Disbon 404 Acryl-BodenSiegel

Jednoskładnikowa, wzmocniona włóknami węglowymi farba dyspersyjna przeznaczona do malowania posadzek oraz do powlekania wanien przechwytujących olej wewnątrz i na zewnątrz. Niskoemisyjna, podlega kontroli i nadzorowi TÜV.

Zastosowanie

Farba ochronna do posadzek mineralnych wewnątrz i na zewnątrz  a także do posadzek asfaltowych wewnątrz, narażonych na normalne obciążenie użytkowe. Nie nadaje się do stosowania na powierzchniach obciążonych ruchem kołowym i narażonych na stałe lub długotrwałe oddziaływanie wody. Tworzy powłokę olejoszczelną i może być stosowana do powlekania znajdujących się wewnątrz budynku "wanien olejowych", na zewnątrz do powlekania wanien na olej opałowy i oleje napędowe, transformatorowy i hydrauliczny.

Właściwości

 • wysoce odporna na uderzenia
 • bardzo łatwa w czyszczeniu
 • odporna na ścieranie
 • odporna na UV
 • odporna na starzenie
 • elastyczna
 • odporna działanie olejów
 • wodorozcieńczalna, przyjazna dla środowiska

  Przetestowana i zatwierdzona zgodnie z kryteriami AgBB dotyczącymi emisji lotnych związków organicznych z materiałów budowlanych przeznaczonych do wnętrz. Ocena programu AgBB (Komitet ds. oceny zdrowotnej materiałów budowlanych w Niemczech) została przyjęta przez władze ochrony środowiska i zdrowia za korzystną, szczególnie przy stosowaniu materiałów budowlanych w obszarze pobytu osób „wrażliwych” np. pomieszczenia w służbie zdrowia.

Spoiwo

Dyspersja - polimer metakrylanu

Wielkość opakowań

 • Standard:
  2,5 l, 5 l, 12,5 l wiaderko
 • ColorExpress:
  2,5 l, 7,5 l, 12,5 l wiaderko

Barwa

 • Standard:
  Wiaderko 12,5 l:  jasnoszara (Hellgrau), szarość krzemowa (Kieselgrau), szarość betonu (Betongrau), szary kamienny (Steingrau).
  Wiaderka 2,5 i 5 l: jasnoszara (Hellgrau), szarość krzemowa (Kieselgrau), szary kamienny (Steingrau). Inne odcienie dostępne na zamówienie.
 • Barwienie w systemie ColorExpress:
  Można barwić w systemie ColorExpress na 28.000 kolorów. Farba może być także barwiona na  kolory z ekskluzywnej kolekcji kolorystycznej FloorColor plus. Barwienie w systemie ColorExpress następuje poprzez użycie jedego z 3 materiałów bazowych Basis 1, Basis 2 lub Basis 3 w zależności od wybranego odcienia.

Barwniki organiczne (np. kawa, czerwone wino, liście) oraz różne związki chemiczne (np. środki dezynfekcyjne, kwasy i in.) mogą powodować odbarwienia. Szlifujące użytkowanie może powodować zarysowania. Nie wpływa to na funkcjonalność powłoki.

Stopień połysku

Satynowy mat.

Składowanie

Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Okres przechowywania materiału w oryginalnie zamkniętych opakowaniach wynosi ok. 2 lata. Przed użyciem przechowywać w temperaturze ok. 20°C.

Gęstość

ok. 1,3 g/cm3

Grubość warstwy suchej

ok. 45 µm/100 ml/m2

Opór dyfuzyjny µ (H2O)

ok. 2.500

Ścieralność wg Tabera (CS 10/1000 obr./1000 g)

190 mg/30 cm2

Wydłużenie do zerwania wg.DIN 53504

ok. 40 %

Odpowiednie podłoża

Podłoża mineralne jak beton, jastrychy, tynki, jastrychy z twardego asfaltu wewnątrz pomieszczeń, i powierzchnie z nośną nie zawierającą plastyfikatorów starą powłoką.  Podłoże musi być nośne, mocne, stabilne, pozbawione luźnych cząstek, pyłów, olejów, tłuszczów, resztek startej gumy oraz innych substancji zmniejszających przyczepność. Cementowe, wzbogacone tworzywem sztucznym masy wyrównawcze należy sprawdzić pod kątem przydatności do pokrycia. Wytrzymałość powierzchni na odrywanie nie może być niższa niż 1,0 N/mm2. Podłoża muszą osiągnąć wilgotność wyrównawczą, która nie może przekraczać:
Beton i jastrychy cem. max 5%
Jastrych anhydrytowy max 1 %
Jastrych magnezjowy 2 – 4 %
Jastrych skałodrzewny: 4 – 8 %
Jastrychy z twardego asfaltu mogą być powlekane wyłącznie wewnątrz pomieszczeń.
Jastrychy z twardego asfaltu muszą odpowiadać klasie twardości  IC 15 oraz nie mogą się odkształcać pod wpływem temperatury lub obciążenia mechanicznego. Wszystkie podłoża muszą posiadać odpowiednie spadki, tak aby wykluczyć możliwość narażenia powłoki na kontakt z wodą „stojącą”. 

Przygotowanie podłoża

Podłoża przygotować przy pomocy odpowiednich metod tak, aby spełniały powyższe wymagania. Usunąć stare nienośne powłoki. Nośne jednoskładnikowe powłoki i stare nośne dyspersyjne nie zawierające plastyfikatorów powłoki oczyścić. Nośne oraz sztywne powłoki dwuskładnikowe przeszlifować, zmatowić metodą śrutowania lub zagruntować środkiem Disbon 481 EP-Uniprimer. Pęknięcia i miejsca ubytków w podłożu naprawić zaprawami Disboxid EP-Mörtel lub Disbocret ® PCC-Mörtel.

Przygotowanie materiału

Farba jest dostarczana w konsystencji gotowej do stosowania, przed użyciem dokładnie wymieszać.

Sposób nakładania

Nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiwać (natrysk Airless, bez filtra, dysza 0,013 –0,015 cala).

Układ warstw

Podłoża mineralne

Warstwa gruntująca (wewnątrz):
Farba Disbon 404 Acryl-BodenSiegel rozcieńczona 30 % wody. Podłoża asfaltowe nie muszą być gruntowane.

Warstwa gruntująca (na zewnątrz):
Środek CapaSol LF Koncentrat rozcieńczony 1:2 wodą, lub OptiGrund E.L.F. nierozcieńczony 

Bezusterkowe powierzchnie (wolne od rys):
Malować dwukrotnie nierozcieńczoną farbą Disbon 404.

Powierzchnie zarysowane:
Pomalować jednokrotnie. W jeszcze mokrą warstwę farby zatopić odpowiednią siatkę (np. Kobau, Glassgiter-Gewebe 5/5, z min. 5 cm zakładem), nanieść warstwę pośrednią. Pojedyncze rysy można zakryć pasami siatki o szerokości 15 – 20 cm. Po wyschnięciu warstwy pośredniej nanieść warstwę końcową.

Powlekanie wanien olejowych:
Przy malowaniu wanien olejowych wykonać przynajmniej jedną warstwę gruntującą i dwie nierozcieńczane warstwy końcowe. Przestrzegać minimalnego zużycia (950 ml/m2). Następujące po sobie warstwy wykonywać farbą w różnych odcieniach, aby uniknąć miejscowych defektów. W celu uwidocznienia budowy i ilości powłok nakładać drugą i trzecią warstwę na nieco niższą wysokość, tak, aby brzeg poprzedniej warstwy pozostał widoczny. Po zakończeniu pracy umieścić w widocznym miejscu szyld zawierający informacje o materiale powłoki, dacie jej wykonania i wykonawcy.

Wskazówka: farby barwionej w systemie ColorExpress  nie stosować do powlekania wanien olejowych.

Alternatywna budowa powłok: (układ warstw)
Powierzchnia posypana barwnymi płatkami:
Mokrą powłokę posypać płatkami Disboxid 948 Color-Chips i wykonać gładką lub antypoślizgową warstwę zamykającą.

Gładkie wykończenie:
Na powierzchnie zewnętrzne nanieść Disbothan 446 PU-Klarsicht. Na powierzchnie wewnętrzne nanieść Disbon 405 Klarsiegel.

Wykończenie antypoślizgowe
Na zewnątrz:
Disbothan 446 PU-Klarsicht, 100% wagowo.
Disboxid 947 SlideStop, 10% wagowo
Disbocolor 499 Verdüner, 5 – 10% wagowo

Wewnątrz:
Disbon 405 Klarsiegel     100% wagowo.
Disbon 947 SlideStop        3% wagowo

Przepisy dotyczące powlekania wanien olejowych (niemieckie).

Wymogi budowlane: Należy zapobiegać powstawaniu rys skurczowych i rys powstałych na skutek osiadania budynku na ścianach i dnie wanien na olej przez odpowiednie rozwiązania konstrukcyjne (np. zbrojenie, kotwy itp.). Należy uwzględnić przy tym współczynnik obciążenia ciśnieniem cieczy. Zabrania się wykonywania szczelin dylatacyjnych w tym sektorze. Powierzchnie z betonu, jastrychu, tynku muszą być nośne i pozbawione ubytków. Krawędzie wewnętrzne należy zaokrąglić w formie pachwin. Tynk i jastrych muszą ściśle przylegać do nośnych elementów budynku względnie ścian zewnętrznych i dna. Powierzchni ścian nie wolno gładzić kielnią stalową – w tym celu stosować drewnianą pacę. Nie posypywać powierzchni cementem. Zabrania się przeprowadzania rur poniżej maksymalnego poziomu cieczy w korytkach i komorach zbierających olej. Mur licowy i powierzchnie betonowe nie odpowiadające tym wymaganiom tynkować dobrze przyczepną zaprawą cementową.

Nowe powierzchnie betonu, jastrychu, tynku malować najwcześniej po upływie 28 dni. Normy obowiązujące dla podłoży:
Beton: DIN EN 206-1: 2001-07, DIN 1045-2: 2001-07, DIN 1045-3: 2001-07
Tynki: DIN EN 998-1: 2003-09 jak również DIN V 18 550: 2005-04, - tynki grupy CS IV oraz. PIII
Jastrychy: DIN EN 13813: 2003-01 jak również DIN 18 560-3: 2006-03, Tabela 1 - C25/F4 oraz DIN 18 560-1: 2004-04, Abs. 7.5

Niedopuszczalny jest kontakt wody ze spodnią stroną warstwy powłokowej. W wypadku kontaktu wód gruntowych, drenażowych lub innych ze spodnią stroną budowli wykonać odpowiednie uszczelnienia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Farbę Disbon 404 Acryl-BodenSiegel stosować tylko w wypadku spełnienia wszystkich w/w warunków !

Uwaga: wykonana powłoka nie jest odporna na biodiesel !

Zużycie

Powłoki posadzkowe
Warstwa gruntujące (wewnątrz)
Disbon 404 Acryl-BodenSiegelok. 150–200 ml/m2
rozcieńczyć wodą 30 %
Warstwa gruntujące (na zewnątrz)
CapaSol LF Konzentratok. 150–200 ml/m2
1 : 2 rozcieńczyć wodą (objętościowo)
Powłoka farby
Disbon 404 Acryl-BodenSiegelMin. 2 x 200 ml/m2
Zużycie jest większe w wypadku zatapiania siatki.
Wykończenie powierzchni
Posypka barwnymi płatkami
Disboxid 948 Color-Chips
ok. 30 g/m2
Gładkie wykończenie (na zewnątrz)
Disbothan 446 PU-Klarschicht
ok. 150 ml/m2
Gładkie wykończenie (wewnątrz)
Disbon 405 Klar­siegel
ok. 130 ml/m2
Antypoślizgowe (na zewnątrz)
Disbothan 446 PU-Klarschicht
Disbon 947 SlideStop Rough
Disbocolor 499 Verdünner
ok. 150 ml/m2
ok. 15 g/m2
ok. 8–15 ml/m2
Antypoślizgowe (wewnatrz) 
Disbon 405 Klar­siegel
Disbon 947 SlideStop Fine
ok. 130 ml/m2
ok. 4 g/m2
Wanny olejowe
Warstwa gruntującaok. 150–200 ml/m2
rozcieńczyc wodą 30 %
Warstwa pośredniaok. 400 ml/m2 farbą nierozcieńczoną
Warstwa końcowaok. 400 ml/m2 farbą nierozcieńczoną
Dokładne zużycie można ustalić wyłącznie na podstawie próby na obiekcie

Warunki obróbki

Minimalna temp. obróbki dla materiału, otoczenia i podłoża wynosi 5°C, maksymalna 30°C. Względna wilgotność powietrza nie może przekraczać 80%. Temperatura podłoża musi być zawsze przynajmniej o 3°C wyższa od temp. punktu rosy.

Przerwy technologiczne

Podczas pracy w temp. + 20°C przerwy technologiczne pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw wynoszą min. 5 godz. W wypadku powłok wykonywanych zgodnie z zaleceniami AgBB czas ten wynosi 24 godz. Disbon 404 w połączeniu z produktem Disbon 405 nadaje się do dalszej obróbki po ok. 5 godz., a w połączeniu z produktem Diesbothan 446 po ok. 1 dniu.

Czas schnięcia

W temp. +20°C i przy względnej wilgotności powietrza 60% warstwa nadaje się do chodzenia i dalszej obróbki po ok. 5 godz. Po ok. 3 dniach  powłoka jest odporna no obciążenia mechaniczne. W niższych temperaturach czasy te ulegają wydłużeniu.

Czyszczenie narzędzi

Natychmiast po użyciu i przy dłuższych przerwach w pracy narzędzia myć wodą względnie ciepłą wodą z mydłem.

Uwaga (stan na dzień wydania)

Chronić przed dziećmi. Podczas natryskiwania nie wdychać oparów. Zapewnić odpowiednią wentylację podczas nakładania i wysychania farby. W przypadku kontaktu z oczami lub skórą natychmiast obficie przemyć je wodą. Zapobiegać przedostaniu się materiału do kanalizacji. Unikać zrzutów do środowiska.

Utylizacja

Do utylizacji nadają się jedynie całkowicie opróżnione opakowania. Opakowania zawierające resztki materiału utylizować tak jak odpady farbiarskie, zgodnie z obowiązującymi lokalnie przepisami.

Dopuszczalna zawartośc LZO

Zgodnie z Dyrektywą UE wartość dopuszczalna maksymalnej zawartości LZO (lotnych związków organicznych) dla tego typu produktów (typ A/i) wynosi: 140 g/l (od 1.1.2010). Ten produkt zawiera maksymalnie 50 g/l LZO.

Kod produktu farby i lakiery

M-LW01

Bliższe informacje

Patrz karta charakterystyki wyrobu.

Znakowanie CE

Zharmonizowana norma europejska PN-EN-13813: „Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Materiały, właściwości i wymagania” określa wymagania dotyczące materiałów na podkłady podłogowe przeznaczone do stosowania wewnątrz obiektów budowlanych. Powłoki (podkładowe i wierzchnie) z żywic syntetycznych są również objęte w/w normą.Produkty zgodne z w/w normą podlegają znakowaniu CE.

Doradztwo techniczne

W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania wszystkich występujących w praktyce podłoży. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, pomocnym może okazać się kontakt z naszym Działem technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.

Infolinia

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl