caparol_pim_import/caparol_pl/products/image/117823/042231_SAP-026759_12,5_L_Malerit-W.png

Malerit-W

Bezrozpuszczalnikowa, matowa farba wewnętrzna posiadająca właściwości konserwujące powłokę. 

Zastosowanie

Farba do wykonywania wysokowartościowych powłok renowacyjnych narażonych na rozwój pleśni. Farbę Malerit-W można stosować zarówno w obiektach przemysłowych jak i mieszkalnych. Zastosowana w pomieszczeniach mieszkalnych podwyższa ich poziom higieny.

Właściwości

  • bezrozpuszczalnikowa
  • wodorozcieńczalna o neutralnym zapachu
  • dyfuzyjna
  • wartość-sd < 0,1 m
  • posiada właściwości konserwujące powłokę przed szkodliwym działaniem grzybów pleśniowych
  • zawiera jony srebra 

Spoiwo

Dyspersja tworzyw sztucznych według DIN 55945.

Wielkość opakowań

12,5 l

Barwa

Biała.

Farbę Malerit-W można barwić przy użyciu maks. 5% barwników AVA - Amphibolin Voll- und Abtönfarben lub CaparolColor. Całość samodzielnie zabarwionego materiału należy przed użyciem zmieszać ze sobą w celu uniknięcia możliwych różnic kolorystycznych.

Farba Malerit-W nadaje się do maszynowego barwienia w systemie ColorExpress na wszystkie dostępne kolekcje kolorystyczne w kolorach jasnych o współczynniku jasności > 70. Przy zakupie min. 300 litrów w jednym odcieniu, na specjalne zamówienie możliwa jest dostawa materiału zabarwionego fabrycznie. Aby uniknąć ewentualnych błędów barwienia, należy przed użyciem sprawdzić dokładnść koloru. Na dużych i/lub stykających się powierzchniach należy używać produktu z jednej partii produkcyjnej. Produkt pochodzący z różnych partii produkcyjnych należy przed użyciem zmieszać ze sobą w celu uniknięcia możliwych różnic kolorystycznych.
Nieznaczne różnice koloru w przypadku róznych partii produkcyjnych nie należy traktować jak wadę wyrobu.

Stopień połysku

Głęboki mat (według PN EN 13 300).

Składowanie

Przechowywać w chłodnym miejscu w temp. powyżej 0°C.

Dane Techniczne

Właściwości według PN EN 13 300:
Barwienie może nieznacznie zmieniać parametry techniczne.

Klasa odporności na szorowanie na mokro

Klasa 3

Zdolność krycia

Klasa 2, przy wydajności 7 m2/l tj. 140 ml/m2

Największy rozmiar ziarna

granulacja drobna (< 100 µm)

Gęstość

ok. 1,5 g/cm3

Odpowiednie podłoża

Podłoże musi być nośne, suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.

Przygotowanie podłoża

Tynki grupy P II i P III / wytrzymałość na ściskanie wg. PN EN 998-1 co najmniej 2 N/mm2:
Mocne, normalnie chłonne tynki malować bez wcześniejszego przygotowania. Piaszczące, pylące, porowate i/lub silnie chłonne tynki zagruntować środkami OptiGrund E.L.F. lub CapaSol LF.

Maszynowe tynki gipsowe oraz wapienno-gipsowe grupy P IV / wytrzymałość na ściskanie wg. PN EN 13279 co najmniej 2 N/mm2:
Zagruntować środkiem Caparol-Haftgrund. Tynki z zeszkliwiona powierzchnią przeszlifować, oczyścić z pyłu i zagruntować środkiem Caparol-Tiefgrund TB.

Ścianki z elementów gipsowych:
Silnie chłonne płyty zagruntować środkami OptiGrund E.L.F. lub Caparol-Tiefgrund TB. Mocno utwardzone, gładkie płyty powlec zwiększającą przyczepność warstwą gruntującą Caparol-Haftgrund.

Płyty gipsowo-kartonowe:
Zeszlifować nadmiar szpachlówki. Miękkie i gładkie miejsca szpachlowane gipsem wzmocnić środkiem Caparol-Tiefgrund TB. Całą powierzchnię gruntować środkami Caparol-Haftgrund, OptiGrund E.L.F. lub CapaSol LF. Płyty z zawartością składników wodorozcieńczalnych i mogących powodować przebarwienia gruntować środkiem Caparol AquaSperrgrund.

Beton:
Usunąć pozostałości środków zmniejszających przyczepność, a także substancje pylące i piaszczące.

Beton komórkowy:
Gruntować środkiem Capaplex rozcieńczonym wodą w stosunku 1:3.

Mur licowy z cegły wapienno-piaskowej lub ceramicznej:
Malować bez wcześniejszego przygotowania.

Nośne powłoki malarskie:
Matowe i słabo chłonne powłoki malować bezpośrednio. Powłoki błyszczące i powłoki lakiernicze zmatowić (przeszlifować), odpylić i gruntować środkiem Caparol-Haftgrund.

Nienośne powłoki:
Słabe powłoki z lakierów, farb lub tynków dyspersyjnych całkowicie usunąć. Słabo chłonne, gładkie powierzchnie gruntować środkiem Caparol-Haftgrund. Piaszczące, pylące, porowate i/lub silnie chłonne tynki gruntować środkami OptiGrund E.L.F. lub CapaSol LF. Słabe powłoki z farb mineralnych usunąć mechanicznie, odpylić i gruntować środkiem Caparol-Tiefgrund TB.

Farby klejowe:
Zmyć do podłoża. Gruntować środkiem Caparol-Tiefgrund TB.

Nie malowane tapety typu „Rauhfaser” oraz papierowe tapety wytłaczane:
Malować bez wcześniejszego przygotowania.

Tapety nieprzylegające:
Całkowicie usunąć, zmyć resztki kleju i papieru. Gruntować środkiem Caparol-Tiefgrund TB.

Podłoża z plamami wodnymi, nikotynowymi, z sadzy lub tłuszczu:
Zabrudzenia nikotyną, sadzami, tłuszczami zmyć wodą z dodatkiem detergentów i dobrze wysuszyć. Wyschnięte zacieki wodne zeszczotkować na sucho. Wykonać powłokę izolująco-odcinającą środkiem Caparol AquaSperrgrund (karta informacyjna nr 384).

Drewno i materiały drewnopochodne:
Malować wodorozcieńczalnymi, ekologicznymi lakierami Capacryl Acryl-Lack lub Capacryl PU-Lack.

Uzupełnianie drobnych ubytków:
Po odpowiednim przygotowaniu uzupełniać szpachlówkami Caparol-Akkordspachtel, w razie potrzeby miejsca naprawione zagruntować.

Sposób nakładania

Malować pędzlem lub wałkiem. Narzędzia po użyciu myć wodą.

Układ warstw

Przygotowanie podłoża:
Nalot z pleśni i grzybów usunąć mechanicznie przez zeszczotkowanie lub zeskrobanie na sucho. Powierzchnię zdezynfekować odpowiednim środkiem grzybobójczym i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Gruntować zgodnie z rodzajem i właściwościami podłoża.

Warstwa gruntująca lub podkładowa:
Malerit-W rozcieńczona maks. 10% wody.

Warstwa wierzchnia
Malerit-W rozcieńczona maks. 5% wody.

Zużycie

Ok. 140 ml/m2 przy jednokrotnym malowaniu na gładkich powierzchniach. Na podłożach szorstkich odpowiednio więcej. Dokładne zużycie można ustalić wyłącznie w praktyce przez malowanie próbne.Grubość nałożonej warstwy ma istotny wpływ na ochronne działanie farby. Dlatego należy zawsze nakładać obfitą i równomierną warstwę farby. Nie należy używać mniejszej ilości farby niż podano w karcie informacnej.

Warunki obróbki

Minimalna temperatura stosowania i wysychania:
+5°C dla otoczenia i podłoża.

Czas schnięcia

W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha i nadająca się do powtórnego malowania po 4 - 6 godz. Powłoka jest całkowicie sucha i w pełni wytrzymała na obciążenia po ok. 3 dniach. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza, czasy te ulegają wydłużeniu.

Wskazówka

W pomieszczeniach przeznaczonych do produkcji lub przechowywania żywności nie należy stosować materiałów gruntujących na bazie rozpuszczalników. W w/w pomieszczeniach należy wykonać gruntowanie powierzchni środkiem OptiGrund E.L.F. Przed użytkowaniem pomieszczeń malowanych farbą Malerit-W należy je wietrzyć przynajmniej przez 3 dni. Na skutek reakcji zachodzących pomiędzy farbą Malerit-W a rozpuszczonymi w wodzie solami metali ciężkich, np. solami miedzi, mogą pojawić się brązowe przebarwienia powierzchni. W takich przypadkach należy zasięgnąć dodatkowych informacji. Na powierzchniach silnie zaatakowanych przez pleśń, należy zastosować Indeko-W lub Fungitex-W.

Przy zastosowaniu preparatu Caparol-Tiefgrund TB może pojawić się typowy zapach rozpuszczalników. Dlatego należy zapewnić odpowiednią wentylację malowanych pomieszczeń. W pomieszczeniach „szczególnie wrażliwych” stosować Amphisilan-Putzfestiger, łagodny rozpuszczalnikowy środek gruntujący o nikłym zapachu. Widoczność miejscowych poprawek zależna jest od wielu czynników i zazwyczaj jest nie do uniknięcia.

Kolejne powłoki:
Powierzchnie pokryte farbą Malerit-W można malować farbami dyspersyjnymi. Można na nie nanosić również farby i tynki wyprodukowane na bazie żywic polimerowych. Nieodpowiednie są farby olejne oraz farby na bazie żywic alkidowych ponieważ składniki zawarte w farbie Malerit-W zakłucają/uniemożliwiają schnięcie tego rodzaju farby.

Uwaga (stan na dzień wydania)

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W przypadku połknięcia natychmiast udać się do lekarza i przedstawić mu opakowanie lub etykietę ponieważ preparaty moga powodować zaburzenia flory jelitowej. Podczas szlifowania stosować filtr P2. W trakcie nakładania i wysychania zapewnić odpowiednie wietrzenie. Nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu w trakcie pracy. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć wodą. Podczas natryskiwania nie wdychać oparów. W trakcie pracy i wysychania zapewnić odpowiednie wietrzenie. Zapobiegać przedostaniu się materiału do kanalizacji i zbiorników wodnych. Czyścić narzędzia wodą z mydłem natychmiast po użyciu. Bliższe informacje: patrz karta charakterystyki wyrobu.

Utylizacja

Tylko całkowicie opróżnione pojemniki nadają się do utylizacji. Resztki materiału po wyschnięciu traktować jako odpady budowlane lub domowe. Utylizacja zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.

Dopuszczalna zawartośc LZO

dla tego typu produktu (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Produkt ten zawiera < 1 g/l LZO.

Kod produktu farby i lakiery

M-DF01F

Deklarowany skład produktu

Dyspersja żywic polioctanu winylu, biel tytanowa, krzemiany, woda, dodatki, środki konserwujące.

Doradztwo techniczne

W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania wszystkich występujących w praktyce podłoży. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, pomocnym może okazać się kontakt z naszym Działem technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.