Disboroof 412 Dachschicht

Elastyczna powłoka dyspersyjna przeznaczona do dachów spadzistych pokrytych płytami włóknisto-cementowymi, bitumicznymi materiałami uszczelniającymi i taśmami zgrzewanymi oraz do dachówek włóknisto-cementowych na powierzchniach pionowych.

Zastosowanie

Zabezpieczenie powierzchni dachów spadzistych pokrytych płytami włóknisto-cementowymi, bitumicznymi materiałami uszczelniającymi i taśmami zgrzewanymi. Dachówki włóknisto-cementowe na pionowych powierzchniach, np. panele szczytowe osłaniające pokrycie dachu, panele okapowe, powierzchnie szczytów, jednak z wyłączeniem pokryć dachu dachówkami betonowymi.

Właściwości

  • duża odporność na działanie czynników atmosferycznych i środowiska
  • wysoka elastyczność, także przy niskich temperaturach
  • wodoszczelna lecz paroprzepuszczalna zarazem
  • dzięki właściwościom tiksotropowym istnieje możliwość stosowania grubych warstw w ramach jednego cyklu obróbki

Spoiwo

Dyspersja akrylowa.

Wielkość opakowań

15 l wiadro z tworzywa sztucznego

Barwa

Ciemny brąz, łupkowy, szarość betonu, ceglasty.
Kolory specjalne na zapytanie.

Stopień połysku

Mat.

Składowanie

W chłodnym, suchym pomieszczeniu o dodatniej temperaturze.
Oryginalnie zamknięte pojemniki można przechowywać 24 miesiące

Gęstość

ok. 1,5 g/cm3

Zawartość składników stałych

ok. 73 % wagowo

Grubość warstwy suchej

ok. 60 µm/100 ml/m2

Opór dyfuzyjny µ (H2O)

ok. 560

Wydłużenie do zerwania wg.DIN 53504

ok. 250%

Odpowiednie podłoża

Płyty włóknisto-cementowe oraz powłoki bitumiczne dachów i taśmy zgrzewane poddane działaniu warunków atmosferycznych minimum przez jeden rok. Dachówki włóknisto-cementowe tylko na pionowych powierzchniach dachu.

Przygotowanie podłoża

Uszkodzone materiały pokrycia dachu oraz uszkodzone połączenia i zamknięcia muszą być wymienione lub naprawione przez specjalistyczne firmy. Pokrycie dachu musi być w wystarczającym stopniu przewietrzane.

1. Płyty i dachówki włóknisto-cementowe:
Usunąć mech, porosty i zabrudzenia strumieniem wody kierowanym w kierunku odpływu. Powierzchnię przemyć preparatem Capatox i dobrze wysuszyć.

2. Powłoki bitumiczne dachów i taśmy zgrzewane:
Usunąć mech, porosty i zabrudzenia strumieniem wody. Występujące ewentualnie pęcherzyki  rozciąć na krótkim odcinku, osuszyć i zakleić na całej powierzchni Disboroof 412 Dachschicht. Należy zapewnić, że w materiale pokrywającym dach i w znajdującej się pod nim konstrukcji nie ma wilgoci.

3. Szczeliny dylatacyjne w przerwach między budynkami i elementami konstrukcyjnymi budynku:
Materiał do uszczelniania dylatacji rozłożyć na przygotowywanym podłożu na środku szczeliny dylatacyjnej i w zależności od warunków użytkowania pokryć preparatem Disboroof 412 Dachschicht lub Disbothan 449 PU-Deckschicht. Szczeliny dylatacyjne zrównane z powierzchnią należy unieść powyżej powierzchni wody i zabezpieczyć przy pomocy pustego profilu z pianki (nie wchłaniający wody) (patrz rysunek).

Bild 1 (029560_TI_412_Grafik_1_Kopie.jpg)

Abdichtungsschicht mir Armierungsvlies – warstwa uszczelniająca z włókniną zbrojącą
Fugengewebe – materiał do uszczelniania dylatacji
Bewegungszone – strefa rozszerzania
Schaumstoffhohlprofil – pusty profil z pianki
Polystyrol-Trapezkeile – kliny trapezowe z polistyrenu
Vorhandener Aufbau – istniejąca struktura
Dehnungsfuge – szczelina dylatacyjna


4. Wypełnienie pęknięć i szczelin na połączeniach czołowych, krawędziach dachu, otwierających się elementach konstrukcyjnych, itp.

Materiał do uszczelniania dylatacji rozłożyć na przygotowywanym podłożu po środku na szczelinie dylatacyjnej lub na pęknięciu i przesuwając na boki zakreślić delikatne pętle, a następnie postępować zgodnie z opisem w punkcie 3.
Bild 2 (029561_TI_412_Grafik_2_Kopie.jpg)

Aufgehende Bauteile – elementy konstrukcyjne otwierające się
Fugengewebe – materiał do uszczelniania dylatacji
Bewegungszone – strefa rozszerzania
Abdichtungsschicht mir Armierungsvlies – warstwa uszczelniająca z włókniną zbrojącą
Vorhandener Aufbau – istniejąca struktura
Fuge – szczelina

Przygotowanie materiału

Przed wykonaniem powłok materiał należy dokładnie wymieszać.
Do gruntowania niemalowanych falistych płyt włóknisto-cementowych rozcieńczyć dodając maksymalnie 15 % wody, w zależności od chłonności podłoża. Przy malowaniu metodą natryskową materiał można rozcieńczyć dodając maksymalnie 2% wody.

Sposób nakładania

Preparat do dachów Disboroof 412 Dachschicht jest nakładany metodą natryskową (air less ok. 160 bar, wielkość dyszy dla podłoży włóknisto-cementowych 0,015-0,021 cali, dla podłoży bitumicznych 0,025-0,027 cali) przy zastosowaniu lancy natryskowej.

Układ warstw

Płyty i dachówki włóknisto-cementowe
Podłoże zwilżyć wodą, następnie matowo wilgotną powierzchnię zagruntować preparatem Disboroof 412 Dachschicht rozcieńczonym poprzez dodanie maksymalnie 15% wody w zależności od chłonności podłoża. Po upływie 24 godzin nanieść kolejną już nierozcieńczoną warstwę wierzchnią.

Powłoki bitumiczne dachów i taśmy zgrzewane
Nanosić obficie preparat Disboroof 412 Dachschicht na całą szerokość taśmy zachodząc na szerokości 10 cm na świeżą warstwę włókniny zbrojącej nie powodując powstawania zmarszczeń. Po zapewnieniu wystarczającego okresu suszenia  nanieść kolejno warstwę pośrednią i wierzchnią. Wszystkie powierzchnie i strefy, w których może się okresowo zbierać stojąca woda, należy dodatkowo uszczelnić nanosząc jedną warstwę preparatu Disbothan 449 PU-Deckschicht.

np. Paramoll N 260/150 firmy TWE Dierdorf GmbH & CoKG., Poststrasse 29, 56269 Dierdorf, tel.: 026899 – 920, faks: 02689 - 926663

Zużycie

Płyty i dachówki włóknisto-cementowe
Warstwa gruntująca:1 x 200–300 ml/m2
Disboroof 412 Dach­schicht,
maks. 15 % rozcieńczony wodą
Warstwa wierzchnia:1 x 200–300 ml/m2
Disboroof 412 Dach­schicht
Powłoki bitumiczne dachów i taśmy zgrzewane
Warstwa gruntująca:ok. 600 ml/m2 
Disboroof 412 Dachschicht
Warstwa pośrednia:ok. 900 ml/m2 
Disboroof 412 Dachschicht
Warstwa wierzchnia:ok. 600 ml/m2 
Disboroof 412 Dachschicht

Dokładne zużycie materiału określić przez wykonanie próbnej powłoki na obiekcie.

Warunki obróbki

Temperatura materiału, powietrza otoczenia, podłoża:
Minimum 8°C, maksymalnie 35°C.
Względna wilgotność powietrza nie może przekraczać 80%. Nie nanosić podczas deszczu i możliwości mrozu oraz na silnie nagrzanych powierzchniach.

Czas schnięcia

Przy temperaturze 20°C i wilgotności powietrza 60% powierzchnia może być narażona na działanie deszczu po upływie ok. 2 godzin. Możliwość dalszej obróbki po 24 godzinach. W przypadku pokrycia włókniny dalsza obróbka możliwa jest dopiero po 36 godzinach ze względu na naniesioną grubą warstwę materiału.

Czyszczenie narzędzi

Wodą natychmiast po użyciu.

Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)

Preparat szkodliwy dla organizmów wodnych, po przedostaniu się do wód może spowodować długotrwałe szkody. Preparat należy przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci. W razie kontaktu z oczami niezwłocznie: dokładnie przepłukać je wodą i skonsultować się z lekarzem. W przypadku kontaktu ze skórą natychmiast opłukać zanieczyszczone miejsce dużą ilością wody i mydła. Preparat nie może się przedostać do kanalizacji, wód i gleb. W przypadku połknięcia należy niezwłocznie udać się do lekarza, gdyż istnieje ryzyko zaburzenia flory bakteryjnej przewodu pokarmowego. Przy nakładaniu metodą natryskową nie wolno wdychać powstających oparów.

Utylizacja

Do recyclingu można przekazywać tylko opakowania całkowicie opróżnione. Ciekłe resztki materiału należy traktować jako odpady farb na bazie wody, a wyschnięte resztki materiału należy usuwać jako utwardzone farby lub jako odpady z gospodarstw domowych.

Dopuszczalna zawartośc LZO

dla tego typu produktóws (kat. A/c): 40 g/l (2010). Produkt ten zawiera maks. 15 g/l LZO.

Kod produktu farby i lakiery

M-DF 01 F

Bliższe informacje

Patrz karta charakterystyki.

Inne uwagi

Uwaga: Disboroof 412 Dachschicht jest zabezpieczony przed szkodliwym działaniem grzybów i glonów. Woda deszczowa zebrana na dachu powinna być wykorzystywana jako woda do podlewania dopiero po upływie 12-miesięcznego okresu karencji.

Doradztwo techniczne

Wszystkie występujące w praktyce podłoża i sposób ich obróbki nie mogą być uwzględnione i omówione w niniejszym materiale.
W przypadku obróbki podłoży, które nie zostały wymienione w niniejszej Informacji technicznej, należy się skontaktować z nami lub z naszymi przedstawicielami w terenie. Z przyjemnością udzielimy Państwu szczegółowych porad, także w odniesieniu do konkretnego obiektu.

Infolinia

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl

Informacje techniczne

Karty charakterystyki