Disboroof 915

Dekoracyjno-ochronna farba o satynowym połysku do metalowych pokryć dachowych.

Zastosowanie

Disboroof 915 to dekoracyjno-ochronna, zawierająca rozpuszczalniki i nie zawierająca PVC, wysoce odporna na starzenie, tixotropowa farba do metalowych pokryć dachowych. Odporna na agresywne zanieczyszczenia atmosferyczne, gazy spalinowe, kwaśne deszcze. Doskonale nadaje się do malowania blaszanych pokryć dachowych (wszelkich konstrukcji i spadków), fasad z blachy i paneli typu „sandwich”

Właściwości

  • Bardzo szczelna, przy zalecanej grubości warstwy.
  • Szybkoschnąca.
  • Doskonała przyczepność na metalach nieżelaznych przy odpowiednio zagruntowanym podłożu.

Spoiwo

Żywice metakrylanu, rozpuszczalniki.

Wielkość opakowań

10 l

Barwa

Kolory z palet barw RAL dostępne na zamówienie.

Stopień połysku

połysk satynowy

Składowanie

Przechowywać w chłodnym miejscu w temp. powyżej 0°C. Oryginalnie zamknięte opakowania mogą być przechowywane do 24 miesięcy od daty produkcji.

Gęstość

ok. 1,2 g/cm3

Odpowiednie podłoża

Żelazo, stal, powierzchnie ocynkowane, aluminium, nowa miedz i stopy mosiądzu na których nie wystąpił jeszcze proces utleniania.

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być nośne, mocne, stabilne, pozbawione luźnych cząstek, pyłów, olejów, tłuszczów, resztek startej gumy oraz innych substancji zmniejszających przyczepność. Powierzchnię odtłuścić wodą amoniakalną i flizem korundowym.

Sposób nakładania

Farbę Disboroof 915 Dach-Anstrich można nanosić pędzlem, wałkiem lub natryskiwać (airless i natrysk wysokociśnieniowy). Przed użyciem farbę dokładnie wymieszać.

Układ warstw

Podłoże

Przygotowanie

podłoża

Warstwa

gruntująca

Warstwa

pośrednia

Powłoka

końcowa
Nowe metalowe pokrycia dachowe

Dokładnie odtłuścić, usunąć biały nalot (białą rdzę).

Disbon 481 EP-UniprimerDisboroof 915 Dach-AnstrichDisboroof 915 Dach-Anstrich
Zwietrzałe metalowe pokrycia dachowe

Usunąć biały nalot (białą rdzę). Dokładnie oczyścić ewentualne tłuste (oleiste) zabrudzenia.

Disbon 481 EP-UniprimerDisboroof 915 Dach-AnstrichDisboroof 915 Dach-Anstrich
Zwietrzałe metalowe po- krycia dachowe częścio- wo skorodowane.

Usunąć biały nalot (białą rdzę). Dokładnie oczyścić ewentualne tłuste (oleiste) zabrudzenia. Rdzę z miejsc pokrytych korozją usunąć mechanicznie a następnie dokładnie oczyścić powierzchnię.

W pierwszej kolejności miejsca oczyszczone z korozji fragmentarycznie zagruntować materiałem Disbon 481 EP-Uniprimer, a następnie całopowierzchniowo pokryć materiałem Disbon 481 EP-UniprimerDisboroof 915 Dach-AnstrichDisboroof 915 Dach-Anstrich
Stare powłoki

Sprawdzić nośność powłoki. Powłoki nienośne, rdzę i inne

Podłoże

Przygotowanie

podłoża

Warstwa

gruntująca

Warstwa

pośrednia

Powłoka

końcowa
Nowe metalowe pokrycia dachowe

Dokładnie odtłuścić, usunąć biały nalot (białą rdzę).

Disbon 481 EP-UniprimerDisboroof 915 Dach-AnstrichDisboroof 915 Dach-Anstrich
Zwietrzałe metalowe pokrycia dachowe

Usunąć biały nalot (białą rdzę). Dokładnie oczyścić ewentualne tłuste (oleiste) zabrudzenia.

Disbon 481 EP-UniprimerDisboroof 915 Dach-AnstrichDisboroof 915 Dach-Anstrich
Zwietrzałe metalowe po- krycia dachowe częścio- wo skorodowane.

Usunąć biały nalot (białą rdzę). Dokładnie oczyścić ewentualne tłuste (oleiste) zabrudzenia. Rdzę z miejsc pokrytych korozją usunąć mechanicznie a następnie dokładnie oczyścić powierzchnię.

W pierwszej kolejności miejsca oczyszczone z korozji fragmentarycznie zagruntować materiałem Disbon 481 EP-Uniprimer, a następnie całopowierzchniowo pokryć materiałem Disbon 481 EP-UniprimerDisboroof 915 Dach-AnstrichDisboroof 915 Dach-Anstrich
Stare powłoki

Sprawdzić nośność powłoki. Powłoki nienośne, rdzę i inne zanieczyszczenia usunąć mechanicznie

Disbon 481 EP-UniprimerDisboroof 915 Dach-AnstrichDisboroof 915 Dach-Anstrich

zanieczyszczenia usunąć mechanicznie

Disbon 481 EP-UniprimerDisboroof 915 Dach-AnstrichDisboroof 915 Dach-Anstrich

Zużycie


Zużycie w ml/m2 na jedna warstwę

Malowanie

pędzlem

Malowanie

wałkiem

Natrysk wyso-

kociśnieniowy
Natrysk airless
115 - 135115 - 135ok. 170ok. 150

Podane wartości są wartościami orientacyjnymi mogącymi wykazywać odchylenia zależne od podłoża i jego właściwości. Dokładne wartości

ustalić metodą próbyWskazówki do nakładania natryskiem:

Ø dyszy

Ciśnienie

DIN 4 mm Konsystencja

Wysokociśnieniowy

1,5 – 1,8 mm

2 – 4 bar

30 – 60 s

Airless

0,013 – 0,017”

150 bar

Lepkość fabryczna

Warunki obróbki

Minimalna temp. obróbki dla materiału, otoczenia i podłoża wynosi +5°C. W czasie wykonywania prac temperatura podłoża musi być zawsze przynajmniej o 3ºC wyższa od temp. punktu rosy.

Maksymalna temp. podłoża nie może być większa niż 40ºC.

Czas schnięcia

W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% powłoka jest:
- pyło-sucha po ok. 45 min.
- nadaje się do chodzenia po ok. 3 godz.,
- nadaje się do ponownego malowania po ok. 7 godz.
- powłoka osiąga pełną wytrzymałość po ok. 7 dniach.
W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza czasy te ulegają wydłużeniu.

Czyszczenie narzędzi

Po użyciu środkiem Capalac Spritzverdünnung 210.

Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)

Produkt łatwopalny.
Działa drażniąco na drogi oddechowe. Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy. Chronić przed dziećmi. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w pomieszczeniu dobrze wentylowanym. Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu  –  nie  palić  tytoniu. Nie wdychać pary / rozpylonej cieczy. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Nie wprowadzać do kanalizacji. W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować odpowiednie indywidualne środki ochrony dróg oddechowych. Nosić okulary lub ochronę twarzy. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów; niezwłocznie  zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę.

Dopuszczalna zawartośc LZO

Żywica metakrylanu, węglan wapnia, rozpuszczalniki organiczne, dodatki. Zgodnie z Dyrektywą UE wartości dopuszczalne maksymalnej zawartości LZO (lotnych związków organicznych) dla tego typu produktów (typ A/i) wynoszą: 600 g/l (od 1.1.2007) / 500 g/l (od 1.1.2010).Ten produkt zawiera maksymalnie 500 g/l LZO.

Doradztwo techniczne

W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania wszystkich występujących w praktyce podłoży. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, po mocnym może okazać się kontakt z naszym działem technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.

Infolinia

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl

Informacje techniczne

Karty charakterystyki