caparol_pim_import/caparol_pl/products/image/179270/054114_Disbocret_502_Protec_plus_25kg_PL.png

Disbocret 502 Protec plus

Modyfikowana, cementowa zaprawa antykorozyjna oraz szlam zwiększający przyczepność w naprawach betonu.

Zastosowanie

Środek antykorozyjny do stali zbrojeniowej oraz szlam zwiększający przyczepność pomiędzy betonem a zaprawami naprawczymi Disbocret.

Właściwości

  • Środek antykorozyjny i sczepny w jednym.
  • Łatwy w przygotowaniu - wystarczy wymieszać z wodą.
  • Bardzo łatwy w stosowaniu.
  • Krótki czas przerwy pomiędzy poszczególnymi cyklami roboczymi.
  • Także na wilgotne podłoża.
  • Odporny na mróz i działanie soli.
  • Doskonale przyczepny do wszystkich rodzajów betonu.
  • Kontrolowana jakość. Spełnia wymagania EN 1504-7: Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych

Spoiwo

Zaprawa cementowa modyfikowana tworzywem sztucznym.

Wielkość opakowań

10 kg wiadro, 25 kg worek

Składowanie

Przechowywać w suchym miejscu przez okres do 9 miesięcy. W tym czasie zachowuje zredukowaną zawartość chromianów.

Gęstość objętościowa świeżej zaprawy

ok. 2.100 kg/m3

Przyczepność

28 d > 1,5 N/mm2

Odpowiednie podłoża

Stal zbrojeniowa i beton. Minimalna wytrzymałość podłoża na odrywanie musi wynosić średnio 1,5 N/mm2, najmniejsza wartość nie może być niższa od 1,0 N/mm2.

Przygotowanie podłoża

Stal zbrojeniową oczyścić z rdzy wg PN EN ISO 12994-4 (lub ISO 8501-1) do stopnia SA 21/2, a następnie odpylić i odtłuścić.

Beton musi być nośny, czysty i pozbawiony luźnych cząstek. Substancje zmniejszające przyczepność (np. stare warstwy malarskie, oleje, tłuszcze) usunąć przy pomocy odpowiednich metod. Beton musi być wolny od składników przyspieszających korozję (np. chlorków) oraz oczyszczony do stopnia umożliwiającego odpowiednie przyleganie zaprawy do kruszywa. Krawędzie ubytków wyprofilować pod kątem 45 - 60º. Przed przystąpieniem do obróbki podłoże lekko zwilżyć. Zaprawę nanosić na matowo wilgotne podłoże.

Przygotowanie materiału

Do pojemnika wlać odmierzoną ilość wody i stopniowo wsypywać odpowiednią ilość suchej zaprawy stale mieszając wolnoobrotowym mieszadłem elektrycznym (maks. 400 obr./min.). Mieszać jeszcze ok. 3 min do uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek masy, nadającej się do nakładania pędzlem

Proporcja mieszania

Zastosowanie jako ochrona antykorozyjna:
Sucha zaprawa
1 częsć wag.
25 kg worek
10 kg wiadro
Woda
0,16 części wag.
4,0 l
1,6 l
Zastosowanie jako mostek szczepny:
Sucha zaprawa
1 część wag.
25 kg worek
10 kg wiadro
Woda
0,18 część wag. 
4,5 l
1,8 l

Sposób nakładania

Jako ochrona antykorozyjna:
Pierwszą warstwę antykorozyjną nanosić obficie pędzlem bezpośrednio po oczyszczeniu stali z rdzy. Drugą warstwę ochronną należy nałożyć po upływie 4 do maks. 48 godz. Pamiętać o całkowitym i dokładnym pokryciu stali zbrojeniowej. Po stwardnieniu drugiej warstwy (ok. 24 godz.) można wykonać warstwę sczepną.

Jako warstwa sczepna:
Nanosić równomiernie na przygotowane podłoże szczotką. Zamykać pory i intensywnie wcierać. Zaprawy naprawcze nanosić metodą „mokrym w mokre”. W przypadku wyschnięcia warstwy sczepnej, np. na skutek nie planowanych przerw w pracy, należy ją całkowicie wysuszyć, a przed dalszą obróbką nanieść kolejną warstwę sczepną.

Grubość warstwy

Warstwa antykorozyjna musi mieć min. 1 mm grubości.

Zużycie

Warstwa antykorozyjna:
Ok. 160 g/m suchej zaprawy na 1 mb stali Ø 16 mm.

Warstwa szczepna:
Ok. 1,6–2,0 kg/m2 suchej zaprawy w zależności od rodzaju podłoża.

Czas przydatności do obróbki po rozrobieniu, zmieszaniu

Przy 20°C ok. 60 minut.

Warunki obróbki

Temperatura materiału, otoczenia i podłoża:
Min. 5°C, maks. 35°C.

Czyszczenie narzędzi

Wodą natychniast po użyciu.

Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)

Działa drażniąco na skórę. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Nie wdychać pyłu lub mgły. Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież. Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.

Utylizacja

Do utylizacji nadają się jedynie całkowicie opróżnione opakowania. Opakowania zawierające resztki materiału utylizować jak odpady budowlane. 

Dopuszczalna zawartośc LZO

Ten produkt zawiera < 1 g/l LZO.

Giscode

ZP 1

Bliższe informacje

Patrz karta charakterystyki wyrobu.

Znakowanie CE

ce-logo
1119
Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50,
D-64372 Ober-Ramstadt
09
DIS-502-004157
EN 1504-7:2006
Produkt do chrony zbrojenia przed korozją
 EN 1504-7: ZA.1a

EN 1504-7

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - Część 7: Ochrona zbrojenia przed korozją.
Produkty zgodne z w/w normami podlegają znakowaniu CE.

Doradztwo techniczne

W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania wszystkich występujących w praktyce podłoży. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, pomocnym może okazać się kontakt z naszym doradcą technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.

Infolinia

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl