caparol_pim_import/caparol_pl/products/image/223555/062805_Disbon_Disbopur_PU_AquaColor_PL.png

Disbopur 459 PU-AquaColor

Barwiona, wodorozcieńczalna, dwuskładnikowa żywica poliuretanowa do wykonywania powłok zamykających na twardych warstwach poliuretanowych i epoksydowych. 

Zastosowanie

Dzięki zmniejszonej emisji LZO (lotnych związków organicznych), może być stosowana na zewnątrz w pomieszczeniach pobytu osób "szczególnie wrażliwych" jak np. ośrodki zdrowia, szpitale, szkoły, przedszkola itp..

Satynowo-matowa, barwiona powłoka zamykająca do twardych i bardzo twardych warstw poliuretanowych i epoksydowych. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń do posadzek narażonych na niewielkie obciążenia. 

Właściwości

  • Niskoemisyjna
  • Odporna na ścieranie
  • Dobrze kryjąca
  • Odporna na chemikalia i promieniowanie UV
  • Poprawia podatność powłok na zmywanie
  • Podnosi odporność na zarysowania (zadrapania) twardych i bardzo twardych powłok poliuretanowych i epoksydowych
  • Dyfuzyjna

Przetestowana i zatwierdzona zgodnie z kryteriami AgBB dotyczącymi emisji lotnych związków organicznych z materiałów budowlanych przeznaczonych do wnętrz. Ocena programu AgBB (Komitet ds. oceny zdrowotnej materiałów budowlanych w Niemczech) została przyjęta przez władze ochrony środowiska i zdrowia za korzystną, szczególnie przy stosowaniu materiałów budowlanych w obszarze pobytu osób „wrażliwych” np. pomieszczenia w służbie zdrowia.

Spoiwo

Wodna, dwuskładnikowa (2K) żywica poliuretanowa

Wielkość opakowań

4 kg opakowanie plastikowe kombi 

Barwa

Steingrau (ca. RAL 7030), Kieselgrau (ca. RAL 7032), Lichtgrau (ca. RAL 7035)

Disbopur 459 może być także barwiona na kolory z ekskluzywnej kolekcji kolorystycznej FloorColor.

Barwienie w systemie ColorExpress następuje poprzez użycie jedego z 3 materiałów bazowych Basis 1, Basis 2 lub Basis 3 w zależności od wybranego odcienia.

Barwniki organiczne (np. kawa, czerwone wino, liście) oraz różne związki chemiczne (np. środki dezynfekcyjne, kwasy i in.) mogą powodować przebarwienia. Szlifujące użytkowanie może powodować zarysowania. Nie wpływa to na funkcjonalność powłoki. W przypadku ciemnych i intensywnych kolorów może dojść do wycierania się pigmentu. W tym przypadku należy zastosować transparentną warstwę zamykającą.

Specjalne kolory na zapytanie ofertowe.

Stopień połysku

Satynowy mat.

Składowanie

Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.
W temperaturze 20°C okres przechowywania materiału w oryginalnie zamkniętych opakowaniach wynosi ok. 9 miesięcy. Materiał przechowywany w niższych temperaturach należy przed rozpoczęciem prac przenieść do pomieszczenia o temp. ok. 20°C.

Gęstość

ok. 1,15 g/cm3

Grubość warstwy suchej

ok. 50 µm/100 g/m2

Ścieralność wg Tabera (CS 10/1000 obr./1000 g)

45 mg/30 cm2

Lepkość

ok. 1000 mPas

Odporność chemiczna

Odporność na działanie związków chemicznych zgodnie z DIN EN ISO 2812-3:2007 przy 20°C
Badanie wg norm i wytycznych Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej DIBt, Berlin7 dni
Grupa 1: Paliwo do silników spalinowych+(E)
Grupa 3: olej opałowy (według DIN 51 603-1)+
Grupa 4: wszystkie węglowodory+(E)
Grupa 5: alkohole jedno- i wielowartościowe+(E)
Grupa 7b: Biodiesel (według DIN EN 14214)+
Grupa 8: wodne roztwory aldehydów alifatycznych do 40 %+
Grupa 9: wodne roztwory kwasów nieorganicznych (kwas karboksylowy) do 10 %+ (E)
Grupa 10: kwasy mineralne do 20 %+
Grupa 11: ługi nieorganiczne+
Grupa 14: wodne roztwory organicznych środków powierzchniowo czynnych+
Skydrol+ (V)
Kwas cytrynowy 10 %+
Roztwór chlorku żelaza III, nasycony+ (V)
Kwas fosforowy 85 %+ (E,V)
Ksylen+ (E)
Amoniak 25 %+
Cola+
Kawa+ (V)
Czerwone wino+ (V)
Etanol 40 %+ (E)
Etanol 96 %+ (E)
Aceton+ (E)
Woda destylowana+
Benzyna lakowa+ (V)
Kwas solny 10 %+
Kwas solny 30 %+ (V)
Objasnienie oznaczeń: + = odporność, V = przebarwienie, E = niewielkie zmiękczenie

Wymagany stan podłoża

Twarde i bardzo twarde podłoża poliuretanowe i epoksydowe. Podłoże musi być nośne, mocne, stabilne, pozbawione luźnych cząstek, pyłów, olejów, tłuszczów, resztek startej gumy oraz innych substancji zmniejszających przyczepność.

Przygotowanie podłoża

Podłoże oczyścić (zamieść, odkurzyć) tak aby spełniało powyższe wymagania.

Stare powłoki zmatowić (przeszlifować). Na nowych powłokach wykonanych żywicami reaktywnymi następnego dnia wykonać warstwę zamykającą. W wypadku dłuższej przerwy technologicznej przed wykonaniem warstwy zamykającej powierzchnię przeszlifować papierem drobnoziarnistym. Ewentualne głębokie zarysowania powstałe podczas przygotowania podłoża, nie mogą być pokryte/przykrywane żywicą Disbopur 459. W niższych temperaturach czas ten ulega wydłużeniu. Powłoki wykonane wodnymi żywicami reaktywnymi muszą być dostatecznie suche.   

Przygotowanie materiału

Utwardzacz dodać do masy podstawowej i intensywnie wymieszać mieszadłem elektrycznym pracującym na niskich obrotach (maks. 400 obr./min). Rozmieszany materiał przełożyć do innego pojemnika i ponownie dokładnie wymieszać, aż do uzyskania pozbawionej smug masy o jednolitym kolorze.

Proporcja mieszania

Masa : Utwardzacz = 85 : 15 części wagowo

Sposób nakładania

Nakładać pędzlem lub wałkiem (wałek poliamidowy np. Rotanyl 8 mm, wysokość włosia 11 mm, firma. Rotaplast).
Aby uzyskać równomierną optykę  nakładać „mokrym w mokre”. Przy nakładaniu wałkiem pracować w jednym cyklu roboczym aby uniknąć śladów po wałku.

W przypadku ciemnych kolorów mogą powstać widoczne "zakłady", jeżeli powłoka nie będzie wykonywana "mokrym w mokre". W przypadku przerwy podczas aplikacji, powierzchnię należy okleić taśma malarską aby nie były widoczne ślady ponownego podejścia do malowania.

Kształtowanie powierzchni:
Mokrą powłokę posypać płatkami DisboADD 8255 Farbchips 1 - 2 mm (Fast Chips).

Układ warstw na przygotowanych podłożach

Powierzchnie gładkie
Nakładać równomiernie, cienką warstwą ruchami krzyżowymi. W celu uniknięcia różnic kolory­stycznych, nakładać bez przerw w jednym cyklu roboczym. Przy niejednolitym kolorystycznie podłożu może wystąpić potrzeba naniesienia drugiej warstwy materiału w celu uzyskania wystarczającej siły krycia.  Przy ekstremalnej zmianie koloru i bardzo intensywnej barwie (np.  ColorExpress z bazy 3) może zaistnieć potrzeba naniesienia dodatkowych warstw w celu uzyskania zadowalającej siły krycia.

Powierzchnie antypoślizgowe
Do żywicy Disbopur 459 dodać 2 % wagowo kulki szklane DisboADD 947 Glasperlen, fine 75 - 150 µm, dokładnie wymieszać i nakładać tak jak opisane wyżej powierzchnie gładkie. Podczas prac materiał od czasu do czasu zamieszać.

Zużycie

Powierzchnie gładkie
DisboPUR W 459 2K-PU-Versiegelungok. 100-150 g/m
na jedną warstwę
Powierzchnie antypoślizgowe
DisboPUR W 459 2K-PU-Versiegelung
DisboADD 947 Glasperlen, fine 75 - 150 µm
ok. 100 g/m2
ok. 2-3 g/m2

W wypadku szorstkich podłoży jak np. posadzki z posypką konieczne jest nakładanie materiału w dwóch cyklach roboczych. Dokładne zużycie można ustalić wyłącznie na podstawie prób bezpośrednio na obiekcie.

Czas przydatności do obróbki po rozrobieniu, zmieszaniu

Ok. 45 min. w temp. 20°C i względnej wilgotności powietrza 60%. W wyższych temperaturach czas gotowości do obróbki ulega skróceniu, a w niższych wydłużeniu. 

Uwaga: Koniec dopuszczalnego czasu przydatności do użycia/obróbki jest optycznie niezauważalny. Jego przekroczenie może spowodować widoczne różnice w połysku lub barwie powłoki, a także obniżenie wytrzymałości materiału i zmniejszenie jego właściwości sczepnych. Nierównomierne rozprowadzenie materiału (szczególnie w wypadku ciemnych kolorów) powoduje widoczne różnice w połysku lub barwie powłoki. Unikać zbyt obfitego nakładania materiału (większego niż 250 g/m2) ponieważ powoduje ono tworzenie się pęcherzy powietrza w powłoce. Zapewnić intensywną wymianę powietrza w pomieszczeniu w trakcie schnięcia i twardnienia powłoki.

Warunki obróbki

Minimalna temp. obróbki dla materiału, otoczenia i podłoża wynosi 10°C a temp. maksymalna 25°C. Względna wilgotność powietrza nie może przekraczać 80%. Temperatura podłoża musi być zawsze przynajmniej o 3°C wyższa od temp. punktu rosy.

Przerwy technologiczne

Podczas pracy w temp. + 20°C przerwy technologiczne pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw wynoszą min. 16 i maks. 24 godz.

Czas schnięcia

W temp. +20°C i przy względnej wilgotności powietrza 60% warstwa nadaje się do chodzenia i dalszej obróbki po ok. 16 godz. Po 3 dniach powłoka jest odporna na obciążenia mechaniczne, a po 7 dniach całkowicie stwardniała. W niższych temperaturach proces twardnienia warstwy ulega wydłużeniu.

Czyszczenie narzędzi

Natychmiast po użyciu i na czas przerw w pracy myć wodą lub ciepłą wodą z mydłem.

Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)

Produkt wyłącznie do zastosowań profesjonalnych!

Masa: Może powodować reakcję alergiczną skóry. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież. Stosować rękawice ochronne/ ochronę oczu. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
Zawiera:
2,4,7,9-tetrametylodek-5-yne-4,7-diol
1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on
2-methyl-2H-isothiazol-3-one

Utwardzacz: Działa szkodliwie w następstwie wdychania. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Nie wdychać par/ rozpylonej cieczy. Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Stosować rękawice ochronne/ ochronę oczu. W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. Przechowywać pod zamknięciem. 
Zawiera:
poliizocyjaniany alifatyczne
Cyclohexanamine, N,N-dimethyl-, compds. with 3-(cyclohexylamino)-1-propanesulfonic acid-blocked 1,6-diisocyanatohexane homopolymer
diizocyjanian heksametylenu

Utwardzacz i gotowe do uzycia środki malarskie mogą podrażniać skóre i drogi oddechowe oraz wywoływac reakcje alergiczne. W czasie uzywania zapewnic stały dostep swieżego powietrza. Nie wdychać oparów. Nie nattryskiwać. Alergicy i osoby o skłonnościach do chorób układu oddechowego nie powinny pracować z tego typu produktami. Zawiera Izocyjanian. Uwzględnić uwagi producenta.

Utylizacja

Do utylizacji nadają się jedynie całkowicie opróżnione opakowania. Odpadów nie należy wyrzucać do kanalizacji. Nieutwardzone pozostałości produktu i nieoczyszczone opakowania należy utylizować jako odpady niebezpieczne. Pozostałości materiału: wymieszać masę z utwardzaczem, pozostawić do utwardzenia, po utwardzeniu utylizować jak odpady farby. Nieutwardzone pozostałości produktu i nieoczyszczone opakowania należy utylizować jako odpady niebezpieczne.

Dopuszczalna zawartośc LZO

Zgodnie z Dyrektywą UE wartość dopuszczalna maksymalnej zawartości LZO (lotnych związków organicznych) dla tego typu produktu (typ A/j) wynosi: 140  g/l (od 1.1.2010). Ten produkt zawiera maksymalnie 20 g/l LZO.

Giscode

PU 40

Bliższe informacje

Patrz karta charakterystyki wyrobu.

Znakowanie CE

ce-logo
Disbon GmbH

Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

08

DIS-459-010012 EN 13813:2002
Kunstharzestrich/Kunstharzbeschichtung für die Anwendung in Innenräumen EN 13813:SR-Efl-B1,5-AR1-IR4
Reakcja na ogieńEfl
Uwalnianie substancji o właściwościach korozyjnychSR
WodoprzepuszczalnośćNPD
Odporność na zużycie≤ AR1
Przyczepność przy rozciąganiu≥ B1,5
Odporność na uderzenie≥ IR4


Zharmonizowana norma europejska PN-EN-13813: „Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Materiały, właściwości i wymagania” określa wymagania dotyczące materiałów na podkłady podłogowe przeznaczone do stosowania wewnątrz obiektów budowlanych. Powłoki (podkładowe i wierzchnie) z żywic syntetycznych są również objęte w/w normą.Produkty zgodne z w/w normą podlegają znakowaniu CE.

Infolinia

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl

Muzeum Regionalne