caparol_pim_import/caparol_pl/products/image/249445/067192_DISBON_481_04_kg_06_kg_PL.png

Disbon 481 EP-Uniprimer

Wodorozcieńczalny środek gruntujący na bazie dwuskładnikowej (2K) żywicy epoksydowej przeznaczony do niechłonnych, sztywnych podłoży wewnątrz i na zewnątrz.

Zastosowanie

Zwiększający przyczepność środek gruntujący do sztywnych, nie chłonnych podłoży. Ochrona antykorozyjna dla żelaza, stali i powierzchni ocynkowanych. Uniwersalny podkład pod jedno (1K) i dwu składnikowe (2K) systemy powłokowe (w wypadku wątpliwości wykonać malowanie próbne). Nie stosować do ochrony antykorozyjnej stali zbrojeniowej w renowacji żelbetu.

Właściwości

  • Doskonała przyczepność na prawie wszystkich nie chłonnych podłożach.
  • Ochrona antykorozyjna nieskorodowanego lub oczyszczonego z rdzy żelaza, stali i powierzchni ocynkowanych.

Spoiwo

Rozpuszczalna w wodzie, dwuskładnikowa (2K) żywica epoksydowa. Nie zawiera rozpuszczalników.

Wielkość opakowań

1 kg, 5 kg, 10 kg opakowanie kombi

Barwa

Biała, jasnoszara, ciemnobrązowa.

Składowanie

Przechowywać w chłodnym miejscu w temp. powyżej 0°C. Maksymalny okres przechowywania materiału w oryginalnie zamkniętych opakowaniach wynosi 12 miesięcy. Przed użyciem przechowywać w temperaturze ok.20°C.

Gęstość

1,5 g/cm3

Grubość warstwy suchej

ok. 35 µm/100 g/m2

Wymagany stan podłoża

Niechłonne,sztywne podłoża, jak np. Glasal, Resopal, Werzalit, Colorpan, płytki ceramiczne, pokrywane pobiałką cegły ceramiczne, stare powłoki z poliuretanu, żywicy epoksydowej, powierzchnie aluminiowe i ocynkowane, surowy beton próżniowy oraz nie powlekane płyty eternitowe.

Na PCW oraz powłokach typu "coil-coating" należy wykonać próbę i sprawdzić przyczepność do podłoża. Materiał nie nadaje do stosowania na polietylenie, polipropylenie oraz anodowanym aluminium.
Podłoże musi być nośne, mocne, stabilne, pozbawione luźnych cząstek, pyłów, olejów, tłuszczów, resztek startej gumy oraz innych substancji zmniejszających przyczepność.

Przygotowanie podłoża

Powierzchnie nośne (kurz, brud itp.) oczyścić strumieniem wody pod ciśnieniem tak, aby całkowicie usunąć wszystkie zanieczyszczenia zawierające silikon i mogące utrudnić przyczepność. Podłoża ceramiczne po oczyszczeniu na mokro zmatowić (przeszlifować).

Cynk lub ocynkowane elementy konstrukcyjne oraz aluminium oczyścić wodą amoniakalną z dodatkiem detergentów i zmyć czystą wodą. Do czyszczenia świeżo ocynkowanych powierzchni oraz aluminium należy użyć materiału o właściwościach szlifujących np. gąbki Scotch-Britt.

Skorodowane żelazo, stal lub powierzchnie ocynkowane należy oczyścić z rdzy aż do uzyskania połyskującej powierzchni metalu (stopnień czystości SA 21/2).

Podłoża zawierające azbest (np. Glasal) przygotowywać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Twarde PCW czyścić wodą amoniakalną. 

Aluminium oczyścić rozpuszczalnikiem nitro lub roztworem kwasu fosforowego i flizem korundowym.

Przygotowanie materiału

Utwardzacz dodać do masy podstawowej i intensywnie wymieszać mieszadłem elektrycznym pracującym na niskich obrotach (maks. 400 obr./min). Przygotowany materiał przełożyć do innego pojemnika i ponownie dokładnie wymieszać.

Proporcja mieszania

Masa : utwardzacz = 3 : 2 wagowo

Sposób nakładania

Disbon 481 EP-Uniprimer można nanosić pędzlem, wałkiem o krótkim włosiu lub natryskiwać (natrysk typu airless: dysza 0,016 – 0,018 cala, min 50 bar)

Układ warstw na przygotowanych podłożach

Disbon 481 nakładać równomiernie i cienko-powłokowo. W wypadku stosowania pod cienko-powłokowe lakiery nakładać metodą natrysku. W wypadku nakładania na podłoża zawierające azbest (eternit) przestrzegać obowiązujących w tym zakresie przepisów.

Zużycie

Ok. 120 – 170 g/m2 na podłożach nie chłonnych.  W procesie natryskiwania zużycie może być większe. Dokładne zużycie można ustalić wyłącznie na podstawie próby na danym podłożu.

Czas przydatności do obróbki po rozrobieniu, zmieszaniu

Ok. 90 min. w temp. 20°C i wilgotności 60 %. W wyższych temperaturach czas gotowości do obróbki ulega skróceniu w niskich wydłużeniu.

Wskazówka: Zakończenie czasu gotowości do obróbki nie jest rozpoznawalne optycznie. Przekroczenie tego czasu powoduje zmianę stopnia połysku, zmianę barwy jak również obniżenie wytrzymalości i przyczepności do podłoża. Unikać nakładania zbyt grubych warstw. W trakcie fazy schnięcia i utwardzania zapewnić odpowiednie wietrzenie i wentylację. Nie stosować pod grubowarstwowe wodne powłoki.

Warunki obróbki

Minimalna temp. obróbki dla materiału, otoczenia i podłoża wynosi 10°C, maksymalna 30°C. Względna wilgotność powietrza nie może przekraczać 80%. Temperatura podłoża musi być zawsze przynajmniej o 3°C wyższa od temp. punktu rosy.

Przerwy technologiczne

Podczas pracy w temp. +20°C przerwy technologiczne pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw wynoszą min. 3 godz. w przypadku materiałów na bazie wody i 16 godz. w wypadku materiałów rozpuszczalnikowych, maksymalnie przerwa technologiczna nie może być dłuższa niż 3 dni. Podane czasy skracają się w przypadku wyższej temperatury lub wydłużają w przypadku temperatury niższej.

Czas schnięcia

W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 60% warstwa nadaje się do powtórnego malowania materiałami wodnymi po ok. 3 godz., a materiałami na bazie rozpuszczalników po ok. 16 godz.
W niższych temperaturach warstwę można powtórnie malować materiałami wodnymi po ok. 12 godz., natomiast materiałami na bazie rozpuszczalników po ok. 48 godz. Wczasie utwardzania się żywicy (ok. 8 godz. przy +20°C ) chronić powierzchnię przed działaniem wilgoci,  wystąpienie wilgoci w fazie schnięcia może powodować niepożądane zmiany na powierzchni oraz zmniejszyć przyczepność powłoki.

Czyszczenie narzędzi

Natychmiast po użyciu i na czas dłuższych przerw w pracy przemyć wodą lub ciepłą wodą z dodatkiem mydła.

Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)

Produkt wyłącznie do stosowania profesjonalnego.
Masa: Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Może wywoływać reakcje alergiczne. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pary/rozpylonej cieczy. Zanieczyszczone oczy przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nie wprowadzać do kanalizacji. Unikać zrzutów do środowiska.
Utwardzacz: brak

Utylizacja

Do utylizacji nadają się jedynie całkowicie opróżnione opakowania. Opakowania zawierające resztki materiału utylizować jak resztki farb, odpady budowlane,  zgodnie z obowiązującymi lokalnie przepisami.

Dopuszczalna zawartośc LZO

Zgodnie z Dyrektywą UE wartość dopuszczalna maksymalnej zawartości LZO (lotnych związków organicznych) dla tego typu produktu (typ A/j) wynosi: 140 g/l (od 1.1.2010). Ten produkt zawiera maksymalnie 90 g/l LZO.

Giscode

RE 0

Bliższe informacje

Patrz karta charakterystyki wyrobu.

Infolinia

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl