caparol_pim_import/caparol_pl/products/image/203916/059323_capatect_vorspritz_2017_PL.png

Capatect Vorspritz

Zaprawa cementowa (obrzutka poprawiająca przyczepność) do chłonnych oraz nie chłonnych podłoży w systemie tynków renowacyjnych Capatect-Sanierputzsystem WTA. Certyfikowana zgodnie z wytycznymi WTA.

Zastosowanie

Gotowa do rozrobienia, szybko wiążąca obrzutka do wykonywania zwiększającej
przyczepność warstwy pośredniej pomiędzy materiałem konstrukcyjnym ściany i wykonywanymi na niej tynkami. Składnik systemu tynków renowacyjnych Capatect Sanierputzsystem WTA. Jako obrzutka do tworzenia warstwy zwiększającej przyczepność przed naniesieniem tynku podkładowego porowatego Capatect Porengrundputz lub tynku renowacyjnego Capatect Sanierputz Rapid.

Właściwości

  • Spoiwo: cement z niewielką ilością dodatków organicznych.
  • Wysoce przepuszczalna dla pary wodnej.

Dostępne rodzaje

Konsystencja: sucha zaprawa

Wielkość opakowań

Worek 30 kg

Barwa

Cementowo-szara.

Składowanie

Przechowywać w suchym miejscu, chronić przed działaniem wilgoci – jak produkty zawierające cement. Składować nie dłużej niż 6 miesięcy od daty produkcji.

Granulacja

3,5 mm

Wymagany stan podłoża

Wilgotny, obciążony solami mur; powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne.

Przygotowanie podłoża

Istniejący stary lub uszkodzony tynk całkowicie odbić min. 80 cm powyżej uszkodzonej strefy. Mur dokładnie oczyścić strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem lub strumieniem sprężonego powietrza. Usunąć zmurszałe części, brud, kurz, stare powłoki bitumiczne i inne substancje zmniejszające przyczepność. Kruszącą się zaprawę w spoinach usunąć (wydłubać) na głębokość przynajmniej 2 cm. Odbity stary tynk zawierający sole natychmiast usunąć.

Przygotowanie materiału

Do pojemnika przeznaczonego na zaprawę wlać odpowiednią ilość czystej, zimnej wody przeznaczoną na worek 30 kg (ok. 5 l), a następnie powoli wsypywać suchą zaprawę. Dokładnie rozmieszać mocnym mieszadłem elektrycznym pracującym na niskich obrotach w czasie ok. 2 min, aż do uzyskania jednorodnej masy, pozbawionej grudek. Do przygotowania materiału można użyć również betoniarki. Pozostawić na krótki czas do ,,dojrzenia”. Po upływie tego czasu materiał można w razie konieczności rozcieńczyć do konsystencji roboczej niewielką ilością wody. W zależności od warunków atmosferycznych czas gotowości materiału do obróbki wynosi ok. 1 godz.

Sposób nakładania

Silnie chłonne podłoża zwilżyć obficie wodą. Zaprawę nakładać ręcznie lub maszynowo metodą sieciową (50-60% pokrycia). Przed nakładaniem dalszych warstw pozostawić na min. 24 godz. (w zależności od warunków atmosferycznych).

Zużycie

Ok. 5,0 kg/m2 zaprawy suchej przy nanoszeniu typu sieciowego (pokrycie 50-60% powierzchni).
Ok. 10,0 kg/m2 zaprawy suchej przy nanoszeniu na całą powierzchnię.
Podana wartość zużycia jest orientacyjna, nie uwzględnia strat przy nakładaniu oraz strat związanych ze skurczem materiału. Należy uwzględnić także odchylenia uwarunkowane specyfiką obiektu i warunkami obróbki

Warunki obróbki

Temperatura otoczenia, podłoża oraz samego materiału podczas nakładania i fazy schnięcia nie może być niższa niż +5°C. Prac nie należy wykonywać przy bezpośrednim nasłonecznieniu lub silnym wietrze bez stosowania odpowiednich siatek lub plandek ochronnych. Nie stosować materiału podczas mgły oraz poniżej punktu rosy. Powyższe warunki (przy min. temp. +5°C) należy utrzymać przez okres min. 48 godzin od momentu nałożenia materiału. Zachować szczególną ostrożność w przypadku zapowiadanych nocnych przymrozków.

Czas schnięcia

W temperaturze 20°C i przy względnej wilgotności powietrza wynoszącej 65% obrzutka jest powierzchniowo sucha i gotowa do dalszej obróbki po 24 godz. Tynk wysycha podczas procesu hydratacji (uwodnienia) oraz w sposób fizyczny, tzn. przez odparowywanie wody zarobowej. W związku z tym w chłodnych okresach roku i/lub przy wysokiej wilgotności powietrza czas schnięcia ulega wydłużeniu.

Czyszczenie narzędzi

Wodą, natychmiast po użyciu.

Wskazówka

W razie konieczności na rusztowaniu umieścić plandekę ochronną w celu ochrony powierzchni przed opadami atmosferycznymi w czasie fazy schnięcia.
Produkt przeznaczony do stosowania przez wyspecjalizowane fimry, przeszkolonych pracowników budowlanych.

Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)

Działa drażniąco na skórę. Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pyłu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody. Nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza – pokazać opakowanie lub etykietę.

Utylizacja

Deponować w specjalnie do tego celu przeznaczonych kontenerach. Całkowicie opróżnione worki nadają się do utylizacji jako odpady budowlane. Nie utylizować z odpadami z gospodarstw domowych. Nie dopuścić do kontaktu z kanalizacją, podłożem (ziemią) lub zbiornikami wodnymi.

Infolinia

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl