caparol_pim_import/caparol_pl/products/image/248350/066840_VarioFinishSeidenmatt_10_L_PL.png

Capadecor VarioFinish seidenmatt

Zastosowanie

Jako warstwa ochronna zamykająca dla płatków VarioChips. Może być stosowany jako powłoka zamykająca na farby matowe.

Właściwości

  • E.L.F
  • Odporny na działanie światla
  • Nie kapiący w trakcie stosowania
  • Odporność na szorowanie na mokro klasa 2 (stopień połysku: mat) wg PN EN 13 300
  • Odporność na szorowanie na mokro klasa 1 (stopień połysku: satynowy mat) wg PN EN 13 300
  • Odporny ma wodne środki dezynfekcyjne (stopień połysku: satynowy mat)

Spoiwo

Dyspersja z żywic syntetycznych wg DIN 55945.

Wielkość opakowań

10 l owalne opakowanie z tworzywa sztucznego.

Barwa

Transparentna

Stopień połysku

mat/satynowy mat

Składowanie

W chłodnym miejscu, w temperaturach dodatnich.

Wymagany stan podłoża

Podłoże musi być mocne, nośne, suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.

Sposób nakładania

Wałkiem lub pędzlem.

Układ warstw na przygotowanych podłożach

Lakier nakładać obficie i rozprowadzić równomiernie na wyschniętej powierzchni wałkiem z runa jagnięcego o krótkim włosiu, aby uzyskać warstwę o odpowiedniej grubości. Powierzchnię wygładzić w jednym kierunku. Unikać powstawania widocznych styków, lakier nanosić metodą  „mokrym na mokre”. Na powierzchniach narażonych na niekorzystne warunki oświetlenia nakładać lakier matowy.

Uwaga:
Niektóre desenie zawierają błyszczące płatki i powinny być powlekane lakierem VarioFinish w wersji satynowo matowej (patrz tabela).

Zużycie

Ok. 130 ml/m2 na jedną warstwę.
Dokładne zużycie ustalić na podstawie próby.

Warunki obróbki

Co najmniej +5°C dla otoczenia i podłoża.

Czas schnięcia

W temperaturze +20°C i przy względnej wilgotności powietrza wynoszącej 65% warstwa jest powierzchniowo sucha po ok. 4 godzinach. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza czas ten ulega wydłużeniu.

Czyszczenie narzędzi

Wodą natychmiast po użyciu.

Uwaga (stan na dzień wydania)

Może powodować reakcję alergiczną skóry. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież. Stosować rękawice ochronne/ ochronę oczu. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. Zawiera: 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on, 2-methyl-2H-isothiazol-3-one, mieszanina 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1). mieszanina 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1) < 15 ppm

Utylizacja

Płynne resztki materiału przekazać do punktu odbioru/utylizacji starych farb i lakierów. Zaschnięte resztki materiału usuwać jak odpady budowlane. Całkowicie opróżnione opakowania oddawać do recyklingu.

Dopuszczalna zawartośc LZO

(Kat.A/a): 30g/l (2010)
Produkt ten zawiera maksymalnie 1g/l LZO.

Kod produktu farby i lakiery

M-KH01

Deklarowany skład produktu

żywica poliakrylowa, silikaty, woda, środki pomocnicze, konserwanty.

Infolinia

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl