.

Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)

Reaguje alkalicznie. Istnieje ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Chronić oczy i skórę przed pryskaniem. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przepłukać je wodą i niezłocznie skontaktować się z lekarzem.
W trakcie pracy używać rękawice i okulary ochronne/maskę ochronną..
W przypadku połknięcia natychmiast skontaktować się z lekarzem i pokazać etykietę. Nie wdychać pyłów.

Utylizacja

Tylko całkowicie opróżnione worki nadają sie do utylizacji. Utwardzone resztki utylizować jak odpady budowlane lub odpady z rozbiórki. Utylizować zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.

Giscode

ZP 1

Bliższe informacje

Patrz karta charakterystyki wyrobu.

Doradztwo techniczne

W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania wszystkich występujących w praktyce podłoży. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, pomocnym może okazać się kontakt z naszym Działem technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.

Infolinia

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl

Informacje techniczne

Karty charakterystyki

Informacja