caparol_pim_import/caparol_pl/products/image/203935/059337_capatect_glaettspachtel_PL.png

Capatect Glattspachtel

Drobnoziarnista szpachla nawierzchniowa do stosowania w obrębie systemu tynków renowacyjnych.

Zastosowanie

Gotowa do rozrobienia, drobnoziarnista szpachla nawierzchniowa do płaskich, filcowanych powierzchni w obrębie systemu tynków renowacyjnych Capatect Sanierputzsystem Rapid WTA. Przeznaczona również do sektora wewnętrznego i zewnętrznego na podłoża cementowo-wapienne.

Właściwości

 • Spoiwo: białe wapno hydratyzowane / cement z niewielką ilością dodatków organicznych.
 • Odporna na mróz i działanie soli zimowej do posypywania dróg.
 • Wysoce przepuszczalna dla pary wodnej.
 • Hydrofobowa, odporna na wodę rozbryzgową.
 • Konsystencja: sucha zaprawa.

Wielkość opakowań

Worek 25 kg

Barwa

Biała

Składowanie

Przechowywać w suchym miejscu, nie narażać na działanie wilgoci – jak produkty zawierające cement lub wapno.

Dane Techniczne

 • Współczynnik oporności na dyfuzję pary wodnej: μ < 18
 • Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: βd = 2,0 - 2,5 N/mm2
 • Wytrzymałość na odrywanie: > 0,1 N/mm2
 • Gęstość zaprawy świeżej: 1,4 kg/dm3
 • Głębokość przenikania wody kapilarnej (24h): 3 - 5 mm
 • Największa grubość ziarna: 0,5 mm

Wymagany stan podłoża

 • W obrębie systemu tynków renowacyjnych WTA.
 • Nośne, mineralne podłoża
 • Stare, nośne i chłonne tynki podkładowe
 • Tynki maszynowe
 • Tynki cementowe

Przygotowanie podłoża

Przygotowanie podłoża:
Podłoże musi być równe, czyste, nośne, suche, pozbawione zanieczyszczeń. Nowe tynki podkładowe ściągać (wyrównywać) nie pozostawiając pustych miejsc (kawern), przy pomocy specjalnej łaty tynkarskiej z poziomnicą. Pozostawić na 3 – 4 tygodnie do pełnego stwardnienia.
Mocno chłonące podłoża należy wielokrotnie intensywnie zwilżyć dnia poprzedniego.

Na podłożach niechłonnych należy wykonać gruntowanie podkładowe (mostek szczepny).

Przygotowanie materiału

Do pojemnika przeznaczonego na zaprawę wlać 5 - 6 l czystej, zimnej wody przeznaczonej na worek 25 kg, a następnie powoli wsypywać suchą zaprawę. Dokładnie rozmieszać odpowiednim mieszadłem elektrycznym pracującym na niskich obrotach (max. 400 U/min.) minimum 3 min., aż do uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek masy. Pozostawić na krótki czas do naciągnięcia, po upływie tego czasu materiał jeszcze raz przemieszać. Do mieszania materiału można stosować również betoniarki zwykłe lub o ,,wymuszonym mieszaniu zarobu’’. Następnie 8 – 10 worków wymieszanego materiału ponownie dobrze wymieszać.

Sposób nakładania

Zaprawę Capatect Glaettspachtel nakładać ręcznie na równomierną grubość warstwy ok. 2 mm. Podczas procesu twardnienia zaprawy powierzchnię wygładzić lub filcować. Wybór rodzaju narzędzia ma bezpośredni wpływ na fakturę obrabianej powierzchni, dlatego należy pracować tym samym rodzajem narzędzia. W celu uzyskania jednorodnej optycznie powierzchni na sąsiadujących płaszczyznach, prace należy wykonać w jednej operacji roboczej.
Aby uniknąć widocznych łączeń pasm roboczych (tzw. ,,zgrzewów’’), należy wcześniej wyznaczyć linie styku, odpowiednio obsadzić pomosty robocze na jednej płaszczyźnie, zapewniając prowadzenie prac (nakładanie tynku) w jednym cyklu ,,mokre w mokre’’.

Układ warstw na przygotowanych podłożach

Powłoki malarskie:
Po odczekaniu minimum 5 dni na wyschnięcie materiału można w razie konieczności nanieść dodatkowo powłokę malarską w celu nadania odpowiedniego koloru.

Szpachlówkę Capatect Glättspachtel można pokrywać wyłącznie materiałami malarskimi posiadającymi wysoką zdolność przepuszczania pary wodnej, czyli farby silikatowe, silikonowe, wapienne (Capatect 130 SI Fassadenfinish, Sylitol Finish, Histolit Kristallin, ThermoSan, AmphiSilan Plus, CarboSol, Histolith Fassadenkalk). Wewnątrz budynku można stosować farbę wapienną Histolith Innenkalk.

Zużycie

Ok. 2,5 kg/m2.
Podane wartości zużycia są danymi orientacyjnymi, które nie uwzględniają strat przy nakładaniu oraz strat związanych ze skurczem się. Należy uwzględnić także odchylenia uwarunkowane specyfiką obiektu i warunkami obróbki.

Warunki obróbki

Temperatura otoczenia, podłoża lub samego materiału podczas obróbki i fazy schnięcia nie może być niższa niż +5°C. Prac nie należy prowadzić przy bezpośrednim nasłonecznieniu lub przy silnym wietrze, bez stosowania odpowiednich siatek lub plandek ochronnych. Nie należy stosować materiału podczas mgły oraz poniżej punktu rosy. Powyższe warunki należy utrzymać przez okres min. 48 godzin od momentu nałożenia farby. Zachować szczególną ostrożność, w przypadku nocnych przymrozków!

Czas schnięcia

W temperaturze 20°C i przy względnej wilgotności powietrza wynoszącej 65% warstwa szpachlówki jest powierzchniowo sucha po 24 godz. W pełni sucha i wytrzymała warstwa jest po 2 – 3 dniach. Tynk zasycha przy udziale procesu hydratacji (uwodnienia) oraz w sposób fizyczny, tzn. przez odparowywanie wody zarobowej z zapraw. W związku z tym w chłodnych okresach roku oraz przy wysokiej wilgotności powietrza czas schnięcia ulega wydłużeniu, w związku z czym sole mogą wnikać do całej warstwy tynku.

Narzędzia

Wodą natychmiast po użyciu.

Wskazówka

Przeznaczony do stosowania przez wyszkolonych pracowników budowlanych!

Należy zwrócić uwagę, że z powodu chłonności, rodzaju oraz faktury podłoża, również samych powłok malarskich, wpływu czynników zewnętrznych, jak i niewielkich odchyłek w zawartości surowców, możliwe są drobne różnice w zakresie koloru, jak i niewielkie mikrorysy. W razie konieczności na rusztowaniu można umieścić plandekę ochronną w celu ochrony powierzchni przed wpływem opadów atmosferycznych w czasie fazy schnięcia.

W warunkach wysokiej wilgotności powietrza, np. w piwnicach, należy zastosować odpowiednie suszarki do osuszania pomieszczeń. Nie dopuszczać do zbyt szybkiego ogrzewania wnętrz po wykonaniu tynków, co ma na celu uniknięcie powstawania rys skurczowych.

Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)

Działa drażniąco na skórę.
Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pyłu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody. Nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.

Utylizacja

Deponować w specjalnie do tego celu przeznaczonych kontenerach. Całkowicie opróżnione worki nadają się do utylizacji jako odpady budowlane. Nie utylizować z odpadami z gospodarstw domowych.

Nie dopuścić do kontaktu z kanalizacją, podłożem (ziemią) lub zbiornikami wody pitnej.

Infolinia

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl

Informacje techniczne

Karty charakterystyki

Informacja