Disbocret Garagenfarbe

Najwyższej jakości, kryjąca rysy ochronna farba garażowa. Odporna na szorowanie na mokro – klasa 2 wg PN EN 13 300, wodorozcieńczalna, bezemisyjna i bezrozpuszczalnikowa.

Zastosowanie

  • Do stosowania na nowym, starym i naprawianym betonie i żelbecie szczególnie polecana do garaży podziemnych.
  • Do pokrywania rys powierzchniowych (< 0,1 mm) na gładkich lub fakturowanych powierzchniach betonowych.
  • Do nadawanie delikatnej faktury w przypadku gładkiego betonu licowego / elewacyjnego.
  • Także do powierzchni szpachlowanych oraz betonu pokrytego nośnymi, starymi warstwami malarskimi.

Farba wyłącznie do zastosowań wewnątrz pomieszczeń!

Właściwości

  • 2 klasa odporności na szorowanie na mokro wg PN EN 13 300.
  • Odporna na alkalia.
  • Pokrywa rysy powierzchniowe (niepracujące) < 0,1 mm.
  • Dyfuzyjna dla pary wodnej.
  • Hamuje wnikanie CO2 i SO2.

Spoiwo

Dyspersja akrylanu.

Wielkość opakowań

25 kg wiadro plastikowe
750 kg kontener

Barwa

Biała.

HBW: 97 (współczynnik odbicia światła rozproszonego)

Stopień połysku

Matowy

Składowanie

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu powyżej temp. 0°C. Okres przechowywania materiału w oryginalnie zamkniętych opakowaniach wynosi co najmniej 1 rok. Farbę z kontenera należy zużyć w ciągu miesiąca od jej otrzymania.

Gęstość

ok. 1,55 g/cm3

Zawartość składników stałych

ok. 64% wag.

Odpowiednie podłoża

Mineralne, chłonne podłoża jak normalny beton, szpachlówki Disbocret, tynki mineralne i stare powłoki malarskie.

Przygotowanie podłoża

Nośne podłoża:
(Minimalna wytrzymałość podłoża na odrywanie powinna wynosić ≥ 1,0 N/mm2). Podłoże musi być czyste i pozbawione luźnych cząstek. Zanieczyszczenia (brud, pył) usunąć strumieniem wody lub pary wodnej.

Nienośne podłoża:
Silnie zanieczyszczone lub pylące powierzchnie oczyści np. poprzez śrutowanie.

Powierzchnie pokryte  warstwami malarskimi:
Sprawdzić nośność powłoki. Nienośne i dyspersyjne elastyczne powłoki usunąć odpowiednią metodą np. zmywając wodą ze środkiem ciernym. Mocno przylegające, nie kredujące powłoki oczyścić np. strumieniem wody lub pary wodnej. Sprawdzić przyczepność starych powłok malarskich nie może być ona mniejsza niż ≥ 1,0 N/mm2. Ponieważ w praktyce spotykane są różne rodzaje starych powłok malarskich konieczne jest wykonanie powierzchni próbnej celem sprawdzenia funkcjonalności w układzie.

Ubytki (pory i raki):

Celem uzyskania równomiernej i wystarczająco grubej warstwy ochronnej po wstępnym przygotowaniu podłoża należy naprawić ubytki, pęknięcia oraz większe nierówności i szorstkości powierzchni przy użyciu odpowiednich do tego celu materiałów systemu Disbocret®.

Przygotowanie materiału

Farba dostarczana jest w postaci gotowej do użycia. Przed rozpoczęciem prac farbę dobrze wymieszać. W zależności od sposobu nanoszenia, rodzaju podłoża i warunków atmosferycznych farbę można rozcieńczyć dodając maks. 10% wody.

Sposób nakładania

Nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiwać. Agregat typu airless, średnica dyszy: 0,018 – 0,021 cala). Przy natryskiwaniu czyścić często filtry, aby zapobiec ich zatykaniu przez wypełniacze. Zwrócić uwagę na wykonanie możliwie równomiernej grubości warstwy.

Układ warstw

 Podłoże

 Warstwa gruntująca

 Chłonne podłoża mineralne (np. beton, tynki)

 Disboxan 450 Fassadenschutz

 Miejscowe szpachlowanie szpachlówką Disbocret® 505

 CapaSol LF Konzentrat
rozcieńczony wodą 1 : 2

 Pełno-powierzchniowe szpachlowanie szpachlówką Disbocret® 505 Feinspachtel

 bez gruntowania lub w razie potrzeby CapaSol LF Konzentrat
rozcieńczony wodą 1 : 2

 Powierzchnia Disbocret® 533

 bez gruntowania

 Stare, dobrze przylegające warstwy malarskie

 Capagrund Universal

 Dobrze przylegające warstwy lakiernicze

 Disbon 481 EP-Uniprimer

Zużycie

ok. 150-200 g/m2 na jedną warstwę

Warunki obróbki

Materiału, otoczenia i podłoża- minimum +5°C.

Względna wilgotność powietrza nie może przekraczać 80%. Temperatura podłoża musi być zawsze co najmniej o 3°C wyższa od temp. punktu rosy

Czas schnięcia

Pyłosucha: po ok. 4 godz.
Ponowne malowanie: po ok. 12 godz.

Dane dla temp. 20°C i przy względnej wilgotności powietrza wynoszącej 65%.

Czyszczenie narzędzi

Wodą natychmiast po użyciu.

Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)

Chronić przed dziećmi. Zanieczyszczone oczy przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Podczas natryskiwania nie wdychać oparów. Nie wprowadzać do kanalizacji, unikać zrzutów do środowiska.

Utylizacja

Do utylizacji nadają się jedynie całkowicie opróżnione opakowania. Opakowania zawierające resztki materiału utylizować zgodnie z obowiązującymi lokalnie przepisami.

Doradztwo techniczne

W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania wszystkich występujących w praktyce podłoży. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, pomocnym może okazać się kontakt z naszym Działem technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.

Infolinia

Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl