caparol_pim_import/caparol_pl/products/image/238294/065051_DisboPOX_475_8_2_PL.png

DisboPOX 475 E.MI PLUS

Niskoemisyjna, 2-komp., pigmentowana żywica epoksydowa o uniwersalnym zastosowaniu.

Zastosowanie

Do stosowania na posadzki mineralne podlegające niewielkim oraz ekstremalnym mechanicznym
obciążeniom w pomieszczeniach takich jak np.: poczekalnie i kantyny, pomieszczenia produkcyjne i magazynowe , korytarze, magazyny, pomieszczenia handlowe, w przemyśle spożywczym, duże pomieszczenia kuchenne, chłodnie, oraz inne z branży spożywczej. Ze względu na niskoemisyjność szczególnie zalecana na posadzki w obiektach służby zdrowia jak: szpitale, kliniki, przychodnie, gabinety zabiegowe i lekarskie.Przetestowana i zatwierdzona zgodnie z kryteriami AgBB dotyczącymi emisji lotnych związków
organicznych z materiałów budowlanych przeznaczonych do wnętrz. Ocena programu AgBB (Komitet
ds. oceny zdrowotnej materiałów budowlanych w Niemczech) została przyjęta przez władze ochrony
środowiska i zdrowia za korzystną, szczególnie przy stosowaniu materiałów budowlanych w obszarze
pobytu osób „wrażliwych” np. pomieszczenia w służbie zdrowia.

Właściwości

  • Niskoemisyjna, zawartość LZO < 1 % (metoda - DISBON)
  • Nie zawiera alkilofenoli
  • Można stosować jako powłoka samorozlewna, zaprawa posadzka z posypką 
  • Odporna na chemikalia
  • Przetestowana do stosowania w obszarze przemysłu spożywczego

Spoiwo

Dwuskładnikowa żywica epoksydowa, total solid nach Deutscher Bauchemie

Wielkość opakowań

opak.10kg - kombi, zestaw 30 kg

Barwa

10 kg opakowanie kombi: 
RAL 7030 (Steingrau), RAL 7032 (Kieselgrau), RAL 7035 (Lichtgrau)

30 kg zestaw: 
RAL 7030 (Steingrau), RAL 7032 (Kieselgrau), RAL 7035 (Lichtgrau), RAL 7037 (Staubgrau), 
RAL 7038 (Achatgrau), RAL 7040 (Fenstergrau), RAL 7042 (Verkehrsgrau A)

Specjalne kolory na zapytanie ofertowe.

Stopień połysku

Błyszcząca

Składowanie

Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.

Materiał przechowywany w niższych temperaturach należy na 24 godziny przed rozpoczęciem prac przenieść do pomieszczenia o temp. ok. 20°C.

W oryginalnie zamkniętych opakowaniach można przechowywać co najmniej 1 rok.

Gęstość

ok. 1,55 g/cm3

Grubość warstwy suchej

ok. 66 µm/100 g/m2

Ścieralność wg Tabera (CS 10/1000 obr./1000 g)

ok. 39 mg/30 cm2

Twardość metodą Shore (A/D)

ok. D 85

Wytrzymałość na ściskanie

ok. 100 N/mm2 (w oparciu o DIN EN ISO 604, przy 20% spęcznieniu)

Lepkość

ok. 2.600 mPas

Wymagany stan podłoża

Beton i jastrych cementowy oraz nośne i stabilne podłoża epoksydowe.

Podłoże musi być nośne, mocne, stabilne, pozbawione luźnych cząstek, pyłów, olejów, tłuszczów, resztek startej gumy oraz innych substancji zmniejszających przyczepność.
Wytrzymałość podłoża na odrywanie musi wynosić średnio 1,5 N/mm2, a minimalna zmierzona wartość jednostkowa nie może być niższa niż 1,0 N/mm2. Podłoża muszą osiągnąć wilgotność wyrównawczą (beton i jastrych cementowy: maks. 4 CM-%).

Przygotowanie podłoża

Podłoże przygotować odpowiednią metodą np. przez śrutowanie lub szlifowanie. Niewystarczająco nośne powłoki oraz zanieczyszczenia należy usunąć. Pory i kapilary w bardzo gładkim betonie należy otworzyć, podłoże musi mieć delikatnie chropowatą strukturę.

Przygotowanie materiału

Składnik. A rozmieszać, składnik B dodać i następnie intensywnie wymieszać wolnoobrotowym mieszadłem elektrycznym (maks. 400 obr./min) aż do uzyskania pozbawionej smug masy o jednolitym kolorze. Przelać do innego czystego pojemnika i ponownie dokładnie wymieszać.

W celu zastosowania na pochyłych powierzchniach można dodać do 3% wagowo DisboADD 952 Stellmittel. 

Proporcja mieszania

Składnik A : Składnik B = 82 : 18 części wagowych

Sposób nakładania

W zależności od zastosowania raklą gumową, wałkiem o średnim lub krótkim włosiu.

Układ warstw na przygotowanych podłożach

Warstwa gruntująca
Podłoża mineralne zagruntować wypełniając pory materiałem DisboPOX 420 E.MI PLUS. Chropowate podłoża egalizować stosując szpachlowanie wyrównawcze. Szczegółowe informacje zawarte są w karcie technicznej TI DisboPOX 420 E.MI PLUS.

Warstwa wierzchnia

Powłoka samorozlewna
DisboPOX 475 E.MI PLUS wylać na warstwę gruntującą i równomiernie rozprowadzić raklą zębatą z twardej gumy. W przypadku grubości warstwy >1,5 mm można dodać po przełożeniu materiału do czystego pojemnika  w trakcie mieszania 50% wagowo DisboADD 941 Quarzsandmischung (0,06–0,3 mm). Po upływie około 10 minut od nałożenia odpowietrzyć powłokę wałkiem kolczastym.

Opcjonalne wykończenie powierzchni:
- DisboADD 8255 Farb-Chips (1-2 mm) 
- DisboADD 955 Mattierungsmittel 
- DisboPUR 458 2K-PU-Versiegelung, matt
- DisboPUR 458 2K-PU-Versiegelung, matt + DisboADD 947 Glasperlen, fine

Posadzka z zasypką
Po przełożeniu materiału do czystego pojemnika należy dodać w trakcie mieszania 30% wagowo DisboADD 941 Quarzsandmischung (0,06–0,3 mm). Tak przygotowaną zaprawę samorozlewną wylać na warstwę gruntującą i równomiernie rozprowadzić za pomocą zębatej rakli z twardej gumy. Na koniec posypać świeżą warstwę na całej powierzchni piaskiem DisboADD 943 Quarzsandmischung (0,4–0,8 mm) lub DisboADD 944 Quarzsandmischung (0,7–1,2 mm). Po utwardzeniu warstwy z zasypką zmieść nadmiar piasku kwarcowego, DisboPOX 475 E.MI PLUS wylać na warstwę gruntującą i rozprowadzić ruchami krzyżwowymi wałkiem o średnim włosiu.

Zużycie


Warstwa gruntująca
DisboPOX 420 E.MI PLUS

ok. 300 - 400 g/m2
Warstwa samorozlewna
1 mm grubości warstwy  
DisboPOX 475 E.MI PLUS

2 mm grubości warstwy (przy 50 % dodatku piasku): 
DisboPOX 475 E.MI PLUS
DisboADD 941 Quarzsandmischung

ok. 1,5 kg/m2


ok. 2,2 kg/m2
ok. 1,1 kg/m2
Posadzka z zasypką
Warstwa z zasypką
DisboPOX 475 E.MI PLUS
DisboADD 941 Quarzsandmischung
ok. 2,1 kg/m2 
ok. 0,7 kg/m2
Posypka
DisboADD 943 Quarzsandmischung lub 
DisboADD 944 Quarzsandmischung
ok. 4–5 kg/m2
Gładkie wykończenie
DisboPOX 475 E.MI PLUSok. 0,7 - 1,0 kg/m2
Przy niskich temperaturach , niewielkich grubościach warstw, zastosowaniu innych mieszanek piasków lub przy specyficznych kolorach, moze okazać się konieczne zredukowanie udziału piasku. Dokładne wartości zużycia należy ustalić podczas próby na obiekcie.

Uwaga: Jednoczesne stosowanie produktów DisboPOX 475 i DisboXID 464 bądź DisboXID 421 na jednym obiekcie nie jest zalecane. W konsekwencji mogą wystąpić uszkodzenia powłoki. Nie dotyczy to powłok istniejących (starszych niż 28 dni).

Czas przydatności do obróbki po rozrobieniu, zmieszaniu


Czas przydatności do obróbki
Przy 10 °CPrzy 20 °CPrzy 30 °C
ok. 60 minutok. 45 minutok. 20 minut

Warunki obróbki

Dla materiału, otoczenia i podłoża:
Min. 10 °C, max. 30 °C
Względna wilgotność powietrza nie może przekraczać 80%. Temperatura podłoża musi być zawsze przynajmniej o 3°C wyższa od temp. punktu rosy.

Przerwy technologiczne

Przerwa technologiczna aż do momentu użytkowania lub dalszych prac 
Przy 10 °CPrzy 20 °CPrzy 30 °C
ok. 40 godzinok. 16 godzinok. 8 godzin

Czas schnięcia

Przerwa technologiczna do czasu uzyskania pełnej odporności mechnicznej i chemicznej. 
Przy 10 °CPrzy 20 °CPrzy 30 °C
ok. 10 dniok. 7 dniok. 5 dni

Czyszczenie narzędzi

Natychmiast po użyciu umyć a w przypadku dłuższych przerw w pracy należy zastosować DisboADD 419 Verdünner/Reiniger dla żywic EP.

Czyszczenie i pielęgnacja powierzchni

Podczas obróbki materiału należy przestrzegać instrukcji ochrony budynku oraz instrukcji czyszczenia i pielęgnacji podłóg.

Zmiana koloru i kredowanie są możliwe pod wpływem promieniowania UV i czynników atmosferycznych. Barwniki organiczne (np. w kawie, czerwonym winie lub liściach), jak również różne substancje chemiczne (np. środki dezynfekujące, kwasy itp.) mogą powodować zmiany koloru. Należy przestrzegać instrukcji BFS 25. Obciążenia ścierne mogą porysować powierzchnię. Nie będzie to miało wpływu na funkcjonalność. Na stykających się powierzchniach stosować tylko kolory z jednej parti produkcyjnej.

Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)

Produkt wyłącznie do stosowania profesjonalnego.

Komponente A:

Działa drażniąco na skórę. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Działa drażniąco na oczy. Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież. Dokładnie umyć ręce po użyciu. Unikać uwolnienia do środowiska. Stosować rękawice ochronne/ ochronę oczu. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza. Zawiera: Bis(4,4’-glycidyloxyphenyl)-propan, Bisphenol-F-Epoxidharz MG <700, Oxiran, Mono[(C12-14-alkyloxy)methyl]derivate, Cashew (Ana-cardium occidentale) Nutshell Extract, Decarboxylated, Distilled.

Komponent B:
Działa szkodliwie po połknięciu. Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież. Dokładnie umyć ciało po użyciu. Unikać uwolnienia do środowiska. Stosować rękawice ochronne/ ochronę oczu. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. Zebrać wyciek. Zawiera: Carbomonocyclical, alkylated mixture of Poly-aza-alkanes, hydrated, 1,2-Ethanediamine, N-(2-aminoethyl)-, reaction products with glycidyl tolyl ether, fenylometanol, 3 aminopropyldiethylamine. 

Utylizacja

Pozostałości materiału: wymieszać masę z utwardzaczem, pozostawić do utwardzenia, po utwardzeniu utylizować jak odpady farby. Nieutwardzone pozostałości produktu i nieoczyszczone opakowania należy utylizować jako odpady niebezpieczne

Dopuszczalna zawartośc LZO

dla tego typu produktu (Kat. A/j): 500 g/l (2010). Ten produkt zawiera maks. <35 g/l LZO.

Giscode

RE30

Bliższe informacje

Patrz karta charakterystyki.

Znakowanie CEce-logo
Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

19
DIS-475-016234
EN 13813:2002
Jastrych na bazie żywicy epoksydowej do stosowania w pomieszczeniach
EN 13813:SR-Efl-B1,5-AR1-IR4
Reakcja na ogieńEfl-
Wydzielanie substancji korozyjnychSR
Przepuszczalność wodyNPD
Odporność na ścieranie≤ AR1
Przyczepność≥B1,5
Odporność na uderzenie≥ IR4

EN 13813
Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Materiały, właściwości i wymagania." określa wymagania dotyczące materiałów na podkłady podłogowe przeznaczone do stosowania wewnątrz obiektów budowlanych. Powłoki (podkładowe i wierzchnie) z żywic syntetycznych są również objęte w/w normą.


Infolinia

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl