caparol_pim_import/caparol_pl/products/image/242641/065875_002_PL.png

DisboCRET 547 Konstruktionsmörtel

Cementowa zaprawa naprawcza do reprofilowania dynamicznie obciążonych powierzchni betonowych. Przystosowana do aplikacji ręcznej i natryskiem, klasa materiału A1.

Zastosowanie

Zaprawa do naprawy głębokich uszkodzeń i pęknięć w betonie oraz do pokrywania całych powierzchni betonu, np. do podnoszenia poziomu warstwy betonowej. Do do kluczowych napraw statycznie obciążonych elementów betonowych uszkodzonych przez chlorek, na przykład podpór na parkingach i garażach podziemnych.
Do naprawy żelbetowych elementów konstrukcyjnych.

Właściwości

  • materiał łatwy w przygotowaniu i obróbce
  • niski stosunek cementowo-wodny (W/Z)
  • odporny na mróz i działanie soli drogowej
  • zapobiega przenikaniu CO2 i wilgoci
  • do wykonywania warstw o gr. 10 - 50 mm
  • odpowiada klasie M3 według RiLi-SIB i XStat według DAfStb RiLI IH
  • do stosowania jako PCC i SPCC
  • spełnia wymagania EN 1504-3: naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne
  • nie palna, klasa A1 według EN 13501-1:1:2007+A1:2009

Przypisanie klasy ekspozycji według DIN EN 206-1 i DI EN 1992-1-1:
XO, XC 1 - XC 4, XD 1 - XD 3, XS 1 - XS 3, XF 1 - XF 4, XA 1, XALL, XDYN, XSTAT,  XBW, XW 2

Spoiwo

Zaprawa do napraw na bazie cementu

Wielkość opakowań

25 kg worek

Składowanie

Przechowywać w suchym miejscu przez co najmniej 12 miesięcy od daty produkcji.

Granulacja

2 mm

Gęstość objętościowa świeżej zaprawy

ok. 2.200 kg/m3

Właściwości związanej zaprawy

(po 28 dniach) 
Wytrzymałość na ściskanie: > 50 N/mm2
Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu: > 8 N/mm2
Wytrzymałość na oderwanie: > 2,0 N/mm2
Moduł Younga: > 30.000 N/mm2

Wymagany stan podłoża

Beton

Przygotowanie podłoża

Luźne i nieprzywierające części, takie jak zawiesina cementowa (mleczko cementowe), zanieczyszczenia itp., usunąć odpowiednimi metodami, np. śrutowanie aż do struktury kruszywa.
Należy zagwarantować odpowiednią odporność na odrywanie (średnio 1,5 N / mm2, minimalna pojedyńcza wartość powinna być nie mniejsza niż 1,0 N / mm2). Krawędzie punktów przebicia muszą być sfazowane 45–60 °. Celem zabezpieczenia antykorozyjnego, stal zbrojeniową oczyścić z korozji przez piaskowanie do stopnia czystości czystości SA 2 ½ zgodnie z DIN EN ISO 12944-4 i pokryć środkiem DisboCRET 502 zgodnie z kartą techniczną produktu.
Podłoże betonowe wstępnie zwilżyć aż do nasycenia kapilarnego.

Przygotowanie materiału

Do pojemnika wlać odmierzoną ilość wody i stopniowo wsypywać odpowiednią ilość suchej zaprawy
stale mieszając wolnoobrotowym mieszadłem elektrycznym (maks. 400 obr./min.). Mieszać jeszcze
ok. 3 min do uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek masy. Dodać pozostałą wodę według
zapotrzebowania i mieszać kolejne 2 minuty aż do uzyskania jednorodnej zaprawy.

Proporcja mieszania

Sucha zaprawaWoda
1 część wagowa0,12 części wagowej
25 kg worek3,00 l

Sposób nakładania

Aplikacja ręczna (PCC):
DisboCRET 502 nakładać według zaleceń na przygotowany beton jako warstwę sczepną. Następnie DisboCRET 547 nakładać kielnią lub szpachlą metodą mokrym w mokre w warstwę szczepną. Głębokie ubytki na pionowych powierzchniach uzupełniać warstwowo. 

Aplikacja natryskiem:
Zaprawę można natryskiwać za pomocą pomp ślimakowych z przekładniami o zmiennej prędkości, które są odpowiednie do tego zastosowania (np. InoBeam F 21, Inotec). Mostek szczepny nie jest wymagany. Należy trzymać dyszę rozpylającą w odległości ok. 50 cm możliwie prostopadle do powierzchni aplikacji. Pierwsza warstwa zaprawy natryskiwana jest z wysoką wydajnością sprężonego powietrza w celu uzyskania przyczepności kleju. Kolejne warstwy nakłada się z prędkością dostosowaną do położenia odpowiedniego elementu i odpowiedniego dopasowania natężenia sprężonego powietrza. Wykończenie i wygładzenie powierzchni można wykonać natychmiast po zakończeniu natryskiwania. Wymagana sprężarka powietrza: 5 m³ / min, 5 barów.

Obróbka końcowa:

Świeżą zaprawę należy zabezpieczyć po zakończeniu pracy przed zbyt szybkim odparowaniem wody pod wpływem działania światła słonecznego, wysokich temperatur i przeciągów. Odpowiednie metody oczyszczania to: natrysk wody, folie, okładki z arkuszy jutowych, folie termiczne.

Grubość warstwy

Co najmniej 10 mm, max. 50 mm (w 2 warstwach)

Zużycie

Suchej zaprawy ok 2,0 kg/mm/m2.

Czas przydatności do obróbki po rozrobieniu, zmieszaniu

Przy 20 °C ok. 45 minut.

Warunki obróbki

Temperatura materiału, otoczenia i podłoża:
Co najmniej 5 °C, maks 35 °C.

Czyszczenie narzędzi

Po użyciu wodą.

Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)

Tylko dla użytkownika profesjonalnego.

Działa drażniąco na skórę. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Nie wdychać pyłu lub mgły. Dokładnie umyć ręce po użyciu. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Stosować rękawice ochronne/ ochronę oczu. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.

Utylizacja

Może być po zatężeniu składowany, gdy jest to zgodne z miejscowymi przepisami.

Giscode

ZP 1

Bliższe informacje

Patrz karta charakterystyki wyrobu.

Znakowanie CE

ce-logo
0921
Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50,
64372 Ober-Ramstadt
20
DIS-547-016197
EN 1504-3:2005

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Część 3: Naprawy konstrukcyjne i
niekonstrukcyjne

 EN 1504-3: ZA.1a
Wytrzymałość na ściskanieKlasa R4
Zaw. jonów chlorkowych≤ 0,05%
Przyczepność≥ 2,0 MPa
Kurczenie / pęcznienie≥ 2,0 MPa
Odporność na karbonatyzacjęNPD
Moduł sprężystości≥ 20 GPa
Reakcja na ogieńKlasa A1

EN 1504-3 

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Część 3: Naprawy konstrukcyjne i
niekonstrukcyjne.
Norma określa wymagania dotyczące cech identyfikacyjnych, właściwości użytkowych (w tym
trwałości) oraz bezpieczeństwa stosowania wyrobów i systemów przeznaczonych do konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych napraw betonu konstrukcyjnegoProdukty odpowiadające w.w. normie powinny być oznakowane znakie CE.

Infolinia

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl

Informacje techniczne