Indeko-W

Matowa farba wewnętrzna, 2 klasa odporności na szorowanie na mokro wg. PN EN 13 300.

Zastosowanie

Do wykonywania wysokowartościowych powłok renowacyjnych na wewnętrznych powierzchniach  podatnych na pleśń w komercyjnych pomieszczeniach mokrych, takich jak browary, mleczarnie, rzeźnie, fabryki konserw i do utrzymania higieny w pomieszczeniach prywatnych. Indeko-W została przetestowana pod kątem przydatności do użytku wewnętrznego zgodnie z wytycznymi Komitetu ds. Oceny Zdrowia Produktów Budowlanych (AgBB). Emisja LZO (VOC) jest znacznie niższa niż dopuszczalne wartości.

Właściwości

  • wodorozcieńczalna o słabym neutralnym zapachu
  • dyfuzyjna
  • wartość-sd < 0,1 m
  • posiada właściwości konserwujące powłokę farby przed szkodliwym działaniem grzybów pleśniowych
  • łatwa w obróbce

Spoiwo

Dyspersja tworzyw sztucznych według DIN 55945.

Wielkość opakowań

2,5 l, 12,5 l

Barwa

Biała.

Farbę Indeko-W można barwić przy użyciu maks. 5% barwników AVA - Amphibolin Voll- und Abtönfarben lub CaparolColor. Całość samodzielnie zabarwionego materiału należy przed użyciem zmieszać ze sobą w celu uniknięcia możliwych różnic kolorystycznych.

Indeko-W można barwić w systemie Color-Express na wszystkie dostępne kolekcje kolorystyczne w kolorach jasnych o współczynniku jasności > 70. Przy zakupie min. 100 litrów w jednym odcieniu, na specjalne zamówienie możliwa jest dostawa materiału zabarwionego fabrycznie. Aby uniknąć ewentualnych błędów barwienia, należy przed użyciem sprawdzić poprawność koloru farby. Na dużych i/lub stykających się powierzchniach należy używać produktu z jednej partii produkcyjnej. Produkt pochodzący z różnych partii produkcyjnych należy przed użyciem zmieszać ze sobą w celu uniknięcia możliwych różnic kolorystycznych.
Nieznaczne różnice koloru w przypadku róznych partii produkcyjnych nie należy traktować jak wadę wyrobu.

Stopień połysku

Głęboki mat (według PN EN 13 300)

Składowanie

Przechowywać w chłodnym miejscu w temp. powyżej 0°C.

Dane Techniczne

Własności według PN EN 13 300:
Barwienie może nieznacznie zmieniać parametry techniczne.

Odporność na szorowanie na mokro

Klasa 2

Zdolność krycia

Klasa 2, przy wydajności 6 m2/l tj. 150 ml/m2

Granulacja

granulacja drobna (< 100 µm)

Gęstość

ok. 1,5 g/cm3

Klasyfikacja według karty technicznej nr 606

wewnętrzne typ 1wewnętrzne typ 2wewnętrzne typ 3zewnętrzne typ 1zewnętrzne typ 2
++
(–) nie nadaje się / (○) nadaje się warunkowo / (+) nadaje się

Wymagany stan podłoża

Podłoże musi być czyste, suche oraz pozbwione substancji zmniejszjących przyczepność.

Przygotowanie podłoża

Tynki grupy P II i P III / wytrzymałość na ściskanie wg. PN EN 998-1 co najmniej 2 N/mm2:
Mocne, normalnie chłonne tynki malować bez wcześniejszego przygotowania. Piaszczące, pylące,  zagruntować środkami OptiGrund E.L.F. , a porowate i/lub silnie chłonne tynki za pomocą CapaSol RapidGrund lub CapaSol Konzentrat.

Maszynowe tynki gipsowe oraz wapienno-gipsowe grupy P IV / wytrzymałość na ściskanie wg. PN EN 13279 co najmniej 2 N/mm2:
Zagruntować środkiem Caparol-Haftgrund. Tynki z zeszkliwiona powierzchnią przeszlifować, oczyścić z pyłu i zagruntować środkiem Caparol-Tiefgrund TB.

Ścianki z elementów gipsowych:
Silnie chłonne płyty zagruntować środkami OptiGrund E.L.F. lub Caparol-Tiefgrund TB. Mocno utwardzone, gładkie płyty powlec zwiększającą przyczepność warstwą gruntującą Caparol-Haftgrund.

Płyty gipsowo-kartonowe:
Zeszlifować nadmiar szpachlówki. Miękkie i gładkie miejsca szpachlowane gipsem wzmocnić środkiem Caparol-Tiefgrund TB. Całą powierzchnię gruntować środkami Caparol-Haftgrund, OptiGrund E.L.F. lub CapaSol LF. Płyty z zawartością składników wodorozcieńczalnych i mogących powodować przebarwienia gruntować środkiem Caparol AquaSperrgrund.

Beton:
Usunąć pozostałości środków zmniejszających przyczepność, a także substancje pylące i piaszczące.

Beton komórkowy:
Gruntować środkiem Capaplex rozcieńczonym wodą w stosunku 1:3.

Mur licowy z cegły wapienno-piaskowej lub ceramicznej:
Malować bez wcześniejszego przygotowania.

Nośne powłoki malarskie:
Matowe i słabo chłonne powłoki malować bezpośrednio. Powłoki błyszczące i powłoki lakiernicze zmatowić (przeszlifować), odpylić i gruntować środkiem Caparol-Haftgrund.

Nienośne powłoki:
Słabe powłoki z lakierów, farb lub tynków dyspersyjnych całkowicie usunąć. Słabo chłonne, gładkie powierzchnie gruntować środkiem Caparol-Haftgrund. Piaszczące, pylące, porowate i/lub silnie chłonne tynki gruntować środkami OptiGrund E.L.F. lub CapaSol LF. Słabe powłoki z farb mineralnych usunąć mechanicznie, odpylić i gruntować środkiem Caparol-Tiefgrund TB.

Farby klejowe:
Zmyć do podłoża. Gruntować środkiem Caparol-Tiefgrund TB.

Nie malowane tapety typu „Rauhfaser” oraz papierowe tapety wytłaczane:
Malować bez wcześniejszego przygotowania.

Tapety nieprzylegające:
Całkowicie usunąć, zmyć resztki kleju i papieru. Gruntować środkiem Caparol-Tiefgrund TB.

Podłoża z plamami wodnymi, nikotynowymi, z sadzy lub tłuszczu:
Zabrudzenia nikotyną, sadzami, tłuszczami zmyć wodą z dodatkiem detergentów i dobrze wysuszyć. Wyschnięte zacieki wodne zeszczotkować na sucho. Wykonać powłokę izolująco-odcinającą środkiem Caparol AquaSperrgrund (karta informacyjna nr 384).

Drewno i materiały drewnopochodne:
Malować wodorozcieńczalnymi, ekologicznymi lakierami Capacryl Acryl-Lack lub Capacryl PU-Lack.

Uzupełnianie drobnych ubytków:
Po odpowiednim przygotowaniu uzupełniać szpachlówkami Caparol-Akkordspachtel, w razie potrzeby miejsca naprawione zagruntować.

Sposób nakładania

Malować pędzlem lub wałkiem. Narzędzia po użyciu myć wodą.

Układ warstw na przygotowanych podłożach

Przygotowanie podłoża:
Nalot z pleśni i grzybów usunąć mechanicznie przez zeszczotkowanie lub zeskrobanie na sucho. Powierzchnię zdezynfekować odpowiednim środkiem grzybobójczym i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Gruntować zgodnie z rodzajem i właściwościami podłoża.

Warstwa podkładowa:
Indeko-W rozcieńczona maks. 10% wody.

Warstwa wierzchnia
Indeko-W rozcieńczona maks. 5% wody.

Zużycie

Ok. 150 ml/m2 przy jednokrotnym malowaniu na gładkich powierzchniach. Na podłożach szorstkich odpowiednio więcej. Dokładne zużycie można ustalić wyłącznie w praktyce przez malowanie próbne.Grubość nałożonej warstwy ma istotny wpływ na ochronne działanie farby. Dlatego należy zawsze nakładać obfitą i równomierną warstwę farby. Nie należy używać mniejszej ilości farby niż podano w karcie informacnej.

Warunki obróbki

Minimalna temperatura stosowania i wysychania:
+5°C dla otoczenia i podłoża.

Czas schnięcia

W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha i nadająca się do powtórnego malowania po 4 - 6 godz. Powłoka jest całkowicie sucha i w pełni wytrzymała na obciążenia po ok. 3 dniach. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza, czasy te ulegają wydłużeniu.

Wskazówka

W pomieszczeniach przeznaczonych do produkcji lub przechowywania żywności nie należy stosować materiałów gruntujących na bazie rozpuszczalników. W w/w pomieszczeniach należy wykonać gruntowanie powierzchni środkiem Optigrund E.L.F. Przed użytkowaniem pomieszczeń malowanych Indeko-W należy je wietrzyć przynajmniej przez 3 dni.

Na skutek reakcji zachodzących pomiędzy farbą Indeko-W a rozpuszczonymi w wodzie solami metali ciężkich, np. solami miedzi, mogą pojawić się brązowe przebarwienia powierzchni. W takich przypadkach należy zasięgnąć dodatkowych informacji. Przy zastosowaniu preparatu Caparol-Tiefgrund TB może pojawić się typowy zapach rozpuszczalników. Dlatego należy zapewnić odpowiednią wentylację malowanych pomieszczeń. W pomieszczeniach „szczególnie wrażliwych” stosować Amphisilan-Putzfestiger, łagodny rozpuszczalnikowy środek gruntujący o nikłym zapachu. Widoczność miejscowych poprawek zależna jest od wielu czynników i zazwyczaj jest nie do uniknięcia.

Kolejne powłoki:
Powierzchnie pokryte farbą Indeko-W można malować farbami dyspersyjnymi. Można na nie nanosić również farby i tynki wyprodukowane na bazie żywic polimerowych. Nieodpowiednie są farby olejne oraz farby na bazie żywic alkidowych ponieważ składniki zawarte w farbie Indeko-W zakłucają/uniemożliwiają schnięcie tego rodzaju farby.

Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)

Może powodować reakcje alergiczne skóry.
Chronić przed dziećmi. W przypadku połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza - pokazać opakowanie lub etykietę, ponieważ flora jelitowa może zostać zaburzona. Nie dopuścić do przedostania się pozostałości do kanałów ściekowych / zbiorników wodnych lub do ziemi. Nakładać tylko za pomocą wałka lub pędzla. Podczas szlifowania używać filtra przeciwpyłowego P2. Zapewnić dobrą wentylację podczas malowania i wysychania. Należy unikać jedzenia, picia i palenia podczas używania farby. W przypadku kontaktu z oczami lub skórą natychmiast przemyć dużą ilością wody. Narzędzia należy czyścić natychmiast po użyciu wodą z mydłem.

Zawiera: 1,2-benzoizotiazol-3 (2H) -on, 2-metylo-2H-izotiazol-3-on. 

Produkt ten jest „produktem przetworzonym” na mocy rozporządzenia UE 528/2012 (nie jest produktem biobójczym) i zawiera następujące biobójcze substancje czynne: IPBC (3-jodo-2-propynylobutylokarbaminian) (CAS nr 55406-53-6), pirytionian cynku (Nr CAS 13463-41-7) 2-oktylo-2H-izotiazol-3-on (nr CAS 26530-20-1)
Dalsze szczegóły: patrz karta charakterystyki.

Utylizacja

Tylko całkowicie opróżnione pojemniki nadają się do utylizacji. Resztki materiału po wyschnięciu traktować jako odpady budowlane lub domowe. Utylizacja zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.

Dopuszczalna zawartośc LZO

Dla tego typu produktu (kat. A/a): 30 g/l (2010). Produkt ten zawiera < 1 g/l LZO.

Giscode

BSW50

Kod produktu farby i lakiery

M-DF01F

Deklarowany skład produktu

Dyspersja - żywica octanu poliwinylu, dwutlenek tytanu, węglan wapnia, krzemiany, woda, dodatki, konserwanty (metyloizotiazolinon, benzizotiazolinon), konserwanty błonkowe (oktyloizotiazolinon, jodopropynylobutylokarbaminian, pirytionian cynku).

Doradztwo techniczne

Wszystkie podłoża występujące w praktyce i ich przetwarzanie techniczne nie mogą być omówione w niniejszej publikacji. Jeśli powierzchnie, które mają być przetwarzane, nie są wymienione w tej informacji technicznej, konieczne jest skonsultowanie się z przedstawicielem Caparol.

Infolinia

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl