caparol_pim_import/caparol_pl/products/image/243578/065991_DisboPOX_415_10kg_PL.png

Disbon 415 EP-Mörtel

Pigmentowana 2-składnikowa zaprawa na bazie żywicy epoksydowej do wykonywania warstw o grubościach od 0,5 do 30 mm.

Zastosowanie

Do miejscowego uzupełniania posadzek betonowych i jastrychowych.
Do wyrównywania niepłaskich powierzchni i na szorstkie, porowate podłoża.
Do wykonywania faset.
Do obróbki boków szczelin.

Do obrobki elementów profilowych.

Właściwości

  • Dobra odporność na chemikalia
  • Łatwa obróbka
  • Stabilność
  • Duża obciążąlność mechaniczna
  • Możliwość stosowania bez dodatkowego szalowania

Spoiwo

Dwuskładnikowa zaprawa na bazie żywicy epoksydowej.

Wielkość opakowań

10 kg opakowanie blaszane.
Utwardzacz załączony do masy bazowej w pojemniku.

Składowanie

W miejscu chłodnym i suchym, chronić przed mrozem

Originalnie zamknięty pojemnik jest stabilny w składowaniu przez co najmniej 1 rok. Przy niższych temperaturach magazynować materiał przed użyciem w temperaturze ok. 20°C

Gęstość

ok. 1,8 g/cm3

Wytrzymałość na ściskanie

ok. 70 N/mm2

Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu

ok. 30 N/mm2

Przyczepność

> 1,5 N/mm2 oderwanie betonu

Wymagany stan podłoża

Wszystkie podłoża mineralne.
Podłoże musi być nośne, stabilne w kształcie, mocne, pozbawione luźnych części, pyłu, olejów, 
tłuszczów, ścieru gumowego i innych substancji zmniejszających przyczepność.
Wytrzymałość na rozciąganie powierzchni podłoża musi wynosić średnio 1,5 N/mm2. Najmniejsza wartość jednostkowa nie może wynosić mniej niż 1,0 N/mm2.

Podłoża muszą uprzednio uzyskać swoją wilgotność równoważną:
beton i jastrych cementowy: maks. 4% wagowo

Przy stosowaniu na dużej powierzchni należy wykluczyć wilgoć podciąganą, a w przypadku jastrychu anhydrytowego i magnezytowego izolacja od strony gruntu jest bezwzględnie konieczna.


Przygotowanie podłoża

Przygotować podłoże odpowiednimi metodami, jak np. szlifowanie, śrutowanie lub frezowanie, tak, aby spełniało oczekiwane wymagania.

Przygotowanie materiału

Utwardzacz dodać do masy bazowej. Intensywnie wymieszać wolnobieżnym mieszadłem (maks. 100 obr/min). Przełożyć do innego naczynia i jeszcze raz gruntownie wymieszać.

Proporcja mieszania

Masa : utwardzacz = 95,3 : 4,7 części wagowych

Sposób nakładania

W zależności od rodzaju zastosowania kielnią do gładzenia lub kielnią do faset.

Układ warstw na przygotowanych podłożach

Przygotowane podłoże zagruntować np. środkiem gruntującym Dis­boXID 462. Szczegółowe informacje: patrz Informacja Techniczna 462. 

Gotową wymieszaną zaprawę DisboPOX 415 2K-EP-Mörtel nałożyć na świeżą lub posypaną piaskiem kwarcowym DisboADD 943 Quarzsandmischung warstwę gruntującą i zagęścić kielnią. W zależności od żądanej szorstkości powierzchni, masę szpachlową  można wygładzić lub zatrzeć pacą z tworzywa. Głębokie wykruszenia reperować warstwami.

Zużycie

Masa szpachlowa
DisboPOX 415 2K-EP-Mörtelok. 1,8 kg/mm/m2
Fasety, promień ok. 5 cm
DisboPOX 415 2K-EP-Mörtelok. 1 kg/m

Dokładne wartości zużycia określic na podstawie próby na danym obiekcie.

Czas przydatności do obróbki po rozrobieniu, zmieszaniu

Przy 20°C i 60% wilgotności względnej powietrza ok. 30 minut.

Wyższe temperatury skracają, a niższe wydłużają ten czas.

Warunki obróbki

Temperatura materiału, otoczenia i podłoża:
Co najmniej 10°C, maks. 30°C
Względna wilgotność powietrza nie może przekroczyć 80%. Temperatura podłoża powinna być zawsze o co najmniej 3°C wyższa od temperatury punktu rosy.

Przerwy technologiczne

Po ok. 14 godzinach przy 20°C można na przeszpachlowane powierzchnie nalożyć następną warstwę.

Wyższe temperatury skracają, a niższe wydłużają podany okres.

Czas schnięcia

Przy 20°C i 60% wilgotności względnej powietrza  po ok. 3 dniach jest obciążąlna mechanicznie, a po ok. 7 dniach całkowicie utwardzona. W niskich temperaturach proces ten trwa odpowiednio dłużej. W czasie procesu utwardzania (ok. 24 godz. przy 20°C) chronić nałożony materiał przed wilgocią, bowiem w przeciwnym razie mogą wystąpić zaburzenia powierzchni i pogorszenia przyczepności.

Czyszczenie narzędzi

Natychmiast po użyciu i w razie dłuższych przerw w pracy rozcieńczalnikiem DisboADD 419 Verdünner.

Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)

Produkt przeznaczony tylko do użytku profesjonalnego.

Składnik A:
Działa drażniąco na skórę. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Działa drażniąco na oczy. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież. Dokładnie umyć ręce po użyciu. Unikać uwolnienia do środowiska. Stosować rękawice ochronne/ ochronę oczu. Zawiera: 2,2-bis[4-(2,3-epoksypropoksy)fenylo]propan, bisphenol-F epoxy resin MW <700, pochodne mono[(C12-14-alkiloksy)metylowe] oksiranu.

Składnik B:
Działa szkodliwie po połknięciu. Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane. Nie wdychać par/ rozpylonej cieczy. Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież. Dokładnie umyć ciało po użyciu. Stosować rękawice ochronne/ ochronę oczu. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.

Utylizacja

Nieutwardzone pozostałości produktu i nieoczyszczone opakowania należy utylizować jako odpady niebezpieczne. Odpadów nie należy wyrzucać do kanalizacji. Nieutwardzone pozostałości produktu i nieoczyszczone opakowania należy utylizować jako odpady niebezpieczne. Pozostałości materiału: wymieszać masę z utwardzaczem, pozostawić do utwardzenia, po utwardzeniu utylizować jak odpady farby.

Giscode

RE 1

Bliższe informacje

Patrz karta charakterystyki wyrobu.

Znakowanie CE

ce-logo
Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt 

14

DIS-415-012964
EN 13813:2002
Podkłady podlogowe oraz materiały do ich wykonania EN 13813:SR-Efl-B1,5-AR1-IR4
Reakcja na ogieńEfl
Wydzielanie substancji powodujących korozjęSR
Przepuszczalność wodyNPD
Odporność na ścieranie≤ AR1
Przyczepność≥ B1,5
Odporność na uderzenia≥ IR4

EN 13813
Norma EN 13813 „Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Właściwości i wymagania” ustala wymagania dla zapraw jastrychowych stosowanych do konstrukcji posadzkowych we wnętrzach. Norma ta obejmuje również powłoki z żywic syntetycznych.
Produkty zgodne z wyżej wymienioną normą należy opatrzyć znakiem CE. Oznaczenie umieszcza się na pojemniku.

Infolinia

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl