caparol_pim_import/caparol_pl/products/image/238293/065050_Disbon_DisboPOX_475_OS_PL.png

DisboPOX 475 OS

Barwiona, zamykająca dwukomponentowa ( 2K ) żywica epoksydowa do systemu Disbon Parkhaus System OS 8

Zastosowanie

Powłoka zamykająca w systemie parkingowym Disbon Parkhaus-System OS 8.

Właściwości

  • prawie bezzapachowa
  • odporna na stałe obciążenie wodą
  • dobra odporność na działanie środków chemicznych
  • odporna na mróz i sól drogową
  • spełnia wymagania DIN EN 1504-2 i DIN 18026: Powłokowe systemy ochronne do betonu

Spoiwo

dwuskładnikowa żywica epoksydowa

Wielkość opakowań

30 kg

Barwa

RAL 7030 (Steingrau), RAL 7032 (Kieselgrau), RAL 7035 (Lichtgrau), RAL 7037 (Staubgrau), 
RAL 7038 (Achatgrau), RAL 7040 (Fenstergrau), RAL 7042 (Verkehrsgrau A)

Inne kolory na zapytanie.

Stopień połysku

Błyszczący.

Składowanie

Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.
Przy niższych temperaturach co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem prac, przenieść do pomieszczenia o temp. ok. 20°C.

W oryginalnie zamkniętych opakowaniach można przechowywać co najmniej 1 rok.

Gęstość

ok. 1,55 g/cm3

Grubość warstwy suchej

66 µm/100 g/m2

Ścieralność wg Tabera (CS 10/1000 obr./1000 g)

42 mg/30 cm2

Twardość metodą Shore (A/D)

ok. D 77

Lepkość

ok. 1.400 mPas

Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu

ok. 50 N/mm2
Patrz karta systemowa Disbon Park­haus-System OS 8.

Uwaga: Jednoczesne stosowanie produktów DisboPOX 475 i DisboXID 464 bądź DisboXID 421 na
jednym obiekcie nie jest zalecane. W konsekwencji mogą wystąpić uszkodzenia powłoki. Nie dotyczy
to powłok istniejących (starszych niż 28 dni).

Proporcja mieszania

Składnik A : Składnik B = 82 : 18 części wagowych

Czyszczenie i pielęgnacja powierzchni

Podczas obróbki materiału należy przestrzegać wskazówek wykonawczych dotyczących produktów Disbon oraz instrukcji czyszczenia i pielęgnacji podłóg.

Zmiana koloru i kredowanie są możliwe pod wpływem promieniowania UV i czynników
atmosferycznych. Barwniki organiczne (np. w kawie, czerwonym winie lub liściach), jak również różne
substancje chemiczne (np. środki dezynfekujące, kwasy itp.) mogą powodować zmiany koloru. Należy
przestrzegać instrukcji BFS 25. Obciążenia ścierne mogą porysować powierzchnię. Nie będzie to
miało wpływu na funkcjonalność.
Na stykających się powierzchniach stosować tylko kolory z jednej parti produkcyjnej.

Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)

Produkt tylko dla użytkownika profesjonalnego.

Komponente A:
Działa drażniąco na skórę. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Działa drażniąco na oczy. Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież. Dokładnie umyć ręce po użyciu. Unikać uwolnienia do środowiska. Stosować rękawice ochronne/ ochronę oczu. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza. Zawiera: Bis(4,4’-glycidyloxyphenyl)-propan, Bisphenol-F-Epoxidharz MG <700, Oxiran, Mono[(C12-14-alkyloxy)methyl]derivate, Cashew (Ana-cardium occidentale) Nutshell Extract, Decarboxylated, Distilled.

Komponent B:
Działa szkodliwie po połknięciu lub w następstwie wdychania. Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Nie wdychać par/ rozpylonej cieczy. Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież. Dokładnie umyć ciało po użyciu. Unikać uwolnienia do środowiska. Stosować rękawice ochronne/ ochronę oczu. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. Zawiera: Benzylalkohol, 3-Aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamin, m-Phenylenbis(methylamin).


Utylizacja

Pozostałości materiału: wymieszać masę z utwardzaczem, pozostawić do utwardzenia, po utwardzeniu utylizować jak odpady farby. Nieutwardzone pozostałości produktu i nieoczyszczone opakowania należy utylizować jako odpady niebezpieczne.

Dopuszczalna zawartośc LZO

dla tego typu produktu (Kat. A/j): 500 g/l (2010). Ten produkt zawiera maks. <140 g/l LZO.

Bliższe informacje

Patrz karta charakterystyki wyrobu.

Znakowanie CE

ce-logo
Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt 

19

DIS-475-015669
EN 13813:2002
Jastrych na bazie żywicy epoksydowej do stosowania w pomieszczeniach
EN 13813:SR-Efl-B1,5-AR1-IR4
Reakcja na ogieńEfl

Wydzielanie substancji korozyjnych

SR
Verschleißwiderstand≤ AR1
Przyczepność≥ B1,5
Odporność na uderzenia≥ IR4

EN 13813

Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Materiały, właściwości i wymagania." określa wymagania dotyczące materiałów na podkłady podłogowe przeznaczone do stosowania wewnątrz obiektów budowlanych. Powłoki (podkładowe i wierzchnie) z żywic syntetycznych są również objęte w/w normą.

ce-logo
1119
Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

19
DIS-475-015669
EN 1504-2:2004 Produkt do zabezpieczania powierzchni – powłoka
EN 1504-2: ZA.1d, ZA.1f i ZA.1g
Disbon PHS-System OS 8
Skurcz liniowy≤ 0,3 %
Wytrzymałość na ściskanieKlasa I
Odporność na ścieranieutrata masy < 3000 mg
Przepuszczalność CO2SD > 50 m
Przepuszczalność pary wodnejKlasa III

Absorpcja kapilarna i przepuszczalność wody

w < 0,1 kg/m2 x h0,5
Odporność na wahania temperatury≥ 2,0 (1,5) N/mm2
Odporność na działanie silnych środków chemicznychutrata twardości < 50%
Zdolność do pokrywania rysNPD
OdpornośćKlasa I
Test przyczepności przez odrywanie≥ 2,0 (1,5) N/mm2
Reakcja na ogieńKlasa Efl
SzorstkośćKlasa III

EN 1504-2

PN-EN 1504-2 "Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych –Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności – Część 2: Systemy ochrony powierzchniowej betonu" określa wymagania dotyczące ochrony powierzchni.

Produkty zgodne z w/w normami podlegają znakowaniu CE.

Infolinia

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl