caparol_pim_import/caparol_pl/products/image/219991/062342_Hitolith_LithoSil_PL.png

Histolith LithoSil

Ekonomiczna i wydana farba zolowo-silikatowa do wnętrz.

Zastosowanie

Histolith® LithoSil to zolowo-silikatowa farba przeznaczona do wnętrz. Doskonale nadaje się do wykonywania powłok głębokomatowych w pomieszczeniach wewnętrznych.

Właściwości

  • Klasa odporności na szorowanie na mokro: 2 wg. PN EN 13300

  • Nie zawiera rozpuszczalników i plastyfikatorów
  • Wysoce alkaliczna
  • Wysoka siła krycia
  • Wysoce paroprzepuszczalna, wartość sd <  0,01 m
  • Spełnia wymagania VOB DIN 18363 dla dyspersyjnych farb silikatowych

Spoiwo

Kombinacja spoiwa z wsokiej jakości szkła wodnego potasowego i zoli krzemowych, mineralny pigment, wypełniacze,  udział składników organicznych (<5%).

Wielkość opakowań

Standardowe + ColorExpress: 12,5 l, 5 l

Airfix:
25 l Hobbock
Konsystencja gotowa do aplikacji wałkiem i natryskiem, do użytku profesjonalnego odpowiednimi urządzeniami Airless.

Barwa

Biała.
Barwienie maszynowe w systemie ColorExpress nieorganicznymi pastami barwiącymi. Możliwe jest barwienie fabryczne na wiele kolorów na zapytanie. Farbę Histolith Bio-Innensilikat można barwić samodzielnie przy użyciu barwników Histolith Volltonfarben SI. Całość samodzielnie zabarwionego materiału należy przed użyciem zmieszać ze sobą w celu uniknięcia możliwych różnic kolorystycznych. Aby rozpoznać ewentualne błędy barwienia, należy przed użyciem farby sprawdzić poprawność koloru. Na stykających sie powierzchniach używać wyłącznie kolorów z jednej partii produkcyjnej.

Stopień połysku

Głęboko matowa (według PN EN 13 300)

Składowanie

Składować w chłodnym miejscu, ale zabezpieczonym przed mrozem.
Produkt można składować w warunkach magazynowych przez okres 12 miesięcy

Dane Techniczne

Własności według PN EN 13 300:
Barwienie może w nieznacznym stopniu zmieniać parametry techniczne farby.

Odporność na szorowanie na mokro

klasa 2, odpowiada odporności na szorowanie według DIN 53778

Zdolność krycia

klasa 1, przy wydajności 7 m2/l bądź. 140 ml/m2 na jedną warstwę

Granulacja

drobna (< 100 µm)

Gęstość

ok. 1,5 g/cm³)

Klasyfikacja według karty technicznej nr 606

wewnętrzne typ 1wewnętrzne typ 2wewnętrzne typ 3zewnętrzne typ 1zewnętrzne typ 2
++
(–) nie nadaje się / (○) nadaje się warunkowo / (+) nadaje się

Wymagany stan podłoża

Podłoża muszą być nośne, suche wolne od zanieczyszczeń i substancji utrudniających przyczepność.

Przygotowanie podłoża

Nowe tynki z grup zapraw PI, PII i PIII:
Pozostawić na 2 - 4 tygodnie. Zeszkliwioną powierzchnię usunąć fluatem Histolith Fluat i następnie powierzchnię zmyć wodą..


Stare niemalowane tynki z grup zapraw PI, PII i PIII i stare mineralne powłoki malarskie:

Dobrze oczyścić powierzchnię. Usunąć słabe warstwy. Silnie lub nierównomiernie chłonne podłoża gruntować przy użyciu środka Histolith Silikat-Fixativ rozcieńczonego wodą w stosunku od 2:1 do 1:1 zależnie od chłonności podłoża.


Tynki gipsowe z grupy zapraw PIV:
Na mocnych tynkach: podkład przy użyciu Histolith LithoSil zmieszany z 15% Histolith® Sol-Silikat-Fixativ. Miękkie tynki gipsowe wzmocnić przy użyciu specjalnego podkładu Histolith Spezialgrundierung. Tynki gipsowe z zeszkliwioną powierzchnią przeszlifować i odpylić. Wykonać gruntowanie przy użyciu Histolith Spezialgrundierung. 

Płyty gipsowo-kartonowe:
Zeszlifować nadmiar szpachlówki. Nałożyć  podkład przy użyciu Histolith LithoSil zmieszany z 15% Histolith® Sol-Silikat-Fixativ. Miękkie obszary szpachlówki gipsowej wzmocnić podkładem Histolith Spezialgrundierung. W przypadku płyt zawierających rozpuszczalne w wodzie, powodujące przebarwienia składniki wykonać podkład przy użyciu Caparol Aqua-Sperrgrund.

Płyty gipsowe:
Wykonac warstwe gruntującą przy użyciu Histolith LithoSil zmieszany z 15% Histolith® Sol-Silikat-Fixativ.

Tynki gliniane:
W razie konieczności powierzchnię oczyścić. Zagruntować Histolith® Sol-Silikat-Fixativ rozcieńczonym wodą 2:1. Wykonać malowanie próbne w celu sprawdzenia możliwości wystąpienia brązowych przebarwień.

Beton:
Usunąć ewentualne pozostałości środka antyadhezyjnego. Wykonać warstwe gruntującą przy użyciu Histolith LithoSil zmieszany z 15% Histolith® Sol-Silikat-Fixativ.

Mur ceglany:
Dobrze oczyścić powierzchnię. Uszkodzone spoiny z zaprawy naprawić. Jeżeli cegły zawierają rozpuszczalne w wodzie, powodujące przebarwienia składniki, wykonać podkład przy użyciu Caparol Aqua-Sperrgrund.

Niepomalowane tapety surowe:
Malować bez wstępnej obróbki. W przypadku papierowych tapet reliefowych i tłoczonych wykonać próbne malowanie.

Okładziny ścienne z włókna szklanego:
Wykonać warstwę gruntującą przy użyciu Histolith LithoSil zmieszany z 15% Histolith® Sol-Silikat-Fixativ.

Stare nośne, matowe dyspersyjne powłoki malarskie:
Dobrze oczyścić powierzchnię. Wykonać warstwę gruntującą przy użyciu Histolith LithoSil zmieszany z 15% Histolith® Sol-Silikat-Fixativ.

Farby klejowe:
Zmyć do podłoża. Wykonać gruntowanie przy użyciu Histolith Spezialgrundierung.

Powierzchnie porośnięte pleśnią:
Zmyć pleśń. Po wyschnięciu zdezynfekować powierzchnię środkiem Capatox i pozostawić do wyschnięcia. Przed pomalowaniem zasięgnąć porady u przedstawiciela handlowego lub w naszym dziale technicznym.

Sposób nakładania

Pędzlem, wałkiem lub natryskiwanie bezpowietrzne.
Aby uzyskać powierzchnie o możliwie najdrobniejszej strukturze, należy stosować w trakcie obróbki należy stosować wałek odpowiedni do farb silikatowych dyspersyjnych.

Natrysk Airless:
Kąt natrysku: 50°
Dysza: 0,025"
Ciśnienie: 150–180 bar
Narzędzia myć po użyciu wodą.

Układ warstw na przygotowanych podłożach

Nakładać obfitą powłokę nierozcieńczoną farbą, w razie konieczności rozcieńczoną maksymalnie 5% Histolith Sol-Silikat-Fixativ. Silnie Silnie lub niejednakowo chłonne podłoża gruntować Histolith® Sol-Silikat-Fixativ rozcieńczonym wodą 2 : 1 do 1 : 1 w zależności od chłonności podłoża. 

Zużycie

Ok. 140 ml/m2 w jednym cyklu roboczym na gładkim podłożu. Na podłożach chropowatych
odpowiednio mniej. Dokładne wartości należy ustalić na powierzchni próbnej bezpośrednio na
obiekcie.

Warunki obróbki

Minimalna temperatura stosowania:
+8 °C dla podłoża i otoczenia.

Czas schnięcia

W temperaturze 20°C i przy względnej wilgotności powietrza 65% po 4 - 6 godzinach farba jest
powierzchniowo sucha i można ją malować, a po 3 dniach jest całkowicie sucha i odporna na
obciążenia. W niskich temperaturach i przy większej wilgotności powietrza czasy te wydłużają się.

Czyszczenie narzędzi

Wodą natychmiast po użyciu.

Wskazówka

Aby uzyskać jednolitą powierzchnię, malować metodą "mokrym na mokre". Przy natryskiwaniu bezpowietrznym dobrze wymieszać i przecedzić farbę. Widoczne miejsca poprawek zależą od wielu czynników i są trudne do uniknięcia. W przypadku materiałów zawierających gips, możliwe jest wystapienie przebarwień. Całopowierzchniowe wykonanie warstwy pośredniej środkiem Histolith Weißgrund zmniejsza ryzyko powstawania tych przebarwień. Przy stosowaniu ciemnych kolorów, obciążenie mechaniczne powierzchni (zadrapania) może powodować wystąpienie jasnych śladów. Powierzchnie oświetlone w sposób niekorzystny (światło smugowe) powinny mieć odpowiednio przygotowane podłoże, w razie konieczności zagruntowane odpowiednim narzędziem malarskim. Histolith LithoSil® jest odporny na działanie wodnych środków dezynfekcyjnych

Uwaga (stan na dzień wydania)

Chronić przed dziećmi. W przypadku kontaktu z oczami lub skórą natychmiast obficie przemyć je wodą. Podczas pracy natryskiem nie wdychać oparów. Nie wprowadzać do kanalizacji lub zbiornków wodnych. Unikać zrzutów do środowiska. Otoczenie wykonywania prac dokładnie okryć. Odpryski zmyć natychmiast wodą, w szczególności dotyczy to szkła, ceramiki, metalu, kamienia naturalnego. Bliższe informacje patrz karta charakterystyki wyrobu.

Utylizacja

Do utylizacji przekazywać opakowania wyłącznie całkowicie opróżnione. Pozostałości płynne usuwać jak farby wodorozcieńczalne, pozostałości zaschnięte usuwać jak odpady domowe lub budowlane.

Dopuszczalna zawartośc LZO

dla tego typu produktów (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Ten produkt zawiera < 1 g/l LZO.

Giscode

BSW10

Infolinia

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl

Informacje techniczne