caparol_pim_import/caparol_pl/products/image/17817/018168.png

Histolith Kalkschlämme

Gotowa do użycia powłoka szlamująca na bazie zdyspergowanego białego wapna do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Zastosowanie

Wypełniająca powłoka szlamująca do rys skurczowych oraz do mineralnych podłoży, specjalnie przygotowana dla potrzeb prac konserwatorskich. Szczególnie zalecana do tynków z dużą zawartością wapna a także do renowacji chłonnych, starych powłok mineralnych. W połączeniu z Histolith Schlämmquarz może być zastosowana jako materiał do szpachlowania podłoża.

Właściwości

  • Dobrze wypełniająca
  • Odporna na warunki atmosferyczne
  • Zawiera światłotrwałe pigmenty
  • Przepuszczalna dla pary wodnej wartość sd = 0,03 m
  • Nie hydrofobowa
  • Nie tworzy napięć w powłoce

Spoiwo

Wapno białe, mineralne wypełniacze i pigmenty, dodatek niewielkiej ilości organicznych środków modyfikujących, ułatwiających obróbkę i poprawiających odporność na warunki atmosferyczne.

Wielkość opakowań

25 kg

Barwa

Biała.

Na zamówienie możliwa jest dostawa materiału zabarwionego fabrycznie w bogatej kolorystyce. Przy nakładaniu warstwy końcowej w celu uniknięcia możliwych różnic kolorystycznych używać materiału o tym samym numerze partii produkcyjnej, ewentualnie wymieszać ze sobą materiał z różnych partii produkcyjnych. Można barwić samodzielnie przy użyciu barwników na bazie wapna jak również za pomocą suchych wapiennych barwników. Tolerancję na pigment należy sprawdzić na podstawie próby.

Trwałość koloru według BFS-Merkblatt Nr. 26:
Klasa:  C
Grupa: 1

Stopień połysku

Głęboki mat.

Składowanie

Przechowywać w chłodnym miejscu w temperaturze powyżej 0°C.

Gęstość

ok. 1,7 g/cm3

Odpowiednie podłoża

Podłoże musi być nośne, suche, czyste chłonne oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.

Przygotowanie podłoża

Nowe tynki grupy PI, PII i PIII:
Okres schnięcia i wiązania nowych tynków przed malowaniem powinien wynosić dla tynków PI (wapiennych) min. 4 tygodnie, dla tynków PII i PIII (wapienno-cementowych i cementowych) min. 2 tygodnie. Zeszkliwioną warstwę usunąć przez fluatowanie środkiem Histolith Flaut.
Alternatywnie można Histolith® Kalkschlamme aplikować na świeżym tynku po 24 godzinach po naniesieniu tynku. W przypadku tego typu aplikacji mogą wystąpić plamy na barwnych powłokach.

Stare powłoki mineralne:
Dokładnie oczyścić powierzchnię. Nieprzylegające, słabe stare powłoki usunąć.

Miejsca naprawy tynku:
Przy naprawie pęknięć i uszkodzonych powierzchni tynku należy pamiętać o zastosowaniu zaprawy odpowiadającej swoją wytrzymałością i strukturą danemu tynkowi. Przed położeniem kolejnej warstwy miejsca naprawy tynku muszą być dobrze związane i suche. Wszystkie miejsca naprawy tynku należy fluatować środkiem Histolith Fluat a następnie zmyć.

Mury z kamienia naturalnego:
Odpowiedni jest wyłącznie chłonny kamień naturalny. Należy sprawdzić metodą prób możliwość malowania i wzajemną tolerancję materiałów. Zabrudzenia, narośla, złuszczenia usunąć. Ubytki uzupełnić odpowiednimi materiałami naprawczymi. Uszkodzone spoiny naprawić i uzupełnić. Kamień o słabej strukturze wzmocnić środkiem Histolith Steinfestiger.

Uwaga:
W kamieniach naturalnych, które zawierają rozpuszczalne w wodzie składniki, mogą one powodować wystąpienie na powierzchni wykwitów i plam.

Powierzchnie zaatakowane przez algi, mchy, itp.:
Algi i grzyby usunąć strumieniem wody pod ciśnieniem i pozostawić do wyschnięcia. Następnie powierzchnie dobrze nasączyć środkiem grzybobójczym Capatox. Pozostawić do całkowitego wyschnięcia. W celu ustalenia układu warstw konieczna jest konsultacja z naszym specjalistą.

Impregnacja:
W przypadku silnego obciążenia powłoki wodą, impregnacja środkiem Histolith Fassadenschutz poprawia zdolność odprowadzania wody i trwałość. Impregnację wykonywać najwcześniej po 7 dniach od malowania.

Sposób nakładania

W obiektach zabytkowych najczęściej zalecane jest nakładanie szczotką.

Szpachlowanie:
Histolith Kalkschlämme wymieszać z piaskiem kwarcowym Histolith Schlämmquarz w proporcji 1:1 tak aby powstała jednolita nadająca się do szpachlowania masa. Tak przygotowaną mieszankę nakładać szpachelką lub gładką pacą. Podłoża mocno chłonne należy wcześniej zwilżyć. Po nałożeniu filcować na mokro lub przeszlifować po wyschnięciu. Maks. grubość nakładania 5 mm. Zaszpachlowana powierzchnia przez min 3 dni musi być utrzymywana w stanie wilgotnym. Po 7 dniach może być malowana farbą wapienną.

Układ warstw

Na przygotowane podłoże nałożyć warstwę gruntującą, pośrednią i wierzchnią z materiału rozcieńczonego maks. 10% wody. Alternatywnie – warstwę gruntującą wykonać szlamówką Histolith Kalkschlämme a warstwę końcową w zależności od miejsca zastosowania  farbami Histolith Fassadenkalk lub Histolith Innenkalk.

Na mocno i nierównomiernie chłonących podłożach zależnie od ich stopnia chłonności zalecane jest gruntowanie środkiem Histolith Silikat-Fixativ rozcieńczonym wodą w proporcji 2:1 lub 1:1, zależnie od chłonności podłoża.

Zużycie

Ok. 350 - 500 g/m2 przy jednokrotnym nałożeniu na gładkim podłożu. Na podłożach szorstkich odpowiednio więcej. Dokładne zużycie można ustalić wyłącznie w praktyce przez nałożenie próbne.

Warunki obróbki

Minimalna temperatura stosowania:
+8°C podłoża, otoczenia i materiału.

Czas schnięcia

W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha po ok. 4-6 godz., po 24 godz. nadaje się do powtórnego malowania, po 3 dniach jest odporna na deszcz. W przypadku niższych temperatur i wyższej wilgotności czasy te ulegają wydłużeniu.

Czyszczenie narzędzi

Wodą natychmiast po użyciu.

Wskazówka

Specyficzny rodzaj i właściwości podłoża, niekorzystne usytuowanie oraz warunki atmosferyczne mogą powodować wystąpienie niewielkich plam i przebarwień. Zalecane jest wykonanie powierzchni testowej celem sprawdzenia właściwości i tolerancji z podłożem. Aby uniknąć powstawania widocznych styków pasm roboczych malować w jednym cyklu roboczym metodą  „mokrym w mokre”.  

Nie stosować na powierzchniach poziomych narażonych na długotrwałe działanie wody. Nie nakładać przy bezpośrednim nasłonecznieniu, deszczu, wysokiej wilgotności powietrza (mgła) lub silnym wietrze. Używać siatek i plandek ochronnych.  Uważać w przypadku możliwości wystąpienia przymrozków.

Zabezpieczanie powierzchni nie malowanych:
Otoczenie powierzchni przeznaczonych do malowania, szczególnie szkło, ceramikę, powierzchnie lakierowane, klinkier, kamienie naturalne, metal oraz nie malowane lub lazurowane drewno należy dokładnie nakryć.

Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)

Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. Nie wdychać oparów. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Unikać kontaktu z oczami i skórą. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast obficie przemyć wodą i skonsultować się z lekarzem. W przypadku kontaktu ze skórą natychmiast zmyć dużą ilością wody z mydłem. Podczas pracy używać rękawic ochronnych oraz okularów i maski na twarz. W przypadku połknięcia natychmiast zasięgnąć porady lekarza; okazać opakowanie lub etykietę.

Utylizacja

Tylko całkowicie opróżnione pojemniki nadają się do utylizacji. Płynne pozostałości materiału utylizować jak farby na bazie wody, zaschnięte resztki utylizować jak utwardzone farby lub odpady domowe. Utylizacja zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.

Dopuszczalna zawartośc LZO

Zgodnie z Dyrektywą UE wartość dopuszczalna maksymalnej zawartości LZO (lotnych związków organicznych) dla tego typu produktu (typ A/a) wynosi: 30 g/l (od 1.1.2010). Ten produkt zawiera maks. 1 g/l LZO.

Bliższe informacje

Patrz karta charakterystyki wyrobu.

Doradztwo techniczne

W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania wszystkich występujących w prak tyce podłoży. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, pomocnym może okazać się kontakt z naszym Działem technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.

Infolinia

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl

Informacje techniczne

Karty charakterystyki

Informacja