caparol_pim_import/caparol_pl/products/image/17808/018158.png

Histolith Antik Lasur

Gotowa do nakładania lazura na bazie krzemianowej do powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych.

Zastosowanie

Do wykonywania dekoracyjnych powłok laserunkowych na wzór powłok historycznych na powierzchniach zewnętrznych i wewnętrznych. Szczególnie przydatna w dziedzinie   konserwacji zabytków i renowacji starego budownictwa. Bardzo dobrze nadaje się do odświeżania kamieni naturalnych, zapewniając jednocześnie ochronę przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

Właściwości

  • Odporna na niekorzystne warunki atmosferyczne.
  • Wysoce dyfuzyjna sd <0,01
  • Przepuszczalna dla CO2
  • Hydrofobowa   w=0,05 [kg/(m2 · h0,5)]

 

Spoiwo

Szkło wodne potasowe z dodatkiem składników organicznych wg DIN 18 363, rozdz. 2.4.1

Wielkość opakowań

5 , 10 l

Barwa

Biała-Transparentna.
Można barwić samodzielnie dodając maks. 30% barwników Histolith Volltonfarbe SI lub zabarwionego Histolith® Außenquarz. Histolith Antik-Lasur można barwić także w systemie ColorExpres nieorganicznymi pastami barwiącymi. Odcień, oraz przejrzystość zabarwionej lazury sprawdzić na powierzchni próbnej.

Stopień połysku

Matowy

Składowanie

Przechowywać w chłodnym miejscu w  temp powyżej. 0°C. Materiał przechowywać wyłącznie w pojemnikach z tworzywa sztucznego.

Gęstość

ok. 1,0 g/cm³

Odpowiednie podłoża

Podłoże musi być nośne, suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.

Przygotowanie podłoża

Powierzchnie zewnętrzne:

Nowe tynki grupy PIc, PII i PIII/wytrzymałość na ściskanie wg PN EN 998-1 min. 1N/mm2:
Tynki grupy PI pozostawić do wyschnięcia na min. 4 tygodnie. Tynki grupy PII i PIII pozostawić do wyschnięcia na min. 2 tygodnie. Zeszkliwioną powierzchnię usunąć środkiem Histolith Flaut.

Stare, niepowlekane tynki PI, PII i PIII/wytrzymałość na ściskanie wg PN EN 998-1 min. 1N/mm2 i stare powłoki mineralne:
Dokładnie oczyścić powierzchnię. Usunąć luźne powłoki. Piaszczące i silnie chłonne podłoża gruntować środkiem Histolith Silikat-Fixativ rozcieńczonym wodą zależnie od jego chłonności 2:1 do 1:1.

Tynki uzupełniane:
Przy naprawianiu otwartych pęknięć i uszkodzonych powierzchni tynku należy zwracać uwagę na to, aby zaprawa używana do napraw, odpowiadała wytrzymałości i strukturze zaprawy w podłożu. Wypełnienia przed malowaniem powinny dobrze związać i wyschnąć. Zasadniczo należy je fluatować środkiem Histolith Fluat i spłukać.

Kamień naturalny:
Do malowania nadaje się wyłącznie chłonny kamień naturalny. Wykonać powierzchnię próbną w celu sprawdzenia tolerancji materiałów. Powierzchnię kamienia dokładnie oczyścić, usunąć luźne warstwy. Kamień naturalny powinien być zwarty, suchy i pozbawiony wykwitów. Kamień zwietrzały na powierzchni przed malowaniem wzmocnić przez wielokrotne nasączanie estrami kwasu krzemowego środkiem Histolith Steinfestiger.

Uwaga: W kamieniach naturalnych z zawartością wodorozcieńczlnych substancji może dochodzić  do wystąpienia wykwitów i przebarwień na malowanej powierzchni.

Powierzchnie pokryte pleśnią:
Nalot z pleśni i grzybów usunąć mechanicznie przez zeszczotkowanie lub zeskrobanie na sucho. Powierzchnię zmyć środkiem grzybobójczym Capatox i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Gruntować zgodnie z rodzajem i właściwościami podłoża.

Powierzchnie wewnętrzne:

Nowe tynki grupy PI, PII i PIII/ wytrzymałość na ściskanie wg PN EN 998-1 min. 1N/mm2:
Pozostawić nie malowane przez okres 2-4 tygodni. Zeszkliwioną powierzchnię usunąć środkiem Histolith Fluat.

Tynki gipsowe grupy PIV/wytrzymałość na ściskanie wg PN EN 998-1 min. 2N/mm2:
Mocne tynki gruntować środkiem Histolith Innengrund. Miękkie tynki gipsowe wzmocnić środkiem Histolith Specjalgrundierung. Tynki z zeszkliwionę powierzchnią przeszlifować, oczyścić z pyłu i zagruntować środkiem Histolith Specjalgrundierung. Po wyschnięciu nałożyć warstwę pośrednią środkiem Histolith Innengrund.

Płyty gipsowo-kartonowe:
Nadmiar szpachlówki zeszlifować. Gruntować środkiem Histolith Innengrund. Miejsca szpachlowane wzmocnić środkiem Histolith Specjalgrundierung. Płyty z zawartością wodorozcieńczalnych substancji mogących powodować przebarwienia gruntować środkiem Caparol-AquaSperrgrund.

Płyty gipsowe:
Gruntować środkiem Histolith Innengrund.

Beton:
Usunąć pozostałości substancji zmniejszających przyczepność.

Nośne, matowe powłoki farb dyspersyjnych:
Dokładnie oczyścić powierzchnię. Zagruntować środkiem Histolith Quarzgrund rozcieńczonym maks. 10 % rozcieńczalnika Histolith Silikat-Fixativ.

Powłoki z farb klejowych:
Zmyć do podłoża. Gruntować środkiem Histolith Specjalgrundierung.

Powierzchnie pokryte pleśnią:
Nalot z pleśni i grzybów usunąć mechanicznie przez zeszczotkowanie lub zeskrobanie na sucho. Powierzchnię zmyć środkiem grzybobójczym Capatox i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Gruntować zgodnie z rodzajem i właściwościami podłoża.

Sposób nakładania

Do nanoszenia lazury nadają się używane wcześniej szczotki malarskie, pędzle, gąbki naturalne lub szmatki. Wybór odpowiedniego narzędzia zależy od pożądanego efektu lazurowania.

Układ warstw

Materiał stosować tylko po zabarwieniu.

Układ powłok na kamieniu naturalnym:
Warstwy: gruntująca, pośrednia i końcowa, z dodatkiem maksymalnie 10% Histolith Silikat-Fixativ (rozcieńczony woda 2:1) zależnie od wymaganego stopnia przeźroczystości.

Dekoracyjne powłoki lazurnicze na ścianach:
Mocno i nierównomiernie chłonne i/lub osypujące się, piaszczące podłoża mineralne gruntować środkiem Histolith Silikat-Fixativ rozcieńczonym wodą w proporcji 2:1 do 1:1. Proporcja rozcieńczenia jest uzależniona od stanu podłoża. Kryjące, warstwy podkładowe lub pośrednie (białe lub dostosowane do koloru powłoki końcowej) w zależności od oczekiwanej struktury wykonać środkami Histolith Lasurgrund lub Histolith Außenquarz.

Warstwę wierzchnią uzyskujemy w zależności od pożądanego efektu, poprzez nałożenie w 1-3 cyklach z dodatkiem maksymalnie 10% Histolith Silikat-Fixativ (rozcieńczony woda 2:1) zależnie od wymaganego stopnia przeźroczystości.  

Zużycie

Ok. 80-100 ml/m2 na jedną powłokę na gładkim podłożu. W zależności od chłonności i struktury podłoża zużycie jest odpowiednio większe. Podane wartości są danymi orientacyjnymi. Dokładne zużycie należy ustalić na podstawie bezpośredniej próby na obiekcie.

Warunki obróbki

Minimalna temperatura obróbki:
+8°C dla otoczenia, podłoża i materiału.

Czas schnięcia

W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha i nadaje się do powtórnego malowania po 12 godz. Powłoka jest odporna na deszcz po ok. 24 godz. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza czasy te ulegają wydłużeniu.

Czyszczenie narzędzi

Wodą, natychmiast po użyciu.

Wskazówka

W celu uniknięcia różnic kolorystycznych na złączach pasm roboczych, większe powierzchnie należy malować w jednym cyklu roboczym metodą „mokre na mokre”. Nie stosować na powierzchniach poziomych narażonych na długotrwałe działanie wody. Lazurowania nie należy wykonywać przy bezpośrednim nasłonecznieniu, deszczu, bardzo dużej wilgotności powietrza (mgła) lub przy silnym wietrze. W razie konieczności na rusztowaniu umieścić siatkę ochronną. Unikać niebezpieczeństwa przymrozków.

Zabezpieczenia powierzchni nie obrabianych:
Powierzchnie nie lazurowane, szczególnie szkło, ceramikę, powierzchnie lakierowane, klinkier, kamień naturalny, metal i malowane lub nie malowane drewno należy dokładnie przykryć. Przypadkowe rozpryski materiału natychmiast zmyć wodą. W warunkach silnego wiatru na rusztowaniu umieścić plandekę ochronną.

Uwaga (stan na dzień wydania)

Chronić przed dziećmi. Osłaniać oczy i skórę. W przypadku kontaktu z oczami lub skórą natychmiast obficie przemyć je wodą. Zapobiegać przedostaniu się materiałów do kanalizacji. Unikać zrzutów do środowiska. Powierzchnie nie lazurowane, szczególnie szkło, ceramikę, powierzchnie lakierowane, klinkier, kamień naturalny, metal i malowane lub nie malowane drewno należy dokładnie przykryć. Przypadkowe rozpryski materiału natychmiast zmyć wodą.

Utylizacja

Tylko całkowicie opróżnione pojemniki nadają się do utylizacji. Resztki materiału po wyschnięciu traktować jako odpady budowlane lub domowe.

Dopuszczalna zawartośc LZO

Zgodnie z Dyrektywą UE wartości dopuszczalne maksymalnej zawartości LZO (lotnych związków organicznych) dla tego typu produktów (typ A/a) wynoszą: 30 g/l (od 1.1.2010). Ten produkt zawiera maksymalnie ≤10 g/l LZO.

Kod produktu farby i lakiery

M-SK01

Bliższe informacje

Patrz karta charakterystyki wyrobu.

Doradztwo techniczne

W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania wszystkich występujących w praktyce podłoży. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, pomocnym może okazać się kontakt z naszym Działem technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.

Infolinia

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl

Informacje techniczne

Karty charakterystyki

Informacja