caparol_pim_import/caparol_pl/products/image/219990/062341_Histolith_PremiumSilikat_PL.png

Histolith PremiumSilikat

Nowoczesna farba zolowo-krzemianowa specjalnie dedykowana do wnętrz obiektów zabytkowych.

Zastosowanie

Histolith®PremiumSilikatto najwyższej jakości farba do wnętrz możliwa do zastosowania na podłożach mieszanych (mineralne i dyspersyjne). Specjalna kombinacja spoiw mineralnych daje doskonałe właściwości obróki i szeroki zakres zastosowań znajlepszymi efektami. Nadaje się do wykonywania matowych wysokiej jakości powłok we wnętrzach.

Właściwości

  • Odporność na szorowanie na mokro, kl. 1 wg PN EN 13300
  • Nie zawiera rozpuszczalników i plastyfikatorów
  • Wysoce alkaliczna
  • Wysoki stopień bieli
  • Wysoce paroprzepuszczalna wartość sd <  0,01 m
  • Odporna na wodne środki dezynfekcyjne i domowe środki czyszczące
  • Spełnia wymagania VOB DIN 18363 dla dyspersyjnych farb sylikatowych

Spoiwo

Kombinacja szkła wodnego potasowego, litowego szkła wodnego i zoli krzemowych jak również mineralny pigment (biel tytanowa) i wypełniacze, udział skład. org. (żywica akrylowa) < 5%.

Wielkość opakowań

Opakowania standardowe: 12,5 l, 5 l

Opakowania Airfix: 25 l Hobbock
Konsystencja gotowa do aplikacji wałkiem i natryskiem, do użytku profesjonalnego odpowiednimi urządzeniami Airless.

Barwa

Biała
Barwienie w stacjach barwiących ColorExpress nieorganicznymi pasami. Fabryczne barwienie na wiele różnych kolorów na zapytanie ofertowe. Możliwość samodzielnego zabarwiania przy użyciu barwników Histolith Volltonfarben SI. W przypadku samodzielnego barwienia należy całość potrzebnego materiału wymieszać w celu uniknięcia różnic kolorystycznych.
Aby wyłapać ewentualne błędy kolorystyczne należy przed aplikacją sprawdzić poprawność barwienia.
Na stykających sie powierzchniach używać produktów z jednej partii produkcyjnej.

Stopień połysku

Głęboki mat (według PN EN 13 300).

Składowanie

Składować w chłodnym miejscu, ale zabezpieczonym przed mrozem. Produkt można składować w warunkach magazynowych przez okres 12 miesięcy.

Dane Techniczne

Własności według PN EN 13 300:
Barwienie może w nieznacznym stopniu zmieniać parametry techniczne farby.

Odporność na szorowanie na mokro

Klasa 1

Zdolność krycia

Klasa 1, przy wydajności 7 m2/l bądź. 140 ml/m2 na jedną warstwę.

Granulacja

drobna (< 100 µm)

Gęstość

ok. 1,5 g/cm³

Klasyfikacja według karty technicznej nr 606

wewnętrzne typ 1wewnętrzne typ 2wewnętrzne typ 3zewnętrzne typ 1zewnętrzne typ 2
++
(–) nie nadaje się / (○) nadaje się warunkowo / (+) nadaje się

Wymagany stan podłoża

Podłoża muszą być nośne, suche wolne od zanieczyszczeń i substancji utrudniających przyczepność.

Przygotowanie podłoża

Nowe tynki z grup zapraw PI, PII i PIII:
Pozostawić na 2 - 4 tygodnie. Zeszkliwioną powierzchnię usunąć fluatem Histolith Fluat i następnie powierzchnię zmyć wodą..


Stare niemalowane tynki z grup zapraw PI, PII i PIII i stare mineralne powłoki malarskie:

Dobrze oczyścić powierzchnię. Usunąć słabe warstwy. Silnie lub nierównomiernie chłonne podłoża gruntować przy użyciu środka Histolith Silikat-Fixativ rozcieńczonego wodą w stosunku od 2:1 do 1:1 zależnie od chłonności podłoża.


Tynki gipsowe z grupy zapraw PIV:
Na mocnych tynkach: podkład przy użyciu Histolith PremiumSilikat zmieszany z 15% Histolith® Sol-Silikat-Fixativ. Miękkie tynki gipsowe wzmocnić przy użyciu specjalnego podkładu Histolith Spezialgrundierung. Tynki gipsowe z zeszkliwioną powierzchnią przeszlifować i odpylić. Wykonać gruntowanie przy użyciu Histolith Spezialgrundierung. Po dobrym wyschnięciu nanieść warstwę pośrednią przy użyciu Histolith Spezialgrundierung.

Płyty gipsowo-kartonowe:
Zeszlifować nadmiar szpachlówki. Nałożyć  podkład przy użyciu Histolith PremiumSilikat zmieszany z 15% Histolith® Sol-Silikat-Fixativ. Miękkie obszary szpachlówki gipsowej wzmocnić podkładem Histolith Spezialgrundierung. W przypadku płyt zawierających rozpuszczalne w wodzie, powodujące przebarwienia składniki wykonać podkład przy użyciu Caparol Aqua-Sperrgrund.

Płyty gipsowe:
Wykonac warstwe gruntującą przy użyciu Histolith PremiumSilikat zmieszany z 15% Histolith® Sol-Silikat-Fixativ.

Tynki gliniane:
W razie konieczności powierzchnię oczyścić. Zagruntować Histolith® Sol-Silikat-Fixativ rozcieńczonym wodą 2:1. Wykonać malowanie próbne w celu sprawdzenia możliwości wystąpienia brązowych przebarwień.

Beton:
Usunąć ewentualne pozostałości środka antyadhezyjnego. Wykonać warstwe gruntującą przy użyciu Histolith PremiumSilikat zmieszany z 15% Histolith® Sol-Silikat-Fixativ.

Mur ceglany:
Dobrze oczyścić powierzchnię. Uszkodzone spoiny z zaprawy naprawić. Jeżeli cegły zawierają rozpuszczalne w wodzie, powodujące przebarwienia składniki, wykonać podkład przy użyciu Caparol Aqua-Sperrgrund.

Niepomalowane tapety surowe:
Malować bez wstępnej obróbki. W przypadku papierowych tapet reliefowych i tłoczonych wykonać próbne malowanie.

Okładziny ścienne z włókna szklanego:
Wykonać warstwę gruntującą przy użyciu Histolith PremiumSilikat zmieszany z 15% Histolith® Sol-Silikat-Fixativ.

Stare nośne, matowe dyspersyjne powłoki malarskie:
Dobrze oczyścić powierzchnię. Wykonać warstwę gruntującą przy użyciu Histolith PremiumSilikat zmieszany z 15% Histolith® Sol-Silikat-Fixativ.

Farby klejowe:
Zmyć do podłoża. Wykonać gruntowanie przy użyciu Histolith Spezialgrundierung.

Powierzchnie porośnięte pleśnią:
Zmyć pleśń. Po wyschnięciu zdezynfekować powierzchnię środkiem Capatox i pozostawić do wyschnięcia. Przed pomalowaniem zasięgnąć porady u przedstawiciela handlowego lub w naszym dziale technicznym.

Sposób nakładania

Pędzlem, wałkiem lub natryskiwanie bezpowietrzne.
Aby uzyskać powierzchnie o możliwie najdrobniejszej strukturze, należy stosować w trakcie obróbki należy stosować wałek odpowiedni do farb silikatowych dyspersyjnych.

Natrysk Airless:
Kąt natrysku: 50°
Dysza: 0,025"
Ciśnienie: 150–180 bar
Narzędzia myć po użyciu wodą.

Układ warstw na przygotowanych podłożach

Nakładać obfitą powłokę, farbą rozcieńczoną maksymalnie 5% Histolith Sol-Silikat-Fixativ.Silnie Silnie lub niejednakowo chłonne podłoża gruntować Histolith® Sol-Silikat-Fixativ rozcieńczonym wodą 2 : 1 do 1 : 1 w zależności od chłonności podłoża. 

Zużycie

Ok. 140 ml/m2 w jednym cyklu roboczym na gładkim podłożu. Na podłożach chropowatych
odpowiednio mniej. Dokładne wartości należy ustalić na powierzchni próbnej bezpośrednio na
obiekcie.

Warunki obróbki

Minimalna temperatura stosowania:
+8 °C dla podłoża i otoczenia.

Czas schnięcia

W temperaturze 20°C i przy względnej wilgotności powietrza 65% po 4 - 6 godzinach farba jest
powierzchniowo sucha i można ją malować, a po 3 dniach jest całkowicie sucha i odporna na
obciążenia. W niskich temperaturach i przy większej wilgotności powietrza czasy te wydłużają się.

Czyszczenie narzędzi

Wodą natychmiast po użyciu.

Wskazówka

Aby uzyskać jednolitą powierzchnię, malować metodą "mokrym na mokre". Przy natryskiwaniu bezpowietrznym dobrze wymieszać i przecedzić farbę. Widoczne miejsca poprawek zależą od wielu czynników i są trudne do uniknięcia. W przypadku materiałów zawierających gips, możliwe jest wystapienie przebarwień. Całopowierzchniowe wykonanie warstwy pośredniej środkiem Histolith Weißgrund zmniejsza ryzyko powstawania tych przebarwień. Przy stosowaniu ciemnych kolorów, obciążenie mechaniczne powierzchni (zadrapania) może powodować wystąpienie jasnych śladów. Powierzchnie oświetlone w sposób niekorzystny (światło smugowe) powinny mieć odpowiednio przygotowane podłoże, w razie konieczności zagruntowane odpowiednim narzędziem malarskim. Histolith PremiumSilikat® jest odporny na działanie wodnych środków dezynfekcyjnych.

Uwaga (stan na dzień wydania)

Chronić przed dziećmi. W przypadku kontaktu z oczami lub skórą natychmiast obficie przemyć je wodą. Podczas pracy natryskiem nie wdychać oparów. Nie wprowadzać do kanalizacji lub zbiornków wodnych. Unikać zrzutów do środowiska. Otoczenie wykonywania prac dokładnie okryć. Odpryski zmyć natychmiast wodą, w szczególności dotyczy to szkła, ceramiki, metalu, kamienia naturalnego.

Utylizacja

Do utylizacji przekazywać opakowania wyłącznie całkowicie opróżnione. Pozostałości płynne usuwać jak farby wodorozcieńczalne, pozostałości zaschnięte usuwać jak odpady domowe lub budowlane.

Dopuszczalna zawartośc LZO

dla tego typu produktów (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Ten produkt zawiera < 1 g/l LZO.

Giscode

BSW10

Infolinia

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl

Informacje techniczne