caparol_pim_import/caparol_pl/products/image/207271/060320_Muresko_CoolProtect_PL.png

Muresko CoolProtect

Silikonowa farba fasadowa optymalizująca odbijanie promieniowania słonecznego.

Zastosowanie

Specjalna farba obniżająca temperaturę na  podłożach stanowiących izolację termiczną takich np. jak systemy ETICS na wełnie i styropianie, beton komórkowy, tynki ciepłochronne itp., oraz na podłożach posiadających bardzo ciemne powłoki wierzchnie. Pigmenty użyte do barwienia farby CoolProtect pozwalają zmniejszyć nagrzewanie powierzchni wywołane promieniowaniem słonecznym dzięki temu, że oprócz światła widzialnego odbijana jest również znaczna część promieniowania podczerwonego (NIR).
Zgodnie z wytycznymi niemieckiego związku Industrieverband WerkMörtel e.V. dla kolorów o HBW<20, całkowity współczynnik odbicia promieniowania słonecznego (Total Solar Reflectance – TSR) powinien wynosić co najmniej 25%. Dla Muresko CoolProtect warunek ten spełniony jest nawet dla HBW≥10.
W przypadku stosowania kolorów o wartości HBW<10 lub TSR<25% konieczna jest konsultacja z Działem Technicznym.
Wartość TSR dla wybranego koloru można otrzymać po złożeniu zapytania.
W przypadku elementów z betonu komórkowego z nieuszkodzoną powłoką należy zachować wartość TSR≥30%.

Właściwości

  • wodorozcieńczalna, łagodna dla środowiska, o znikomym zapachu
  • odporna na działanie warunków atmosferycznych
  • hydrofobowa
  • odporna na zasady, nie zmydla się
  • łatwa w nakładaniu
  • doskonale pokrywa krawędzie i wypukłości
  • zawiera zagnieżdżone metodą enkapsulacji biocydy chroniące powłokę przed porastaniem glonami i grzybami

Spoiwo

Żywice silikonowe + dyspersja czystych akrylanów.

Wielkość opakowań

  • 12,5 l

Barwa

Muresko CoolProtect jest barwiony fabrycznie w żądanym ciemnym kolorze. Aby uniknąć błędów kolorystycznych należy sprawdzić przed użyciem dokładność koloru. Na stykających się powierzchniach stosować materiał z tej samej partii produkcyjnej. Przy wyborze słabokryjących kolorów zaleca się kolorystyczne przygotowanie podłoża poprzez przemalowanie go jaśniejszym lub mniej intensywnym kryjącym kolorem o zbliżonej barwie, zrobionym
na bazie białej (Muresko-Premium B1 CapaGrund Universal). Potrzebne może okazać się także naniesienie dodatkowej warstwy kryjącej.

Trwałość koloru zgodnie z kartą BFS-Merkblatt Nr. 26:
Klasa: B
Grupa:1-3, zależnie od koloru

Stopień połysku

Matowy, G3

Składowanie

Przechowywać w chłodnym miejscu, chronić przed zamarzaniem.

Dane Techniczne

Według EN 1062:

Gęstość

ok. 1,5 g/cm3

Granulacja

< 100 µm, S1

Grubość warstwy suchej

100–200 µm, E3

Kategoria przepuszczalności wody

(wartość w): ≤ 0,1[kg/(m2· h0,5)] (niska) W3

Przenikanie pary wodnej (wartość - sd)

≥ 0,14 – < 1,4 m (średnia), V2
Barwienie może w nieznacznym stopniu zmienić parametry techniczne.

Klasyfikacja według karty technicznej nr 606

wewnętrzne typ 1wewnętrzne typ 2wewnętrzne typ 3zewnętrzne typ 1zewnętrzne typ 2
++
(–) nie nadaje się / (○) nadaje się warunkowo / (+) nadaje się

Wymagany stan podłoża

Podłoże musi być nośne, suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.

Przygotowanie podłoża

ETICS:
Nowe i bezusterkowe systemy ociepleń z wyprawami z tynków, mineralnych, akrylowych, silikatowych lub silikonowych, wapienno-cementowych (PII)/ minimalna wytrzymałość na ściskanie wg. EN 998-1 co najmniej 1,5 N/mm2:
Systemy ETICS muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi wytycznymi oraz powinny posiadać warstwę zbrojoną o grubości ≥ 4 mm. Siatka zbrojąca powinna być zatopiona w górnej 1/3 grubości warstwy zbrojonej. Wszelki łączenia powinny być zabezpieczone przed opadami, a istniejący tynk musi być nieuszkodzony i nośny. Systemy nie spełniające powyższych warunków powinny być najpierw odpowiednio naprawione.
Stare tynki oczyścić odpowiednią metodą. W przypadku zmywania tynków ciepłą wodą pod ciśnieniem, temperatura wody nie może przekraczać 60°C a ciśnienie maks. to 60 bar. Po oczyszczeniu pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Nanosić farbę Muresko CoolProtect na odpowiednio przygotowane podłoże zgodnie ze wskazówkami opisanymi poniżej.

Tynki grupy PII, PIII / minimalna wytrzymałość na ściskanie wg. EN 998-1 co najmniej 1,5 N/mm2:
Nowe tynki po ok. 2 – 4 tygodniach wysychania w temp ok. 20°C und 65% są suche i nadają się do przemalowania. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych należy zachować dłuższy okres schnięcia. Tynki powinny być związane i suche. Należy usunąć warstwy pylące lub piaszczące oraz zaschnięte mleczko cementowe. W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia wykwitów wapiennych zalecane jest w wypadku barwnych wymalowań wykonanie warstwy podkładowej środkiem gruntującym CapaGrund Universal. Porowate, chłonne, lekko piaszczące tynki zagruntować środkiem OptiGrund E.L.F. Silnie piaszczące, pylące tynki gruntować środkiem Dupa-grund a w wypadku systemów ociepleń na styropianie środkiem AmphiSilan-Putzfestiger.

Istniejące powłoki z farb i tynków silikatowych:
Mocne, przylegające powłoki zmyć mechanicznie lub wodą pod ciśnieniem. Zastosować gruntowanie środkiem CapaGrund Universal. Nie przylegające, zwietrzałe powłoki usunąć przez zeszlifowanie lub zeskrobanie. Zastosować środek gruntujący Amphisilan Putzfestiger.

Elementy z betonu komórkowego z istniejącymi powłokami:
Powierzchnie bez uszkodzeń oczyścić, gruntować środkiem CapaGrund Universal. Powłoki uszkodzone naprawiać materiałami z grupy Disbon.

Nośnie powłoki farb dyspersyjnych:
Powierzchnie zabrudzone i kredujące powłoki oczyścić wodą pod ciśnieniem. Gruntować środkiem CapaGrund Universal. Przy innym sposobie oczyszczania (zmywanie, szczotkowanie) gruntować środkiem Dupa-grund a w wypadku systemów ociepleń na styropianie środkiem AmphiSilan-Putzfestiger.

Nośne wyprawy z tynków na bazie żywic syntetycznych lub silikonowych:
Stare wyprawy oczyścić odpowiednim sposobem. Po czyszczeniu na mokro podłoża dobrze wysuszyć.

Nienośne powłoki mineralne:
Usunąć całkowicie do podłoża przez zeszlifowanie, zeszczotkowanie, zeskrobanie, zmycie wodą pod ciśnieniem lub w inny odpowiedni sposób. Po zmywaniu podłoża dobrze wysuszyć. Gruntować środkiem Dupa-grund , a w wypadku systemów ociepleń na styropianie środkiem AmphiSilan-Putzfestiger.

Nienośne powłoki, farb dyspersyjnych lub z tynków lub tynków na bazie żywic syntetycznych:
Usunąć całkowicie do podłoża odpowiednim sposobem np. mechanicznie lub przez ługowanie. Następnie oczyścić zmywając gorącą wodą pod ciśnieniem. Podłoża słabo chłonne lub gładkie gruntować środkiem CapaGrund Universal. Podłoża pylące, piaszczące, silnie chłonne gruntować środkiem Dupa-grund , a w wypadku systemów ociepleń na styropianie środkiem AmphiSilan-Putzfestiger.

Podłoża z zanieczyszczeniami przemysłowymi i sadzą:
Malować bezwodną farbą fasadową Duparol.

Podłoża ze spękanymi tynkami lub betonem:
Pokrywać elastycznymi materiałami Permasilan lub z grupy Cap-elast.

Podłoża z wykwitami solnymi:
Wykwity solne usunąć na sucho przez zeszczotkowanie. Gruntować środkiem Dupa-grund ,a w wypadku systemów ociepleń na styropianie środkiem AmphiSilan-Putzfestiger. Przy malowaniu podłoży zasolonych nie jest możliwe zagwarantowanie trwałości powłok.

Ubytki:
Drobne ubytki uzupełniać szpachlówką Capalith Fassaden-Feinspachtel. Na duże ubytki do 20 mm stosować szpachlówkę Capalith Fassadenspachtel P lub Histolith Renovierspachtel. Miejsca szpachlowania należy zagruntować.

Sposób nakładania

Malować pędzlem lub wałkiem.

Układ warstw na przygotowanych podłożach

Usunąć nalot z alg lub grzybów np. zmyć wodą pod ciśnieniem. Zmytą powierzchnię przetrzeć środkiem Capatox i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Zapoznać się z kartą techniczną produktu Capatox nr 104.

Warstwę gruntującą lub pośrednią:
Muresko CoolProtect rozcieńczona maks. 10% wody. Dodając maks. 10% środka Amphisilan-Tiefgrund można w większości przypadków zrezygnować z dodatkowego gruntowania.

Warstwa wierzchnia:

Muresko CoolProtect rozcieńczona maks. 5% wody. Aby zachować strukturę tynków: na warstwę pośrednią - rozcieńczyć ok. 15-20% wodą; na warstwę pwierzchnią - rozcieńczyć max. 10% wodą.

Zużycie

Ok. 200 ml/m2 przy jednokrotnym malowaniu na gładkich powierzchniach. Na podłożach szorstkich odpowiednio więcej. Dokładne zużycie można ustalić wyłącznie w praktyce przez malowanie próbne.

W celu skutecznej ochrony powierzchni przed porażeniem glonami należy nanieść przynajmniej 2 warstwy farby (nierozcieńczonej) przy czym łączne zużycie nie powinno być niższe jak 400 ml/m2, tak aby uzyskać grubość powłoki co najmniej 200 µm. Każda następna warstwa, przy zużyciu co najmniej 200 ml/m2, zwiększa grubość powłoki o kolejne ok. 100 µm. Na szorstkich powierzniach zużycia są odpowiednio większe.

Warunki obróbki

Minimalna temperatura stosowania i wysychania:
+5°C dla (materiału, otoczenia i podłoża)

Czas schnięcia

W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha i nadaje się do powtórnego malowania po 4-6 godz. Powłoka jest całkowicie sucha i w pełni wytrzymała po ok. 3 dniach. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza czasy te ulegają wydłużeniu.

Czyszczenie narzędzi

Narzędzia myć wodą po użyciu.

.

Wskazówka

W celu uniknięcia różnic kolorystycznych na złączach pasm roboczych, powierzchnię należy malować w jednym cyklu roboczym metodą „mokre na mokre”. Nie stosować na powierzchniach poziomych narażonych na długotrwałe działanie wody.

W przypadku powierzchni fasad, które w wyniku warunków obiektowych lub ze względu na swoje usytuowanie są silnie narażone na wpływy atmosferyczne przez co ulegają zawilgoceniu silniejszemu niż normalne, istnieje niebezpieczeństwo tworzenia się nalotów alg lub grzybów.

MureskoCool Protect jest wyposażona w specjalne środki chroniące powłoki. Dodatek środków grzybobójczych pozwala chronić podłoża przez długi czas, jednak w sposób czasowo ograniczony tzn. zależnie od stopnia agresywności mikroorganizmów i intensywności zawilgocenia podłoży. Dlatego nieograniczona ochrona przed rozwojem alg i grzybów nie jest możliwa.

W wypadku ciemnych kolorów duże obciążenie mechaniczne powierzchni np. zadrapania może powodować pojawienie się widocznych jasnych smug (tzw efekt pisania). Jest to typowa cecha wszystkich elewacyjnych farb matowych. Pod wpływem wilgoci np. deszczu smugi znikają.

W przypadku przedłużającego się procesu schnięcia lub na zwartych i chłonnych podłożach, w wyniku działania wilgoci (rosa, mgła lub deszcz) może dojść po malowaniu do wytrącania się emulgatorów z powłoki malarskiej. Emulgatory pojawiają się na powierzchni w formie żółtawo-przezroczystych, lekko błyszczących i klejących się wycieków. Te środki pomocnicze są wodorozpuszczalne i ulegają spłukaniu po wystąpieniu kilku obfitych opadów deszczu. Jakość wyschniętej powłoki nie ulega w tym wypadku pogorszeniu. W przypadku malowania w warunkach umożliwiających poprawny proces schnięcia - zjawisko to nie występuje.
W razie chęci / potrzeby ponownego przemalowania powierzchni, na której wystąpiły wycieki emulgatorów, należy ją najpierw zmoczyć i po krótkim czasie zmyć. Następnie zapodkładować powierzchnię środkiem CapaGrund Universal przed malowaniem farbą nawierzchniową.
Przy wykonywaniu barwionych powłok na podłożach zasadowych - stosować podkładowanie środkiem CapaGrund Universal w celu uniknięcia wykwitów wapiennych.

Odznaczanie się miejscowych poprawek zależy od wielu czynników i jest z tego względu nieuniknione.

W przypadku systemów ETICS należy zachować wartość TSR ≥ 25 %, dla elementów z betonu komórkowego z nienaruszona powłoką wartość TSR ≥ 30 % i dla wszystkich innych ocieplanych podłoży należy zapytać o wartość HBW/TSR u producenta.

Uwaga (stan na dzień wydania)

Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany  w środowisku wodnym. Chronić przed dziećmi. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Zanieczyszczone oczy przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody. Nie wprowadzać do kanalizacji. Po połknięciu niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę produktu ponieważ produkt może powodować zaburzenie flory jelitowej. Preparatu lub jego pozostałości nie wylewać do kanalizacji lub wód powierzchniowych. Malować wyłącznie pędzlem lub wałkiem. Bliższe informacje: patrz karta charakterystyki wyrobu.

Zawiera: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Może wywoływać reakcję alergiczną.

Zgodnie z Rozporządzeniem UE 528/2012 ten produkt jest zaliczany do kategorii "wyrób poddany działaniu produktów biobójczych" (nie jest produktem biobójczym) i zawiera następujące substancje czynne:Terbutrynę (CAS-Nr 886-50-0), 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on (CAS-Nr 26530-20-1) Carbendazim (CAS-Nr. 10605-21-7), Isoproturon (CAS-Nr. 34123-59-6).Utylizacja

Do recycling oddawać wyłącznie opróżnione opakowania. Pozostałe resztki materiału utylizować jak odpady budowlane.

Dopuszczalna zawartośc LZO

dla tego typu produktów (kat. A/c): 40 g/l (2010). Produkt ten zawiera maks. 40 g/l LZO.

Kod produktu farby i lakiery

M-SF01F

Deklarowany skład produktu

Dyspersja żywic akrylowych i silikonowych, dwutlenek tytanu, węglan wapnia, krzemiany, woda, dodatki pomocnicze, dodatki uszlachetniające, konserwanty (Methylisothiazolinon, Benzisothiazolinon), biocydy (Octylisothiazolinon, Isoproturon, Terbutryn, Carbendazim).

Infolinia

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl