caparol_pim_import/caparol_pl/products/image/63005/028993_Histolith_Halboel.png

Histolith Halböl

Środek gruntujący do drewna i nie alkalicznych tynków oraz gipsu modelarskiego.

Zastosowanie

Środek gruntujący do drewna i nie alkalicznych tynków oraz gipsu modelarskiego.

Właściwości

  • Wysoce petnetrujący
  • Dobrze wzmacniający
  • Zwiekszający przyczepność kolejnych warstw farby na bazie oleju lnianego

Spoiwo

Olej lniany, bezwonny rozpuszczalnik

Wielkość opakowań

1 l, 2,5 l

Barwa

Bezbarwny.

Składowanie

W chłodnym miejscu w szczelnie zamkniętym opakowaniu.

Gęstość

ok. 0,84 g/cm³

Odpowiednie podłoża

Podłoże musi byc nośne, mocne, suche, chłonne i pozbawione zanieczyszczeń zmniejszjących przyczepność.

Przygotowanie podłoża

Powierzchnie drewniane, nie powlekane:
Nowe elementy drewniane:
Oszlifować w kierunku włókien, dokładnie oczyścić i usunąć wystepującą żywicę lub pęcherze żywiczne.

Stare, zniszczone powierzchnie drewniane:
Zeszlifować aż do nośnej warstwy i dokładnie oczyścić. Wilgotność drewna w przypadku drewna wymiarowego nie powinna przekraczać 13% a w przypadku ograniczenie wymiarowego 15%.

Nie alkaliczne tynki i gips modelarski:
Powierzchnie oczyścić i odkurzyć. Usunąć słabe warstwy. Poprawki wykonać z podobnej zaprawy/gips modelarski i pozostawić do wyschnięcia.

Sposób nakładania

Sposób użycia:
Materiał nakładać obficie pędzlem w kierunku włókien drewna i natychmiast zatrzeć tak aby nie pozostal nadmiar materiału na powierzchni.

Układ warstw

Ograniczone i niewymiarowe elementy drewniane:
Impregnacja:
Dąb na zewnątrz i wewnątrz: Histolith Halböl
Drewno iglaste wewnątrz: Histolith Halböl
Drewno iglaste na zewnątrz: Capalac Holz-Imprägniergrund
Warstwa gruntująca: Histolith Leinölfarbe
Warstwa pośrednia: Histolith Leinölfarbe
Warstwa wierzchnia: Histolith Leinölfarbe

 

Nie alkaliczne tynki i gips modelarski we wnętrzach:
Warstwa gruntująca:
Histolith Halböl
Malowanie: Histolith Emulsionsfarbe

Zużycie

Ok. 70–100 ml/m2 na warstwę w zależności od chłonności podłoża.

Warunki obróbki

Minimalna temperatura stosowania:
+10°C dla podłoża, otoczenia i materiału.

Czas schnięcia

W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% warstwa nadaje się do powtórnego malowania najwcześniej po 12 godzinach.

Czyszczenie narzędzi

Po użyciu, odpowiednikiem terpentyny.

Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)

Chronić przed dziećmi. Powtarzający sie kontakt może powodowac podrażnienie skóry.
Pojemnik przechowywać szczelnie zamknięty w miejscu dobrze wentylowanym.
Nie przechowywać w pobliżu źródeł ognia, nie palić tytoniu. Nie wdychać pary i rozpylonej cieczy. Unikać kontaktu z oczami i skórą.
Nie wprowadzać do kanalizacji. Unikać zrzutów do środowiska. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów, niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę.

Uwaga (stan na dzień wydania)

Materiały zmoczone Histolith Halböl, np szmaty, ścierki, trociny itp. mogą ulec samozapłonowi. Rozlany produkt należy zebrać przy pomocy piasku, mokre szmaty przechowywać w zamkniętych blaszanych pojemnikach i utylizować po wyschnięciu w bezpiecznym miejscu na zewnątrz budynku.

Utylizacja

Do utylizacji przekazywać opakowania wyłącznie całkowicie opróżnione. Pozostałości płynne usuwać jak stare lakiery. Utylizacja zgodnie z lokalnie obowiązujacymi odpadami.

Dopuszczalna zawartośc LZO

Zgodnie z Dyrektywą UE wartość dopuszczalna maksymalnej zawartości LZO (lotnych związków organicznych) dla tego typu produktu (typ A/h) wynosi: 750 g/l (2010). Ten produkt zawiera 380 /l LZO

Kod produktu farby i lakiery

M-LL05

Bliższe informacje

Patrz karta charakterystyki wyrobu.

Doradztwo techniczne

W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania wszystkich występujących w praktyce podłoży. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, pomocnym może okazać się kontakt z naszym Działem technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.

Infolinia

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl

Informacje techniczne

Karty charakterystyki

Informacja