caparol_pim_import/caparol_pl/products/image/202820/059202_Disbothan_221_Fugendicht_12_x_310ml_PL.png

Disbothan 221 Fugendicht

Elastyczna jednoskładnikowa masa uszczelniająca przeznaczona do pracujących szczelin budowlanych i oszkleń.

Zastosowanie

Pracujące szczeliny w budownictwie szkieletowym, do szyb w oknach drewnianych, metalowych i plastikowych, fugi w okładzinach elewacyjnych, spoiny połączeniowe przy ościeżnicach drzwiowych i okiennych

Właściwości

■     Elastyczny

■     Odpowiada wymaganiom DIN 18 540-F (Uszczelnianie szczelin pomiędzy gotowymi elementami konstrukcyjnymi z betonu i żelbetu na ścianach zewnętrznych w budowlach wielo­kondygnacyjnych przy użyciu materia­łów uszczelniających) oraz wymaga­niom DIN 18 545 część 2, E (zas­tosowanie materiałów uszczelniających do elementów szklanych).

■     Odporny na działanie rozcieńczonych ługów, roztworów soli oraz wodnych roztworów środków czystości.

■     Przez krótki czas odporny na działanie olejów mineralnych, paliw, a także roślinnych i zwierzęcych olejów i tłuszczów.

Spoiwo

Kombinacja poliuretanu i silikonu

Wielkość opakowań

Nabój 310 ml  (12 sztuk w pudełku)

Barwa

Stara biel, szara, ciemnobrązowa

Jasne kolory mogą ulegać zmianie pod wpływem  różnych oddziaływań środowiska  (np. chemikalia w postaci płynnej lub gazowej, promieniowanie UV, wysokie temperatury). Nie ma to wpływu na funkcjonalność mechaniczną i techniczną oraz właściwości ochronne.

Składowanie

w chłodnym miejscu powyżej temp. 0°C, i poniżej 25°C
Max. okres przechowywania materiału w oryginal­nie zamkniętych opakowaniach wynosi 9 miesięcy.

Gęstość

ok. 1,30 g/cm3

Dopuszczalne całkowite odkształcenie

max. 25% w  zależności  od  szerokości szczeliny

Odporność termiczna w stanie suchym

-40 °C do +180 °C

Skurcz

ok. 10 %

Szerokość fugi

max. 30 mm

Wymagany stan podłoża

Płyty azbestowo-cementowe, włókno-cement, beton, beton komórkowy, klinkier, cegła zwykła i wapienno-piaskowa, tynk, marmur, kamień naturalny, aluminium, stal szlachetna i ocynkowana, metale nieżelaz­ne, styropian z pianki twardej, PCW, emalia, szkło, ceramika, fajans, kamionka, porce­lana, drewno.

Powierzchnie przylegania muszą być czyste, suche, nośne oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność. Całkowicie usunąć resztki materiałów uszczelniających - w razie konieczności przeszlifować boki szczelin.

Przygotowanie podłoża

Chłonne powierzchnie szczelin zagrun­tować preparatem Disbothan 222 Fugenprimer.

Głębokość spoiny ograniczyć sznurem dylatacyjnym, okrągłym ze spienionego polietylenu PE, nie wykazującym właści­wości chłonnych (by zapewnić podparcie dla wypełnienia).

Stosunek szerokości spoiny do głębokości środka uszczelniającego określa norma DIN 18 540. Uszczelnianie materiałów szklanych wykon­ać zgodnie z DIN 18 545.

Przygotowanie materiału

Materiał jest gotowy do obróbki.

Sposób nakładania

Materiał uszczelniający równomiernie wprowadzić do szczeliny. Dokładnie wypełnić masą, uważając, aby nie powstały pęcherze powietrza. Szczeliwo nie może mieć szczepności z dnem szczeliny, tylko z jej bokami. Powierzchnię wygładzić narzędziem zwilżonym środkiem wygładzającym przed wytworzeniem się błony.

Zużycie

dla szczelin o przekroju 10 x 10 mm:
Disbothan 221  -  ok. 100 ml/m;   Disbothan 222 Fugenprimer   -  ok. 20 ml/m.
Dokładne zużycie mozna określić poprzez próbne nałożenie.

Warunki obróbki

Minimalna temp. obróbki dla materiału, otoczenia i podłoża wynosi +5ºC, maksymalna +40 ºC.

Czas schnięcia

ok. 1,5 mm/24 h, w temperaturze 20 °C i względnej wilgotności powietrza 60%.
Czas parowania materiału gruntującego Fugenprimer 20–30 min.

Wskazówka: Spoiny zasadniczo nie należy malować. W razie konieczności malować po dokładnym wysuszeniu. Grubośc warstwy malarskiej na spoinie ograniczyć do ok. 1 mm.

Czyszczenie narzędzi

Natychmiast po użyciu umyć rozpuszczal­nikiem Disboxid 419 Verdünner.

Opinie specjalistyczne

  • 6-1003, Badanie na zgodność z normą DIN 18540-F
    Państwowy Zakład Badań Materiałów, Darmstadt
  • 6-1004, Badanie na zgodność z normą DIN 18545, T 2 E
    Państwowy Zakład Badań Materiałów, Darmstadt

Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)

Produkt przeznaczony wyłącznie do zastosowań profesjonalnych. Wywołuje poważne podrażnienie oczu, szkodliwy dla organizmów wodnych, z długotrwałym efektem. Po użyciu umyć dokładnie skórę. Nie wprowadzać do kanalizacji, wód gruntowych i gleby. Nosić okulary/ maskę ochronną na twarz.  W RAZIE KONTAKTU Z OCZAMI: ostrożnie płukać wodą prza kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Przy utrzymującym się podrażnieniu oczu skontaktować się z lekarzem. Produkt zawiera  dilaurynian dibutylocyny. Może wywoływać reakcje alergiczne.

Utylizacja

Tylko całkowicie opróżnione pojemniki nadają się do utylizacji. Płynne resztki materiału utylizować jak odpady z mas uszczelniajacych.

Kod produktu farby i lakiery

D2

Bliższe informacje

Patrz Karta Charakterystyki.
Podczas obróbki materiału postępować zgodnie z instrukcją.

Znakowanie CE

ce-logo
Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50
64372 Ober-Ramstadt
14
DIS-221- 001341
Kity stosowane do połączeń niestrukturalnych w budynkach i przejściach dla pieszych. Część 1: Kity do elementów fasad
EN 15651-1: 2012-12 Typ F ext-int CC
Kity stosowane do połączeń niestrukturalnych w budynkach i przejściach dla pieszych. Część 2: Kity szklarskie
EN 15651-2: 2012-12 Typ G - CC
Reakcja na ogieńKlasa E
Substancje niebezpieczneocenione
Odporność na spływanie (EN ISO 7390)≤ 3 mm
Utrata objętości≤ 10 %
Właściwości adhezji/kohezji przy stałym wydłużeniu po działaniu wody (EN ISO 10590)spełnia
Właściwości adhezji/kohezji pod wpływem ciepła, wody i sztucznego światła (EN ISO 11431)spełnia
Zdolność powrotu elastycznego (EN ISO 7389)≥ 70%
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu (moduł sieczny), przy -30°C (EN ISO 8339)≤ 0,9 MPa
Właściwości mechaniczne przy stałym rozciąganiu, przy -30°C (EN ISO 8340)spełnia
Trwałość (ISO 8339, ISO 10590)spełnia

Infolinia

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl