Disbocret 504 Feinmörtel

Zaprawa naprawcza do reprofilowania elementów z betonu i żelbetu. Łatwa w użyciu, do natrysku metodą na sucho i na mokro.

Zastosowanie

Do wypełniania uszkodzonych miejsc i pęknięć w betonie oraz do pełno- powierzchniowego szpachlowania np. celem zwiększenia grubości otuliny. Do napraw konstrukcji: betonowych, żelbetowych i sprężonych, w inżynierii komunikacyjnej, nie wpływających na statykę.  

Właściwości

  • Łatwe przygotowanie- także maszynowe
  • Bardzo dobra stabilność
  • Wysoka wydajność
  • Niepalna A1 wg DIN 4102
  • Do warstw grubości 5 -40 mm. Max. ziarno 2 mm.
  • Zaprawa M1 wg RiLI-SiB.
  • Kontrolowana jakość - posiada aprobatę techniczną IBDiM
  • Spełnia wymagania normy EN 1504-3

Spoiwo

Zaprawa cementowa z dodatkami uszlachetniającymi.

Wielkość opakowań

Worek 25 kg

Składowanie

Przechowywać w suchym miejscu przez okres do 9 miesięcy. W tym czasie zachowuje zredukowaną zawartość chromianów Cr VI.

Największy rozmiar ziarna

2 mm

Gęstość objętościowa świeżej zaprawy

ok. 2.100 kg/m3

Właściwości związanej zaprawy

(Wartości średnie po 28 dniach)
Gęstość zaprawy związanej: ok. 2.000 kg/m³
Wytrzymałość na ściskanie: ok. 30 N/mm2
Wytrzymałość na zginanie przy rozciąganiu: > 6,5 N/mm2
Przyczepność: > 1,5 N/mm2

Odpowiednie podłoża

Normalny, ciężki i lekki beton. Minimalna wytrzymałość podłoża na odrywanie musi wynosić średnio 1,5 N/mm2, najmniejsza wartość nie może być niższa od 1,0 N/mm2.

Przygotowanie podłoża

Stal zbrojeniową zabezpieczyć środkiem antykorozyjnym Disbocret® 502 Protec plus. Przy stosowaniu ręcznym podłoże przygotować szlamem sczepnym Disbocret® 502 Protec plus. Następnie zastosować zaprawę Disbocret® 504 Feinmörtel metodą „mokrym w mokre”. Stosowanie natrysku na mokro lub na sucho nie wymaga warstwy sczepnej. Jako środka antykorozyjnego użyć Disbocret® 502 Protec plus.

Beton musi być nośny, czysty i pozbawiony luźnych cząstek. Substancje zmniejszające przyczepność (np. stare warstwy malarskie, oleje, tłuszcze) usunąć przy pomocy odpowiednich metod. Beton musi być wolny od składników przyspieszających korozję (np. chlorków) oraz oczyszczony do stopnia umożliwiającego odpowiednie przyleganie zaprawy do kruszywa. Krawędzie ubytków wyprofilować pod kątem 45 - 60°. Przed przystąpieniem do obróbki podłoże lekko zwilżyć. Zaprawę nanosić na matowo wilgotne podłoże.

Przygotowanie materiału

Do pojemnika wlać odmierzoną ilość wody i stopniowo wsypywać odpowiednią ilość suchej zaprawy stale mieszając wolnoobrotowym mieszadłem elektrycznym (maks. 400 obr./min.). Mieszać jeszcze ok. 3 min do uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek masy.

Proporcja mieszania

Sucha zaprawaWoda
1 część wagowa0,12–0,15 części wagowych
25 kg worek3,00–3,75 l

Sposób nakładania

Zaprawę nanosić pacą lub kielnią na warstwę sczepną metodą „mokrym w mokre” i silnie zagęścić. Głębokie ubytki na płaszczyznach pionowych naprawić w sposób warstwowy. Unikać przyspieszonego schnięcia na skutek bezpośredniego nasłonecznienia, wysokiej temperatury i wiatru - zastosować odpowiednie środki pielęgnacji. Deskowanie pomocnicze wykonać zgodnie z przyjętymi zasadami sztuki budowlanej. Odpowiednio wcześnie naniesiona warstwa szpachli stanowi jedną z metod pielęgnacji zaprawy.
Zaprawę drobnoziarnistą Disbocret® 504 Feinmörtel można nanosić metodą natrysku suchego (np. Aliva, Jetmaster) lub mokrego (np. PFT N2V).
Stosując metodę natrysku mokrego można można ustawić konsystencję zaprawy poprzez zwiększenie ilości dodawanej wody (maksymalnie 4 l).

Grubość warstwy

Ubytki miejscowe:
5–40 mm

Warstwa na całej powierzchni:
5–20 mm
Grubsze warstwy nakładać warstwowo.

Zużycie

Ok. 1,8 kg/m2 zaprawy suchej na 1 mm grubości warstwy.

Czas przydatności do obróbki po rozrobieniu, zmieszaniu

W temp. 20°C ok. 60 min.

Warunki obróbki

Temperatura stosowania:
Materiału, otoczenia i podłoża minimum 5°C, maksymalnie 35°C.

Czyszczenie narzędzi

Po użyciu myć wodą.

Opinie specjalistyczne

Aprobata Techniczna IBDiM – AT/2009-03-2468 Zestaw materiałów do napraw betonu DISBOCRET Betonschutz.

Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)

Działa drażniąco na skórę. Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pyłu. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Zanieczyszczone oczy przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Zanieczyszczoną skórę przemyć natychmiast dużą ilością wody. Nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza – pokazać opakowanie lub etykietę.

Utylizacja

Do utylizacji nadają się jedynie całkowicie opróżnione opakowania. Opakowania zawierające resztki materiału utylizować zgodnie z obowiązującymi lokalnie przepisami. Stwardniałe resztki usuwać jak odpady budowlane.

Giscode

ZP 1

Bliższe informacje

Patrz karta charakterystyki wyrobu.

Znakowanie CE

EN 1504-3
Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych –Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności – Część 3: Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne.

Doradztwo techniczne

W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania wszystkich występujących w praktyce podłoży. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, pomocnym może okazać się kontakt z naszym Działem technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.

Infolinia

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl