caparol_pim_import/caparol_pl/products/image/240616/065632_Malerit-W_PL.png

Malerit-W

Bezrozpuszczalnikowa, matowa farba wewnętrzna posiadająca właściwości konserwujące powłokę. 
 • Zastosowanie

  Farba do wykonywania wysokowartościowych powłok renowacyjnych narażonych na rozwój pleśni. Farbę Malerit-W można stosować zarówno w obiektach przemysłowych jak i mieszkalnych. Zastosowana w pomieszczeniach mieszkalnych podwyższa ich poziom higieny.

  Właściwości

  • bezrozpuszczalnikowa
  • wodorozcieńczalna o neutralnym zapachu
  • dyfuzyjna
  • wartość-sd < 0,1 m
  • posiada właściwości konserwujące powłokę przed szkodliwym działaniem grzybów pleśniowych

  Spoiwo

  Dyspersja tworzyw sztucznych według DIN 55945.

  Wielkość opakowań

  12,5 l

  Barwa

  Biała.

  Malerit-W można barwić w systemie barwienia maszynowego ColorExpress na wszystkie dostępne kolory o współczynniku jasności ≥70. Aby uniknąć ewentualnych błędów barwienia, należy sprawdzić przed użyciem dokładność koloru. Dopuszcza się nieznaczne różnice koloru między różnymi partiami produkcyjnymi.

  Na stykających się obszarach jednej powierzchni używać produktu z jednej partii produkcyjnej. Jeśli nie jest to możliwe (np. na dużych powierzchniach) – aby uniknąć ewentualnych różnic kolorystycznych, produkt pochodzący z różnych partii produkcyjnych zmieszać ze sobą przed użyciem.

  Stopień połysku

  Głęboki mat (według PN EN 13 300).

  Składowanie

  Przechowywać w chłodnym miejscu w temp. powyżej 0°C.

  Dane Techniczne

  Właściwości według PN EN 13 300:
  Barwienie może nieznacznie zmieniać parametry techniczne.

  Odporność na szorowanie na mokro

  Klasa 3

  Zdolność krycia

  Klasa 2, przy wydajności 7 m2/l tj. 140 ml/m2

  Granulacja

  granulacja drobna (< 100 µm)

  Gęstość

  ok. 1,5 g/cm3

  Wymagany stan podłoża

  Podłoże musi być nośne, suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.

  Przygotowanie podłoża

  Tynki grupy P II i P III / wytrzymałość na ściskanie wg. PN EN 998-1 co najmniej 1,5 N/mm2:
  Mocne, normalnie chłonne tynki malować bez wcześniejszego przygotowania. Piaszczące, pylące, porowate i/lub silnie chłonne tynki zagruntować środkami CapaSol RapidGrund lub CapaSol Konzentrat

  Maszynowe tynki gipsowe oraz wapienno-gipsowe grupy P IV / wytrzymałość na ściskanie wg. PN EN 13279 co najmniej 2 N/mm2:
  Zagruntować środkiem HaftGrund EG. Tynki z zeszkliwiona powierzchnią przeszlifować, oczyścić z pyłu i zagruntować środkiem Dupa-Putzfestiger.

  Ścianki z elementów gipsowych:
  Silnie chłonne płyty zagruntować środkami CapaSol RapidGrund lub CapaSol Konzentrat. Mocno utwardzone, gładkie płyty powlec zwiększającą przyczepność warstwą gruntującą HaftGrund EG.

  Płyty gipsowo-kartonowe:
  Zeszlifować nadmiar szpachlówki. Miękkie i gładkie miejsca szpachlowane gipsem wzmocnić środkiem Dupa-Putzfestiger. Całą powierzchnię gruntować środkami HaftGrund EG, CapaSol RapidGrund oder CapaSol Konzentrat. Płyty z zawartością składników wodorozcieńczalnych i mogących powodować przebarwienia gruntować środkiem Caparol AquaSperrgrund.

  Beton:
  Usunąć pozostałości środków zmniejszających przyczepność, a także substancje pylące i piaszczące.

  Beton komórkowy:
  Gruntować środkiem Capaplex rozcieńczonym wodą w stosunku 1:3.

  Mur licowy z cegły wapienno-piaskowej lub ceramicznej:
  Malować bez wcześniejszego przygotowania.

  Nośne powłoki malarskie:
  Matowe i słabo chłonne powłoki malować bezpośrednio. Powłoki błyszczące i powłoki lakiernicze zmatowić (przeszlifować), odpylić i gruntować środkiem HaftGrund EG.

  Nienośne powłoki:
  Słabe powłoki z lakierów, farb lub tynków dyspersyjnych całkowicie usunąć. Słabo chłonne, gładkie powierzchnie gruntować środkiem HaftGrund EG. Piaszczące, pylące, porowate i/lub silnie chłonne tynki gruntować środkami CapaSol RapidGrund. Słabe powłoki z farb mineralnych usunąć mechanicznie, odpylić i gruntować środkiem Dupa-Putzfestiger.

  Farby klejowe:
  Zmyć do podłoża. Gruntować środkiem Dupa-Putzfestiger.

  Nie malowane tapety typu „Rauhfaser” oraz papierowe tapety wytłaczane:
  Malować bez wcześniejszego przygotowania.

  Tapety nieprzylegające:
  Całkowicie usunąć, zmyć resztki kleju i papieru. Gruntować środkiem Dupa-Putzfestiger.

  Podłoża z plamami wodnymi, nikotynowymi, z sadzy lub tłuszczu:
  Zabrudzenia nikotyną, sadzami, tłuszczami zmyć wodą z dodatkiem detergentów i dobrze wysuszyć. Wyschnięte zacieki wodne zeszczotkować na sucho. Wykonać powłokę izolująco-odcinającą środkiem Caparol AquaSperrgrund (karta informacyjna nr 384).

  Drewno i materiały drewnopochodne:
  Malować wodorozcieńczalnymi, ekologicznymi lakierami Capacryl Acryl-Lack lub Capacryl PU-Lack.

  Uzupełnianie drobnych ubytków:
  Po odpowiednim przygotowaniu uzupełniać szpachlówkami Caparol-Akkordspachtel, w razie potrzeby miejsca naprawione zagruntować.

  Sposób nakładania

  Malować pędzlem lub wałkiem. Narzędzia po użyciu myć wodą.

  Układ warstw na przygotowanych podłożach

  Przygotowanie podłoża:
  Nalot z pleśni i grzybów usunąć mechanicznie przez zeszczotkowanie lub zeskrobanie na sucho. Powierzchnię zdezynfekować odpowiednim środkiem grzybobójczym i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Gruntować zgodnie z rodzajem i właściwościami podłoża.

  Warstwa gruntująca lub podkładowa:
  Malerit-W rozcieńczona maks. 10% wody.

  Warstwa wierzchnia
  Malerit-W rozcieńczona maks. 5% wody.

  Zużycie

  Ok. 140 ml/m2 przy jednokrotnym malowaniu na gładkich powierzchniach. Na podłożach szorstkich odpowiednio więcej. Dokładne zużycie można ustalić wyłącznie w praktyce przez malowanie próbne.Grubość nałożonej warstwy ma istotny wpływ na ochronne działanie farby. Dlatego należy zawsze nakładać obfitą i równomierną warstwę farby. Nie należy używać mniejszej ilości farby niż podano w karcie informacnej.

  Warunki obróbki

  Minimalna temperatura stosowania i wysychania:
  +5°C dla otoczenia i podłoża.

  Czas schnięcia

  W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha i nadająca się do powtórnego malowania po 4 - 6 godz. Powłoka jest całkowicie sucha i w pełni wytrzymała na obciążenia po ok. 3 dniach. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza, czasy te ulegają wydłużeniu.

  Wskazówka

  W pomieszczeniach przeznaczonych do produkcji lub przechowywania żywności nie należy stosować materiałów gruntujących na bazie rozpuszczalników. W w/w pomieszczeniach należy wykonać gruntowanie powierzchni środkiem OptiSilan TiefGrund. Przed użytkowaniem pomieszczeń malowanych farbą Malerit-W należy je wietrzyć przynajmniej przez 3 dni. Na skutek reakcji zachodzących pomiędzy farbą Malerit-W a rozpuszczonymi w wodzie solami metali ciężkich, np. solami miedzi, mogą pojawić się brązowe przebarwienia powierzchni. W takich przypadkach należy zasięgnąć dodatkowych informacji. Na powierzchniach silnie zaatakowanych przez pleśń, należy zastosować Indeko-W lub Fungitex-W.
  Widoczność miejscowych poprawek zależna jest od wielu czynników i zazwyczaj jest nie do uniknięcia.

  Malerit-W jest produktem wyposażonym w specjalne środki zapobiegające rozwojowi pleśni na powłoce. Ten skład aktywnych składników zapewnia długotrwałą, ale tymczasową ochronę, której skuteczność zależy od warunków obiektu, np. zależy od obciążenia wilgocią i intensywności porażenia. Z tego powodu trwałe zapobieganie rozwojowi pleśni nie zawsze może być uzyskane przy zastosowaniu technologii malowania.

  Kolejne powłoki:
  Powierzchnie pokryte farbą Malerit-W można malować farbami dyspersyjnymi. Można na nie nanosić również farby i tynki wyprodukowane na bazie żywic polimerowych. Nieodpowiednie są farby olejne oraz farby na bazie żywic alkidowych ponieważ składniki zawarte w farbie Malerit-W zakłucają/uniemożliwiają schnięcie tego rodzaju farby.

  Uwaga (stan na dzień wydania)

  Może powodować reakcję alergiczną skóry. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież. Stosować rękawice ochronne/ ochronę oczu. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. 
  Zawiera: 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on, 2-methyl-2H-isothiazol-3-one, 2-oktyloizotiazol-3(2H)-on. 

  Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 ten produkt jest zaliczany do kategorii „wyrób poddany działaniu produktów biobójczych” (nie jest produktem biobójczym) i zawiera następujące substancje czynne: Butylokarbaminian 3-jodo-2-propynylowy (Nr CAS 55406-53-6), pirytionian cynku (Nr CAS 13463-41-7), 2-oktyloizotiazol-3(2H)-on (Nr CAS 26530-20-1).

  Dalsze szczegóły: patrz karta charakterystyki.

  Utylizacja

  Tylko całkowicie opróżnione pojemniki nadają się do utylizacji. Resztki materiału po wyschnięciu traktować jako odpady budowlane lub domowe. Utylizacja zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.

  Dopuszczalna zawartośc LZO

  dla tego typu produktu (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Produkt ten zawiera < 1 g/l LZO.

  Kod produktu farby i lakiery

  M-DF01F

  Deklarowany skład produktu

  Dyspersja - żywica octanu poliwinylu, ditlenek tytanu, węglan wapnia, krzemiany, woda, dodatki, konserwanty (metyloizotiazolinon, benzizotiazolinon), konserwanty błonkowe (oktyloizotiazolinon, jodopropynylobutylokarbaminian, pirytionian cynku).

  Infolinia

  Doradztwo techniczne:
  Tel. (22) 544 20 40
  Fax (22) 544 20 41
  techniczny@caparol.pl