caparol_pim_import/caparol_pl/products/image/17811/018161.png

Histolith Silikat-Fixativ

Silikatowy środek gruntujący i rozcieńczalnik.

Zastosowanie

Histolith® Silikat-Fixativ może być wykorzystywany jako:
środek gruntujący do wzmacniania i egalizacji silnie lub nierównomiernie chłonnych podłoży; rozcieńczalnik do silikatowych farb Histolith. 

Właściwości

  • Doskonałe wzmocnienie podłoża
  • Dobra penetracja
  • Wysoce dyfuzyjny dla pary wodnej i CO2 
  • Nie zawiera rozpuszczalników

Spoiwo

Szkło wodne potasowe z organicznymi dodatkami według normy DIN 18 363, punkt 2.4.1.

Wielkość opakowań

10 l

Składowanie

Materiał składować tylko w pojemnikach z tworzywa sztucznego w chłodnym, ale zabezpieczonym przed mrozem miejscu.

Gęstość

ok. 1,1 g/cm3

Odpowiednie podłoża

Podłoża muszą być mocne, nośne, wolne od zanieczyszczeń i substancji utrudniających przyczepność oraz suche i chłonne.

Przygotowanie podłoża

Nowe tynki z grup zapraw PIc, PII i PIII:
Przed malowaniem nowych tynków z grupy zapraw PI odczekać przynajmniej 4 tygodnie, a z grupy zapraw PII i PIII - przynajmniej 2 tygodnie. Zeszkliwioną warstwę wierzchnią usunąć fluatem Histolith Fluat.

Stare niepomalowane tynki i stare mineralne powłoki malarskie:
Dobrze oczyścić powierzchnię. Usunąć słabe warstwy. 

Naprawianie tynku:
Zaprawa naprawcza pod względem rodzaju i struktury musi odpowiadać staremu tynkowi, a przed pomalowaniem - dobrze związać i stwardnieć. Wszystkie naprawione miejsca posmarować fluatem Histolith Fluat i umyć.

Powierzchnie porośnięte grzybami lub glonami:
Powierzchnie porośnięte grzybami bądź glonami oczyścić na mokro.Po wyschnięciu nasycić środkiem Capatox i pozostawić do wyschnięcia. Przed malowaniem zasięgnąć porady u naszego przedstawiciela handlowego lub w naszym dziale technicznym.

Mur ceglany:
Nadaje się tylko do chłonnych cegieł. Powierzchnie dobrze oczyścić, usunąć słabe warstwy. Naprawić uszkodzenia w fugach.

Sposób nakładania

Histolith® Silikat-Fixativ dobrze  wetrzeć szczotką w podłoże.

Rozcieńczenie

Histolith® Silikat-Fixativ rozcieńczać wodą 2:1 do 1:1 w zależności od chłonności podłoża.

Zużycie

Jako środek gruntujący ok. 100-200 ml/m2 zależnie od chłonności podłoża. Na szorstkich podłożach zużycie zwiększa się. Dokładne wartości należy określić na podstawie próby na danym obiekcie.

Warunki obróbki

Minimalna temperatura stosowania:
+8°C dla podłoża i otoczenia.

Czas schnięcia

Przy +20°C i 65% wilgotności względnej powietrza zachować przynajmniej 12 godzinne przerwy technologiczne.

Czyszczenie narzędzi

Wodą natychmiast po użyciu.

Wskazówka

Nie nakładać przy bezpośrednim nasłonecznieniu, wysokich temperaturach, podczas deszczu, przy wysokiej wilgotności powietrza (mgła) czy silnym wietrze. Uważać w przypadku niebezpieczeństwa nocnych przymrozków. W razie konieczności stosować plandeki ochronne.

Zabezpieczenie otoczenia prowadzonych robót:
Otoczenie prowadzonych prac, a w szczególności szkło, ceramikę, powierzchnie lakierowane, klinkier, kamień naturalny, metale, jak też surowe lub lazurowane drewno dokładnie zabezpieczyć.

Uwaga (stan na dzień wydania)

Chronić przed dziećmi. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. W przypadku kontaktu z oczami lub skórą natychmiast obficie przemyć je wodą. Nie wprowadzać do kanalizacji lub zbiornków wodnych. Unikać zrzutów do środowiska. Otoczenie wykonywania prac dokładnie okryć. Odpryski zmyć natychmiast wodą, w szczególności dotyczy to szkła, ceramiki, metalu, kamienia naturalnego.

Utylizacja

Do utylizacji przekazywać opakowania wyłącznie całkowicie opróżnione. Pozostałości płynne usuwać jak farby wodorozcieńczalne, pozostałości zaschnięte usuwać jak odpady domowe. Utylizacja zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.

Dopuszczalna zawartośc LZO

Zgodnie z Dyrektywą UE wartość dopuszczalna maksymalnej zawartości LZO (lotnych związków organicznych) dla tego typu produktu (typ A/a) wynosi: 30 g/l (2010). Ten produkt zawiera maksymalnie <1 g/l LZO

Kod produktu farby i lakiery

M-SK01

Bliższe informacje

Patrz karta charakterystyki wyrobu.

Doradztwo techniczne

W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania wszystkich występujących w praktyce podłoży. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, pomocnym może okazać się kontakt z naszym Działem technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.

Infolinia

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl

Informacje techniczne

Karty charakterystyki

Informacja