caparol_pim_import/caparol_pl/products/image/203084/059235_Disboxid_467_E.MI_Hartkornschicht_15kg_5kg_PL.png

Disboxid 467 Hartkornschicht

Barwiona z węglikiem krzemu, (2K-EP), do wykonywania antypoślizgowych, powłok wierzchnich. Również jako warstwa wierzchnia w systemie Disboxid EP-Antyelektrostatycznym.

Zastosowanie

Do stosowania na posadzkach mineralnych o średnim obciążeniu mechanicznym (miekkie ogumienie, obciążenie na oś maks. 2t),  w pomieszczeniach przemysłowych, rzemieślniczych, garażach parkingowych i na parkingach podziemnych, które wymagają wykończenia antypoślizgowego.
Dzięki zminimalizowanej pod względem emisji LZO (lotnych związków organicznych) i  sprawdzonej pod względem zanieczyszczeń formule polecany jest do stosowania w pomieszczeniach "szczególnie wrażliwych"  jak np. w miejscach stałego pobytu osób.

W systemie z Disboxid 471 AS-Grund:
- W obszarach zagrożonych wybuchem wg. GUV-R 132 "Zapobieganie zagrożeniom zapłonem spowodowanym ładunkami elektrostatycznymi", np. w pomieszczeniach, w których są wytwarzane lub przechowywane substancje wybuchowe.
- Do ochrony urządzeń elektronicznych przed zjawiskami elektrostatycznymi zgodnie z DIN EN 61 340-5-1, np. w miejscach produkcji półprzewodników, laboratoriach, pomieszczeniach z elektronicznymi wózkami przemysłowymi, w hangarach utrzymania i konserwacji samolotów.
- Spełnia standardowe procedury testowe do stosowania w obszarach ESD (wyładowań elektrostatycznych) zgodnie z DIN EN 61340-4-1 i DIN EN 61 340-4-5 (test w trakcie chodzenia).

Właściwości

 • Niskoemisyjna
 • Przebadany na zawartość substancji szkodliwych
 • Do wykonywania antypoślizgowych powłok wierzchnich w jednym cyklu. Nie wymaga posypywania piaskiem kwarcowym
 • Wysoce odporna na ścieranie, antypoślizgowa powłoka przy niewielkim zużyciu
 • Wysoka odporność powłoki na obciążenia mechaniczne
 • Bardzo duża odporność na działanie związków chemicznych
 • Możliwość wykonania powłoki wierzchniej o długotrwałym przewodnictwie elektrycznym wg. DIN EN 61340-5-1; DIN EN 61340-4-1 i DIN EN 61340-4-5 w systemie Disboxid EP-Antistatik-System (test "Człowiek- But-Posadzka" oraz "Test w trakcie chodenia")
 • Możliwość kontrolowania i utrzymywania zużycia materiału na stałym poziomie dzięki typowej dla niego metodzie obróbki

Przetestowana i zatwierdzone zgodnie z kryteriami AgBB dotyczącymi emisji lotnych związków organicznych z materiałów budowlanych przeznaczonych do wnętrz. Ocena programu AgBB (Komitet ds. oceny zdrowotnej materialów budowlanych w Niemczech) została przyjęta przez władze ochrony środowiska i zdrowia za korzystną, szczególnie przy stosowaniu materiałów budowlanych w obszarach "szczególnie wrażliwych" np. pomieszczenia stałego pobytu osób.

Spoiwo


Dwuskładnikowa (2K) żywica epoksydowa w stanie płynnym z dodatkiem wypełniaczy drobnoziarnistych.

Wielkość opakowań

15 kg metalowe opakowanie Kombi
25 kg metalowe opakowanie: komponent A (masa) 16,7 kg, komponent B (utwardzacz) 8,3 kg

Barwa

Szarość krzemowa (Kieselgrau), szarość kamienia (Steingrau). Inne odcienie szarości na zamówienie.

Materiał dostępny również w 32 odcieniach z ekskluzywnej kolekcji kolorystycznej FloorColor. Pod wpływem promieni UV oraz niekorzystnych warunków atmosferycznych możliwe są niewielkie zmiany w odcieniu oraz zjawisko kredowania powłoki. Barwniki organiczne (np. kawa, czerwone wino, liście) oraz różne związki chemiczne (np. środki dezynfekcyjne, kwasy i in.) mogą powodować przebarwienia.

W wypadku kolorów niestandardowych przed przystąpieniem do prac należy wykonać powierzchnię próbną w celu sprawdzenia koloru, ponieważ dodatek drobnoziarnistych wypełniaczy, szczególnie w przypadku kolorów jasnych i intensywnych może mieć wpływ na optykę i ostateczny efekt kolorystyczny. Szlifujące użytkowanie może powodować zarysowania. Nie wpływa to na funkcjonalność powłoki.

Stopień połysku

Błyszczący.

Składowanie

Przechowywać w chłodnym (ale powyżej 0ºC)  i suchym miejscu.
Okres przechowywania materiału w oryginalnie zamkniętych opakowaniach wynosi ok. 2 lata. Materiał przechowywany w niższych temperaturach należy przed rozpoczęciem prac przenieść do pomieszczenia o temp. ok. 20ºC.

Gęstość

ok. 1,7 g/cm3

Grubość warstwy suchej

Ze względu na szorstką strukturę:
średnio ok. 250 µm
ze względu na maks. wielkość ziarna ok. 600 µm

Ścieralność wg Tabera (CS 10/1000 obr./1000 g)

nie mierzalne

Odporność chemiczna

Odporność materiału na działanie związków chemicznych w oparciu o normę DIN EN ISO 2812-3:2007 przy 20°C
Kwas octowy 5 %+ (V)
Kwas mlekowy 10 %+/-
Kwas fosforowy 50 %+/-
Kwas azotowy 5 %+ (V)
Kwas solny 30 - 32 %+ (V)
Kwas siarkowy 35 %+ (V)
Kwas cytrynowy 10 %+
Amoniak 25 % (Salmiakg.)+
Woda utleniona 30 %+/-
Roztwór wodorotlenku potasu 50 %+
Soda kaustyczna 50 %+
Etanol+
Ksylen+ (V)
Benzyna (normalna i super)+ (V)
Biodiesel+
Olej napędowy+
Skydrol (Hydraulikfl.)+/-
Płyn chłodzący trans.+
Objaśnienia znaków: + = odporność 7 dni, +/- = odporność 1 dzień, (V) = przebarwienie

Wymagany stan podłoża

Beton i jastrych cementowy
Podłoże musi być nośne, mocne, stabilne, pozbawione luźnych cząstek, pyłów, olejów, tłuszczów, resztek startej gumy oraz innych substancji zmniejszających przyczepność.
Wytrzymałość na ściskanie podłoża musi byś > 25 N/mm2.
Cementowe, wzbogacone tworzywem sztucznym masy wyrównawcze należy sprawdzić pod kątem przydatności do pokrycia.
Wytrzymałość powierzchni na odrywanie musi wynosić średnio 1,5 N/mm2, a minimalna mierzona wartość jednostkowa nie może być niższa niż 1,0 N/mm2.

Podłoża muszą osiągnąć wilgotność wyrównawczą, która nie może przekraczać:
Beton i jastrychy cem. maks. 4 % wagowo (metoda CM)

Gdy istnieje możliwość wystąpienia wilgoci wstępującej, należy koniecznie wykonać wolny od porów podkład z Disboxid 420 E.MI Primer lub Disboxid 462 EP-Siegel.
W tym przypadku wytrzymałość podłoża na odrywanie powinna wynosić średnio 2,0 N / mm2. Minimalna mierzona wartość jednostkowa nie może być mniejsza niż 1,5 N / mm2.
Inne rodzaje podłoża lub procedury wykonania wymagają osobnej porady eksperta.

Przygotowanie podłoża

Istniejące podłoże cementowe przygotować przy pomocy odpowiednich metod obróbki strumieniowo-ściernej o niskim stopniu pylenia np. metodą śrutowania lub szlifowania z równoczesnym odsysaniem. Stopień usunięcia słabszych warstw zależy od ciśnienia, rodzaju i ilości ścierniwa. Szlifowanie dozwolone jest tylko na mniejszych powierzchniach (obróbka krawędzi).Wyjątek stanowi usuwanie warstw metodą szlifowania diamentowego.

Stare powłoki jednoskładnikowe (1K) i luźne dwuskładnikowe (2K) usunąć. Powierzchnie szkliste oraz sztywne powłoki EP przeszlifować,  lub piaskować matowo (do wybielenia), tak aby na powierzchni do malowania nie pozostały żadne pozostałości, produkty pielęgnacyjne i inne.
Pęknięcia i miejsca ubytków w podłożu naprawić do lica zaprawami Disboxid EP-Mörtel lub zaprawami Disbocret ® PCC-Mörtel.
Materiały zawierające krzem (silikon) nie mogą być stosowane przed i podczas całego procesu powlekania, ponieważ mogą prowadzić do wad powierzchni.

Bundesverband Estrich i Belag e.V., 53842 Troisdorf-Oberlar

Przygotowanie materiału

Komponent A, komponent B wymieszać. Utwardzacz (komponent B) dodać do masy podstawowej (komponent A) i intensywnie wymieszać mieszadłem elektrycznym pracującym na niskich obrotach (maks. 400 obr./min). aż do uzyskania pozbawionej smug masy o jednolitym kolorze. Rozmieszany materiał przełożyć do innego pojemnika i ponownie dokładnie wymieszać. Rozrobiony materiał należy co jakiś czas zamieszać.

Proporcja mieszania

Masa (komp.A) : Utwardzacz (komp.B) = 2 : 1 części wagowych

Sposób nakładania

Gładką pacą i wałkiem strukturalnym odpornym na działanie rozpuszczalników.

Układ warstw na przygotowanych podłożach

Warstwa gruntująca
Podłoża mineralne zagruntować środkiem Disboxid 420 E.MI Primer, wypełniając pory.
Szpachlowanie wyrównawcze
Szorstkie podłoża, po gruntowaniu, należy dodatkowo wyrównać stosując szpachlowanie wyrównawcze.
Zużycie:
Disboxid 420 E.MI Primer: ok. 660 g/mm/m2
Disboxid 942 Mischquarz: ok. 1.000 g/mm/m2

Zależnie od potrzeb alternatywnie można zastosować do gruntowania i szpachlowania wyrównawczego:
Disboxid 460 EP-Ground,
Disboxid 461 EP-Filler,
Disboxid 462 EP-Siegel Neu
Szczegółowe informacje znajdują się w kartach technicznych w/w produktów. 
Warstwę gruntującą/wyrównawczą wykonaną Disboxid 420 E.MI Primer należy pokryć powłoką w przeciągu 24 godzin, przy dłuższych przestojach wymagane jest szlifowanie pośrednie. Dla innych środków gruntujących przestrzegać wytycznych z Kart techniczno-informacyjnych.

W przypadku jasnych i słabo kryjących kolorów można zabarwić powierzchnię na ten sam kolor aby zwiększyć siłę krycia.

 Powłoka prądoprzewodząca:

Układanie połączeń uziemiających:
Na utwardzonej warstwie gruntu/wyrównawczej przylepić dookoła i wyprowadzić na ścianę - (patrz ilustracja) - taśmę miedzianą Disbon 973 (długość ok. 50 cm), w odległości max. 20m. Są wymagane co najmniej 2 połączenia uziemiające. Należy do tego zastosować styki przewodzące z zestawu Disbon 975 Leitset.
Powierzchnie rozdzielone spoinami muszą być uziemione osobno. W przypadku dużych przylegających obszarów odległość pomiędzy miedzianymi taśmami wynosi max. 20 m. Powierzchnię taśmy miedzianej należy oczyścić szmatką zwilżoną rozcieńczalnikiem Disboxid 419 Verdünner. Po zakończeniu prac związanych z nakładaniem powłok, miedziana taśma musi być podłączona do uziemienia przez wykwalifikowanego elektryka.

Szkic uziemienia

Bild 2 (003250.jpg)

1. Disbon 973 Kupferband
2. Przewód miedziany 4 mm2 do podłączenia do uziemienia (pętla)

Przewodząca powłoka pośrednia:
Za pomocą wałka nałożyć na grunt warstwę przewodzącą Disboxid 471 AS-Grund lub Disboxid 5022 WHG-Leitschicht. Po utwardzeniu warstwy przewodzącej, ale przed nałożeniem powłoki końcowej, należy przeprowadzić kontrolę przewodności właściwej. Rezystancja doziemna nie może przekraczać 5 x 104 Ω. Odległość między elektrodą pomiarową a połączeniem do masy powinna wynosić od 8 do 10 m. Jeśli rezystancja jest zbyt wysoka, należy wykonać dodatkowe połączenia uziemiające.
Zużycie :
Disboxid 471 AS-Grund: ok. 100 g / m2 wzgl.
Warstwa przewodząca Disboxid 5022 WHG: około 120 g / m2

Uwaga: Zapewnij dobrą wentylację podczas fazy suszenia i utwardzania. Zasadniczo tylko jedna warstwa materiału może być naniesiona. W przypadku naprawy lub remontu wymagane są przewodząca warstwa pośrednia z Disboxid 471 AS-Grund lub Disboxid 5022 WHG-Leitschicht oraz uziemienie.


Powłoka (R10)
Cienką warstwę materiału Disboxid 467 Hartkornschicht nanieść przy użyciu pacy ze stali szlachetnej na grunt/szpachlę wyrównawczą, lub w układzie antystycznym nanieść na Disboxid 471 AS-Grund względnie Disboxid 5022 WHG-Leitschicht, i ściągnąć mocno do wielkości ziarna. Powierzchnię należy następnie wykończyć wałkiem typu Moltopren (średnica porów ok. 2 mm) metodą krzyżową. Po świeżo wykonanej powłoce można dodatkowo przejść kilkakrotnie w odpowiednich butach na kolcach. Wałek należy co jakiś czas wyczyścić, przeciągając nim na sucho po obojętnym podłożu. W przypadku wykonywania powłoki na większej powierzchni wałek należy wymienić po ok. 100 m2.

Powłoka (R11)
Aby osiągnąć klasę antyposlizgową R11, przed przed rolowaniem wałkiem należy dodać ok. 80g/m2 węglika krzemu 0,5 - 1,0 mm a nastepnie dalej postępować jak opisano powyżej.
Zużycie:
Disboxid 467 E.MI Hartkornschicht: ok. 600-700 g/m2
Węglik krzemu 0,5-1,0 mm:  ok. 80 g/m2

Dokładne zużycie określić na podstawie próby na obiekcie.
W powłokach nakładanych wałkiem generalnie nie można całkowicie uniknąć śladów po wałku.

Zużycie

Ok. 600 g/m2

Czas przydatności do obróbki po rozrobieniu, zmieszaniu

Ok. 40 minut przy 20°C i 60% względnej wilgotnosci powietrza.
Wyzsze temperatury skracaja a niższej wydłużają podany powyżej czas przydatności do obróbki po rozrobieniu.

Wskazówka: Aby uniknąć ewentualnych śladów na łączeniach należy szybko zużyć materiał ze względu na krótki czas przydatności do obróbki po dodaniu utwardzacza do masy.

Warunki obróbki

Temperatura materiału, otoczenia i podłoża:
min. 10 °C, maks. 30 °C
Względna wilgotność powietrza nie może przekraczać 80%. Temperatura podłoża musi być zawsze przynajmniej o 3ºC wyższa od temp. punktu rosy.

Czas schnięcia

W temp. +20°C i przy względnej wilgotności powietrza 60% warstwa nadaje się do chodzenia po ok. 1 dniu. Po 7 dniach powłoka jest odporna na obciążenia mechaniczne i chemiczne. W niższych temperaturach czas schnięcia ulega wydłużeniu. W czasie wysychania (ok. 24 godz. przy +20°C ) chronić powierzchnię przed działaniem wilgoci, wystąpienie wilgoci w fazie schnięcia może powodować niepożądane zmiany na powierzchni oraz zmniejszyć przyczepność powłoki.

Czyszczenie narzędzi

Natychmiast po użyciu i na czas przerw w pracy umyć rozcieńczalnikiem Disboxid 419 Verdünner.

ProduktŚrodek czyszczący
Disboxid 420
Disboxid 467
Disboxid 419 Verdünner
Disboxid 471
Disboxid 5022
woda lub ciepła woda z mydłem

Opinie specjalistyczne

 • 1-1097 Badanie właściwości elektrostatycznych (Test podczas chodzenia)
  Polymer-Institut, Flörsheim
 • 1-1123 Badanie właściwości elektrostatycznych
  Polymer-Institut, Flörsheim
 • 1-1263 Badanie właściwości antypoślizgowych R10
  MPI Hellberg GmbH
 • 1-1166 Badanie reakcji na ogień DIN EN 13501-1, Bfl-s1
  MPA, Braunschweig
 • 1-1182 Badanie właściwości antypoślizgowych R11
  Berufsgenossenschaftliches Institut, St. Augustin
 • Aprobata  - PrimaKlima EP III - wg DIN EN 13813

Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)

Produkt tylko do zastosowań przemysłowych.
Masa: Działa drażniąco na skórę i oczy. Może powodować reakcję alergiczną w kontakcie ze skórą. Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Unikać kontaktu ze skórą, oczami lub ubraniem. Nosić odpowiednie rękawice ochronne, okulary lub ochronę twarzy. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki.  Nie wprowadzać do kanalizacji, unikać zrzutów do środowiska. PRZY KONTAKCIE ZE SKÓRĄ:  przemywać natychmiast dużą ilością wody z mydłem. PRZY KONTAKCIE Z OCZAMI: ostrożnie płukać  wodą przez kilka minut. Jeżeli to możliwe, wyjąć posiadane soczewki kontaktowe. Dalej płukać.  Zawiera związki epoksydowe. Może wywoływać reakcje alergiczne.

Utwardzacz: W postaci płynnej i pary łatwopalny. Działa drażniąco na oczy i skórę, może wywoływać reakcje alergiczne na skórze. Unikać kontaktu ze skórą, oczami lub ubraniem. Nosić odpowiednie rękawice ochronne, okulary lub ochronę twarzy.   Nie wprowadzać do kanalizacji, unikać zrzutów do środowiska. PRZY KONTAKCIE ZE SKÓRĄ:  przemywać natychmiast dużą ilością wody z mydłem. PRZY KONTAKCIE Z OCZAMI: ostrożnie płukać  wodą przez kilka minut. Jeżeli to możliwe, wyjąć posiadane soczewki kontaktowe. Dalej płukać. 

Utylizacja

Do utylizacji nadają się jedynie całkowicie opróżnione opakowania. Opakowania zawierające resztki materiału utylizować zgodnie z obowiązującymi lokalnie przepisami.

Dopuszczalna zawartośc LZO

dla tego typu produktów (kat. A/j): 500 g/l (2010). Ten produkt zawiera maks. 30 g/l LZO.

Giscode

RE 1

Bliższe informacje

Patrz karta charakterystyki wyrobu.
Podczas przetwarzania materiału należy przestrzegać zasady BHP oraz instrukcji czyszczenia i pielęgnacji podłóg.

Znakowanie CE

ce-logo
Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

08

DIS-467-001258
EN 13813:2002
Materiał przeznaczony do wykonywania podkładu podłogowego na bazie żywic syntetycznych, przeznaczony do stosowania wewnątrz obiektów budowlanych
EN 13813:SR-Efl-B1,5-AR1-IR4
Reakcja na ogieńEfl
Wydzielanie substancji korozyjnychSR
Przepuszczalność wodyNPD
Odporność na ścieranie< AR1
Przyczepność> B1,5
Odporność na uderzenia> IR4

PN-EN-13813:2003 – „Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Materiały, właściwości i wymagania” określa wymagania dotyczące materiałów na podkłady podłogowe przeznaczone do stosowania wewnątrz obiektów budowlanych. Powłoki (podkładowe i wierzchnie) z żywic syntetycznych są również objęte w/w normą. Produkty zgodne z w/w normą podlegają znakowaniu CE.

Infolinia

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl