caparol_pim_import/caparol_pl/products/image/241241/065727_DisboTHAN_449_12_kg_PL.png

Disbothan 449 PU-Deckschicht

Barwna, wodoszczelna, bardzo elastyczna, jednoskładnikowa (1K), utwardzająca się pod wpływem powietrza powłoka poliuretanowa do powlekania posadzek na balkonach, tarasach i podcieniach.
Zawiera rozpuszczalniki.

Zastosowanie

Do powlekania nowych i starych-nośnych podłoży betonowych, jastrychów cementowych i asfaltowych na balkonach, tarasach i podcieniach.
Powłoka zamykająca na powierzchnie malowane farbą dachową Disboroof 412 Dachschicht w miejscach mających częsty kontakt z wodą oraz na powierzchniach z czasowym obciążeniem wodą stojącą.

Właściwości

  • Wodoszczelna (nawet przy stałym obciążeniu wodą)
  • Odporna na UV i niekorzystne warunki atmosferyczne
  • Odporna na chemikalia
  • Mostkująca rysy

Spoiwo

Jednoskładnikowe, płynne tworzywo sztuczne na bazie poliuretanów, tężejące pod wpływem powietrza. Zawiera rozpuszczalniki.

Wielkość opakowań

6 kg, 12 kg Blech-Eimer

Barwa

Kieselgrau (ca. RAL 7032), Hellgrau
Inne odcienie dostępne na zamówienie.

Możliwość barwienia na kolory z ekskluzywnej kolekcji kolorystycznej FloorColor plus.

Stopień połysku

Błyszczący.

Składowanie

Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. W temperaturze 20ºC okres przechowywania materiału w oryginalnie zamkniętych opakowaniach wynosi ok. 6 miesięcy. Materiał przechowywany w niższych temperaturach należy przed rozpoczęciem prac przenieść do pomieszczenia o temp. ok. 20ºC.

Gęstość

ok. 1,1 g/cm3

Grubość warstwy suchej

ok. 68 µm/100 g/m2

Twardość metodą Shore (A/D)

95/35 według DIN 53505

Wydłużenie do zerwania wg.DIN 53504

ok. 230 % według DIN EN ISO 527

Wymagany stan podłoża

Beton, jastrych cementowy i asfaltowy oraz inne sztywne i elastyczne powłoki, jeżeli mamy do czynienia z wzajemną tolerancją materiałów. Podłoże musi być nośne, zwarte, stabilne, pozbawione luźnych cząstek, pyłów, olejów, tłuszczów, fragmentów startej gumy oraz innych substancji zmniejszających przyczepność.
Cementowe, wzbogacone tworzywem sztucznym masy wyrównawcze należy sprawdzić pod kątem przydatności do pokrycia.
Wytrzymałość powierzchni na odrywanie musi wynosić minimum 1,5 N/mm2, a minimalna mierzona wartość jednostkowa nie może być niższa niż 1,0 N/mm2. Maksymalna wilgotność podłoża cementowego nie może przekraczać 4% wagowych. Należy wykluczyć możliwość pojawienia się wstępującej kapilarnie wilgoci.
Jastrychy z twardego asfaltu muszą odpowiadać klasie twardości IC 40 oraz nie mogą się odkształcać pod wpływem temperatury lub obciążenia mechanicznego.

Przygotowanie podłoża

Podłoże przygotować przy pomocy odpowiednich metod np. metodą śrutowania lub szlifowania tak, aby spełniało powyższe wymagania. Luźne stare jedno (1K) i/lub dwuskładnikowe (2K) powłoki usunąć całkowicie. Nośne, sztywne powłoki dwuskładnikowe (2K) oczyścić, przeszlifować lub zagruntować środkiem Disbon 481 2K-EP-Universalprimer. Nośne, elastyczne powłoki oczyścić.

Uwaga: aby określić przyczepność na powłokach poliestrowych wykonać powierzchnię próbną

W przypadku jastrychów z twardego asfaltu co najmniej 75% kruszywa musi być widoczne po przygotowaniu.
Pęknięcia i miejsca ubytków w podłożu naprawić zaprawami DisboCRET-PCC-Mörtel lub zaprawami DisboXID EP-Mörtel.Przygotowanie materiału

Materiał jest gotowy do użycia. Przed użyciem dokładnie zamieszać. Materiał rozcieńczać jedynie w celu wykonania warstwy gruntującej dodając 5 – 10% rozcieńczalnika DisboADD 499 Verdünner. Zastosowanie innych rozcieńczalników powoduje nieodwracalną kleistość powłoki. Nie ma możliwości rozcieńczania materiału po stwardnieniu. Po rozpoczęciu prac należy zużyć całe opakowanie

Sposób nakładania

Zależnie od zastosowania, pacą, wałkiem moherowym lub wałkiem odpornym na rozpuszczalniki.

Układ warstw na przygotowanych podłożach

Warstwa gruntująca:
Normalnie chłonne, gładkie podłoża mineralne
Gruntować środkiem DisboTHAN 449 z dodatkiem 5 – 10% rozcieńczalnika DisboADD 499. Materiał nanosić dość cienką warstwą i rozprowadzać wałkiem moherowym.

Szorstkie, silnie porowate podłoża mineralne
Gruntować środkiem DisboXID 420. Odstęp pomiędzy nakładaniem kolejnej warstwy wynosi min. 12 i maks. 24 godziny. Jeśli jest to konieczne należy wykonać szpachlowanie wyrównawcze wedługkarty technicznej dla DisboXID 420.

Asfalt twardy
Gruntować środkiem 481 2K-EP-Universalprimer. Odstęp pomiędzy nakładaniem kolejnej warstwy wynosi min. 16 godzin i maks. 3 dni.

Stare powłoki epoksydowe lub poliuretanowe
Przeszlifować lub zmatowić metodą strumieniową.

Warstwa pośrednia i wierzchnia:
Nie rozcieńczony materiał nanosić obficie wałkiem o krótkim włosiu. Przy wykonywaniu powłok renowacyjnych na nie uszkodzonych podłożach z reguły wystarcza naniesienie jednej warstwy materiału.

Powierzchnia obsypywana płatkami
Świeżą warstwę wierzchnią obsypać barwnymi płatkami DisboADD 948 Farbchips i zamknąć wykonując gładką lub antypoślizgową powłokę materiałem DisboTHAN 446 lub DisboPUR 309.

Powłoka zamykająca
Nałożyć cienka warstwę DisboTHAN 446 (błyszczący) lub DisboPUR 309 (satynowy matt) wałkiem odpornym na rozpuszczalniki (krótki włos).

Wykończenie antypoślizgowe, błyszczące należy wykonać nakładając równomiernie DisboTHAN 446 zmiesza ny z kulkami szklanymi DisboADD 947 Glasperlen, rough i rozcieńczonym DisboADD 499 (przy dłuższych przerwach należy ponownie wymieszać materiał). Następnie ruchami krzyżowymi przerolować wałkiem moltoprenowym (średnica porów 5 mm).

Zużycie

Warstwa gruntująca
Normalnnie chłonne, gładkie podłoża mineralne 
DisboTHAN 449 1K-PU-Balkonbeschichtung
DisboADD 499 Verdünner/Reiniger do żywic PU
ok. 150–200 g/m2
ok. 10–20 ml/m2
Szorstkie, porowate, mineralne podłoża
DisboXID 420 2K-EP-Grundierung Premiumok. 300 g/m2
Twardy asfalt, sztywne stare powłoki
Disbon 481 2K-EP-Universalprimerok. 150 g/m2
Warstwa pośrednia i wierzchnia
DisboTHAN 449 1K-PU-Balkonbeschichtungok. 400-500 g/m2 na cykl roboczy
Warstwa zamykająca na Disboroof 412 Dachschicht
DisboTHAN 449 1K-PU-Balkonbeschichtungok. 400-500 g/m2
Wykończenie powierzchni
Posypka z chipsów bez powłoki zamykającej
DisboADD 8255 Farbchips 1 - 2 mm (Fast Chips)
ok. 20 g/m2
Posypka z chipsów z wykończeniem antypoślizgowym (błyszczący, R10)
DisboADD 948 Farbchips 2 - 4 mm
DisboTHAN 446 1K-PU-Versiegelung
DisboADD 947 Glasperlen, rough (ok. 10 %)
DisboADD 499 Verdünner (ok. 6%)
ok. 30 g/m2
ok. 150 g/m2
ok. 15 g/m2
ok. 9 ml/m2
Posypka z chipsów z gładkim wykończeniem (błyszcząca)
DisboADD 948 Farbchips 2 - 4 mm
DisboTHAN 446 1K-PU-Versiegelung
ok. 30 g/m2
ok. 150 g/m2
Dokładne zużycie można ustalić wyłącznie na podstawie próby bezpośrednio na obiekcie.
jeśli konieczne wykonać szpachlowanie wyrównawcze TI 420.

Warunki obróbki

Temperatura materiału, otoczenia i podłoża:
Co najmniej 5 °C, maks. 30 °C
Nie nakładać podczas (lub w wypadku prawdopodobieństwa wystąpienia) deszczu, przymrozków lub na mocno nagrzanych powierzchniach. Temperatura podłoża musi być zawsze przynajmniej o 3 ºC wyższa od temp. punktu rosy.

Przerwy technologiczne

Podczas pracy w temp. + 20 0C przerwy technologiczne pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw wynoszą min. 6 godz. Podany czas skraca się w przypadku wyższej temperatury lub wydłuża w przypadku temperatury niższej.

Czas schnięcia

W temp. +20°C i przy względnej wilgotności powietrza 60% warstwa nadaje się do chodzenia i dalszej obróbki po ok. 6 godzinach. Po 3 dniach powłoka jest odporna na obciążenia mechaniczne, a po 7 dniach całkowicie stwardniała. W niższych temperaturach czas schnięcia ulega wydłużeniu. W trakcie procesu utwardzania (ok. 6 godz. przy 20 °C) nalezy chronic nałożony materiał przed wilgocią, ponieważ w przeciwnym wypadku może dojść do uszkodzeń powłoki i do obniżenia jej przyczepności..

Czyszczenie narzędzi

Natychmiast po użyciu i na czas przerw w pracy myć rozcieńczalnikiem DisboADD 499 Verdünner.

Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)

Produkt przeznaczony tylko dla użytkownika profesjonalnego.

Łatwopalna ciecz i pary. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Niepalić. Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież.Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikać uwolnienia do środowiska. Stosować rękawice ochronne/ ochronę oczu.W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody.Zawiera: Carbonic acid, dimethyl ester, polymer with 1,6-hexanediol, 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane and 2-oxepa, bis{2-[2-(1-etylopentylo)oksazolidyn-3-ylo]etylo}karbaminian heksano-1,6-diylu, izocyjanian 3-izocyjanianometylo-3,5,5-trimetylocykloheksylu.

Utylizacja

Nieutwardzone pozostałości produktu i nieoczyszczone opakowania należy utylizować jako odpady niebezpieczne.Pozostałości materiału: wymieszać masęz utwardzaczem, pozostawić do utwardzenia, po utwardzeniu utylizować jak odpady farby.Nieutwardzone pozostałości produktu i nieoczyszczone opakowania należy utylizować jako odpady niebezpieczne.

Dopuszczalna zawartośc LZO

dla tego typu produktu (Kat. A/i): 500 g/l (2010). Ten produkt zawiera maks 310 g/l LZO.

Giscode

PU50

Bliższe informacje

Patrz karta charakterystyki wyrobu.

Infolinia

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl