caparol_pim_import/caparol_pl/products/image/17969/020004_Disbocret_505_Feinspachtel.png

Disbocret 505 Feinspachtel

Modyfikowana, cementowa, drobnoziarnista szpachlówka do pełno-powierzchniowego lub miejscowego szpachlowana betonu. Także do natryskiwania na mokro.

Zastosowanie

Do naprawy uszkodzonych miejsc i pęknięć do 5 mm, do wypełniania porów oraz szpachlowania całych powierzchni. W połączeniu z produktem Disbon 760 Baudispersion masa do modelowania i odtwarzania betonu licowego i fakturowego.

Właściwości

  • Łatwa w przygotowaniu i obróbce.
  • Wydajna
  • Doskonała w nakładaniu maszynowym
  • Do filcowania na sucho
  • Grubości warstw od 1–5 mm. Uziarnienie: 0,4 mm
  • Spełnia wymagania EN 1504-3: Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne
    Sprawdzona w systemie z Disbocret® 515 Beton­farbe jako OS-C i w połączeniu z  Disbocret® 518 Flex-Finish jako OS-D II.

Spoiwo

Zaprawa cementowa z dodatkami uszlachetniającymi.

Wielkość opakowań

Worek 25 kg; (możliwość dostawy w silosach).

Składowanie

Przechowywać w suchym miejscu przez okres do 9 miesięcy. W tym czasie zachowuje zredukowaną zawartość chromianów Cr VI.

Największy rozmiar ziarna

0,4 mm

Gęstość objętościowa świeżej zaprawy

ok. 1.900 kg/m3

Właściwości związanej zaprawy

(wartość średnia)
Przyczepność po 28 dniach > 1,3 N/mm2

Odpowiednie podłoża

Normalny, ciężki i lekki beton jak również powierzchnie reprofilowane zaprawami Disbocret. Minimalna wytrzymałość odłoża na odrywanie musi wynosić średnio 1,0 N/mm2, najmniejsza  wartość nie może być niższa od 0,5 N/mm2.

Przygotowanie podłoża

Stal zbrojeniową zabezpieczyć środkiem antykorozyjnym Disbocret® 502 Protec plus zgodnie z obowiązującymi przepisami. Głębsze ubytki (>5 mm) naprawić przy użyciu odpowiednich zapraw Disbocret® do reprofilowania betonu. Beton musi być nośny, czysty i pozbawiony luźnych cząstek. Substancje zmniejszające przyczepność (np. stare warstwy malarskie, oleje, tłuszcze) usunąć przy pomocy odpowiednich metod.

Beton musi być wolny od składników przyspieszających korozję (np. chlorków) oraz oczyszczony do stopnia umożliwiającego odpowiednie przyleganie zaprawy do kruszywa. Przed przystąpieniem do obróbki podłoże lekko zwilżyć. Zaprawę nanosić na matowo wilgotne podłoże.

Przygotowanie materiału

Do pojemnika wlać odmierzoną ilość wody i stopniowo wsypywać odpowiednią ilość suchej zaprawy stale mieszając wolnoobrotowym mieszadłem elektrycznym (maks. 400 obr./min.). Mieszać jeszcze ok. 3 min do uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek masy. Po ok. 2 minutach dojrzewania ponownie krótko zamieszać.

Proporcja mieszania

Sucha zaprawaWoda
1 część wagowaok. 0,25-0,27 części wagowych
25 kg worek6,25–6,75 l

Jako masa do modelowania:
Sucha zaprawaWodaDisbon 760 Baudispersion
1 część wagowa0,09 części wagowych0,16 części wagowych
25 kg Sackca. 2 l4 l

Sposób nakładania

Szpachlówkę nanosić pacą lub kielnią i silnie zagęścić. Porowate podłoża wcześniej wstępnie przeszpachlować. Disbocret® 505 Feinspachtel można także natryskiwać metodą mokrą (np. PFT N2V).

Unikać przyspieszonego schnięcia na skutek bezpośredniego nasłonecznienia, wysokiej temperatury i wiatru - zastosować odpowiednie środki pielęgnacji. Jako środek zapobiegający przedwczesnemu wysychaniu może być stosowany (po 1-3 godzinach) CapaSol Konzentrat LF (1:2 rozcieńczony wodą).
 

Grubość warstwy

Minimum 1 mm, maksimum 5 mm.
Grubsze warstwy nakładać wielowarstwowo.

Zużycie

Ok. 1,6 kg/m2/mm suchej zaprawy.

Czas przydatności do obróbki po rozrobieniu, zmieszaniu

Przy 20°C ok. 30 minut.

Warunki obróbki

Materiału, otoczenia i podłoża minimum 5°C, maksymalnie 30°C.

Czas schnięcia

Czas przerwy przy 20°C przed nanoszeniem kolejnych warstw ochronnych wynosi co najmniej: dla farby do betonu Disbocret® 515 Betonfarbe 6 godz., dla materiału Disbocret® 518 Flex-Finisch 12 godz. Inne materiały powłokowe nakładać najwcześniej po upływie 1 dnia.

Czyszczenie narzędzi

Po użyciu myć wodą.

Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)

Działa drażniąco na skórę. Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pyłu. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Zanieczyszczone oczy przemyć  dużą  ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Zanieczyszczoną skórę przemyć natychmiast dużą ilością wody. Nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza, pokazać opakowanie lub etykietę.

Utylizacja

Do utylizacji nadają się jedynie całkowicie opróżnione opakowania. Opakowania zawierające resztki materiału utylizować zgodnie z obowiązującymi lokalnie przepisami.            

Giscode

ZP 1

Bliższe informacje

Patrz karta charakterystyki wyrobu.

Znakowanie CE

PN-EN 1504-3: "Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności – Część 3: Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne.

Produkty zgodne z w/w normami podlegają znakowaniu CE.

Doradztwo techniczne

W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania wszystkich występujących w praktyce podłoży. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, pomocnym może okazać się kontakt z naszym Działem technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.

Infolinia

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl