caparol_pim_import/caparol_pl/products/image/17800/018150.png

Histolith Fassadenkalk

Najwyższej jakości wapienna farba fasadowa na bazie wodorotlenku wapnia z dodatkiem oleju lnianego.

Zastosowanie

Farba fasadowa przeznaczona do malowania i renowacji obiektów historycznych i podlegających ochronie konserwatorskiej. Szczególnie polecana jest do malowania tynków z dużą zawartością wapna. Może być stosowana także do renowacji starych, chłonnych powłok mineralnych.

Właściwości

  • Odporna na niekorzystne warunki atmosferyczne
  • Zawiera światłotrwałe pigmenty
  • Wysoce przepuszczalna dla pary wodnej sd = 0,03 m
  • Nie hydrofobowa
  • Nie tworzy napięć w powłoce

Spoiwo

Białe wapno, mineralne pigmenty i wypełniacze, niewielka ilość dodatków organicznych poprawiających odporność na warunki atmosferyczne i obróbkę (olej lniany).

Wielkość opakowań

12,5 l

Barwa

Biała.

Na zamówienie możliwa jest dostawa materiału zabarwionego fabrycznie w bogatej kolorystyce.
Przy nakładaniu warstwy końcowej w celu uniknięcia możliwych różnic kolorystycznych używać materiału o tym samym numerze partii produkcyjnej, ewentualnie wymieszać ze sobą materiał z różnych partii produkcyjnych.
Można barwić samodzielnie przy użyciu barwników na bazie wapna jak również za pomocą wapiennych suchych barwników. Tolerancję na pigment należy sprawdzić na podstawie próby.

Trwałość koloru według BFS-Merkblatt Nr. 26:
Klasa: C
Grupa: 1

Stopień połysku

Głęboki mat.

Składowanie

Przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach w chłodnym w temperaturze powyżej 0°C.

Gęstość

ok. 1,5 g/cm3

Odpowiednie podłoża

Podłoże musi być nośne, suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.

Przygotowanie podłoża

Tynki grupy PI, PII i PIII (wg DIN 18 550):
Okres schnięcia i wiązania nowych tynków przed malowaniem powinien wynosić dla tynków PI (wapiennych) min. 4 tygodnie, dla tynków PII i PIII (wapienno-cementowych i cementowych) min. 2 tygodnie. Zeszkliwioną warstwę usunąć przez fluatowanie środkiem Histolith Flaut.
Alternatywnie można Histolith® Fassadenkalk aplikować na świeżym tynku po 24 godzinach po naniesieniu tynku. W przypadku tego typu aplikacji mogą wystąpić na barwnych powłokach plamy.

Stare powłoki mineralne:
Dokładnie oczyścić powierzchnię. Nieprzylegające, słabe stare powłoki usunąć.

Miejsca naprawy tynku:
Przy naprawie pęknięć i uszkodzonych powierzchni tynku należy pamiętać o zastosowaniu zaprawy odpowiadającej swoją wytrzymałością i strukturą danemu tynkowi. Przed położeniem kolejnej warstwy miejsca naprawy tynku muszą być dobrze związane i suche. Wszystkie miejsca naprawy tynku należy fluatować środkiem Histolith Fluat a następnie zmyć.

Mury z kamienia naturalnego:
Odpowiedni jest wyłącznie chłonny kamień  naturalny. Należy sprawdzić metodą prób możliwość malowania i wzajemną tolerancję materiałów. Zabrudzenia, narośla, złuszczenia usunąć. Ubytki uzupełnić odpowiednimi materiałami naprawczymi. Uszkodzone spoiny naprawić i uzupełnić. Kamień o słabej strukturze wzmocnić środkiem Histolith Steinfestiger.

Uwaga:
W kamieniach naturalnych, które zawierają rozpuszczalne w wodzie składniki, mogą one powodować wystąpienie na powierzchni wykwitów i plam.

Powierzchnie zaatakowane przez algi, mchy, itp.:
Algi i grzyby usunąć strumieniem wody pod ciśnieniem i pozostawić do wyschnięcia. Następnie powierzchnie dobrze nasączyć środkiem grzybobójczym Capatox. Pozostawić do całkowitego wyschnięcia. W celu ustalenia układu warstw konieczna jest konsultacja z naszym specjalistą.

Impregnacja:
W przypadku silnego obciążenia powłoki wodą, impregnacja środkiem Histolith Fassadenschutz poprawia zdolność odprowadzania wody i trwałość powłoki. Impregnację wykonywać najwcześniej po 7 dniach od malowania.

Sposób nakładania

W obiektach zabytkowych najczęściej zalecane jest nakładanie szczotką.

Układ warstw

Na przygotowane podłoże zależnie od jego chłonności nałożyć warstwę gruntującą i wierzchnią farbą rozcieńczoną maks. 10% wody.

Na mocno i nierównomiernie chłonnych podłożach zależnie od ich stopnia chłonności zalecane jest gruntowanie środkiem Histolith Silikat-Fixativ rozcieńczonym wodą w proporcji 2:1 lub 1:1.

Zużycie

Ok. 150 - 200 ml/m2 przy jednokrotnym malowaniu na gładkich powierzchniach. Na podłożach szorstkich odpowiednio więcej. Dokładne zużycie można ustalić wyłącznie w praktyce przez malowanie próbne.

Warunki obróbki

Minimalna temperatura stosowania:
+8°C dla podłoża, otoczenia i materiału.

Czas schnięcia

W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha po ok. 4-6 godz., po 24 godz. nadaje się do powtórnego malowania, po 3 dniach jest odporna na opady atmosferyczne. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza czasy te ulegają wydłużeniu.

Czyszczenie narzędzi

Wodą natychmiast po użyciu.

Wskazówka

Specyficzny rodzaj i właściwości podłoża, niekorzystne usytuowanie oraz warunki atmosferyczne mogą powodować wystąpienie niewielkich plam i przebarwień. Zalecane jest wykonanie po wierzchni testowej celem sprawdzenia właściwości i tolerancji z podłożem. Aby uniknąć powstawania widocznych styków pasm roboczych malować w jednym cyklu roboczym metodą  „mokrym w mokre”.  

Nie stosować na powierzchniach poziomych narażonych na długotrwałe działanie wody. Nie nakładać przy bezpośrednim nasłonecznieniu, deszczu, wysokiej wilgotności powietrza (mgła) lub silnym wietrze. Używać siatek i plandek ochronnych.  Uważać w przypadku możliwości wystąpienia przymrozków.

Zabezpieczanie powierzchni nie malowanych:
Otoczenie powierzchni przeznaczonych do malowania, szczególnie szkło, ceramikę, powierzchnie lakierowane, klinkier, kamienie naturalne, metal oraz nie malowane lub lazurowane drewno należy dokładnie nakryć.

Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)

Podrażnia skórę. Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. Nie wdychać oparów. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Unikać kontaktu z oczami i skórą. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast obficie przemyć wodą i skonsultować się z lekarzem. W przypadku kontaktu ze skórą natychmiast zmyć dużą ilością wody z mydłem. Podczas pracy używać rękawic ochronnych oraz okularów i maski na twarz. W przypadku połknięcia natychmiast zasięgnąć porady lekarza; okazać opakowanie lub etykietę.

Utylizacja

Tylko całkowicie opróżnione pojemniki nadają się do utylizacji. Płynne pozostałości materiału utylizować jak farby na bazie wody, zaschnięte resztki utylizować jak utwardzone farby lub odpady domowe. Utylizacja zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.

Bliższe informacje

Patrz karta charakterystyki wyrobu.

Doradztwo techniczne

W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania wszystkich występujących w praktyce podłoży. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, pomocnym może okazać się kontakt z naszym Działem technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.

Infolinia

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl