Disbocret 535 BetonLasur

Lazura do betonu płukanego i fakturowanego na zewnątrz. Może być stosowana do wykonywania bezbarwnych, ochronnych powłok laserunkowych. Nie zawiera rozpuszczalników.

caparol_pim_import/caparol_pl/products/image/223677/062858_DisboCRET_535_12_5_L_PL.png

Zastosowanie

Lazura ochronna przed wnikaniem szkodliwych substancji i wody, przeznaczona do stosowania na mocno obciążonym betonie: nowym, starym, naprawianym, płukanym, fakturowanym i surowym. Chroni powierzchnie przed porostem mchów oraz porażeniem algami i grzybami.

Właściwości

  • Bardzo łatwa w nakładaniu
  • Odporna na wpływ niekorzystnych czynników atmosferycznych
  • Odporna na działanie alkaliów
  • Odporna na promieniowanie UV
  • Łatwa w czyszczeniu
  • Szybkoschnąca
  • Chroni powierzchnie przed wietrzeniem i korozją
  • Dyfuzyjna dla pary wodnej
  • Hamuje wnikanie szkodliwych gazów  – CO2 i SO2

Spoiwo

Dyspersja akrylanu.

Wielkość opakowań

12,5 l Wiaderko plastikowe

Barwa

Bezbarwna. Może być podbarwiona w systemie ColorExpress na ponad 700 odcieni.

Stopień połysku

Matowy wg. PN EN 1062

Składowanie

Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Okres przechowywania materiału w oryginalnie zamkniętych opakowaniach wynosi min. 1 rok.

Gęstość

ok. 1,0 g/cm3

Zawartość składników stałych

ok. 34 % wagowo

Grubość warstwy suchej

ok. 30 µm/100 ml/m2

Opór dyfuzyjny µ (H2O)

3.500

Opór dyfuzyjny µ (CO2)

1.000.000

Grubość ekwiwalentnej warstwy powietrza równoważna dyfuzji SdH2O

ok. 0,28 m (przy 80 µm grubości suchej warstwy)

Grubość ekwiwalentnej warstwy powietrza równoważna dyfuzji SdCO2

ok. 80 m (przy 80 µm grubości suchej warstwy)

Przepuszczalność wody (wartość - w)

< 0,015 kg/(m2 · h0,5) klasa w3 (niska) wg. PN EN 1062

Odpowiednie podłoża

Beton, beton lekki i żelbet, powierzchnie szpachlowane szpachlami Disbocret®, tynki mineralne. Cementowe, wzbogacone tworzywem sztucznym masy wyrównawcze należy sprawdzić pod kątem przydatności do pokrycia (wykonać próbę).
Wytrzymałość podłoża na odrywanie musi wynosić średnio ≥1,0 N/mm2 ,nie może być mniejsza niż 0,5 N/mm2.

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być suche, nośne, pozbawione luźnych cząstek, pyłów, olejów, tłuszczów, oraz innych substancji zmniejszających przyczepność. Powierzchnie mocno zanieczyszczone np. warstwą mchów lub glonów oraz z pylącą lub szklistą warstwą mleczka cementowego należy poddać obróbce strumieniem piasku lub śrutowaniu. Podłoże musi być wolne od substancji przyspieszających korozję (np. chlorków). Ubytki, rysy, pory oraz nierówności i szorstkości powierzchni wyrównać przy użyciu odpowiednich materiałów z systemu Disbocret®. Miejsca wyrównywane mogą być mniej lub bardziej widoczne po nałożeniu lazury. Stopień widoczności zależy w dużym stopniu od tego w jaki sposób nałożono materiał wyrównujący powierzchnię.

Przygotowanie materiału

Gruntowanie: Disbocret® 535 BetonLasur rozcieńczyć dodając 20% wody. Rozcieńczony materiał mieszać, aż do powstania jednolitej postaci.

Warstwa pośrednia i końcowa:
Disbocret® 535 BetonLasur jest gotowy do użycia. Przed użyciem dokładnie wymieszać. W celu wykonania warstwy laserunkowej Disbocret® 535 podbarwić mechanicznie w systemie ColorExpress.

Sposób nakładania

Disbocret® 535 BetonLasur nakładać pędzlem lub wałkiem. Zaleca się nakładanie lazury całopowierzchniowo miękkimi szczotkami (np. szczotka owalna lub płaska) krótkimi ruchami krzyżowymi. Po krótkiej przerwie nanieść za pomocą szczotki lazurę, wygładzić i nadać jej ostateczny wygląd np. sucha miękką szczotką. Nie nakładać w warunkach bezpośredniego nasłonecznienia, w czasie deszczu, przy silnym wietrze oraz na rozgrzane podłoże itp. W razie konieczności stosować ochronne plandeki.

Układ warstw

Warstwa gruntująca
Podłoża normalnie chłonne z betonu fakturowanego i płukanego gruntować lasurą Disbocret® 535 BetonLasur rozcieńczoną 20% wody.
Na podłoża silnie i/lub nierównomiernie chłonne nanieść warstwę środka Caparol Dupa-grund w celu wyrównania chłonności podłoża.

Warstwa pośrednia i końcowa

Disbocret® 535 BetonLasur nakładać nie rozcieńczoną.
W zależności od jasności podłoża, transparentne powłoki ochronne mogą powodować wrażenie lekkiego pogłębienia koloru.
W przypadku elementów betonowych, w szczególności z białego cementu lub z dodatkami białego marmuru, należy przeprowadzić malowanie próbne, ponieważ może ewentualnie wystąpić delikatna zmiana koloru.
Kolor lazury powinien byc zblizony do koloru podłoża, aby uniknąć efektu nierównomiernego koloru.
Disbocret® 535 BetonLasur nakładać metodą "mokrym w mokre". Aby uniknąć widocznych "styków" na łączeniach, powinny pracować co najmniej 2 osoby.

Wskazówki wykonawcze
Lazury ścienne są materiałami pokazującymi barwę i fakturę podłoża. Na ostateczny wygląd powłoki ma wpływ kolor, chłonnoś i stan podłoża, grubość warstwy lazury, stosowane narzędzie jak również indywidualny styl pracy wykonawcy.
Alternatywnie można przemalować podłoże w barwie betonu używając Disbocret 515 Betonfarbe. Możliwe jest również uzyskanie podłoża w intensywnych barwach. Z tych powodów konieczne jest wykonanie powierzchni próbnej.

Zużycie

Gruntowanie
Disbocret 535 Betonlasur
Caparol Dupa-grund

ok. 150–220 ml/m2
ok. 150–300 ml/m2
Warstwa pośrednia i końcowaca. 150-220 ml/m2


 Patrz karta techniczna Caparol Dupa-grud

Wartości zużycia lazury zależą w dużym stopniu od chłonności i faktury podłoża i powinny być zweryfikowane przez wykonanie próby na obiekcie.

Warunki obróbki

Temperatura materiału, powietrza i otoczenia:
Min. 5°C, maks. 40°C

Czas schnięcia

W temp. 20°C i przy względnej wilgotności powietrza wynoszącej 65% warstwa jest pyło-sucha po ok. 1 h, po ok. 6 h odporna na opady, a po 12 h nadaje się do ponownego malowania.

Czyszczenie narzędzi

Wodą natychmiast po użyciu.

Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)

Szkodliwe dla organizmów wodnych, może powodować długotrwałe zmiany w środowisku wodnym. Chronić przed dziećmi. Zanieczyszczone oczy przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Podczas natryskiwania nie wdychać oparów. Nie wprowadzać do kanalizacji, unikać zrzutów do środowiska.

Utylizacja

Do utylizacji nadają się jedynie całkowicie opróżnione opakowania. Opakowania zawierające resztki materiału utylizować zgodnie z obowiązującymi lokalnie przepisami. Ciekłe resztki utylizować jak farby wodne, zaschnięte jak zaschnięte farby lub odpady domowe.

Dopuszczalna zawartośc LZO

Zgodnie z Dyrektywą UE wartości dopuszczalne maksymalnej zawartości LZO (lotnych związków organicznych) dla tego typu produktów (typ A/c) wynoszą: 40 g/l (od 1.1.2010). Ten produkt zawiera < 10 g/l LZO.

Kod produktu farby i lakiery

M-DF 01F

Bliższe informacje

Patrz karta charakterystyki wyrobu.

Znakowanie CE

ce-logo
Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50
64372 Ober-Ramstadt
09
DIS-535-009992
EN 1504-2:2004
Oberflächenschutzprodukt - Beschichtung
EN 1504-2: ZA.1d und ZA.1e 
Przepuszczalność CO2SD > 50 m
Przepuszczalność pary wodnejKlasa I
Absorpcja kapilarna i przepuszczalność wodyw < 0,1 kg/m2 x h0,5
Przyczepność przy odrywaniu≥ 1,0 (0,7) N/mm2
Reakcja na ogieńKlasa E

EN 1504-2

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności - Część 2: Systemy ochrony powierzchniowej betonu

Doradztwo techniczne

W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania wszystkich występujących w praktyce podłoży. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, pomocnym może okazać się kontakt z naszym Działem technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.

Infolinia

Tel.: (+34) 937323556
Fax: (+34) 937323554
Correo electrónico: caparol@caparol.es