caparol_pim_import/caparol_pl/products/image/57175/027225_Disbocret_506_Planspachtel_NL.png

Disbocret 506 Planspachtel

Modyfikowana, cementowa szpachlówka do częściowego szpachlowania betonu oraz wypełniania ubytków, porów i kawern w betonie – także metodą natrysku.

Zastosowanie

Do miejscowego szpachlowania betonu oraz wypełniania ubytków, porów i kawern w betonie do głębokości 3 mm. Do wygładzania nierówności przy naprawie betonu. Do modelowania betonu płukanego i fakturowanego. Do napraw konstrukcji: betonowych, żelbetowych i sprężonych, w inżynierii komunikacyjnej.

Właściwości

  • Łatwa w przygotowaniu i obróbce
  • Możliwość ściągnięcia prawie „do zera”
  • Bardzo wydajna
  • Może być stosowana metodą natrysku
  • Posiada optymalny czas zachowania właściwości roboczych
  • Do wykonywania warstw grubości do 3 mm.
  • Maks. uziarnienie 0,2 mm

Spoiwo

Zaprawa cementowa modyfikowana tworzywem sztucznym.

Wielkość opakowań

Worek 25 kg

Składowanie

Przechowywać w suchym miejscu przez okres do 9 miesięcy. W tym czasie zachowuje zredukowaną zawartość chromianów Cr VI.

Największy rozmiar ziarna

0,2 mm

Gęstość objętościowa świeżej zaprawy

ok. 1.850 kg/m3

Właściwości związanej zaprawy

(wartość średnia)
Przyczepność po 28 dniach > 1,0 N/mm2

Odpowiednie podłoża

Normalny, ciężki i lekki beton oraz powierzchnie reprofilowane szpachlówkami Disbocret. Minimalna wytrzymałość podłoża na odrywanie musi wynosić średnio 1,0 N/mm2, najmniejsza wartość nie może być niższa od 0,5 N/mm2.

Przygotowanie podłoża

Głębsze ubytki (>3 mm) naprawić przy użyciu odpowiednich zapraw Disbocret® do reprofilowania betonu. Beton musi być nośny, czysty i pozbawiony luźnych cząstek. Substancje zmniejszające przyczepność (np. stare warstwy malarskie, oleje, tłuszcze) usunąć przy pomocy odpowiednich metod.

Beton musi być wolny od składników przyspieszających korozję (np. chlorków) oraz oczyszczony do stopnia umożliwiającego odpowiednie przyleganie zaprawy do kruszywa. Przed przystąpieniem do obróbki podłoże lekko zwilżyć. Zaprawę nanosić na matowo wilgotne podłoże.

Przygotowanie materiału

Do pojemnika wlać odmierzoną ilość wody i stopniowo wsypywać odpowiednią ilość suchej zaprawy stale mieszając wolnoobrotowym mieszadłem elektrycznym (maks. 400 obr./min.). Mieszać jeszcze ok. 3 min do uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek masy. Po ok. 2 minutach dojrzewania ponownie krótko zamieszać.

Proporcja mieszania

Sucha zaprawaWoda
1 część wagowaok. 0,32–0,34 części wagowych
Worek 25 kg8,25 l

Sposób nakładania

Szpachlówkę nanosić odpowiednią pacą lub kielnią, silnie zagęścić i wygładzić. Porowate podłoża wcześniej wstępnie przeszpachlować.

Aby zachować istniejącą fakturę podłoża szpachlówkę ściągać gumową raklą „do zera”. Disbocret® 506 Planspachtel można także natryskiwać metodą mokrą (np. PFT N2V).

Unikać przyspieszonego schnięcia na skutek bezpośredniego nasłonecznienia, wysokiej temperatury i wiatru - zastosować odpowiednie środki pielęgnacji. Jako środek zapobiegający przedwczesnemu wysychaniu może być stosowany (po 1-3 godzinach) CapSol LF Konzentrat (1:2 rozcieńczony wodą).

Grubość warstwy

Praktycznie min. prawie 0 mm, maksimum 3 mm. Grubsze warstwy nakładać wielowarstwowo.

Zużycie

Ok. 1,0 – 1,4 kg/m2 zaprawy suchej na 1 mm grubości.

Czas przydatności do obróbki po rozrobieniu, zmieszaniu

W temp. 20° C ok. 60 min.

Warunki obróbki

Temperatura stosowania:
Materiału, otoczenia i podłoża minimum 5°C, maksymalnie 30°C.

Czas schnięcia

Przerwa technologiczna przy temp. 20°C przed nanoszeniem kolejnych warstw ochronnych wynosi co najmniej:
6 godz. -  dla farby do betonu Disbocret® 515 Betonfarbe      
12 godz. - dla farby do betonu Disbocret® 518 Flex-Finisch
Inne materiały powłokowe można nakładać najwcześniej po upływie 1 dnia.

Czyszczenie narzędzi

Po użyciu myć wodą.

Opinie specjalistyczne

Aprobata Techniczna IBDiM – AT/2009-03-2468 Zestaw materiałów do napraw betonu DISBOCRET Betonschutz.

Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)

Działa drażniąco na skórę. Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pyłu. Unikać zanieczyszczenia oczu i skóry. Zanieczyszczone oczy przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Zanieczyszczoną skórę przemyć natychmiast dużą ilością wody. Nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza – pokazać opakowanie lub etykietę.

Utylizacja

Do utylizacji nadają się jedynie całkowicie opróżnione opakowania. Opakowania zawierające resztki materiału utylizować zgodnie z obowiązującymi lokalnie przepisami. Stwardniałe resztki usuwać jak odpady budowlane.

Giscode

ZP 1

Bliższe informacje

Patrz karta charakterystyki wyrobu.

Doradztwo techniczne

W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania wszystkich występujących w praktyce podłoży. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, pomocnym może okazać się kontakt z naszym Działem technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.

Infolinia

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl