caparol_pim_import/caparol_pl/products/image/223675/062856_DisboCRET_Disbon_515_15L_PL.png

Disbocret 515 Betonfarbe

Najwyższej jakości, mostkująca mikrorysy i mikropęknięcia specjalna ochronna farba do betonu o wyjątkowo wysokim stopniu krycia. Także na stare warstwy malarskie.

Zastosowanie

Powłoka chroniąca przed wnikaniem szkodliwych substancji i pary wodnej. Do stosowania na nowym, starym i naprawianym betonie i żelbecie. Także do betonu pokrytego starymi warstwami malarskimi.

Właściwości

 • Idealna w nakładaniu.
 • Odporna na niekorzystne warunki atmosferyczne.
 • Odporna na alkalia oraz promieniowanie UV.
 • Odporna na chlorki w tym sól drogową
 • Przekrywa rysy powierzchniowe <0,1 mm.
 • Dyfuzyjna dla pary wodnej.
 • Hamuje wnikanie CO2 i SO2.
 • Wysoce wypełniająca i dobrze rozlewna.
 • Spełnia wymagania normy EN 1504-2
 • Powierzchnie wykończone szpachlówką DisboCRET 505 Feinspachel mogą być po upływie sześciu godzin malowane farbą DisboCRET 515 1K-Acryl-Betonanstrich, bez konieczności ich gruntowania.

Spoiwo

Dyspersja styrenu i akrylanu.

Wielkość opakowań

 • Standard:
  15 l wiadro plastikowe
 • ColorExpress:
  12 l wiadro

Barwa

Biała.
Inne kolory na zapytanie.
Możliwość barwienia w systemie ColorExpress wg wzornika kolorystycznego 3 D System.

Trwałość barwy wg. BFS-Merkblatt Nr. 26:
Klasa A
Grupa 1 do 3 zależnie od koloru.

Stopień połysku

Matowy wg. EN 1062.

Składowanie

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu w temp. powyżej 0°C. Okres przechowywania materiału w oryginalnie zamkniętych opakowaniach wynosi co najmniej 1 rok.

Gęstość

ok. 1,4 g/cm3

Zawartość składników stałych

ok. 65 % wagowo

Grubość warstwy suchej

ok. 40–50 µm/100 ml/m2

Opór dyfuzyjny µ (H2O)

5.500

Opór dyfuzyjny µ (CO2)

2.300.000

Grubość ekwiwalentnej warstwy powietrza równoważna dyfuzji SdH2O

ok. 0,88 m (dla warstwy suchej o grubości 160 µm)

Grubość ekwiwalentnej warstwy powietrza równoważna dyfuzji SdCO2

ok. 368 m (dla warstwy suchej o grubości 160 µm)

Przepuszczalność wody (wartość - w)

< 0,02 kg/(m2 · h0,5) Klasa W3 (niska) wg EN 1062

Wymagany stan podłoża

Normalny, ciężki i lekki beton, szpachlówki DisboCRET, tynki mineralne i stare nośne powłoki malarskie. Minimalna wytrzymałość podłoża na odrywanie musi wynosić średnio ≥ 1,0 N/mm2, najmniejsza wartość nie może być niższa od 0,5 N/mm2.

Przygotowanie podłoża

Podłoża mineralne
Podłoże musi być nośne, czyste i pozbawione luźnych cząstek. Substancje zmniejszające przyczepność (np. stare warstwy malarskie, oleje, tłuszcze) usunąć przy pomocy odpowiednich metod. Silne zabrudzenia jak mchy lub porosty oraz szkliste powierzchnie mleczka cementowego usunąć np. zmywając wodą z środkiem ciernym. Podłoże musi być wolne od składników przyspieszających korozję (np. chlorków).

Powierzchnie pokryte warstwami malarskimi.
Sprawdzić nośność powłoki. Nienośne i dyspersyjne elastyczne powłoki usunąć odpowiednią metodą np. zmywając wodą ze środkiem ciernym. Mocno przylegające, nie kredujące powłoki oczyścić np. strumieniem wody lub pary wodnej. Ponieważ w praktyce spotykane są różne rodzaje starych powłok malarskich konieczne jest wykonanie powierzchni próbnej celem sprawdzenia funkcjonalności w układzie.

Ubytki (pory i raki).
Celem uzyskania równomiernej i wystarczająco grubej warstwy ochronnej po wstępnym przygotowaniu podłoża należy naprawić ubytki, pęknięcia oraz większe nierówności i szorstkości powierzchni przy użyciu odpowiednich do tego celu materiałów systemu DisboCRET.

Przygotowanie materiału

Farba dostarczana jest w konsystencji gotowej do użycia. Przed rozpoczęciem prac dobrze wymieszać. W zależności od sposobu nanoszenia, rodzaju podłoża i warunków atmosferycznych farbę można rozcieńczyć dodając maks. 5% wody. W wypadku natryskiwania w razie koniecznościrozcieńczyć mak. 1-2% wody.

Sposób nakładania

Nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiwać. Agregat typu airless, średnica dyszy: 0,018 –0,021 cala). Przy natryskiwaniu czyścić często filtry, aby zapobiec ich zatykaniu przez wypełniacze.
Nie nakładać w warunkach bezpośredniego nasłonecznienia, w czasie deszczu, przy silnym wietrze oraz na rozgrzane podłoże. W razie konieczności stosować plandeki ochronne.

Grubość warstwy

Aby zapewnić skuteczną ochronę malowanej powierzchni grubość warstwy suchej nie może być mniejsza niż 80 µm.

Układ warstw na przygotowanych podłożach

PodłożeWarstwa gruntująca
Chłonne podłoża mineralne (np. beton, tynki)DisboXAN 450 Fassadenschutz
Miejscowe szpachlowanie szpachlówką DisboCRET 506CapaSol LF Konzentrat
rozcieńczony wodą w proporcji 1:4
Pełno- powierzchniowe szpachlowanie szpachlówką DisboCRET 505bez gruntowania
Powierzchnia DisboCRET 510bez gruntowania
Stare, dobrze przylegające warstwy malarskieCapagrund Universal
Dobrze przylegające warstwy lakierniczeDisbon 481 2K-EP-Universalprimer

Zużycie

Ok. 200 ml/m2 na każdą warstwę.

Warunki obróbki

Temperatura stosowania:
Materiału, otoczenia i podłoża minimum 5°C, maksymalnie 40°C

Czas schnięcia

W temp. 20°C i przy względnej wilgotności powietrza wynoszącej 65% warstwa jest pyło- sucha po ok. 4 godz., po ok. 6 godz. odporna na opady atmosferyczne, po ok. 12 godz. powłoka nadaje się do nakładania kolejnych warstw.

Uwaga:
Na zwartych, chłodnych podłożach lub wskutek wydłużonego wysychania spowodowanego niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (deszcz, mgła) na powierzchni farby mogą pojawić się żółtawo-przeźroczyste lekko błyszczące i klejące się wycieki. Te substancje pomocnicze są wodorozpuszczalne i ulegają spłukaniu po wystąpieniu kilkukrotnych obfitych opadach deszczu. Jakość wyschniętej powłoki nie ulega w tym wypadku pogorszeniu. W razie chęci / potrzeby przemalowania powierzchni na której wystąpiły wycieki substancji pomocniczych należy je najpierw usunąć - zmoczyć i po krótkim czasie zmyć całkowicie. Następnie zagruntować powierzchnie środkiem CapaGrund Universal. Przy nakładaniu farby w sprzyjających warunkach atmosferycznych zjawisko to nie występuje.

Czyszczenie narzędzi

Po użyciu myć wodą.

Uwaga (stan na dzień wydania)

Produkt tylko dla profesjonalnych użytkownikw.

Może powodować reakcję alergiczną skóry. Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież. Stosować rękawice ochronne/ ochronę oczu. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
Zawiera:
1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on
2-methyl-2H-isothiazol-3-one
mieszanina 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1)

Utylizacja

Do utylizacji nadają się jedynie całkowicie opróżnione opakowania. Płynne resztki materiału przekazać do punktu odbioru/utylizacji starych farb i lakierów. Zaschnięte resztki materiału usuwać jak odpady budowlane. Odpadów nie należy wyrzucać do kanalizacji.

Dopuszczalna zawartośc LZO

Zgodnie z Dyrektywą UE wartość dopuszczalna maks. zawartości LZO (lotnych związków organicznych) dla tego typu produktu (typ A/c) wynosi: 40 g/l (od 1.1.2010). Ten produkt zawiera maks. 40 g/l LZO.

Kod produktu farby i lakiery

M-DF02

Bliższe informacje

Patrz karta charakterystyki wyrobu.

Znakowanie CE


ce-logo
1119
Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50
D-64372 Ober-Ramstadt

09

DIS-515-001189

EN 1504-2:2004
Oberflächenschutzprodukt - Beschichtung
OS 2 (OS B) OS 4 (OS C)
EN 1504-2: ZA.1d und ZA.1e
Nacięciowy test przyczepności≤ GT2
Przepuszczalność CO2SD > 50 m
Przepuszczalność pary wodnejKlasa I
Absorpcja kapilarna i przepuszczalność wodyw < 0,1 kg/m2 x h0,5
Odporność na wahania temperatury≥ 1,0 (0,7) N/mm2
Test przyczepności przez odrywanie≥ 1,0 (0,7) N/mm2
Reakcja na ogieńKlasa E
Sztuczne starzenieBrak widocznych wad

EN 1504-2
Norma PN-EN 1504-2:2006 - Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności – Część 2: Systemy ochrony powierzchniowej betonu.

Infolinia

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl