caparol_pim_import/caparol_pl/products/image/203931/059336_capatect_sanierputz_rapid_2017_PL.png

Capatect Sanierputz Rapid

Tynk renowacyjny na zawilgocone i / lub zasolone podłoża. Do szybkiego i prostego nakładania ręcznie lub maszynowo. Zgodny z wymaganiami normy PN EN 998-1. Certyfikowany zgodnie z wytycznymi WTA.

Zastosowanie

Gotowy do zarobienia wodą, hydrofobowy mineralny tynk renowacyjny. Przeznaczony do zawilgoconych i/lub zasolonych murów, w celu uzyskania trwale suchej powierzchni ścian we wnętrzach i na zewnętrz powyżej poziomu gruntu. Podstawą działania tynku renowacyjnego Capatect Sanierputz Rapid nie jest osuszenie muru, lecz dokładnie dobrane właściwości materiału. Dzięki temu strefa odparowywania wilgoci nie jest umiejscowiona na powierzchni - jak ma to miejsce w przypadku zwykłych tynków - lecz zostaje przemieszczona w głąb tynku renowacyjnego. Powoduje to, że sole krystalizują w porowatej strukturze wyprawy, a wilgoć z muru przedostaje się na powierzchnię jako para wodna, a więc w postaci gazowej.

Właściwości

 • Spoiwo: białe wapno hydratyzowane / cement z lekkimi dodatkami mineralnymi.
 • Duża objętości porów.
 • Odporność na mróz i działanie soli zimowej do posypywania dróg.
 • Wysoka przepuszczalność pary wodnej.
 • Niewielkie przewodnictwo kapilarne.
 • Wysoka odporność na warunki atmosferyczne.

Dostępne rodzaje

Konsystencja: sucha zaprawa

Wielkość opakowań

Worek 20 kg

Barwa

Cementowo-szara

Składowanie

Przechowywać w suchym miejscu, nie narażać na działanie wilgoci – jak produkty zawierające cement lub wapno. Składować nie dłużej niż 6 miesięcy od daty produkcji.

Dane Techniczne

 • Współczynnik kapilarnego pochłaniania wody po 24 godz.: w24 = 1,1 kg/m2
 • Zdolność zatrzymywania wody: 87%
 • Ilość porów powietrznych w świeżej zaprawie: 30 % objętościowo
 • Współczynnik dyfuzji pary wodnej: μ = 6
 • Porowatość: 55 % objętościowo
 • Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: βd = 2,74 N/mm2.
 • Stosunek wytrzymałości: βd / βBz = 2,67
 • Gęstość świeżej zaprawy: 1,1 kg/dm3

Granulacja

2,0 mm

Wymagany stan podłoża

Wilgotny, obciążony solami mur na powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych, na których uprzednio położono obrzutkę tynkarską Capatect Vorspritz WTA. Obrzutka musi być mocno związana (min. 24 godziny).

Przygotowanie podłoża

Istniejący stary lub uszkodzony tynk całkowicie odbić min. 80 cm powyżej granicy zawilgocenia lub wykwitu solnego. Usunąć zmurszałe części, brud, kurz, stare powłoki bitumiczne i inne substancje zmniejszające przyczepność. Kruszącą się zaprawę w spoinach usunąć (wydłubać) na głębokość przynajmniej 2 cm. Odbity stary tynk zawierający sole natychmiast usunąć. Mur dokładnie oczyścić szczotką drucianą.

Ostatecznie mur dokładnie oczyścić strumieniem wody pod ciśnieniem lub strumieniem sprężonego powietrza. Obrzutkę tynkarską Capatect Vorspritz  nanieść metodą sieciową (na około 60% powierzchni) i pozostawić do wyschnięcia (min. 24 godz.).

Przygotowanie materiału

Do pojemnika przeznaczonego na zaprawę wlać odpowiednią ilość czystej, zimnej wody przeznaczonej na worek 20 kg (ok. 6 l), a następnie powoli wsypywać suchą zaprawę. Dokładnie rozmieszać mocnym mieszadłem elektrycznym pracującym na niskich obrotach w czasie ok. 3 min, aż do uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek masy. Pozostawić na krótki czas do dojrzenia. Po upływie tego czasu materiał można w razie konieczności rozcieńczyć do konsystencji roboczej niewielką ilością wody. Najbardziej odpowiednie są betoniarki przeciwbieżne. Należy najpierw wlać 3/4 wody zarobowej, następnie wsypać suchą zaprawę. Podczas mieszania dodać pozostałą część wody. Czas mieszania ok. 3 min. Pozostawić na krótki czas po czym w razie konieczności rozcieńczyć, do konsystencji roboczej niewielką ilością wody. Do maszynowej obróbki tynku można stosować agregaty tynkarskie wyposażone w dodatkowy napowietrzacz. Średnica węża podawczego 25 mm, wielkość dyszy 14 mm. W przypadku stosowania betoniarek przeciwbieżnych należy uważać, aby nie spowodować nadmiernego przemieszania (napowietrzenia) zaprawy.

Sposób nakładania

Chłonne podłoża intensywnie zwilżyć. Capatect Sanierputz Rapid nakładać na odpowiednio związaną obrzutkę tynkarską Capatect Vorspritz, ręcznie lub przy użyciu agregatów tynkarskich, w jednym cyklu roboczym na grubości warstwy minimum 20 mm.  Nadmiar materiału sciągnąć łatą, a następnie lekko zaschnięty materiał odpowiednio zacierać lub fakturować.
W przypadku nierówności podłoża wynikających z obrzutki tynkarskiej zaleca się położenie warstwy wyrównawczej z tynku renowacyjnego Capatect Sanierputz Rapid. Podczas procesu schnięcia tynku, w czasie pojawienia się matowo-wilgotnej powierzchni, należy ją równomiernie przeczesać w poziomie, za pomocą stalowego grzebienia. Po odpowiednim stwardnieniu nałożyć pozostałą warstwę tynku renowacyjnego.

Układ warstw na przygotowanych podłożach

Wierzchnia warstwa tynku:
Tynk renowacyjny Capatect Sanierputz Rapid z technicznego punktu widzenia nie wymaga dodatkowej warstwy (powłoki) ochronnej. Jeżeli zachodzi konieczność stosowania dodatkowych powłok, to tynki lub farby nawierzchniowe nie mogą blokować (obciążać) swobodnej dyfuzji pary wodnej tynku renowacyjnego. W celu uzyskania gładkich powierzchni tynk renowacyjny można szpachlować szpachlą Capatect Glättspachtel. W przypadku nakładania tynków mineralnych należy lekko twardniejący renowacyjny Capatect Sanierputz Rapid, równomiernie przeczesać w poziomie, za pomocą stalowego grzebienia. Tynki fakturowe: mineralne-lekkie Capatect ML, silikatowe (krzemianowe) Sylitol, silikonowe AmphiSilan oraz farby mineralne: silikatowe, silikonowe, wapienne (Capatect 130 SI Fassadenfinish, Sylitol Finish, Histolith Kristallin, Histolith Bio-Innensilikat,  ThermoSan, AmphiSilan Plus, CarboSol, Histolith Fassadenkalk, Histolith Innenkalk) należy aplikować na wyschnięty tynk renowacyjny. Czas wysychania dla tynku renowacyjnego Capatect Sanierput Rapid o grubości 2,0 cm wynosi minimum 14 dni.

Zużycie

Ok. 9 kg/m2/cm.
Podana wartość zużycia jest orientacyjna, nie uwzględnia strat przy nakładaniu oraz strat związanych ze skurczem materiału. Należy uwzględnić także odchylenia uwarunkowane specyfiką obiektu i warunkami obróbki.

Warunki obróbki

Temperatura otoczenia i podłoża podczas obróbki materiału i fazy schnięcia nie może być niższa niż +5°C. Prac nie należy prowadzić przy bezpośrednim nasłonecznieniu lub przy silnym wietrze. Świeżą warstwę chronić przed deszczem oraz zbyt szybkim wysychaniem.

Czas schnięcia

W temperaturze 20°C i przy względnej wilgotności powietrza wynoszącej 65% warstwa tynku jest powierzchniowo sucha po 24 godz. Chronić przed deszczem. Przedsięwziąć odpowiednie środki uniemożliwiające zbyt szybkie wysychanie położonej warstwy tynku. Tynk wysycha poprzez hydratację (uwodnienie) oraz w sposób fizyczny, tzn. przez odparowywanie wody zarobowej z zaprawy. W związku z tym w chłodnych okresach roku i/oraz przy wysokiej wilgotności powietrza czas schnięcia ulega wydłużeniu, w tym czasie sole mogą wnikać do całej warstwy tynku.

Czyszczenie narzędzi

Wodą natychmiast po użyciu.

Wskazówka

Przeznaczony do stosowania przez wyszkolonych pracowników budowlanych!

Uwaga: W razie konieczności na rusztowaniu można umieścić plandekę ochronną w celu ochrony powierzchni przed wpływem opadów atmosferycznych w czasie fazy schnięcia. W warunkach wysokiej wilgotności powietrza, np. w piwnicach, należy zastosować odpowiednie suszarki do osuszania pomieszczeń. Nie dopuszczać do zbyt szybkiego ogrzewania wnętrz po wykonaniu tynków, celem uniknięcie powstawania rys skurczowych.

Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)

Działa drażniąco na skórę.
Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pyłu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody. Nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza – pokazać opakowanie lub etykietę.

Utylizacja

Deponować w specjalnie do tego celu przeznaczonych kontenerach. Całkowicie opróżnione worki nadają się do utylizacji jako odpady budowlane. Nie utylizować z odpadami z gospodarstw domowych.
Nie dopuścić do kontaktu z kanalizacją, podłożem (ziemią) lub zbiornikami wodnymi.

Infolinia

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl