caparol_pim_import/caparol_pl/products/image/21869/020354_Histolith_Emulsionsfarbe_10_L.png

HIstolith Emulsionsfarbe

Odwracalna farba do wnętrz o charakterze tempery kazeinowej.

Zastosowanie

Histolith® Emulsionsfarbe jest gotowym do obróbki materiałem malarskim tworzącym powłoki o charakterze tempery kazeinowej, stworzonym do wykonywania powłok malarskich we wnętrzach obiektów historycznych.

Właściwości

  • Odwracalna, możliwość usuwania wodą
  • Umożliwia kilkakrotne malowanie
  • Nie tworzy napięć w powłoce
  • Głęboko matowa
  • Wysoce paroprzepuszczalna wartość - sd < 0,02 m
  • Wysoce przepuszczalna dla dwutlenku węgla
  • Nie zawiera rozpuszczalników
  • Szczególna formuła farby zapobiega porastaniu powierzni przez pleśń

Spoiwo

Odwracalna emulsja na bazie kleju/PU/octanu z dodatkiem mineralnych wypełniaczy i pigmentów.

Wielkość opakowań

10 l

Barwa

Biała.
Na zamówienie możliwa jest dostawa farby zabarwionej fabrycznie.
Możliwość barwienia maszynowego w systemie ColorExpress.

Składowanie

Przechowywać w chłodnym miejscu, chronić przed zamarzaniem.

Gęstość

ok. 1,4 g/cm3

Produkty uzupełniające

W przypadku samodzielnego przygotowania lazur istnieje możliwość zakupu specjalnego spoiwa Histolith Emulsion.

Odpowiednie podłoża

Podłoże musi być nośne, suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.

Przygotowanie podłoża

Nowe tynki z grup zapraw PI, PII i PIII:
Odczekać 2 - 4 tygodnie. Przed pomalowaniem posmarować powierzchnię fluatem Histolith Fluat i umyć.

Stare niemalowane tynki PI, PII i PIII i stare mineralne powłoki malarskie:
Dobrze oczyścić powierzchnię.Słabe warstwy usunąć. Piaszczące tynki wzmocnić specjalnym środkiem gruntującym Histolith Spezialgrundierung.

Stare nośne, matowe farby dyspersyjne:
Dobrze oczyścić powierzchnię. Warstwę gruntującą wykonać przy użyciu farby Histolith Emulsionsfarbe rozcieńczonej wodą w ilości 10%. Błyszczące stare powłoki malarskie zmatowić/przeszlifować. Wykonać warstwę gruntującą przy użyciu Capagrund Universal.

Tynki gipsowe z grupy zapraw IV i gips sztukatorski:
Miękkie tynki gipsowe wzmocnić specjalnym środkiem gruntującym Histolith Spezialgrundierung. Tynki gipsowe z zeszkliwioną powierzchnią przeszlifować i odpylić. Warstwe gruntującą wykonać przy użyciu Histolith Spezialgrundierung.

Farby klejowe:
Zmyć do podłoża. Wykonać warstwe gruntującą przy użyciu Histolith Spezialgrundierung.

Powierzchnie porośnięte pleśnią:
Zmyć pleśń. Po wyschnięciu zdezynfekować powierzchnię środkiem Capatox i pozostawić do wyschnięcia. Przed pomalowaniem zasięgnąć porady u przedstawiciela handlowego lub w naszym dziale technicznym.

Sposób nakładania

Nanoszenie szczotką krótkimi pociągnięciami. Do dekorowania można się posłużyć gąbką, szmatą itp.

Układ warstw

Warstwa gruntująca:
Warstwę gruntującą wykonać przy użyciu farby Histolith Emulsionsfarbe rozcieńczonej wodą w maksymalnej ilości 10%. Podłoża słabe, kredujące i/lub silnie chłonne uprzednio wzmocnić specjalnym środkiem gruntującym Histolith Spezialgrundierung.

Warstwa wierzchnia:
Histolith Emulsionsfarbe rozcieńczona maksymalnie 5% wody.

Powłoki malarskie przeświecające:
Wykonać przy użyciu farby Histolith Emulsionsfarbe rozcieńczonej spoiwem Histolith Emulsion. Stosunek składników mieszaniny określić przez próbne pomalowanie powierzchni.

Zużycie

Ok. 150 ml/m2 na jedną warstwę na gładkim podłożu. Na szorstkich powierzchniach odpowiednio więcej.
Dokładne wartości należy określić na podstawie próby na danym obiekcie.

Warunki obróbki

Minimalna temperatura stosowania:
+8°C dla podłoża, otoczenia i materiału.

Czas schnięcia

W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha i nadająca się do powtórnego malowania po 4-6 godz. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza czasy te ulegają wydłużeniu.

Czyszczenie narzędzi

Wodą natychmiast po użyciu.

Wskazówka

Aby uniknąć widocznych zakładów, malować w jednym cyklu roboczym metodą "mokrym na mokre".

Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)

Zawiera tlenek cynku. Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast obficie przemyć je wodą i skonsultować się z lekarzem. Zapobiegać przedostaniu się materiału do kanalizacji i zbiorników wodnych.

Utylizacja

Do utylizacji przekazywać opakowania wyłącznie całkowicie opróżnione. Pozostałości płynne usuwać jak farby wodorozcieńczalne, pozostałości zaschnięte usuwać jak odpady domowe. Utylizacja zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.

Dopuszczalna zawartośc LZO

Zgodnie z Dyrektywą UE wartość dopuszczalna maksymalnej zawartości LZO (lotnych związków organicznych) dla tego typu produktu (typ A/a) wynosi: 30 g/l (2010). Ten produkt zawiera < 1 g/l LZO.

Kod produktu farby i lakiery

M-DF01

Bliższe informacje

Patrz karta charakterystyki wyrobu.

Doradztwo techniczne

W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania wszystkich występujących w praktyce podłoży. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, pomocnym może okazać się kontakt z naszym Działem technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.

Infolinia

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl

Informacje techniczne

Karty charakterystyki

Informacja