caparol_pim_import/caparol_pl/products/image/147829/048123_Disbothan_446_10_L_PL.png

Disbothan 446 PU-Klarschicht

Transparentna, bardzo elastyczna, jednoskładnikowa (1K) tężejąca pod wpływem powietrza powłoka poliuretanowa do zastosowań zewnętrznych.  Zawiera rozpuszczalniki.

Zastosowanie

Transparentna, elastyczna powłoka zamykająca (w wersji gładkiej lub antypoślizgowej) do pokrywania barwnych powłok zewnętrznych (obsypanych barwnymi płatkami) wykonanych materiałami:

Disboxid 448 Elastikschicht, Disbon 400 BodenFinish,Disbon 404 Acryl-BodenSiegel, Disboxid 449 PU-Deckschicht.

Właściwości

  • Mostkująca rysy
  • Wysoce przyczepna
  • Wodoszczelna (nawet przy stałym obciążeniu wodą)
  • Odporna na UV i niekorzystne warunki atmosferyczne

Spoiwo

Jednoskładnikowe, płynne tworzywo sztuczne na bazie poliuretanów, tężejące pod wpływem powietrza. Zawiera rozpuszczalniki.

Wielkość opakowań

1 kg puszka blaszana, 6 kg, 12 kg wiadro blaszane

Barwa

Transparentna

Pod wpływem promieni UV oraz niekorzystnych warunków atmosferycznych możliwe są niewielkie zmiany w odcieniu oraz zjawisko kredowania powłoki.

Barwniki organiczne (np. kawa, czerwone wino, liście) oraz różne związki chemiczne (np. środki dezynfekcyjne, kwasy i in.) mogą powodować przebarwienia. Nie wpływa to na funkcjonalność powłoki.

Stopień połysku

Błyszczący

Składowanie

Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.
W temperaturze 20ºC okres przechowywania materiału w oryginalnie zamkniętych opakowaniach wynosi ok. 6 miesięcy.

Materiał przechowywany w niższych temperaturach należy przed rozpoczęciem prac przenieść do pomieszczenia o temp. ok. 20ºC.

Gęstość

ok. 1,05 g/cm3

Grubość warstwy suchej

ok. 68 µm/100 g/m2

Twardość metodą Shore (A/D)

90/30 zgodnie z DIN 53505

Wydłużenie do zerwania wg.DIN 53504

ok. 240 % wg. DIN EN ISO 527

Odpowiednie podłoża

Barwne powłoki wykonane materiałami: Disboxid 448 Elastikschicht, Disbon 404 Acryl-BodenSiegel, Disboxid 449 PU-Deckschicht.
Podłoże musi być nośne, zwarte, stabilne, pozbawione luźnych cząstek, pyłów, olejów, tłuszczów, fragmentów startej gumy oraz innych substancji zmniejszających przyczepność. Cementowe, wzbogacone tworzywem sztucznym masy wyrównawcze należy sprawdzić pod kątem przydatności do pokrycia. Należy wykluczyć możliwość pojawienia się wstępującej kapilarnie wilgoci.

Przygotowanie podłoża

Podłoże przygotować tak aby spełniały podane wyżej wymagania. Powłoki dyspersyjne powlekać najwcześniej po upływie 2 dni. W przypadku niskich temperatur czas ten ulega wydłużeniu.

Przygotowanie materiału

Materiał jest gotowy do użycia. Przed użyciem dokładnie wymieszać. W razie wykonywania powłoki antypoślizgowej, Disbothan 446 rozcieńczać dodając maks. 6% rozcieńczalnika Disbocolor 499 Verdünner. Użycie innych rozcieńczalników powoduje nieodwracalną kleistość powłoki. Nie ma możliwości rozcieńczenia materiału po stężeniu. Nie ma możliwości rozcieńczania materiału po stwardnieniu. Po rozpoczęciu prac należy zużyć całe opakowanie.

Sposób nakładania

Wałkiem o krótkim włosiu odpornym na działanie rozpuszczalników.

Układ warstw

Nanieść cienką warstwę materiału Disbothan 446 (w przypadku powłok gładkich) lub z dodatktkiem rozcieńczalnika Disbocolor 499 i Disbon 947 SlideStop (w przypadku powłok antypoślizgowych).

Zużycie

Powłoka zamykająca na powierzchniach wykonanych materiałami Disbon 400 BodenFinish, Disbon 404 Acryl-Boden­Siegel, Disboxid 448 Elastik­schicht, Disbothan 449 PU-Deckschicht
Wykończenie gładkieok. 150 g/m2
Wykończenie antypoślizgowe (R 10)
Disbothan 446 PU-Klarschicht
Disbon 947 SlideStop Rough (ok. 10%)
Disbocolor 499 Verdünner (ok. 6%)
ok. 150 g/m2
ok. 15 g/m2
ok. 9 ml/m2

Dokładne zużycie można ustalić wyłącznie na podstawie próby bezpośrednio na obiekcie.

Warunki obróbki

Temperatura materiału, otoczenia i podłoża:
Nie nakładać podczas (lub w wypadku  prawdopodobieństwa wystąpienia) deszczu, przymrozków lub na mocno nagrzanych powierzchniach. Względna wilgotność powietrza nie może być mniejsza niż 35% i nie może przekraczać 80%. Temperatura podłoża musi być zawsze przynajmniejo 3º C wyższa od temp. punktu rosy.

Przerwy technologiczne

Podczas pracy w temp. +20°C przerwy technologiczne pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw wynoszą min. 12 godz. Podany czas skraca się w przypadku wyższej temperatury lub wydłuża w przypadku temperatury niższej.

Czas schnięcia

W temp. +20°C i  przy względnej wilgotności powietrza 60% warstwa nadaje się do chodzenia i dalszej obróbki po ok. 12 godzinach. Po 3 dniach powłoka jest odporna na obciążenia mechaniczne, a po 7 dniach całkowicie stwardniała. W niższych temperaturach czas schnięcia ulega wydłużeniu. W czasie wysychania (ok. 12 godz. przy +20°C ) chronić powierzchnię przed działaniem wilgoci, wystąpienie  wilgoci w fazie schnięcia może powodować niepożądane zmiany na powierzchni oraz zmniejszyć przyczepność powłoki.

Czyszczenie narzędzi

Natychmiast po użyciu i na czas przerw w pracy myć rozcieńczalnikiem Disbocolor 499 Verdünner.

Uwaga: kontakt z miedzią lub wodą zawierającą miedź może powodować przebarwienia

Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)

Produkt tylko do zastosowań przemysłowych.
Produkt łatwopalny. Działa drażniąco na drogi oddechowe. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy. Chronić przed dziećmi. Opakowania przechowywać szczelnie zamknięte w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Przechowywać z dala od źródeł ognia / nie palić tytoniu. Nie wdychać pary/rozpylonej cieczy. Nie wprowadzać do kanalizacji. Unikać zrzutów do środowiska. Nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W wypadku połknięcia nie wywoływać wymiotów, niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza, pokazać opakowanie lub etykietę. Zawiera izocyjaniany.
Przestrzegać uwag zawartych w karcie charakterystyki produktu.
Produkt w stanie płynnym może wywoływać podrażnienia skóry i dróg oddechowych co może wywołać reakcje alergiczną. Podczas pracy oraz wysychania materiału zapewnić odpowiednią wentylację (ciągły dopływ świeżego powietrza). Nie wdychać oparów. Produktu nie wolno nakładać metodą natrysku. Alergicy i osoby podatne na wystąpienie reakcji alergicznej nie mogą zajmować się obróbką tego materiału !

Utylizacja

Do utylizacji nadają się jedynie całkowicie opróżnione opakowania. Opakowania zawierające resztki materiału utylizować zgodnie z obowiązującymi lokalnie przepisami.

Dopuszczalna zawartośc LZO

dla tego typu produktów (kat. A/i): 500 g/l (2010). Produkt ten zawiera maks. 500 g/l LZO.

Giscode

PU 20

Bliższe informacje

Patrz karta charakterystyki wyrobu.

Doradztwo techniczne

W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania wszystkich występujących w praktyce podłoży. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, pomocnym może okazać się kontakt z naszym Działem technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.

Infolinia

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl

Informacje techniczne

Karty charakterystyki

Informacja