caparol_pim_import/caparol_pl/products/image/21785/020344_Capaver_Gewebegrundierung_12,5_L.png

Capaver Gewebegrundierung

Wodorozcieńczalny materiał do gruntowania tapet z włókna szklanego.

Zastosowanie

Lekko wypełniający materiał stosowany jako warstwa gruntująca (pośrednia) na tapetach z włókna szklanego przed wykonaniem warstwy końcowej farbami, np. lateksowymi. Umożliwia to oszczędność materiału w końcowej powłoce i wspiera jednorodność, szczególnie w przypadku bardzo gładkich powierzchni.

Właściwości

  • wodorozcieńczalny
  • tworzy równomierną powłokę
  • pokrywa tkaninę równomiernie, nie zacierając jej faktury,

Wielkość opakowań

12,5 l

Barwa

Biała. Barwienia materiału przez dodanie maks. 5% barwników Amphibolin lub Caparolcolor.

Składowanie

Przechowywać w chłodnym miejscu, w temperaturach dodatnich. Napoczęte opakowanie szczelnie zamknąć.

Gęstość

ok. 1,60 g/cm3

Klasyfikacja według karty technicznej nr 606

wewnętrzne typ 1wewnętrzne typ 2wewnętrzne typ 3zewnętrzne typ 1zewnętrzne typ 2
++
(–) nie nadaje się / (○) nadaje się warunkowo / (+) nadaje się

Sposób nakładania

Pędzlem, wałkiem lub natryskiwać urządzeniami airless.

Natrysk airless:
kąt natrysku: 40–50°
dysza: 0,019–0,021")
ciśnienie: 150–180 bar
Ustawić konsystencję roboczą do natrysku airless dodając ok. 5-7 % wody.

Układ warstw na przygotowanych podłożach

Capaver Gewebegrundierung zabarwiony na kolor warstwy końcowej rozcieńczyć do maks. 10% wody i nakładać równomiernie wałkiem z runa jagnięcego lub natryskiwać urządzeniami airless na wyschniętą tapetę.
Aby uniknąć widocznych śladów po wałku należy po krótkim czasie odpowietrzenia powtórnie rozwałkować bez aplikacji dodatkowego materiału.

Zużycie

Faktura tapet:
drobna: ok. 150 ml/m2
średnia: ok. 180–200 ml/m2
gruba: ok. 210–260 ml/m2

Warunki obróbki

Minimalna temperatura stosowania:
+5 °C dla podłoża i otoczenia.

Czas schnięcia

W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha i nadaje się do powtórnego malowania po 6 - 12 godz. Powłoka jest całkowicie sucha i w pełni wytrzymała po ok. 3 dniach. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza czasy te ulegają wydłużeniu.

Czyszczenie narzędzi

Wodą i mydłem natychmiast po użyciu.

Wskazówka

Tolerancja z innymi materiałami:
Aby zachować specjalne właściwości produktu, nie należy mieszać Capaver Gewebegrundierung z innymi materiałami.

Rozcieńczenie: W przypadku rozcieńczania zmniejszają się właściwości wypełniające Capaver Gewebegrundierung. 

Uwaga (stan na dzień wydania)

Chronić przed dziećmi. Zapewnić odpowiednią wentylację podczas obróbki i w czasie schnięcia. Nie pić, nie jeść i nie palić w trakcie używania produktu. W razie kontaktu z oczami lub skórą natychmiast obficie przemyć je wodą. Zabezpieczyć przed przedostaniem się do kanalizacji, wód powierzchniowych i gruntowych oraz gleby. Czyszczenie narzędzi wodą i mydłem natychmiast po użyciu.
Nie wdychać pary/rozpylonej cieczy. Stosować filtr typu A2/P2.
Bliższe informacje patrz karta charakterystyki.

Utylizacja

Do recyklingu oddawać wyłącznie całkowicie opróżnione opakowania. Nie usuwać produktu razem z odpadami komunalnymi, nie wylewać do kanalizacji. Płynne resztki materiału przekazać do punktu odbioru/utylizacji starych farb i lakierów. Zaschnięte resztki materiału usuwać jak odpady budowlane.

Dopuszczalna zawartośc LZO

dla tego typu produktu (Kat.A/a): 30g/l. Ten produkt zawiera maks. < 1g/l LZO.

Kod produktu farby i lakiery

M-DF01

Deklarowany skład produktu

Żywice polioctanu winylu, ditlenek tytanu (biel tytanowa), węglan wapnia, woda, dodatki, konserwanty (metylo-/benzoisothiazolinon).

Infolinia

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl