caparol_pim_import/caparol_pl/products/image/104905/038953_Disbocret_544_25_KG.png

Disbocret 544 PCC I-Grobmörtel

Cementowa, modyfikowana tworzywem sztucznym zaprawa naprawcza. Do reprofilowania i wyrównywania poziomych powierzchni betonowych przeznaczonych do ruchu pojazdów i narażonych na silne oddziaływania dynamiczne.

Zastosowanie

Zaprawa do naprawy głębokich uszkodzeń i pęknięć w betonie oraz do wyrównywania powierzchni poziomych, np. pod powłokami na mostach i na balkonach. Do tworzenia jastrychów zwykłych i pływających.

Właściwości

  • materiał łatwy w obróbce
  • niski stosunek cementowo-wodny
  • zapobiega przenikaniu CO2 i wilgoci
  • opóźnia wystąpienie korozji
  • odporny na mróz i działanie soli drogowej
  • do wykonywania warstw o gr. 30–100 mm, maksymalna wielkość ziaren: 8 mm

Spoiwo

Zaprawa cementowa modyfikowana tworzywem sztucznym.

Wielkość opakowań

25 kg worek

Składowanie

Przechowywać w suchym miejscu przez okres do 9 miesięcy od daty produkcji. W tym czasie zachowuje zredukowaną zawartość chromianów Cr VI.

Największy rozmiar ziarna

8 mm

Gęstość objętościowa świeżej zaprawy

ok. 2.300 kg/m3

Właściwości związanej zaprawy

(wartości średnie po 28 dniach)
Gęstość zaprawy w stanie związanym: ok. 2.225kg/m3
Wytrzymałość na ściskanie: ok. 60 N/mm2
Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu:
ok. 10 N/mm2
Wytrzymałość na oderwanie: > 2,0 N/mm2

Odpowiednie podłoża

Beton normalny, beton ciężki i lekki. Minimalna wytrzymałość podłoża na odrywanie nie może być niższa niż 1,0 N/mm2 i musi wynosić średnio 1,5 N/mm2.

Przygotowanie podłoża

Stal zbrojeniową pokryć środkiem antykorozyjnym Disbocret® 502 Pro­tec plus zgodnie z instrukcją. Powierzchnię betonu przygotować nakładając warstwę sczepną materiału Disbocret® 502 Protec Plus zgodnie z instrukcją. Zaprawę gruboziarnista nakładać na warstwe szczepna metodą "mokrym na mokre".

Beton musi być nośny, czysty i pozbawiony luźnych cząstek. Substancje zmniejszające przyczepność (np. stare warstwy malarskie, olej, tłuszcz) usunąć przy pomocy odpowiednich metod. Kamień cementowy musi być pozbawiony substancji przyspieszających korozję (np. chlorków). Należy go usunąć do takiego stopnia, który umożliwi odpowiednie przyleganie zaprawy do kruszywa. Krawędzie ubytków wyprofilować pod kątem 45 - 60°. Przed przystąpieniem do obróbki podłoże należy zwilżyć. Zaprawę nanosić na lekko przesuszone, matowo wilgotne podłoże.

Przygotowanie materiału

Do pojemnika wlać odmierzoną ilość wody i stopniowo wsypywać odpowiednią ilość suchej zaprawy stale mieszając wolnoobrotowym mieszadłem  elektrycznym (maks. 400 obr./min.). Mieszać jeszcze ok. 3 min do uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek masy. Dodać pozostałą wodę według zapotrzebowania i mieszać kolejne 2 minuty aż do uzyskania jednorodnej zaprawy.

Proporcja mieszania

Sucha zaprawaWoda
1 część wagowaok. 0,09 części wagowej
25 kg worek2,25 l

Sposób nakładania

Zaprawę nakładać na warstwę sczepną metodą „mokrym w mokre” przy użyciu odpowiedniego narzędzia np. szufli, kielni lub pacy tynkarskiej i zagęścić. Rozprowadzić i ewentualnie wygładzić. Unikać przyspieszonego schnięcia na skutek bezpośredniego nasłonecznienia, wysokiej temperatury i przeciągu - zastosować odpowiednie środki pielęgnacji. Deskowanie pomocnicze wykonać zgodnie z przyjętymi zasadami sztuki budowlanej.

Grubość warstwy

Min. grubość warstwy wynosi 30 mm, maks. 100 mm. Istnieje możliwość wykonania grubszej powłoki poprzez nałożenie kilku warstw.

Zużycie

Ok. 2,0 kg/mm/m2  suchej zaprawy.

Czas przydatności do obróbki po rozrobieniu, zmieszaniu

Przy 20°C ok. 60 minut.

Warunki obróbki

Temperatura materiału, otoczenia i podłoża:
Min. 5°C, maks 35°C.

Czyszczenie narzędzi

Wodą, po użyciu.

Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)

Działa drażniąco na skórę. Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pyłu. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Zanieczyszczone oczy przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Zanieczyszczoną skórę przemyć natychmiast dużą ilością wody. Nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza – pokazać opakowanie lub etykietę.

Utylizacja

Do utylizacji nadają się jedynie całkowicie opróżnione opakowania. Opakowania zawierające resztki materiału utylizować zgodnie z obowiązującymi lokalnie przepisami. Stwardniałe resztki usuwać jak odpady budowlane.

Giscode

ZP 1

Bliższe informacje

Patrz karta charakterystyki wyrobu.

Znakowanie CE

PN EN 1504-3 
Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Część 3: Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne.
Norma określono wymagania dotyczące cech identyfikacyjnych, właściwości użytkowych (w tym trwałości) oraz bezpieczeństwa stosowania wyrobów i systemów przeznaczonych do konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych napraw betonu konstrukcyjnego

Produkty odpowiadające w.w. normie powinny być oznakowane znakiem CE.

Doradztwo techniczne

W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania wszystkich występujących w praktyce podłoży. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, pomocnym  może  okazać  się kontakt z naszym Działem technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych  z  konkretnym obiektem.

Infolinia

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl

Informacje techniczne

Karty charakterystyki