caparol_pim_import/caparol_pl/products/image/17812/018162.png

Histolith Spezialgrundierung

Środek gruntujący na bazie rozpuszczalników, o znikomym zapachu przeznaczony do problematycznych podłoży.

Zastosowanie

Do wzmacniania problematycznych podłoży, takich jak silnie chłonne lub pylące tynki i stare powłoki malarskie wewnątrz i na zewnątrz.

Właściwości

  • Silnie wnikający w podłoże
  • Nie powoduje naprężeń
  • Nie obniża dyfuzji
  • Przepuszczalny dla CO2
  • Odporny na alkalia
  • Nie powoduje zażółceń

Spoiwo

Żywica polimerowo-akrylowa.

Wielkość opakowań

10 l

Barwa

Transparentna

Składowanie

Przechowywać w chłodnym miejscu w temp. powyżej 0°C.

Gęstość

ok. 0,8 g/cm3

Odpowiednie podłoża

Tynki z grupy PI, PII i PIII, tynki gipsowe, elementy gipsowe, płyty gipsowe (gipsowo-kartonowe), stare powłoki (farby olejne wcześniej zmyć)

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być nośne, suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.

Sposób nakładania

Nakładać pędzlem 1 do 2 krotnie zależnie od chłonnosci podłoża, metodą "mokrym w mokre". W przypadku słabo chłonnych podłoży rozcieńczyć maksymalnie do  10 % Caparol AF-Verdünner. Unikać wybłyszczeń.

Zużycie

W zależności od chłonności podłoża ok. 150 - 300 ml/m2. Dokładne zużycie można ustalić wyłącznie w praktyce na powierzchni próbnej.

Warunki obróbki

Minimalna temperatura stosowania:
+5°C podłoża i otoczenia.

Czas schnięcia

W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha i nadaje się do powtórnego malowania po 12 godz. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza czas ten ulega wydłużeniu.

Czyszczenie narzędzi

Natychmiast po użyciu umyć środkiem Disbocolor 499 Verdünner.

Wskazówka

Zabezpieczenia powierzchni nie obrabianych:
Powierzchnie nie lazurowane, szczególnie szkło, ceramikę, powierzchnie lakierowane, klinkier, kamień naturalny, metal i malowane lub nie malowane drewno należy dokładnie przykryć.

Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)

Produkt przeznaczony wyłącznie do profesjonalnego stosowania!
Środek łatwopalny.
Powtarzające się kontakt może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w pomieszczeniu dobrze wentylowanym. Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu – nie palić tytoniu. Nie wdychać pary/rozpylonej cieczy. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Nie wprowadzać do kanalizacji. W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować odpowiednie indywidualne środki ochrony dróg oddechowych. Nosić okulary lub ochronę twarzy. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów: niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę. Chronić przed dziećmi.

Utylizacja

Tylko całkowicie opróżnione pojemniki nadają się do utylizacji. Utylizacja zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.

Kod produktu farby i lakiery

M-GF02

Bliższe informacje

Patrz karta charakterystyki wyrobu.

Doradztwo techniczne

W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania wszystkich występujących w praktyce podłoży. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, pomocnym może okazać się kontakt z naszym Działem technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.

Infolinia

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl

Informacje techniczne

Karty charakterystyki

Informacja