caparol_pim_import/caparol_pl/products/image/235235/064413_Disboxan_450_Fassadenschutz_1L_PL.png

Disboxan 450 Fassadenschutz

Wodorozcieńczalny, koncentrat przeznaczony do hydrofobowej impregnacji fasad z klinkieru, piaskowca, cegły wapienno-piaskowej, betonu, betonu o obrobionej powierzchni jak również do tynków mineralnych i powłok malarskich.

Zastosowanie

Do hydrofobowej impregnacji chłonnych podłoży mineralnych na zewnątrz pomieszczeń. Jako hydrofobowa warstwa gruntującą i powłoka zwiększająca odporność warstw końcowych na mróz i topniejący śnieg z zawartością soli drogowych. Produkt nie tworzy błony. Nie wzmacnia zmurszałych lub zwietrzałych powierzchni.

Właściwości

 • Łatwo rozcieńczalny wodą
 • Przyjazny dla środowiska, o słabym neutralnym zapachu
 • Redukuje chłonność wody
 • Podnosi odporność powierzchni na mróz i topniejący śnieg z solą drogową
 • Minimalizuje występowanie glonów i mchów, plam wilgoci oraz wykwitów
 • Nie tworzy błony
 • Dyfuzyjny
 • Odporny na alkalia i promieniowanie UV
 • Szybkoschnący
 • Sprawdzony w połączeniu z farbą ochronną Disbocret® 515
 • Spełnia wymagania normy EN 1504-2

Spoiwo

Mikroemulsja krzemowodorów (silanów) i oligomerycznych alkoxysiloxanów.

Wielkość opakowań

1 l, 5 l Kanister

Barwa

Transparentny

Składowanie

Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Okres przechowywania materiału w oryginalnie zamkniętych opakowaniach wynosi ok. 12 miesięcy. Nie składować materiału w słońcu i w temp. powyżej 30°C.

Gęstość

ok. 1,0 g/cm3

Wymagany stan podłoża

Mur klinkierowy, cegła wapienno-piaskowa, piaskowce, beton, beton o obrobionej powierzchni, tynki cementowe i wapienne a także chłonne powłoki mineralne. Na jasnych podłożach istnieje możliwość pogłębienia ich odcienia. Podłoże musi być czyste, mrozoodporne i wolne od obcych wtrąceń. Należy wykluczyć możliwość występowania zawilgocenia powierzchni od spodu poprzez rysy, fugi, duże pory.

Przygotowanie podłoża

Podłoże przygotować odpowiednią metodą tak, aby usunąć wszelkie luźne cząstki i substancje zmniejszające przyczepność. Przy nakładaniu kolejnych warstw zwracać uwagę na odpowiednią nośność podłoża.

Przygotowanie materiału

1 część wagową koncentratu wymieszać z 9 częściami wagowymi czystej wody pitnej. Przygotować tylko tyle materiału, ile zostanie zużyte w ciągu 12 godz. Stosując Disboxan 450 Fassadenschutz jako impregnat hydrofobowy w systemach ochrony powierzchni betonu OS-B rozcieńczyć koncentrat wodą pitną w proporcji 1:4

Sposób nakładania

Przygotowany materiał nakładać szerokim pędzlem (szczotką malarską) względnie przez polewanie lub natryskiwanie (np. pompą tłokową firmy Keller, opryskiwaczem ogrodowym firmy Gloria, agregatem SATA). Impregnat można natryskiwać urządzeniami typu airless przy obniżonym ciśnieniu. Nanosić wielokrotnie, zależnie od chłonności podłoża, jednakże nie mniej niż dwie obfite warstwy (mokrym w mokre). Powierzchnie betonu powlekać trzykrotnie, jeżeli nie przewidziano nakładania innych materiałów.

Uwaga: Osłonić okna i inne elementy fasad. Powierzchnie spryskane impregnatem Disboxan 450 od razu zmyć aby zapobiec powstaniu plam, których nie można później usunąć. Zwarte podłoża takie jak klinkier i beton płukany itp. należy przemyć wodą (wilgotną szmatką, gąbką) ok. dwie godziny po zaimpregnowaniu.

Zużycie

Impregnowanie lub gruntowanie (koncentrat) ok. 20 - 40 ml/m2 (= ok. 200 – 400 ml/m2 materiału po rozcieńczeniu w proporcji 1 : 9) na każdą warstwę w zależności od chłonności podłoża.

Warunki obróbki

Minimalna temp. obróbki dla materiału, otoczenia i podłoża wynosi 5°C, maksymalna 30°C.

Czas schnięcia

W temp. +20°C i przy względnej wilgotności powietrza 60% warstwa jest po ok. 4 godz. odporna na opady. Kolejne warstwy można nanosić po upływie ok. 24 godz.

Czyszczenie narzędzi

Natychmiast po użyciu myć wodą.

Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)

Produkt łatwo palny. Działa drażniąco na skórę. Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Chronić przed dziećmi. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w miejscu dobrze wentylowanym. Nie wdychać pary/rozpylonej cieczy. Zanieczyszczone oczy przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nie wprowadzać do kanalizacji, unikać zrzutów do środowiska. Nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub osłonę twarzy. W razie wypadku lub złego samopoczucia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza, – jeżeli to możliwe, pokazać etykietę. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych obszarach.
Produkt jest niepalny po rozcieńczeniu wodą, nie występuje wtedy także ryzyko poważnego uszkodzenia oczu, ale roztwór działa drażniąco na oczy.

Utylizacja

Do utylizacji nadają się jedynie całkowicie opróżnione opakowania. Opakowania zawierające resztki materiału utylizować jak resztki lakierów, zgodnie z obowiązującymi lokalnie przepisami.

Bliższe informacje

Patrz karta charakterystyki wyrobu.

Znakowanie CE

EN 1504-2
Norma PN-EN 1504-2:2006  - Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności –Część 2: Systemy ochrony powierzchniowej betonu.

Infolinia

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl

Kamienica ul. Poznańska 50