caparol_pim_import/caparol_pl/products/image/17814/018164.png

Histolith Leinölfarbe

Wysokiej jakości farba na bazie oleju lnianego do konstrukcji i elementów z drewna wewnątrz i na zewnątrz.

Zastosowanie

Farba na bazie oleju lnianego do konstrukcji i elementów z drewna wewnątrz i na zewnątrz, w szczególności do szkieletów, gontów i okładzin drewnianych.

Właściwości

  • Bezwonna
  • Wysoce odporna na warunki atmosferyczne
  • Wysoce elastyczna
  • O długim czasie zachowania właściwości roboczych

Spoiwo

Olej lniany, sykatywy.

Wielkość opakowań

1 l, 2,5 l, 10 l

Barwa

Barwienie w systemie ColorExpress.

Trwałość koloru według BFS-Merkblatt Nr. 26:
Spoiwo: Klasa C
Pigmentowanie: Grupa 1 do 3 w zależności od koloru.

Jasne barwy stosowane na powierzchniach z małym dostępem światła mogą ulegać żółknięciu (np. we wnętrzach). Właściwość ta jest typowa dla materiału ze spoiwem na bazie oleju lnianego.

Stopień połysku

Satynowy połysk.

Uwaga:
Stopień połysku będzie sie różnił w zależnosci od chłonności podłoża. Na elementach które są bezpośrednio pod wpływem promieni słonecznych, stopień połysku jest słabszy.

Składowanie

W pomieszczeniach chłodnych. Opakowania przechowywać szczelnie zamknięte.

Gęstość

ok. 1,05 g/cm³

Odpowiednie podłoża

Podłoże musi być czyste, nośne, suche (wilgotność drewna powinna być <15%) i wolne od substancji zmniejszających przyczepność.

Przygotowanie podłoża

Drewno niepowlekane:
Nowe elementy drewniane:
Gładkie powierzchnie drewniane przeszlifować zgodnie z kierunkiem włókien, oczyścić, usunąć wychodzące składniki drewna np. żywice, itp. Złagodzić ostre krawędzie.

Stare, elementy drewniane:
Zszarzałe, zniszczone warstwy wierzchnie zeszlifować aż do zdrowej, nośnej warstwy drewna. Dokładnie oczyścić. Złagodzić ostre krawędzie.

Nośne stare powłoki
Lakiery alkidowe: gruntownie przeszlifować.

Farby dyspersyjne i lakiery akry lowe:
Usunąć.

Sposób nakładania

Pędzlem.

Układ warstw

Impregnowanie drewna:
Dąb wewnątrz i na zwnątrz: impregnować farbą Histolith Halböl.
Drewno iglaste na zewnątrz: impregnować środkiem Capalac Holz-Imprägniergrund.
Drewno iglaste wewnątrz: impregnować farbą Histolith Halböl.

Warstwa gruntująca
Histolith LeinölFarbe

Warstwa pośrednia
Histolith LeinölFarbe

Warstwa końcowa
Histolith LeinölFarbe

Warstwę gruntującą/pośrednią/wierzchnią nakładać tylko w postaci zabarwionej.

Sposób użycia:
Dokładnie rozmieszać przed użyciem. Farbę Histolith LeinölFarbe nakładać wzdłuż włókien i dobrze rozprowadzić. Farbę nakładać cienką warstwą i zbierać nadmiar, inaczej mogą pojawić się plamy. W razie konieczności rozcieńczyć maks 10% Histolith Halböl.

Zużycie

Ok. 80 – 100 ml/m2 na gładkiej powierzchni.
Podane wartości są wartościami orientacyjnymi mogącymi się różnić zależnie od podłoża i jego chłonności. Dokładne wartości ustalić można wyłącznie w praktyce poprzez wymalowanie próbne.

Warunki obróbki

Minimalna temperatura stosowania:
+10°C dla podłoża, otoczenia i materiału.

Czas schnięcia

Czas schnięcia produktów na bazie oleju lnianego jest dłuższy w porównaniu z produktami na bazie żywic sztucznych.

W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% warstwa nadaje się do powtórnego malowania po 24 godz. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza czas ten ulega wydłużeniu. W czasie wysychania powłoki końcowej, co w zależności od warunków obiektowych może trwać do 4 tygodni, należy chronić wysychającą powierzchnię przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz kurzem.

Czyszczenie narzędzi

Po użyciu, odpowiednikiem terpentyny.

Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)

Chronić przed dziećmi. Pojemnik przechowywać szczelnie zamknięty w miejscu dobrze wentylowanym.
Nie przechowywać w pobliżu źródeł ognia nie palić tytoniu. Nie wdychać pary i rozpylonej cieczy. Unikać kontaktu z oczami i skórą.
Nie wprowadzać do kanalizacji. Unikać zrzutów do środowiska. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów, niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę.

Zawiera: karboksylan kobaltu, oksym butan-2-onu, może wywoływać reakcje alergiczne.

Uwaga (stan na dzień wydania)

Materiały zmoczone Histolith LeinölFarbe, np szmaty, ścierki, trociny itp. mogą ulec samozapłonowi po ulotnieniu się rozpuszczalnika. Rozlany produkt należy zebrać przy pomocy piasku, mokre szmaty przechowywać w zamkniętych blaszanych pojemnikach i utylizować po wyschnięciu w bezpiecznym miejscu na zewnątrz budynku.

Utylizacja

Do utylizacji przekazywać opakowania wyłącznie całkowicie opróżnione. Pozostałości płynne usuwać jak stare lakiery. Utylizacja zgodnie z lokalnie obowiązujacymi odpadami.

Dopuszczalna zawartośc LZO

Zgodnie z Dyrektywą UE wartość dopuszczalna maksymalnej zawartości LZO (lotnych związków organicznych) dla tego typu produktu (typ A/d) wynosi: 300 g/l (2010). Ten produkt zawiera 250 /l LZO

Kod produktu farby i lakiery

M-LL05

Bliższe informacje

Patrz karta charakterystyki wyrobu.

Doradztwo techniczne

W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania wszystkich występujących w praktyce podłoży. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, pomocnym może okazać się kontakt z naszym Działem technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.

Infolinia

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl

Informacje techniczne

Karty charakterystyki

Informacja

Cerkiew Opieki Matki Bożej w Puchłach