caparol_pim_import/caparol_pl/products/image/234203/064243_DisboFUG_235_12x600ml_PL.png

Disbothan 235 PU-Fugendicht

Elastyczny, jednoskładnikowy materiał uszczelniający, twardniejący w kontakcie z powietrzem. Przeznaczony do pracujących szczelin budowlanych wg. DIN 18 540

Zgodny z normami DIN EN ISO 11 600 F-25 LM.

Zastosowanie

Do elastycznych wypełnień pod duże obciążenia w budownictwie, m.in. do uszczelniania szczelin dylatacyjnych w posadzkach.  Uszczelnianie  osadzanych drzwi i okien.

Właściwości

  • elastyczny
  • można malować farbami fasadowymi  dyspersyjnymi wg DIN 52 452
  • odpowiada wymaganiom normy DIN 18 540-F (uszczelnianie szczelin pomiędzy gotowymi elementami kon­strukcyjnymi z betonu i żelbetu na ścianach zewnętrznych przy użyciu materiałów uszczelniających).

Spoiwo

polimer SPUR – jednoskładnikowy

Wielkość opakowań

tuba 600 ml  (12 szt. w kartonie)

Barwa

biała, jasnoszara, ciemnoszara

jasne kolory mogą ulegać zmianie pod wpływem  różnych oddziaływań otaczającego  środowiska  (np. chemikalia w postaci płynnej lub gazowej, promieniowanie UV, wysokie temperatury). Nie ma to wpływu na funkcjonalność mechaniczną i techniczną oraz właściwości ochronne.

Składowanie

w chłodnym miejscu, powyżej temp. 0°C, i poniżej 25°C
okres przechowywania materiału w oryginalnie zamkniętych opakowaniach wynosi max 12 miesięcy.

Gęstość

ok. 1,35 g/cm3

Dopuszczalne całkowite odkształcenie

max. 25 % w  zależności  od  szerokości szczeliny

Odporność termiczna w stanie suchym

-30 °C do +80 °C

Skurcz

< 10 % objętościowa  utrata masy wg ISO 10 563

Szerokość fugi

4 - 30 mm

Wymagany stan podłoża

Beton, płyty włókno-cementowe, płytki ceramiczne, drewno ( niemalowane, lasurowane, lakierowane ), ceramika ( glazurowana, nieglasurowana ), cegła, tynk, stal nierdzewna (V2A), stal, aluminium.
Podłoże musi być: czyste, suche, nośne i pozbawione luźnych elementów. Resztki starych uszczelniaczy powinny być usunięte. Fugi narożne należy sfrezować lub przeszlifować, tak aby usunąć wszelkie pozostałości starego uszczelniacza.

Przygotowanie podłoża

Chłonne powierzchnie szczelin zagrun­tować preparatem Dis­bo­ADD 236 Fugenprimer (patrz Tabela Stosowania). Głębokość spoiny lub szczeliny można ograniczyć przy użyciu  okrągłego sznura dylatacyjnego z tworzywa piankowego, nie wykazującego właściwości chłonnych.
Stosunek szerokości szczeliny do głębokości materiału uszczelniającego wynosi 1 : 1 dla szczelin o szerokości < 10 mm, dla szczelin o szerokości > 10 mm głębokość spoiny określać wg DIN 18 540.

Tabela stosowania DisboADD 236 Fugenprimer
PodłożeZastosowanie
BetonDisboADD 236 Fugenprimer
Stal nierdzewna V2a, Stal, Aluminiumbez
Płyty włókno-cementoweDisboADD 236 Fugenprimer
Płytki glazurowanebez
Drewno niepowlekaneDisboADD 236 Fugenprimer
Drewno lazurowanebez
Drewno lakierowanebez
Ceramika glazurowanabez
Ceramika nieglazurowanaDisboADD 236 Fugenprimer
TynkDisboADD 236 Fugenprimer
CegłaDisboADD 236 Fugenprimer

Przygotowanie materiału

Materiał gotowy do użycia.

Sposób nakładania

Materiał wprowadzić równomiernie do szczeliny, dokładnie wypełnić masą, uważając aby nie powstały pęcherze. Przed wytworzeniem się błony powierzchniowej, powierzchnię spoiny wygładzić narzędziem zwilżonym środkiem wygładzającym.

Zużycie

dla fugi o przekroju 10 x 10 mm:
-około  100 ml/m DisboADD 236 Fugenprimer; około 20 ml/mDisbothan 236 Fugenprimer
Dokładne zużycie można określić poprzez próbne nałożenie.

Warunki obróbki

dla materiału, otoczenia i podłoża wynosi:
min. +5 °C, max. +35 °C

Czas schnięcia

około 1,5mm / 24h przy temperaturze 20°C i względnej wilgotności powietrza 60%.
Czas odparowania dla materiału gruntującego Fugenprimer: 30 - 60 minut.

Wskazówka: można malować fasadowymi farbami dyspersyjnymi po dokładnym wyschnięciu wg DIN 52 452.

Czyszczenie narzędzi

Natychmiast po użyciu umyć rozcieńczalnikiem DisboADD 419 Verdünner.

Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)

Karta charakterystyki dostępna na żądanie.
Zawiera laurynian dibutylocyny, Reaction mass of Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate and Methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież. W razie kontaktu, niezwłocznie spłukać skórę dużą ilością wody z mydłem. NIE stosować rozpuszczalników lub rozcieñczalników. Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. Myć ręce przed jedzeniem, piciem lub paleniem tytoniu. 
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.
Przy połknięciu NIE wywoływać wymiotów. Przemyć usta wodą i następnie wypić dużą ilość wody. Zasięgnąć porady medycznej.

Utylizacja

Płynne resztki materiału przekazać do punktu odbioru/utylizacji starych farb i lakierów. Zaschnięte resztki materiału usuwać jak odpady budowlane. Całkowicie opróżnione opakowania oddawać do recyklingu. Odpadów nie należy wyrzucać do kanalizacji.

Giscode

PU 20

Bliższe informacje

Patrz Karta Charakterystyki.
Podczas obróbki materiału postępować zgodnie z instrukcją i przepisami bhp.

Znakowanie CE

ce-logo
Disbon GmbH

Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

14

DIS-235- 001342
EN 15651-1: 2012-12

Fugendichtstoffe für Fassadenelemente
EN 15651-1: 2012-12 Typ F-EXT-INT-CC
Reakcja na ogieńKlasa E
Substancje niebezpieczneNPD
Odporność na spływanie≤ 3 mm
Utrata objętości≤ 10 %
Wytrzymałość na rozciąganie przy naprężeniu wstępnym po działaniu wodyspełnia
Właściwości adhezji/kohezji przy naprężeniu wstępnym po działaniu wodyspełnia
Wytrzymałość na rozciąganie , przy -30°C≤ 0,9 MPa
Wytrzymałość na rozciąganie przy naprężeniu wstępnym, przy-30°Cspełnia
Trwałośćspełnia

Infolinia

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl