caparol_pim_import/caparol_pl/products/image/57200/027250_Disbopur_458_PU-Aquasigel_NL.png

Disbopur 458 PU-AquaSiegel

Transparentna, wodorozcieńczalna, dwuskładnikowa żywica poliuretanowa do wykonywania powłok zamykających na twardych i bardzo twardych warstwach poliuretanowych i epoksydowych.

Zastosowanie

Dzięki zmniejszonej emisji LZO (lotnych związków organicznych), może być stosowana w pomieszczeniach pobytu osób "szczególnie wrażliwych" jak np. ośrodki zdrowia, szpitale, szkoły, przedszkola itp.. Do stosowania jako matowa powłoka zamykająca do twardych i bardzo twardych warstw poliuretanowych i epoksydowych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Składnik systemu Disboxid Stonecolor wewnątrz. Dodatkowa, powłoka zamykająca w systemie Disboxid Multikolor wewnątrz oraz matowe wykończenie powierzchni w systemie Disboxid ArteFloor. Tworzy powłoki antypoślizgowe w połączeniu z produktem DisboADD 947.

Na powierzchniach ścian jako powłoka zamykająca dla farb Caparol SeidenLatex i Caparol Latex Satin 20 i Samtex 20.

Właściwości

  • Niskoemisyjna
  • Dyfuzyjna
  • Podnosi odporność na zarysowania twardych i bardzo twardych powłok poliuretanowych i epoksydowych  
  • Poprawia podatność powłoki na zmywanie
  • Redukuje występowanie zabrudzeń spowodowanych ścieraniem gumy
  • Jest odporna na chemikalia i promieniowanie UV

Przetestowana i zatwierdzona zgodnie z kryteriami AgBB dotyczącymi emisji lotnych związków organicznych z materiałów budowlanych przeznaczonych do wnętrz. Ocena programu AgBB (Komitet ds. oceny zdrowotnej materiałów budowlanych w Niemczech) została przyjęta przez władze ochrony środowiska i zdrowia za korzystną, szczególnie przy stosowaniu materiałów budowlanych w obszarze pobytu osób „wrażliwych” np. pomieszczenia w służbie zdrowia.

Spoiwo

Wodorozcieńczalna, dwuskładnikowa (2K) żywica poliuretanowa.

Wielkość opakowań

4 kg plastikowe opakowanie Kombi

Barwa

Transparentna.

Barwniki organiczne (np. kawa, czerwone wino, liście) oraz różne związki chemiczne (np. środki dezynfekcyjne, kwasy i in.) mogą powodować przebarwienia. Szlifujące użytkowanie może powodować zarysowania. Nie wpływa to na funkcjonalność powłoki.

Stopień połysku

Matowy.

Składowanie

Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.
Okres przechowywania materiału w oryginalnie zamkniętych opakowaniach wynosi ok. 9 miesięcy. Materiał przechowywany w niższych temperaturach należy przed rozpoczęciem prac przenieść do pomieszczenia o temp. ok. 20°C.

Gęstość

ok. 1,05 g/cm3

Grubość warstwy suchej

ok. 44 µm/100 g/m2

Ścieralność wg Tabera (CS 10/1000 obr./1000 g)

17 mg/30 cm2

Odporność chemiczna

Odporność na dzialanie związków chemicznych zgodnie z DIN EN ISO 2812-3:2007 przy 20°C
7 dni
Grupa 1: Ottokraftstoffe+
Grupa 3:
Olej opałowy EL (według DIN 51 603-1)
+
Grupa 4: wszystkie węglowodory+
Grupa 7b:
Biodiesel (według DIN EN 14214)
+
Grupa 8: wodne roztwory alifatycznych aldehydów do 40%+
Grupa 9: wodne roztwory nieorganicznych kwasów (kwas karboksylowy) do 10%+ (V)
Grupa 10: Kwasy nieorganiczne do 20%+
Grupa 11: nieorganiczne ługi+
Grupa 14: wodne roztwory środków organicznych czynnych powierzchniowo+
Skydrol+
Kwas cytrynowy 10 %+
Roztwór chlorku żelaza III, nasycony+
Kwas fosforowy 85 %+
ksylen+
Amoniak 25 %+
Cola+
Kawa+ (V)
Czerwone wino+ (V)
Etanol 40 %+
Etanol 96 %+
Woda destylowana+
Benzyna lakowa+
Kwas solny 10 %+
Kwas solny 30 %+ (V)
Objaśnienie oznaczeń: + = odporny, V = przebarwia


Wymagany stan podłoża

Twarde i bardzo twarde podłoża poliuretanowe i epoksydowe, powłoki obsypane płatkami, oraz systemy Disboxid Multicolor-, Stonecolor-, i ArteFloor. Podłoże musi być nośne, mocne, stabilne, pozbawione luźnych cząstek, pyłów, olejów, tłuszczów, resztek startej gumy oraz innych substancji zmniejszających przyczepność.

Powierzchnie ścian, z powłoką farb: Caparol SeidenLatex i Caparol Latex Satin 20 i Samtex 20 w jasnych kolorach o współczynniku jasności (HBW) 100 - 60. Na tapetach z włókna szklanego Capaver® Glasgewebe można uzyskać szczególnie mocne powierzchnie. Zastosowanie tapety z włókna szklanego innego producenta może powodować powstawanie zażółceń.

Nie stosować na podłożach chłonnych tj. np. beton jastrych lub drewno.

Przygotowanie podłoża

Podłoże dokładnie oczyścić (zamieść, odkurzyć, szczególnie dokladnnie oczyścić powierzchnie obsypane płatkami) tak aby spełniało powyższe wymagania.

Na nowych powłokach wykonanych żywicami reaktywnymi następnego dnia wykonać warstwę zamykającą. W wypadku dłuższej przerwy technologicznej przed wykonaniem warstwy zamykającej powierzchnię przeszlifować papierem ściernym drobnoziarnistym.

Stare powłoki zmatowić (przeszlifować). Nie używać papieru gruboziarnistego aby nie zarysować podłoża! Zadrapania i nierówności nie zostaną wyrównane przez powłokę uszczelniającą.

Przygotowanie materiału

Utwardzacz dodać do masy podstawowej i intensywnie wymieszać mieszadłem elektrycznym pracującym na niskich obrotach (maks. 400 obr./min). Rozmieszany materiał przełożyć do innego pojemnika i ponownie dokładnie wymieszać, aż do uzyskania pozbawionej smug masy o jednolitym kolorze.

Proporcja mieszania

Masa : Utwardzacz = 5 : 1 części wagowo

Sposób nakładania

Nakładać wałkiem poliamidowym (np. Rotanyl 11 mm, Fa. Rotaplast) Aby uzyskać równomierną optykę nakładać „mokrym w mokre”.
Przy nakładaniu wałkiem w celu uniknięcia różnic kolorystycznych, nakładać bez przerw w jednym cyklu roboczym.

Układ warstw na przygotowanych podłożach

Powierzchnie gładkie
Nakładać równomiernie, cienką warstwą ruchami krzyżowymi. W celu uniknięcia różnic, nakładać bez przerw w jednym cyklu roboczym.

Powierzchnie antypoślizgowe
Do żywicy dodać 2 – 3 % wagowo kulek szklanych DisboADD 947 Glasperlen Fine, dokładnie wymieszać i nakładać tak jak opisane wyżej powierzchnie gładkie. Podczas prac materiał od czasu do czasu zamieszać.

Zużycie

Powierzchnie gładkie
DisboPUR W 45880–120 g/m2
na jeden cykl roboczy
Powierzchnie antypoślizgowe
DisboPUR W 458 
DisboADD 947 Glasperlen Fine
ok. 130 g/m2
ok. 4 g/m2

W wypadku szorstkich podłoży jak np. posadzka z systemu Disboxid Stonecolor (wewnątrz i na zewnątrz) konieczne jest nakładanie materiału w dwóch cyklach roboczych. Dokładne zużycie można ustalić wyłącznie na podstawie prób bezpośrednio na obiekcie.

Czas przydatności do obróbki po rozrobieniu, zmieszaniu

Ok. 90 min. w temp. 20°C i względnej wilgotności powietrza 60%. W wyższych temperaturach czas gotowości do obróbki ulega skróceniu, a w niższych wydłużeniu.

Uwaga:

Koniec dopuszczalnego czasu przydatności do obróbki jest optycznie niezauważalny. Jego przekroczenie może spowodować widoczne różnice w połysku lub barwie powłoki, a także obniżenie wytrzymałości materiału i zmniejszenie jego właściwości sczepnych. Nierównomierne rozprowadzenie materiału powoduje widoczne różnice w połysku lub odcieniu powłoki. Unikać zbyt obfitego nakładania materiału (większego niż 200 g/m2 )  ponieważ powoduje ono tworzenie się pęcherzy powietrza w powłoce. Zapewnić intensywną wymianę powietrza w pomieszczeniu w trakcie schnięcia i twardnienia powłoki.

Warunki obróbki

Żywicy nie nakładać przy temperaturze niższej niż 10°C lub w temperaturze niższej od temperatury punktu rosy ponieważ może to spowodować wystąpienie trwałych białych przebarwień. Minimalna temp. obróbki dla materiału, otoczenia i podłoża wynosi 10°C a temp. maksymalna 25°C. Względna wilgotność powietrza nie może przekraczać 80%. Temperatura podłoża musi być zawsze przynajmniej o 3°C wyższa od temp. punktu rosy.

Czas schnięcia

W temp. +20°C i przy względnej wilgotności powietrza 60% warstwa nadaje się do chodzenia i dalszej obróbki po ok. 1 dniu. Po 3 dniach powłoka jest odporna na obciążenia mechaniczne, a po 7 dniach całkowicie stwardniała. W niższych temperaturach proces twardnienia warstwy ulega wydłużeniu.

Czyszczenie narzędzi

Natychmiast po użyciu i na czas przerw w pracy myć wodą lub ciepłą wodą z mydłem.

Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)

Produkt tylko do zastosowań przemysłowych.

Masa:
brak

Utwardzacz:
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Chronić przed dziećmi. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Zanieczyszczone oczy przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Zanieczyszczoną skórę przemyć natychmiast dużą ilością wody z mydłem.
Nie wprowadzać do kanalizacji, unikać zrzutów do środowiska. Nosić odpowiednie rękawice ochronne, okulary lub ochronę twarzy. W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować odpowiednie indywidualne środki ochrony dróg oddechowych.

Utwardzacz i gotowe do uzycia środki malarskie mogą podrażniać skóre i drogi oddechowe oraz wywoływac reakcje alergiczne. W czasie używania zapewnić stały dostep swieżego powietrza. Nie wdychać oparów. Nie natryskiwać. Alergicy i osoby o skłonnościach do chorób układu oddechowego nie powinny pracować z tego typu produktami.

Utylizacja

Pozostałości materiału: wymieszać masę z utwardzaczem, pozostawić do utwardzenia, po utwardzeniu utylizować jak odpady farby. Nieutwardzone pozostałości produktu i nieoczyszczone opakowania należy utylizować jako odpady niebezpieczne.

Dopuszczalna zawartośc LZO

Zgodnie z Dyrektywą UE wartości dopuszczalne maksymalnej zawartości LZO (lotnych związków organicznych) dla tego typu produktów (typ A/j) wynoszą: 500 g/l. Ten produkt zawiera 10 g/l LZO.

Giscode

PU 10

Bliższe informacje

Patrz karta charakterystyki wyrobu.

Znakowanie CE

ce-logo
Disbon GmbH

Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

08 

DIS-458-005657 EN 13813:2002
Kunstharzestrich/Kunstharzbeschichtung für die Anwendung in Innenräumen
EN 13813:SR-Efl-B1,5-AR1-IR4
Reakcja na ogieńEfl
Uwalnianie substancji o właściwościach korozyjnychSR
WodoprzepuszczalnośćNPD
Odporność na zużycie≤ AR1
Przyczepność przy rozciąganiu≥ B1,5
Odporność na uderzenie≥ IR4


Zharmonizowana norma europejska PN-EN-13813: „Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Materiały, właściwości i wymagania” określa wymagania dotyczące materiałów na podkłady podłogowe przeznaczone do stosowania wewnątrz obiektów budowlanych. Powłoki (podkładowe i wierzchnie) z żywic syntetycznych są również objęte w/w normą.Produkty zgodne z w/w normą podlegają znakowaniu CE.

Infolinia

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl