caparol_pim_import/caparol_pl/products/image/195596/057150_Disbocret_507_MultiTec-Moertel_25kg_1_PL.png

Disbocret 507 MultiTec-Mörtel

Uniwersalna, szybko wiążąca zaprawa naprawcza z aktywną ochroną antykorozyjną i do reprofilowania betonu w jednym cyklu roboczym. Nie wymaga stosowania stosowania dodatkowych środków antykorozyjnych i sczepnych.

Zastosowanie

Do naprawy pęknięć i ubytków lokalnych w żelbecie bez stosowania dodatkowej ochrony antykorozyjnej i mostków szczepnych. Musi istnieć min. 1 cm grubości warstwa otuliny zbrojenia (ew. należy ją wykonać). Jeżeli grubość otuliny wynosi <1,0 cm należy zastosować środek Disboctet 502 Pro­tec Plus jako warstwę antykorozyjną. Docelowo powierzchnia musi zostać pokryta systemem do ochrony powierzchni betonu Disbocret® i (miejscową) warstwą szpachlówki lub odpowiednim systemem dociepleniowym.

Właściwości

 • Nie wymaga stosowania dodatkowej ochrony antykorozyjnej 
 • Nie wymaga stosowania dodatkowej warstwy sczepnej
 • Łatwa w nakładaniu.
 • Do filcowania
 • Krótki czas wiązania
 • Krótkie przerwy między cyklami roboczymi
 • Bardzo dobra stabilność
 • Doskonale nadaje się na pionowe powierzchnie oraz poziome (stropy)
 • Bardzo szczelna
 • Łatwość wykonania
 • Dla grubości warstwy od 3–40 mm, uziarnienie: 1 mm
 • Odpowiada klasie zapraw M1 według RiLi-SIB
 • Spełnia wymagania EN 1504-3: Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne

Spoiwo

Zaprawa cementowa modyfikowana tworzywem sztucznym.

Wielkość opakowań

10 kg wiaderko, 25 kg worek

Składowanie

Przechowywać w suchym miejscu przez okres do 6 miesięcy. W tym czasie zachowuje zredukowaną zawartość chromianów.

Granulacja

1 mm

Właściwości związanej zaprawy

(Mittelwerte nach 28 Tagen)
Festmörtelrohdichte: ca. 1.900 kg/m³
Druckfestigkeit: ca. 30,0 N/mm2
Biegezugfestigkeit: ca. 8,0 N/mm2
Abreißfestigkeit: > 1,5 N/mm2

Wymagany stan podłoża

Stal zbrojeniowa i beton.
Minimalna wytrzymałość podłoża na odrywanie musi wynosić średnio 1,5 N/mm2, najmniejsza wartość nie może być niższa niż 1,0 N/mm2.

Przygotowanie podłoża

Stal zbrojeniową oczyścić z rdzy wg PN EN ISO 12994-4 (lub ISO 8501-1) do stopnia SA 21/2, a następnie odpylić i odtłuścić.

Beton musi być nośny, czysty i pozbawiony luźnych cząstek. Substancje zmniejszające przyczepność (np. stare warstwy malarskie, oleje, tłuszcze) usunąć przy pomocy odpowiednich metod.

Beton musi być wolny od składników przyspieszających korozję (np. chlorków) oraz oczyszczony do stopnia umożliwiającego odpowiednie przyleganie zaprawy do kruszywa. Krawędzie ubytków wyprofilować pod kątem 45 - 60º. Przed przystąpieniem do obróbki podłoże lekko zwilżyć. Zaprawę nanosić na matowo wilgotne podłoże.

Przygotowanie materiału

Do pojemnika wlać odmierzoną ilość wody i stopniowo wsypywać odpowiednią ilość suchej zaprawy stale mieszając wolnoobrotowym mieszadłem elektrycznym (maks. 400 obr./min.). Mieszać jeszcze ok. 3 min do uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek masy.

Proporcja mieszania

Sucha zaprawaWoda
1 część wagowa0,13 części wag.
25 kg worek3,25 l

Sposób nakładania

Zaprawę nanosić pacą lub kielnią i silnie zagęścić. Materiał nałożyć najpierw cienką warstwą wcierając w podłoże, aby uzyskać dobre pokrycie i przyleganie do podłoża. Ubytki wypełnić warstwowo. Przed filcowaniem nie zwilżać.

Unikać przyspieszonego schnięcia na skutek bezpośredniego nasłonecznienia, wysokiej temperatury i wiatru - zastosować odpowiednie środki ochrony lub pielęgnacji.
Odpowiednio wcześnie naniesiona warstwa szpachlówki stanowi jedną z metod pielęgnacji zaprawy MultiTec-Mörtel.
Zmieniające się warunki w czasie wysychania zaprawy mogą powodować widoczne po wyschnięciu różnice kolorystyczne. Nie wpływa to na właściwości techniczne powłoki.
Deskowanie pomocnicze wykonać zgodnie z przyjętą techniką.

Grubość warstwy

Minimum 3 mm, maksimum 40 mm. Grubsze warstwy nakładać warstwowo

Zużycie

Ok. 1,6 kg/m2/mm suchej zaprawy.

Czas przydatności do obróbki po rozrobieniu, zmieszaniu

Przy 20° C ok. 20 minut.
Wyższe temperatury skracaja a niższe wydłużają czas przydatności do obróbki.

Warunki obróbki

Temperatura materiału, otoczenia i podłoża:
Co najmniej 5° C, maks. 30° C.

Czyszczenie narzędzi

Wodą po użyciu.

Opinie specjalistyczne

Aktualne informacje po uprzednim zapytaniu.

Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)

Działa drażniąco na skórę. Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pyłu. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Zanieczyszczone oczy przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Zanieczyszczoną skórę przemyć natychmiast dużą ilością wody. Nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza – pokazać opakowanie lub etykietę.

Utylizacja

Do utylizacji nadają się jedynie całkowicie opróżnione opakowania. Stwardniałe resztki usuwać jak odpady budowlane.

Giscode

ZP 1

Bliższe informacje

Patrz karta charakterystyki wyrobu.

Znakowanie CE

ce-logo
Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50
64372 Ober-Ramstadt
Werk 20647
09
DIS-507-002975
EN 1504-3:2005
Produkt zastępujący beton do napraw konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych.
 EN 1504-3: ZA.1a
Wytrzymałość na ściskanieKlasa R1
Zawartość jonów chlorkowych<0,05%
Przyczepność>0,8 MPa
Ograniczony skurcz / pęcznienie>0,8 MPa
Odporność na karbonatyzacjęNPD
Moduł sprężystościNPD
Reakcja na ogieńKlasa E

EN 1504-3 
Norma "Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności – Część 3: Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne" przedstawia wymagania dla produktów służących do naprawy konstrukcji betonowych.

Produkty odpowiadające powyższej normie należy znakować znakiem CE na opakowaniu oraz jako załącznik do deklaracji właściwości użytkowych.

Infolinia

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl