caparol_pim_import/caparol_pl/products/image/21868/020353_Histolith_Emulsion_10_Liter.png

Histolith Emulsion

Zmywalne specjalne spoiwo do przeźroczystych powłok malarskich.

Zastosowanie

Histolith Emulsion jest to przezroczyste spoiwo do wykonywania przeświecających powłok malarskich przy konserwacji zabytków architektonicznych

Właściwości

  • Odwracalna, możliwośc zmycia wodą
  • Możliwość kilkukrotnego malowania
  • Nie wytwarza napięć w powłoce
  • Głęboko matowe
  • Wysoce paroprzepuszczalne wartość sd < 0,02 m
  • Wysoce przepuszczalne dla dwutlenku węgla
  • Nie zawiera rozpuszczalników

Spoiwo

Wodna emulsja.

Wielkość opakowań

10 l

Barwa

Biała transparentna.

Składowanie

W chłodnym, suchym miejscu.

Gęstość

ok. 1,2 g/cm3

Odpowiednie podłoża

Podłoża muszą być mocne, nośne, suche i wolne od zanieczyszczeń i substancji utrudniających przyczepność.

Przygotowanie podłoża

Nowe tynki z grup zapraw PI, PII i PIII:
Odczekać 2 - 4 tygodnie. Przed pomalowaniem posmarować powierzchnię fluatem Histolith Fluat i umyć.

Stare niemalowane tynki PI, PII i PIII i stare mineralne powłoki malarskie:
Dobrze oczyścić powierzchnię.Słabe warstwy usunąć. Piaszczące tynki wzmocnić specjalnym środkiem gruntującym Histolith Spezialgrundierung.

Stare nośne, matowe farby dyspersyjne:
Dobrze oczyścić powierzchnię. Warstwę gruntującą wykonać przy użyciu farby Histolith Emulsionsfarbe rozcieńczonej wodą w ilości 10%. Błyszczące stare powłoki malarskie zmatowić/przeszlifować. Wykonać warstwę gruntującą przy użyciu produktu Capagrund Universal.

Tynki gipsowe z grupy zapraw IV i gips sztukatorski:
Miękkie tynki gipsowe wzmocnić specjalnym środkiem gruntującym Histolith Spezialgrundierung. Tynki gipsowe z zeszkliwioną powierzchnią przeszlifować i odpylić. Warstwę gruntującą wykonać przy użyciu Histolith Spezialgrundierung.

Farby klejowe:
Zmyć do podloża. Wykonać warstwe gruntującą przy użyciu Histolith Spezialgrundierung.

Powierzchnie porośnięte pleśnią:
Zmyć pleśń. Po wyschnięciu zdezynfekować powierzchnię środkiem Capatox i pozostawić do wyschnięcia. Przed pomalowaniem zasięgnąć porady u przedstawiciela handlowego lub w naszym dziale technicznym.

Sposób nakładania

Nanoszenie szczotką krótkimi pociągnięciami. Do dekorowania można się posłużyć gąbką, szmatą itp.

Układ warstw

Warstwa gruntująca:
Warstwę gruntującą wykonać przy użyciu farby Histolith Emulsionsfarbe rozcieńczonej wodą w maksymalnej ilości 10%. Podłoża słabe, kredujące i/lub silnie chłonne uprzednio wzmocnić specjalnym środkiem gruntującym Histolith Spezialgrundierung.

Powłoki malarskie przeświecające:
Wykonać przy użyciu farby Histolith Emulsionsfarbe rozcieńczonej spoiwem Histolith Emulsion. Stosunek składników mieszaniny określić przez próbne pomalowanie powierzchni. Istnieje możliwość samodzielnego barwienia przy użyciu pigmentu w proszku, przy czym na podstawie próby należy określić wzajemną tolerancję składników.

Zużycie

Ok. 80–100 ml/m2 na jedną warstwę na gładkim podłożu. Na szorstkich powierzchniach odpowiednio więcej.
Dokładne wartości należy określić na podstawie próby na danym obiekcie.

Warunki obróbki

Minimalna temperatura stosowania:
+8°C dla podłoża, otoczenia i materiału.

Czas schnięcia

W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha i nadająca się do powtórnego malowania po 4-6 godz. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza czasy te ulegają wydłużeniu.

Czyszczenie narzędzi

Wodą natychmiast po użyciu.

Wskazówka

Aby uniknąć widocznych zakładów, malować w jednym cyklu roboczym metodą "mokrym na mokre".

Uwaga (stan na dzień wydania)

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Chronić oczy i skórę przed pryskaniem. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przepłukać je wodą. Przy nanoszeniu natryskowym nie wdychać oparów. Uważać, by produkt nie przedostał się do kanalizacji, wód gruntowych ani ziemi.

Utylizacja

Do utylizacji przekazywać opakowania wyłącznie całkowicie opróżnione. Pozostałości płynne usuwać jak farby wodorozcieńczalne, pozostałości zaschnięte usuwać jak odpady domowe. Utylizacja zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.

Dopuszczalna zawartośc LZO

Zgodnie z Dyrektywą UE wartość dopuszczalna maksymalnej zawartości LZO (lotnych związków organicznych) dla tego typu produktu (typ A/a) wynosi: 30 g/l (2010). Ten produkt zawiera < 1 g/l LZO.

Kod produktu farby i lakiery

M-DF01

Bliższe informacje

Patrz karta charakterystyki wyrobu.

Doradztwo techniczne

W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania wszystkich występujących w praktyce podłoży. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, pomocnym może okazać się kontakt z naszym Działem technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.

Infolinia

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl

Informacje techniczne

Karty charakterystyki

Informacja