caparol_pim_import/caparol_pl/products/image/272595/072367_Indeko-W_064205_EXC_Indeko-W_EC_10_L_CZ_PL.png

Indeko-W

Matowa farba wewnętrzna z ochroną powłoki przeciw porastaniu grzybami pleśniowymi.  2 klasa odporności na szorowanie na mokro wg. PN EN 13 300.

  • Zastosowanie

    Do wykonywania wysokowartościowych powłok renowacyjnych na wewnętrznych powierzchniach  podatnych na pleśń w komercyjnych pomieszczeniach mokrych, takich jak browary, mleczarnie, rzeźnie, fabryki konserw i do utrzymania higieny w pomieszczeniach prywatnych. Indeko-W została przetestowana pod kątem przydatności do użytku wewnętrznego zgodnie z wytycznymi Komitetu ds. Oceny Zdrowia Produktów Budowlanych (AgBB). Emisja LZO (VOC) jest znacznie niższa niż dopuszczalne wartości.

    Właściwości

    • wodorozcieńczalna o słabym neutralnym zapachu
    • dyfuzyjna
    • wartość-sd < 0,1 m
    • posiada właściwości konserwujące powłokę farby przed szkodliwym działaniem grzybów pleśniowych
    • łatwa w obróbce

    Spoiwo

    Dyspersja tworzyw sztucznych według DIN 55945.

    Wielkość opakowań

    2,5 l, 12,5 l

    Barwa

    Biała.

    Indeko-W  można barwić w systemie barwienia maszynowego ColorExpress na wszystkie dostępne kolory o współczynniku jasności ≥70. Aby uniknąć ewentualnych błędów barwienia, należy sprawdzić przed użyciem dokładność koloru. Dopuszcza się nieznaczne różnice koloru między różnymi partiami produkcyjnymi.

    Na stykających się obszarach jednej powierzchni używać produktu z jednej partii produkcyjnej. Jeśli nie jest to możliwe (np. na dużych powierzchniach) – aby uniknąć ewentualnych różnic kolorystycznych, produkt pochodzący z różnych partii produkcyjnych zmieszać ze sobą przed użyciem.

    Stopień połysku

    Głęboki mat (według PN EN 13 300)

    Składowanie

    Przechowywać w chłodnym miejscu w temp. powyżej 0°C.

    Dane Techniczne

    Własności według PN EN 13 300:
    Barwienie może nieznacznie zmieniać parametry techniczne.

    Odporność na szorowanie na mokro

    Klasa 2

    Zdolność krycia

    Klasa 2, przy wydajności 6 m2/l tj. 150 ml/m2

    Granulacja

    granulacja drobna (< 100 µm)

    Gęstość

    ok. 1,5 g/cm3

    Klasyfikacja według karty technicznej nr 606

    wewnętrzne typ 1wewnętrzne typ 2wewnętrzne typ 3zewnętrzne typ 1zewnętrzne typ 2
    ++
    (–) nie nadaje się / (○) nadaje się warunkowo / (+) nadaje się

    Wymagany stan podłoża

    Podłoże musi być czyste, suche oraz pozbwione substancji zmniejszjących przyczepność.

    Przygotowanie podłoża

    Tynki grupy P II i P III / wytrzymałość na ściskanie wg. PN EN 998-1 co najmniej 2 N/mm2:
    Mocne, normalnie chłonne tynki malować bez wcześniejszego przygotowania. Piaszczące, pylące,  porowate i/lub silnie chłonne tynki gruntować za pomocą CapaSol RapidGrund oder CapaSol Konzentrat.

    Maszynowe tynki gipsowe oraz wapienno-gipsowe grupy P IV / wytrzymałość na ściskanie wg. PN EN 13279 co najmniej 2 N/mm2:
    Zagruntować środkiem HaftGrund EG. Tynki z zeszkliwiona powierzchnią przeszlifować, oczyścić z pyłu i zagruntować środkiem Dupa-Putzfestiger.

    Ścianki z elementów gipsowych:
    Silnie chłonne płyty zagruntować środkami CapaSol RapidGrund lub CapaSol Konzentrat. Mocno utwardzone, gładkie płyty powlec zwiększającą przyczepność warstwą gruntującą HaftGrund EG.

    Płyty gipsowo-kartonowe:
    Zeszlifować nadmiar szpachlówki. Miękkie i gładkie miejsca szpachlowane gipsem wzmocnić środkiem Dupa-Putzfestiger. Całą powierzchnię gruntować środkami HaftGrund EG, CapaSol RapidGrund lub CapaSol Konzentrat. Płyty z zawartością składników wodorozcieńczalnych i mogących powodować przebarwienia gruntować środkiem Caparol AquaSperrgrund.

    Beton:
    Usunąć pozostałości środków zmniejszających przyczepność, a także substancje pylące i piaszczące.

    Beton komórkowy:
    Gruntować środkiem Capaplex rozcieńczonym wodą w stosunku 1:3.

    Mur licowy z cegły wapienno-piaskowej lub ceramicznej:
    Malować bez wcześniejszego przygotowania.

    Nośne powłoki malarskie:
    Matowe i słabo chłonne powłoki malować bezpośrednio. Powłoki błyszczące i powłoki lakiernicze zmatowić (przeszlifować), odpylić i gruntować środkiem HaftGrund EG.

    Nienośne powłoki:
    Słabe powłoki z lakierów, farb lub tynków dyspersyjnych całkowicie usunąć. Słabo chłonne, gładkie powierzchnie gruntować środkiem HaftGrund EG. Piaszczące, pylące, porowate i/lub silnie chłonne tynki gruntować środkami CapaSol RapidGrund. Słabe powłoki z farb mineralnych usunąć mechanicznie, odpylić i gruntować środkiem Dupa-Putzfestiger.

    Farby klejowe:
    Zmyć do podłoża. Gruntować środkiem Dupa-Putzfestiger.

    Nie malowane tapety typu „Rauhfaser” oraz papierowe tapety wytłaczane:
    Malować bez wcześniejszego przygotowania.

    Tapety nieprzylegające:
    Całkowicie usunąć, zmyć resztki kleju i papieru. Gruntować środkiem Dupa-Putzfestiger.

    Podłoża z plamami wodnymi, nikotynowymi, z sadzy lub tłuszczu:
    Zabrudzenia nikotyną, sadzami, tłuszczami zmyć wodą z dodatkiem detergentów i dobrze wysuszyć. Wyschnięte zacieki wodne zeszczotkować na sucho. Wykonać powłokę izolująco-odcinającą środkiem Caparol AquaSperrgrund (karta informacyjna nr 384). Na mocno zabrudzonych powierzchniach stosować farbę Aqua-inn Nº1. 

    Drewno i materiały drewnopochodne:
    Malować wodorozcieńczalnymi, ekologicznymi lakierami Capacryl Acryl-Lack lub Capacryl PU-Lack.

    Uzupełnianie drobnych ubytków:
    Po odpowiednim przygotowaniu uzupełniać szpachlówkami Caparol-Akkordspachtel, w razie potrzeby miejsca naprawione zagruntować.

    Sposób nakładania

    Malować pędzlem lub wałkiem. Narzędzia po użyciu myć wodą.

    Układ warstw na przygotowanych podłożach

    Przygotowanie podłoża:
    Nalot z pleśni i grzybów usunąć mechanicznie przez zeszczotkowanie lub zeskrobanie na sucho. Powierzchnię zdezynfekować odpowiednim środkiem grzybobójczym i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Gruntować zgodnie z rodzajem i właściwościami podłoża.

    Warstwa podkładowa:
    Indeko-W rozcieńczona maks. 10% wody.

    Warstwa wierzchnia
    Indeko-W rozcieńczona maks. 5% wody.

    Zużycie

    Ok. 150 ml/m2 przy jednokrotnym malowaniu na gładkich powierzchniach. Na podłożach szorstkich odpowiednio więcej. Dokładne zużycie można ustalić wyłącznie w praktyce przez malowanie próbne.Grubość nałożonej warstwy ma istotny wpływ na ochronne działanie farby. Dlatego należy zawsze nakładać obfitą i równomierną warstwę farby. Nie należy używać mniejszej ilości farby niż podano w karcie informacnej.

    Warunki obróbki

    Minimalna temperatura stosowania i wysychania:
    +5°C dla otoczenia i podłoża.

    Czas schnięcia

    W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha i nadająca się do powtórnego malowania po 4 - 6 godz. Powłoka jest całkowicie sucha i w pełni wytrzymała na obciążenia po ok. 3 dniach. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza, czasy te ulegają wydłużeniu.

    Wskazówka

    W pomieszczeniach przeznaczonych do produkcji lub przechowywania żywności nie należy stosować materiałów gruntujących na bazie rozpuszczalników. W w/w pomieszczeniach należy wykonać gruntowanie powierzchni środkiem CapaSol RapidGrund lub CapaSol Konzentrat. Przed użytkowaniem pomieszczeń malowanych Indeko-W należy je wietrzyć przynajmniej przez 3 dni.

    Na skutek reakcji zachodzących pomiędzy farbą Indeko-W a rozpuszczonymi w wodzie solami metali ciężkich, np. solami miedzi, mogą pojawić się brązowe przebarwienia powierzchni. W takich przypadkach należy zasięgnąć dodatkowych informacji. Widoczność miejscowych poprawek zależna jest od wielu czynników i zazwyczaj jest nie do uniknięcia.

    Indeko-W jest produktem wyposażonym w specjalne środki zapobiegające rozwojowi pleśni na powłoce. Ten skład aktywnych składników zapewnia długotrwałą, ale tymczasową ochronę, której skuteczność zależy od warunków obiektu, np. zależy od obciążenia wilgocią i intensywności porażenia. Z tego powodu trwałe zapobieganie rozwojowi pleśni nie zawsze może być uzyskane przy zastosowaniu technologii malowania.

    Kolejne powłoki:
    Powierzchnie pokryte farbą Indeko-W można malować farbami dyspersyjnymi. Można na nie nanosić również farby i tynki wyprodukowane na bazie żywic polimerowych. Nieodpowiednie są farby olejne oraz farby na bazie żywic alkidowych ponieważ składniki zawarte w farbie Indeko-W zakłucają/uniemożliwiają schnięcie tego rodzaju farby.

    Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)

    Może powodować reakcję alergiczną skóry. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież. Stosować rękawice ochronne/ ochronę oczu. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.

    Zawiera: 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on, 2-methyl-2H-isothiazol-3-one, 2-oktyloizotiazol-3(2H)-on.

    Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 ten produkt jest zaliczany do kategorii „wyrób poddany działaniu produktów biobójczych” (nie jest produktem biobójczym) i zawiera następujące substancje czynne: Butylokarbaminian 3-jodo-2-propynylowy (Nr CAS 55406-53-6), pirytionian cynku (Nr CAS 13463-41-7), 2-oktyloizotiazol-3(2H)-on (Nr CAS 26530-20-1).

    Dalsze szczegóły: patrz karta charakterystyki.

    Utylizacja

    Płynne resztki materiału przekazać do punktu odbioru/utylizacji starych farb i lakierów. Zaschnięte resztki materiału usuwać jak odpady budowlane. Całkowicie opróżnione opakowania oddawać do recyklingu.

    Dopuszczalna zawartośc LZO

    Dla tego typu produktu (kat. A/a): 30 g/l (2010). Produkt ten zawiera < 1 g/l LZO.

    Giscode

    BSW50

    Kod produktu farby i lakiery

    M-DF01F

    Deklarowany skład produktu

    Dyspersja - żywica octanu poliwinylu, ditlenek tytanu, węglan wapnia, krzemiany, woda, dodatki, konserwanty (metyloizotiazolinon, benzizotiazolinon), konserwanty błonkowe (oktyloizotiazolinon, jodopropynylobutylokarbaminian, pirytionian cynku).

    Infolinia

    Doradztwo techniczne:
    Tel. (22) 544 20 40
    Fax (22) 544 20 41
    techniczny@caparol.pl