caparol_pim_import/caparol_pl/products/image/18068/020103_SAP-727381_12,5_L_Aqua-inn_N_-1.png

Aqua-inn N°1

Wodorozcieńczalna, wysoce kryjąca farba wewnętrzna o

o właściwościach izolujących.

Zastosowanie

Wodorozcieńczalna, szybkoschnąca, dobrze kryjąca farba do wnętrz o szlachetnej, matowej optyce. Doskonale nadaje się do tworzenia powłoki izolującej w pomieszczeniach które mogą być wyłączone z użytku publicznego jedynie na krótki okres czasu, jak również do tworzenia powłoki izolującej na powierzchniach zabrudzonych nikotyną, sadzą lub z zaschniętymi plamami. Może być stosowana także do renowacji akustycznych płyt stropowych.

Właściwości

 • Dobrze izolująca
 • Nie żółknąca
 • Wysoki stopień bieli
 • Wysoce kryjąca
 • Łatwa w nakładaniu
 • Farba gruntująca i wierzchnia
 • Cienko-powłokowa, podkreślająca fakturę powierzchni
 • dyfuzyjna
 • wartość-sd < 0,14 m
 • Spełnia wymagania w zakresie certyfikacji budynków wg. LEED/BREEAM

Spoiwo

Dyspersja z tworzyw sztucznych wg DIN 55 945.

Wielkość opakowań

5 l, 12,5 l

Barwa

 • Standardowa barwa:
  biała

Można barwić samodzielnie przy użyciu maks. 3 % uniwersalnych past barwiących. Całość samodzielnie zabarwionego materiału zmieszać ze sobą w celu uniknięcia różnic kolorystycznych. Przy zakupie min. 300 litrów w jednym odcieniu na specjalne zamówienie możliwa jest dostawa materiału zabarwionego fabrycznie.

Aqua-in N°1 nadaje się do barwienia maszynowego w systemie ColorExpress na wszystkie kolory o współczynniku jasności (HBW) ≥ 70. Celem wyeliminowania błędów w barwieniu przed użyciem należy sprawdzić poprawność barwienia. Duże i przylegające do siebie powierzchnie malować farbą z jednej partii produkcyjnej.

Stopień połysku

Głęboko matowy (według PN EN 13 300) 

Składowanie

Przechowywać w chłodnym miejscu w temp. powyżej 0° C.

Dane Techniczne

Własności wg normy PN EN 13300:
Barwienie może w nieznacznym stopniu zmieniać parametry techniczne farby.

Klasa odporności na szorowanie na mokro

Klasa 1.

Zdolność krycia

Zdolność krycia (wsp. kontrastu): Klasa 1 przy wydajności 6 m2/l tj. ok. 150 ml/m2

Największy rozmiar ziarna

drobna (< 100 µm)

Gęstość

ok. 1,37 g/cm³

Klasyfikacja według karty technicznej nr 606

Obszary zastosowania:
wewnętrzne typ 1 wewnętrzne typ 2 wewnętrzne typ 3zewnętrzne typ 1 zewnętrzne typ 2
++
(–) nie nadaje się / (○) nadaje się warunkowo / (+) nadaje się

Odpowiednie podłoża

Podłoże musi być nośne, suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.

Przygotowanie podłoża

Mocne, słabo chłonne podłoża jak również nośne matowe powłoki z farb dyspersyjnych malować bez wcześniejszego przygotowania. Podłoża piaszczące, silnie chłonne, miękkie miejsca szpachlowania gipsem, wzmocnić środkiem Caparol-Tiefgrund TB lub Amphisilan- Putzfestiger.

Powierzchnie zaplamione nikotyną lub sadzą:
Zmyć wodą z dodatkiem detergentów rozpuszczających tłuszcze. Malować po wyschnięciu.

Zaschnięte plamy z wody:
W szczególnych przypadkach działanie izolujące farby  Aqua-inn No1 może okazać się niewystarczające. W takiej sytuacji wykonać malowanie próbne i w razie konieczności nanieść kolejną powłokę izolująca z materiału Caparol AquaSperrgrund, Disbon 481 EP-Uniprimer lub Capacryl Holz-Isogrund (karty techniczne nr. 384, 481, 961). Zaschnięte plamy z wody wyczyścić szczotką na sucho.

Przebarwienia na płytach gipsowych:
Nanosić bezpośrednio bez dodatkowego przygotowania podłoża.

Renowacja powierzchni malowanych Aqua-in Nr.1:
Aqua-inn Nr.1 można stosować w ramach renowacji powtórnie. W wypadku tapetowania powierzchni malowanych farbą Aqua-inn Nr.1 zastosować jako warstwę pośrednią Caparol Haftgrund bądź Caparol AquaSperrgrund.

Uzupełnianie drobnych ubytków:
Po odpowiednim przygotowaniu uzupełniać szpachlówkami Caparol-Akkordspachtel lub AkkordLeichtspachtel, w razie potrzeby miejsca naprawione zagruntować.

Sposób nakładania

Nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiwać urządzeniami airless

Natrysk airless:
Kat natrysku: 40–50°
Dysza: 0,019–0,021"
Ciśnienie: ok. 200 bar

Układ warstw

Obfite, równomierne malowanie nierozcieńczoną Aqua-in Nr.1.
Na podłożach kontrastowych jak również powierzchniach silnie zabrudzonych, konieczne jest wykonanie warstwy podkładowej bądź pośredniej farbą Aqua-in No1 rozcieńczoną maks. 5% wody. Na powierzchniach nierównomiernie chłonnych zastosować warstwę gruntującą AquaSperrgrund lub Caparol-Haftgrund.

Zużycie

Ok. 150 ml/m2 przy jednokrotnym malowaniu na gładkich powierzchniach. Na powierzchniach chropowatych odpowiednio więcej. Dokładne zużycie można ustalić wyłącznie w praktyce przez malowanie próbne.

Warunki obróbki

Minimalna temperatura stosowania i wysychania farby: +5° C (otoczenia, podłoża i materiału). Aby uzyskać optymalny efekt powłoki izolującej obowiązuje minimalna temperatura +16° C.

Czas schnięcia

W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha po 4 - 6 godz., a do powtórnego malowania nadaje się po 12 godzinach. Powłoka jest całkowicie sucha i w pełni wytrzymała na obciążenia po ok. 3 dniach. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza czasy te ulegają wydłużeniu.

Wskazówka

W celu uniknięcia różnic kolorystycznych na złączach pasm roboczych, większe powierzchnie należy malować w jednym cyklu roboczym metodą „mokre na mokre”.
W przypadku malowania zanieczyszczonych powierzchni ze względu na różnorodność zanieczyszczeń występujących w podłożu zalecamy wykonanie próby na danej powierzchni. Farba Aqua-inn No1 nie nadaje się do zastosowania w pomieszczeniach wilgotnych i/lub narażonych na długotrwałe działanie pary wodnej.

Przed natryskiwaniem Airless farbę należy dobrze wymieszać i przecedzić.Przy zastosowaniu środka Caparol-Tiefgrund TB może pojawić się typowy zapach rozpuszczalników. Dlatego należy zapewnić odpowiednią wentylację malowanych pomieszczeń. W pomieszczeniach w których mogą przebywac osoby „szczególnie wrażliwe” stosować Amphisilan-Putzfestiger, łagodny środek gruntujący o nikłym zapachu. Aby rozpoznać ewentualne błędy barwienia, proszę przed użyciem sprawdzić dokładność żądanego koloru. Na powierzchniach stykających się, stosować kolory z jednej  partii produkcyjnej.

Tolerancja na inne materiały:
Farby Aqua-in No1 nie wolno mieszać z innymi materiałami.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za straty i szkody, w szczególności złą jakość wymalowania, będące wynikiem nieprzestrzegania zaleceń zawartych w tej karcie.

Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)

Zwroty bezpieczeństwa: Chronić przed dziećmi. Nie pić , nie jeść ani nie palić w trakcie używania produktu. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.

Utylizacja

Do recycling oddawać wyłącznie opróżnione opakowania. Pozostałe resztki materiału utylizować jak odpady komunalne lub budowlane.

Dopuszczalna zawartośc LZO

Zgodnie z Dyrektywą UE wartość dopuszczalna maksymalnej zawartości LZO (lotnych związków organicznych) dla tego typu produktu (typ A/g) wynosi: 30 g/l (2010). Ten produkt zawiera maksymalnie <30 g/l LZO.

Kod produktu farby i lakiery

M-DF02

Deklarowany skład produktu

Poliakrylan -żywica, ditlenek tytanu, krzemiany, węglan wapnia, etery glikolowe, woda, dodatki, konserwanty (metyloizotiazolon, benzoizotioazolon).

Doradztwo techniczne

W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania wszystkich występujących w praktyce podłoży. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, pomocnym może okazać się kontakt z naszym Działem technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.

Infolinia

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl